Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 953

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia problematykę związaną z masą samochodów elektrycznych, metodą ich ładowania oraz zasięgiem. Zaprezentowano rodzaje kompozytów oraz wybrane rozwiązania i innowacyjne koncepcje skupiające się na wykorzystaniu kompozytów, głównie z udziałem włókien węglowych w rozwiązaniach strukturalnych. Pokazano, jak wykorzystuje się materiały naturalne we wnętrzu samochodu elektrycznego marki BMW.
EN
The article presents the problems related to the mass of electric cars, their charging method and range. The paper presents types of composites as well as selected solutions and innovative concepts focusing on the use of composites mainly with the participation of carbon fibres in structural solutions. The use of natural materials in the interior of a BMW electric car is also illustrated.
EN
This paper presents an analysis of DSC/TG/DTG thermal studies for PA6 polyamide, coal fuels and polyamide composites with these materials. The test results are aimed at comparing the thermal effects and behavior of these materials under high temperature conditions and are the basics to know of the creation and use of polymer composites with various coal fillers.
EN
In this article the effect of type and content of fractions of recycled glass fiber reinforced plastics (GFRP) on the mechanical properties and flame resistance of epoxy composites (EP) were investigated. For this purpose, post-production waste of glass fabric reinforced laminate with epoxy matrix containing 15 wt % of aluminum diethylphosphinate (AlDPi), 10 wt % of melamine polyphosphate (MPP) and 15 wt % of zinc borate (ZB) was ground and sieved to obtain four fractions of grain size: >1 mm (A), 1–0.5 mm (B), 0.25–0.5 mm (C) and <0.25 mm (D). The two smallest fractions (C, D) were used to prepare epoxy composites containing 10, 15 and 20 wt % of waste. The mechanical properties and fire resistance of obtained composites aimed as structural elements of seat equipment in public transport were determined. Scanning electron microscopy (SEM) was also performed to investigate the morphology of brittle fractures of epoxy composites. It was found that the amount and type of recyclated GFRP fraction affects the functional properties of powder-epoxy resin composites. The best results were obtained for the composite containing 15 wt % of the smallest fraction (D), as all mechanical properties were significantly improved [hardness 147.6 N/mm2 (+42.5%), impact strength 9.64 kJ/m2 (+11%), Young’s modulus 2.98 GPa (+41.5%), tensile strength 51.5 MPa (+37%) and flexural strength 98.7 MPa (+10.9%)]. On the other hand, significant decrease in mechanical properties was observed for the composite containing 20 wt % of the fractions with grain size 0.5–0.25 mm (C). The analysis of the brittle fractions morphology of composites, indicates the weak dispersion and agglomerates formation in the case of composites with coarse-grained fractions. This also contributed to the flammability results. The highest flame resistance was found in the composite with 20 wt % of the fine-grained fraction: limiting oxygen index LOI = 26.1% instead of 20.6% – EP, peak of heat release rate pHRR = 540.3 kW/m2 instead of 940.1 kW/m2 – EP.
PL
Zbadano wpływ rodzaju oraz zawartości frakcji recyklatu laminatu z włóknem szklanym (GFRP) na właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień kompozytów żywicy epoksydowej (EP). W tym celu zmielono odpady poprodukcyjne formatki fotela wykonanej z laminatu wzmocnionego tkaniną szklaną na osnowie żywicy epoksydowej, zawierającej 15% mas. dietylofosfinianu glinu (AlDPi), 10% mas. polifosforanu melaminy (MPP) oraz 15% mas. boranu cynku (ZB). Otrzymano cztery frakcje o wymiarach ziaren: >1 mm (A), 1–0,5 mm (B), 0,25–0,5 mm (C) oraz <0,25 mm(D). Dwie najdrobniejsze frakcje (C, D) wykorzystano do sporządzenia kompozytówepoksydowych zawierających 10, 15 i20% mas. odpadów. Oceniono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych materiałów pod kątem zastosowania ich jako elementy konstrukcyjne fotela w publicznych środkach transportu. Najlepsze wyniki uzyskano w wypadku kompozytu zawierającego 15% mas. frakcji D, znacznie poprawiły się: twardość – 147,6 N/mm2 (o 42,5%), udarność – 9,64 kJ/m2 (o 11%), moduł Younga – 2,98 GPa (o 41,5%), naprężenie rozciągające – 51,5 MPa (o 37%) oraz naprężenie zginające – 98,7 MPa (o 10,9%). Z kolei wyraźne pogorszenie właściwości mechanicznych zaobserwowano w wypadku kompozytu zawierającego 20% mas. frakcji o wymiarach ziaren 0,5–0,25 mm (C). Na podstawie wyników skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) morfologii kruchych przełomów otrzymanych kompozytów stwierdzono słabą dyspersję oraz powstawanie aglomeratów w kompozytach z frakcją gruboziarnistą, co miało również wpływ na palność badanych materiałów. Największą odpornością na płomień odznaczał się kompozyt zawierający 20% mas. frakcji D: indeks tlenowy LOI = 26,1% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 20,6%), maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 540,3 kW/m2 (wporównaniu z pHRR żywicy EP – 940,1 kW/m2).
EN
This study investigates the impact of the type and amount of liquid phosphorus flame retardant additive on the flammability and mechanical properties of epoxy compositions dedicated to the infusion process. To this purpose, epoxy resin (EP) compositions containing 10 and 20 wt % of liquid ammonium polyphosphate (APPL) and dimethyl methylphosphonate (DMMP) were obtained. Mechanical properties and flame resistance of obtained epoxy compositions were determined in terms of their use as a matrix in laminate infusion technology. Based on the results obtained, it was found, that the flame resistance increases, while the mechanical properties decreases with flame retardant loading. The best flame resistance results were obtained for a composite containing 20 wt % APPL: limiting oxygen index LOI = 23.9% instead of 19.8% – EP, peak of heat release rate pHRR = 427.3 kW/m2 instead of 1046.3 kW/m2 – EP.
PL
Zbadano wpływ rodzaju i ilości dodatku ciekłych uniepalniaczy fosforowych na palność i właściwości mechaniczne kompozycji epoksydowych przeznaczonych do zastosowania w procesie infuzji. Wytworzono kompozycje żywicy epoksydowej (EP) zawierające 10 i 20% mas. ciekłego poli(fosforanu amonu) (APPL) oraz metylofosfonianu dimetylu (DMMP). Określono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych kompozycji epoksydowych w kontekście ich zastosowania w charakterze osnowy w technologii infuzji laminatów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem zawartości uniepalniaczy zwiększała się odporność na płomień, natomiast pogarszały się właściwości mechaniczne kompozycji. Najlepszą odporność na płomień wykazywał kompozyt z udziałem 20% mas. APPL: graniczny indeks tlenowy LOI = 23.9% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 19.8%) oraz maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 427.3 kW/m2 (w porównaniu do pHRR żywicy 1046.3 kW/m2).
PL
W mostownictwie pojawiają się nowe materiały pozwalające budować coraz lżejsze i bardziej wytrzymałe konstrukcje. Jednym z takich materiałów są kompozyty FRP, które przedstawi Paweł Kwiecień, rzecznik prasowy. Mostostalu Warszawa S.A.
6
Content available Composite Nonwovens with Natural Additives
EN
Various methods of nonwoven composite materials manufacturing are known. One such method is the well-known technique called spun-bonding. The production technology for composite nonwoven by the spun-bond method is known, but the technique of introducing an additive in the form of shredded wastes of natural origin so as to obtain a composite nonwoven fabric with interesting functional properties is new. The article describes a method of producing an innovative composite nonwoven using the spun-bond technique. As a result of incorporating various additives into the nonwoven structure, composite nonwovens with modified properties are obtained. Composite nonwovens, depending on the additive used, can be utilised as filtration material in the construction, agriculture or automotive industry.
PL
Znane są różne metody wytwarzania włókninowych materiałów kompozytowych. Jednym z takich sposobów może być dobrze znany sposób, tak zwany wiązany. Technologia wytwarzania kompozytowej włókniny metodą spun-bond jest znana, ale nowa jest metoda wprowadzania dodatku w postaci rozdrobnionych odpadów pochodzenia naturalnego, aby uzyskać kompozytową włókninę o interesujących właściwościach funkcjonalnych. W artykule opisano sposób wytwarzania innowacyjnej włókniny kompozytowej przy użyciu techniki spun-bond. W wyniku wprowadzenia różnych dodatków do struktury włókniny uzyskuje się włókniny kompozytowe o zmodyfikowanych właściwościach. Kompozytowe włókniny, w zależności od zastosowanego dodatku, mogą być stosowane jako materiał filtracyjny w budownictwie, rolnictwie lub przemyśle motoryzacyjnym.
EN
Composites based on tetragonal zirconia polycrystals modified with corundum inclusions ATZ (alumina toughened zirconia), are one of the basic and more commonly used ceramic structural materials. They are used especially willingly as parts of devices and machinery working in both dry and wet wear conditions in the presence of hard abrasive particles intensifying wear processes. The mechanical properties of such composites, strength and fracture toughness mainly, strongly depend on their chemical and phase compositions as well as microstructure. The aim of the present work was to investigate an innovative type of ATZ material composed of a mixture of two ZrO2 powders with different chemical composition and a small addition (2.3 vol.%) of nanometric corundum powder. The proper composite materials additionally contained 10 or 20 vol.% commercially available corundum particles. Tests were carried out on the mentioned materials for abrasive wear susceptibility according to the ASTM Dry Sand Test and ASTM Miller Test, using silicon carbide particles as the abrasive medium. As a reference materials, typical TZP (tetragonal zirconia polycrystals) material prepared using commercial powder and ZTA (zirconia toughened alumina) material containing 5 vol.% zirconia dispersed in an alumina matrix were used. The obtained results allowed the usability of the individual composite materials to be verified under various operating conditions.
PL
Kompozyty na osnowie tetragonalnego dwutlenku cyrkonu, modyfikowane wtrąceniami korundowymi (alumina toughened zirconia, ATZ), są jednym z podstawowych i częściej stosowanych ceramicznych tworzyw konstrukcyjnych. Szczególnie chętnie są stosowane jako elementy maszyn i urządzeń pracujące w warunkach tarcia suchego lub w obecności wody, często w obecności twardych cząstek intensyfikujących procesy zużycia. Właściwości mechaniczne tego typu kompozytów, głównie wytrzymałość i odporność na kruche pękanie, silnie zależą od ich składu chemicznego, fazowego i mikrostruktury. Celem niniejszej pracy było zbadanie innowacyjnego typu kompozytów ATZ, w którym jako osnowę zastosowano mieszaninę dwóch proszków ZrO2 o różnym składzie chemicznym z niewielkim (2,3% obj.) dodatkiem nanometrycznego proszku korundu. Właściwe materiały kompozytowe zawierały ponadto komercyjnie dostępne ziarna korundu w ilości 10 lub 20% obj. Wykonano dla tych materiałów testy podatności na zużycie ścierne luźnym ścierniwem węglika krzemu według norm ASTM - Dry Sand Test i Miller Test. Jako materiałów odniesienia użyto typowego materiału TZP (tetragonal zirconia polycrystals) uzyskanego z komercyjnego proszku oraz materiału typu ZTA (zirconia toughened alumina). Otrzymane wyniki pozwoliły zweryfikować użyteczność poszczególnych typów kompozytu w różnych warunkach pracy.
EN
The present research is focused on the characterization of the composites from Al2O3-Cu-Ni system. Two methods of ceramic-metal composite forming were applied: uniaxial powder pressing and Pulse Plasma Sintering (PPS). To obtain the samples the powder mixtures containing 85 vol.% of Al2O3 and 15 vol.% of metal powders were used. Influence of the sintering process on microstructure and mechanical properties of the two series of the composites was analyzed in detail. The selected physical properties of samples were characterized by Archimedes immersion method. Vickers hardness and the fracture toughness of the composites was determined as well. The microstructure of the composites was characterized by XRD, SEM, EDX. Fractography investigation was carried out as well. Independently on composite production method Al2O3, Cu, Ni, and CuNi phases were revealed. Fractography investigation results revealed different character of fracture in dependence of fabrication method. Pulse Plasma Sintered samples were characterized by higher crack resistance and higher Vickers hardness in comparison to the specimens manufactured by uniaxial pressing.
9
Content available remote Fabrication and Characteristics of Copper- Intermetallics Composites
EN
The paper presents the results of research on the production and application of sintered copper matrix composite reinforced with titanium-copper intermetallic phases. Cu- Ti composites were fabricated by powder metallurgy. The starting materials for obtaining the sintered composites were commercial powders of copper and titanium. Experiments were carried out on specimens containing 2.5, 5, 7.5 and 10 % of titanium by weight. Finished powders mixtures containing appropriate quantities of titanium were subjected to single pressing with a hydraulic press at a compaction pressure of 620 MPa. Obtained samples were subjected to sintering process at 880°C in an atmosphere of dissociated ammonia. The sintering time was 6 hours. The introduction of titanium into copper resulted in the formation of many particles containing intermetallic phases. The obtained sinters were subjected to hardness, density and electrical conductivity measurements. Observations of the microstructure on metallographic specimens made from the sintered compacts were also performed using a optical microscope. An analysis of the chemical composition (EDS) of the obtained composites was also performed using a scanning electron microscope. Microstructural investigations by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) showed that after 6 hours of sintering at 880°C intermetallic compounds: TiCu, TiCu2, TiCu4, Ti2Cu3, Ti3Cu4 were formed. The hardness increased in comparison with a sample made of pure copper whereas density and electrical conductivity decreased. The aim of this work was to fabricate copper matrix composites reinforced with titanium particles containing copper- titanium intermetallic phases using powder metallurgy technology and determine the influence of the titanium particles on the properties of the sintered compacts and, finally, analyse the potentials application for friction materials or electric motors brushes.
EN
This article presents the preparation of composite casts made using the technology of precise casting by the method of melted models. The composite was reinforced with the ceramic sinter from Al2O3 particle shaped in a printed polystyrene female mould, which was fired together with precured ceramics. The resulting ceramic preform, after being saturated with paraffin and after the filling system is installed, was filled with liquid moulding sand and fired together with the mould. The reinforcement was saturated by means of the counter-pressure exerting action on the metal column, being a resultant of pressures inside and outside the chamber. The preliminary assessment showed no apparent defects in the shape of the cast. The casting was measured and the figures were compared with the dimensions of the matrix in which the reinforcing preform was made, the preform after firing and after saturation with paraffin. The results were presented in a table and dimensional deviations were determined. The composite casting was subjected to metallographic tests, which excluded any porous defects or damage to the reinforcement. It can therefore be said that, according to the predictions resulting from the previous calculations, the pressure values used allowed for complete filling of the reinforcement capillaries. The proposed method is therefore suitable for the preparation of precision composite castings with complex shapes.
11
EN
New materials and filaments dedicated to 3D printing were obtained using the fused deposition modeling method, and the properties of the produced materials were investigated. Polylactide was used as a polymer base for the assays because of the desired properties of the polymer, mainly biodegradability, and the matrix was refilled by the addition of metallic nanofillers, such as bronze, copper, brass, and steel. For the composites obtained, mechanical properties were investigated to determine the dependence of the obtained results on the content and type of filler used and on the method of fabrication of the fittings. It was found that the additives present in the polymer matrix increased the fluidity of the material. The best results were obtained for the compositions with bronze and steel in which the mass flow rate was 72.97 and 79.99 g/10 min, respectively. The filled material that had lower hardness was measured by Rockwell and the impact strength was measured by Charpy. In addition, it was found that injection-molded parts obtained much better mechanical properties than those obtained by 3D printing.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań niepełnych oraz pełnych gipsobetonów z wypełniaczem stanowiącym mieszankę trocinowo - wiórową. Głównym celem przeprowadzonych badań było ustalenie wpływu składu mieszanek kompozytów oraz sposobu przygotowania wypełniaczy na jakość kompozytów, w szczególności na ich cechy wytrzymałościowe. Wykazano, że zastosowanie mieszanki trocin i wiórów może stanowić alternatywne rozwiązanie do znanego z literatury zastosowania trocin jako wypełniacza kompozytów gipsobetonowych. Właściwości fizyczne i mechaniczne kompozytów z tymi wypełniaczami organicznymi spełniają wymagania normy branżowej.
EN
This work presents the results of incomplete and full gypsum concrete tests with a sawdust and shavings filler. The main purpose of the research was to determine the impact of the composition of composite mixes and the method of preparation of fillers on the quality of composites, in particular on their strength characteristics. It has been shown that the use of a mixture of sawdust and shavings can be an alternative solution to the use of sawdust as a filler in gypsum concrete composites known from the literature. The physical and mechanical properties of composites with these organic fillers meet the requirements of the industry standard.
EN
The attractive characteristics of polyester-glass composites have led to their use in many industries, but using them as structural elements requires knowing their mechanical properties. This paper presents processing methods of polyester and glass scrap and their use in the production of new composites. This scrap, called the recyclate, was pre-crushed, ground, and then passed through sieves to obtain the desired fractions. Composite materials with added recyclate were made by hand lamination. Composites were made and then used to conduct appropriate tests to determine the degree of cure of the resin, and to determine the effect of the polyester-glass recyclate content on the hardness of composites. For this purpose, rectangular panels with a thickness of g = 8 mm were produced by manual lamination. Each plate contained 0% glass mat, 10% resin, and 20% recyclate with granulation ≤ 1.2 mm and ≤ 3 mm. Then, test samples were formed from each plate. Hardness measurements were performed using the ball-pressing method. In addition, structural studies were carried out to determine the correlation between the structural and mechanical properties of the discussed materials. The obtained test results showed that the recyclate content and its granulation clearly affected the mechanical properties of the tested composite materials.
EN
Layered composites are materials that are widely used in industry due to their low manufacturing costs. They are used, among others, as a construction material for the construction of light aircraft, cars, wind turbine blades and the hulls of vessels. The universality of their use has contributed to the formation of a large amount of post-production and post-use waste from these composites. Layered composites, using recycled polyester and glass, or recycled composite waste, may be materials that could be used in the economy. The polyester-glass waste used in the composite was created by crushing and then grinding and sieving to obtain the appropriate granulation. Materials with a waste content of 0%, 10%, 20% and with granulation of this waste of ≤ 1.2 mm were made using the hand lamination method. Test specimens were prepared from the material plates that were obtained in accordance with the PN-EN ISO 179-1: 2010E standard (Plastics – Charpy Impact Assessment – Part 1: Non-instrumental impact test). Impact tests of samples were carried out according to the above-mentioned standards using a Zwick Roell RKP450 swinging hammer. Test bench instrumentation and software enabled the bending forces to be recorded, as well as the deflection of the samples for short time intervals and displacement, so a detailed force-deflection graph could be obtained. During the analysis, the results of the research were focused on describing the kinetics of the process where the samples were destroyed (fracture mechanics), this allowed for the initial determination of the material’s resistance to dynamic loads. The results obtained showed that the increase of the recycled content in the produced composite contributed to the lowering of the destructive force threshold in the impact tests, as well as the simultaneous increase of the plasticity of the material. The increase of the sample’s deflection with the occurrence of the maximum force resulted in the energy of the elastic state being increased (Ue).
PL
Nowozelandzki teatr „Isaac Theatre Royal” to duchowe serce sceny artystycznej miasta Christchurch i całego regionu Canterbury. W teatrze tym od ponad wieku odbywają się widowiskowe spektakle cenionych na całym świecie artystów. W 2011 roku podczas bardzo poważnego trzęsienia ziemi obiekt poniósł znaczne szkody, a audytorium i foyer zostały uznane za nienaprawialne w ich pierwotnej formie, głównie ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia. Podczas kilku lat prac budowlanych i renowacyjnych prawie wszystkie elementy obiektu i jego wyposażenia o znacznej wartości kulturowej udało się uratować i wybudować ponownie. Projekt odbudowy umożliwił przebudowanie teatru zgodnie z najnowszymi wymogami technicznymi oraz bieżącą najlepszą praktyką teatralną, przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowej i niewątpliwego uroku. W artykule przedstawiono historię obiektu, przyczyny i skutki katastrofy oraz proces odbudowy i efekt końcowy.
EN
The New Zealand theatre “Isaac Theatre Royal” is the spiritual heart of the art scene of the city of Christchurch and the entire Canterbury region. In this theatre, spectacular performances of artists valued all over the world have been taking place for over a century. In 2011, during a very serious earthquake, the facility suffered considerable damage, and the auditorium and foyer were considered irreparable in their original form, mainly due to the danger of collapse. During several years of construction and renovation work, almost all elements of the facility and its equipment of considerable cultural value were saved and rebuilt. The reconstruction project made it possible to rebuild the theatre in accordance with the latest technical requirements and current best theatre practice, while maintaining cultural value and undoubted charm. The article presents the history of the object, causes and effects of the disaster as well as the reconstruction process and the final effect.
16
EN
The paper presents mechanical and tribological properties of Al2O3/ZrO2 composite sinters with different proportions of Al2O3 and ZrO2 phases. These materials are commonly used in dry friction contact due to relatively low manufacturing costs of even complex shapes of products and the possibility of working at elevated temperatures. The tests were carried out by the ball-on-disc method at temperatures of 20, 150, 300, and 500°C. A ball made of Al2O3 was used as a counterpart. The results were compared with the following sintered mono-phase materials: Al2O3 (alumina) and tetragonal yttria-stabilized ZrO2 polycrystallines (Y-TZP). The tests showed the significantly better properties of composite materials.
PL
W pracy przedstawiono właściwości mechaniczne i tribologiczne spieków kompozytowych Al2O3/ZrO2 o różnej proporcji faz Al2O3  i ZrO2. Są to materiały chętnie stosowane w węzłach tarcia suchego ze względu na relatywnie niskie koszty wytwarzania nawet skomplikowanych kształtów wyrobów i możliwość pracy w podwyższonych temperaturach. Testy przeprowadzono na stanowisku z węzłem tarcia ball-on-disc w temperaturach 20, 150, 300 i 500°C, jako przeciwpróbkę zastosowano kulkę wykonaną z Al2O3. Wyniki badań porównywano z wynikami badań spieków wytwarzanych z materiałów jednofazowych: α- Al2O3  (korund) i tetragonalnych polikryształów ZrO2  stabilizowanych tlenkiem itru (tzw. Y-TZP). Badania wykazały znacząco lepsze własności materiałów kompozytowych.
EN
The use of composite materials in the construction of hydraulic cylinders allows for a significant reduction in the weight of the element while maintaining its operating parameters. One of the issues to be solved at the design stage is to ensure the tightness of the cylinder and the correct cooperation of the cylinder with the piston. Four materials that can be used as internal coatings in such composite cylinders were selected in the work. Preliminary tests using the ball-on-disk method and observation of signs of wear were carried out using an optical microscope and SEM. After testing, materials for further studies were selected.
PL
Wykorzystanie materiałów kompozytowych w konstrukcji siłowników hydraulicznych pozwala na znaczne zmniejszenie masy elementu, przy jednoczesnym zachowaniu jego parametrów pracy. Jednym z zagadnień, które trzeba rozwiązać na etapie projektowym, jest zapewnienie szczelności cylindra oraz prawidłowej współpracy cylindra z tłokiem. W pracy wytypowano cztery materiały mogące znaleźć zastosowanie jako powłoki wewnętrzne w takich kompozytowych cylindrach. Przeprowadzono badania wstępne metodą ball on disk oraz obserwacje śladów zużycia przy wykorzystaniu mikroskopu optycznego oraz SEM. Po przeprowa¬dzeniu prób wytypowano materiały, które wykorzystane zostaną w dalszych badaniach.
EN
The paper presents the validation procedure of the model used in the analysis of the composite blade for the rotor of the ILX-27 rotorcraft, designed and manufactured in the Institute of Aviation, by means of numerical analyses and tests of composite elements. Numerical analysis using finite element method and experimental studies of three research objects made of basic materials comprising the blade structure – carbon-epoxy laminate, glass-epoxy composite made of roving and foam filler – were carried out. The elements were in the form of four-point bent beams, and for comparison of the results the deflection arrow values in the middle of the beam and axial deformations on the upper and lower surfaces were selected. The procedure allowed to adjust the discrete model to real objects and to verify and correct the material data used in the strength analysis of the designed blade.
PL
W artykule zaprezentowano procedurę walidacji modelu wykorzystywanego w analizie łopaty kompozytowej do wirnika nośnego śmigłowca ILX-27, projektowanej i wytwarzanej w Instytucie Lotnictwa, za pomocą analiz numerycznych oraz badań elementów kompozytowych. Przeprowadzono analizę numeryczną metodą elementów skończonych oraz badania eksperymentalne trzech obiektów badawczych wykonanych z podstawowych materiałów składających się na strukturę łopaty – laminatu węglowo-epoksydowego, kompozytu szklano-epoksydowego wykonanego z rowingu oraz wypełniacza piankowego. Elementy miały postać belek zginanych czteropunktowo, a do porównania wyników wybrano wartości strzałki ugięcia na środku belki oraz odkształceń osiowych na powierzchniach górnej i dolnej. Przeprowadzona procedura pozwoliła na dopasowanie modelu dyskretnego do rzeczywistych obiektów oraz weryfikację i korekcję danych materiałowych użytych w analizie wytrzymałościowej projektowanej łopaty.
19
EN
Composites based on a polypropylene matrix with coffee ground powder, wood flour and tuff of a mass weight of 12.5wt% were produced by the method of injection moulding. Tests of tensile and bending strength properties were carried out and Charpy impact was determined at three temperatures: -24°C, 22°C and 80°C. Scanning electron microscopy (SEM) images were taken to assess the effects of reinforcement and homogenization of mixtures and to determine the characteristics of the microstructure. Composites with 12.5wt% coffee ground powder, wood flour and tuff were characterized by an increase the elastic modulus. Tensile strength slightly decreased for composites with ground coffee grains and tuff.
PL
Wytworzono kompozyty na osnowie polipropylenu modyfikowane zmieloną kawą, mączką drzewną oraz tufem w ilości masowej 12.5%. Kompozyty zostały wytworzone metodą formowania wtryskowego. Została wykonana statyczna próbę rozciągania oraz zginania, a także próba udarności w trzech temperaturach eksploatacji: -24°C, 22C°, 80°C. W celu określenia charakterystyki i zbadania wpływu wzmocnienia oraz homogenizacji mieszaniny wykonano zdjęcia na skaningowym mikroskopie elektronowym. Kompozyty z 12.5wag.% zawartością kawy, mączki drzewnej lub tufu charakteryzują się zwiększonym modułem sprężystości oraz nieznacznym spadkiem sztywności dla kompozycji z kawą i tufem.
20
EN
A composite material is a macroscopic combination of two or more distinct materials, having a recognizable interface between them. Modern composite materials are usually optimized to achieve a particular balance of properties for a given range of applications. Composites are commonly classified at two distinct levels. The first level of classification is usually made with respect to the matrix constituent. The major composite classes include organic – matrix composites (OMC's), metal – matrix composites (MMC's), and ceramic – matrix composites (CMC's). The OMC's is generally assumed to include two classes of composites: polymer – matrix composites (PMC's) and carbon – matrix composites (Peters, 1998). The composite material used in the work belongs to the PMC's and the composite is formed by the polymer matrix – rubber (sidewall mixture). As filler was used hard-magnetic strontium ferrite. Composite samples were prepared with different filler content (20%, 30%, 40%, 50%). Testing of polymer composites included: tensile test, elongation at break, hardness test and study of morphology.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.