Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  complex geometry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Skanowanie optyczne stalowych elementów konstrukcyjnych
PL
W artykule opisano budowę przestrzennego modelu teoretycznego podwójnie giętych cienkościennych paneli stalowych, które są stosowane do wznoszenia samonośnych łukowych hal i konstrukcji dachowych. Model ten zbudowano na podstawie przestrzennego skanowania optycznego, który odzwierciedla geometrię elementu. Celem działania jest opracowanie wiarygodnego modelu opisującego złożoną geometrię panelu. Model ten został wykorzystany do numerycznej analizy stateczności lokalnej podwójnie giętego panelu cienkościennego.
EN
The article briefly describes the construction of theoretical model of the doubly corrugated thin-walled steel panels, which are used as a solution for self-supporting arch buildings and roof structures. This model was built based on the 3D optical scanning, which reflects the geometry of the component. The aim is to create a reliable theoretical model with panel’s complex geometry. This model has been used for numerical analysis of local stability of the doubly corrugated thin-walled steel panels.
EN
The paper presents a method of the simulation of the pipeline potential shift produced by D.C. traction stray currents which are stochastic in character. The calculation model presented is based on the deterministic model used in the earth-return circuit theory combined with the non-deterministic approach based on the Monte Carlo procedure. The model of the equivalent rail with current energization and the concept of superposition allow one to consider more complicated D.C. railway systems using a segmental approximation of the complex railway route and taking into account a number of substations and loads at any location. A locomotive position and a load current are assumed to be independent random variables in the non-deterministic approach. Using simulation program developed random characteristics of a pipeline response e.g. maximum, minimum, median and mean values can be obtained. Hence the pipeline regions more exposed to corrosion risk can be determined.
PL
W artykule przedstawiono metodę symulacji potencjału rurociągu generowanego przez prądy błądzące o losowym kierunku przepływu i wartości. Przedstawiony model zrealizowano w oparciu o metodę deterministyczną w połączeniu z procedurą Monte Carlo. Model zastępczy szyn wykorzystuje zasilanie prądowe oraz zasadę superpozycji. Pozwala to rozważać złożone układy z zastosowaniem segmentowej aproksymacji trasy kolejowej i uwzględnieniu wielu podstacji i pojazdów w dowolnej lokalizacji. Zakłada się, że pozycja lokomotywy i prąd obciążenia są niezależnymi zmiennymi losowymi w podejściu niedeterministycznym. Wykorzystując zaprezentowaną metodę przedstawiono charakterystyki odpowiedzi rurociągu, tj. minimalne, maksymalne, medianę i wartości średnie potencjału. Na tej podstawie można wyznaczyć rejony rurociągów zagrożone korozją elektrochemiczną.
EN
The paper presents a method of the simulation of electrical effects of stray currents from d.c. tracrion of complex geometry. In the method the equivalent rail is considered as an earth return circuit. The models of the equivalent rail with current energization and the concept of superposition allow one to consider more complicated d.c. railway systems using a segmental approximation of the complex railway route and taking into account a number of substations and loads at any location. It is assumed in the paper that the system considered is linear, that the earth is homogeneous medium of finite conductivity and that the effects of currents in nearby underground metal installations on the potential generated in the earth by track currents (primary earth potential) can be disregarded. An extensive parametric analysis to examine the roles of various factors, which affect the primary earth potential caused by stray currents, may be performed using simulation program developed. The technical application of the method presented, which can be useful at design stage e.g. of metal structures buried in the stray currents area, is illustrated by examples of computer simulation.
PL
W pracy analizowane są drgania poprzeczne koła zębatego, rozważanego jako płyta pierścieniowa o złożonym kształcie. Omówiono procedurę oznaczania postaci drgań własnych koła, ulegających deformacji z powodu zaburzonej geometrii układu. Wymagane do analizy modele obliczeniowe opracowano z wykorzystaniem metody elementów skończonych. W obliczeniach uwzględniono wpływ prędkości kątowej koła na wartości częstości drgań własnych. Omówiono także zagadnienia związane z uwzględnieniem własności cyklicznej symetrii układu. Obliczenia numeryczne wykonano w programie ANSYS. Prezentowane zagadnienia mogą być pomocne inżynierom, zajmującym się zagadnieniami wirujących układów mechanicznych.
EN
This work deals with transversal vibrations of the toothed gear, which is discussed as an annular plate with a complex geometry. The procedure for determining the proper distorted normal modes of vibrations of the wheel with discontinuous geometry is discussed. The required models are created by means of the finite element method. The pre–stress effect is included by means of the ANSYS code. The problem of modelling utilizing cyclic symmetry of the system under study is discussed. It is important to note that the issues presented in this work have a practical value for design engineers dealing with the dynamics of rotating systems.
EN
Magnetic fields generated by underground cables can be high enough that some utility customers are concerned about their health effects and electromagnetic interference. The lay-out of the underground cables is much more similar to a broken line than to straight line. In the study the magnetic flux densities above the earth surface produced by underground cables of complex geometry are estimated. It is assumed, that the currents induced in the earth can be neglected, so the magnetic field can be obtained using the Biot-Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field with respect to a convenient and unique reference system are derived.
PL
Praca przedstawia metodę obliczania pola magnetycznego w otoczeniu kabli podziemnych o złożonej geometrii. Trasę kabla aproksymuje się odcinkami linii łamanej, pomija się prądy indukowane w ziemi oraz wyznacza indukcję magnetyczną stosując prawo Biota-Savarta i zasadę superpozycji. Uzyskane zależności analityczne umożliwiają analizę trójwymiarowego pola magnetycznego w dowolnie przyjętym układzie odniesienia.
PL
W przypadku takich obiektów, jak hale widowiskowo-sportowe, centra konferencyjne czy dość licznie budowane ostatnio w Polsce terminale lotnicze projektowane są dachy o złożonej geometrii. Omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem konstrukcji stalowej dachów o złożonej geometrii, z pokryciem wykonanym z samonośnych paneli metalowych.
EN
In the case of objects such as performance and sport halls, conference centers or airport terminals designers often use the roofs of buildings with complex geometry. The article will discuss selected issues of structure forming of the contemporary roofs with complex geometry with roof cladding made of self-supporting metal panels.
7
Content available remote To advanced modelling of end plate joints
EN
The behaviour of end plate can be described using various analytical models. The most common analytical approach is component method. However this method can be used only for the joints with specific geometry and specific loading. This method gives reliable results for common endplate joints. On the other hand numerical methods, especially finite element method, can be used for the design of the joints with any geometry and any loading. Many works have been published on the modelling of joints using finite element method. This research have been focused on creating the most accurate numerical models using solid elements. Such models are not applicable for practical design. The aim of author’s research is to create rules and recommendations for design of joints using simple elements like shell and beam elements only so that this model can be applied for practical design. Absence of guidelines for creation of numerical model using shell and beam elements and for assessment of the joint components limits using of the numerical methods. The aim of Author’s research is creation of guidelines for modelling and assessment of end plate of bolted joints. This paper presents results of experimental and numerical investigation of T-stub, which usually simulate behaviour of the end plate. Two different specimens were prepared and experimentally investigated. Numerical models were created on the base of experimental results.
PL
Zachowanie się blachy czołowej może być opisane za pomocą różnych modeli analitycznych. Najczęściej podejściem analitycznym jest metoda składnika. Jednak ta metoda może służyć tylko do połączeń o określonej geometrią i sprecyzowanym obciążeniu. Metoda ta daje wiarygodne wyniki dla wielu połączeń doczołowych. Z drugiej strony metody numeryczne, a zwłaszcza metoda elementów skończonych, może służyć do projektowania węzłów z dowolną geometrią oraz poddanych dowolnemu obciążeniu. Wiele prac zostało poświęconych modelowaniu połączeń metodą elementów skończonych. Badania koncentrowały się na tworzeniu najbardziej dokładne numeryczne modeli za pomocą elementów bryłowych. Takie modele nie są stosowane jednak do stosowania w praktyce projektowej. Celem prac autorów jest stworzenie zasad i zaleceń dotyczących projektowania węzłów przy użyciu prostych elementów jak powłokowych czy belkowych, możliwych do zastosowania w praktyce projektowej. Brak wytycznych dotyczących tworzenia modelu numerycznego przy użyciu elementów belkowych i powłokowych ogranicza użycie metod numerycznych. Celem prac autorów jest stworzenie wytycznych w zakresie modelowania i oceny blachy czołowej w połączeniu śrubowym. W artykule przedstawiono wyniki badania eksperymentalne i modeli numerycznych króćców teowych, które zazwyczaj służą symulacji zachowania się blachy czołowej. Zostały przedstawione wyniki badań doświadczalnych dwóch różnych próbek. Na podstawie wyników badań doświadczalnych zostały stworzone modele numeryczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.