Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 350

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  competitiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
This research paper examines the issue of Total Quality Management (TQM) as a dynamic tool for managing and improving the performance and competitiveness of enterprises. The empirical analysis was focused on the current state of using this concept as well as identifying barriers that prevent its use in practice. In order to verify the hypotheses, defined in accordance to the literature review research, the appropriate research methods were applied. Statistical verification revealed that the size of the enterprise has the statistically significant impact on the use of the TQM and the lack of qualified workforce and financial resources are among the most noticeable barriers to the use of the TQM in managerial practice. Concerning the managerial implications, the suitable model of relationships between human resources and the TQM is presented, with a novelty of the creation a comprehensive digital business model according the challenges of Industry 4.0. The paper also includes research studies, which confirm its relatively frequent use mainly in developed economies. We found that the TQM concept is used by more than 25% of industrial enterprises in Slovakia, and referred to the sustainable growth as well as competitiveness within the market environment worldwide.
PL
Niniejszy artykuł badawczy analizuje kwestię Total Quality Management (TQM) jako dynamicznego narzędzia do zarządzania i poprawy wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Analiza empiryczna koncentrowała się na obecnym stanie stosowania tej koncepcji, a także na identyfikacji barier, które uniemożliwiają jej zastosowanie w praktyce. Aby zweryfikować hipotezy zdefiniowane zgodnie z przeglądem literatury, zastosowano odpowiednie metody badawcze. Weryfikacja statystyczna wykazała, że wielkość przedsiębiorstwa ma statystycznie istotny wpływ na korzystanie z TQM, a brak wykwalifikowanej siły roboczej i zasobów finansowych jest jedną z najbardziej zauważalnych barier w korzystaniu z TQM w praktyce menedżerskiej. Jeśli chodzi o implikacje zarządcze, przedstawiono odpowiedni model relacji między zasobami ludzkimi a TQM, z nowością stworzenia kompleksowego cyfrowego modelu biznesowego zgodnego z wyzwaniami Przemysłu .0. Artykuł zawiera także badania, które potwierdzają jego stosunkowo częste stosowanie głównie w gospodarkach rozwiniętych. Badanie potwierdziło, że koncepcja TQM jest stosowana przez ponad 2 % przedsiębiorstw przemysłowych na Słowacji i odnosi się do zrównoważonego wzrostu, a także konkurencyjności w otoczeniu rynkowym na całym świecie.
EN
The article analyzes the textile industry of Kazakhstan, considers its main problems and gives the main ways to increase the competitiveness of the industry by increasing the innovative activity of textile enterprises. During the research, the following problems were identified: having various opportunities for the development of the textile industry in Kazakhstan, most of the raw materials necessary for textile products are exported without processing; low coverage of textile products in the domestic market, ensuring the studied requirements mainly due to the import of textile products; low competitiveness of textile enterprises, etc. Kazakhstan is a member of the Eurasian Economic Union (EAEU), therefore, indicators of textile production in these countries were considered for comparison. This study discusses the RCA index of textiles for the EAEU member countries. Today, the EAEU includes five member states: Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation, Armenia and the Kyrgyz Republic. The purpose of this work is to analyze the textile industry status in Kazakhstan and provide ways to increase the innovative activity of textile enterprises. The article considers: (a) the status and key problems of the textile industry in Kazakhstan, (b) the innovative activity of enterprises in Kazakhstan, (c) ways to increase the innovative activity of textile enterprises in Kazakhstan. The article presents methods for increasing the innovative activity of textile enterprises. These are: (a) transition to the production of competitive innovative textile products from domestic textile raw materials, (b) increase in the share of export-oriented products, (c) introduction of new equipment and new production methods by attracting foreign direct investment in the industry, (d) filling the deficit of specialists by attracting specialists from abroad. The implementation of these methods can have a positive impact on the development of the textile industry in Kazakhstan.
PL
Artykuł analizuje przemysł tekstylny Kazachstanu, rozważa jego główne problemy i podaje główne sposoby na zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. W trakcie badań zidentyfikowano następujące problemy: posiadające różne możliwości rozwoju w przemyśle tekstylnym w Kazachstanie większość surowców niezbędnych do produkcji wyrobów włókienniczych jest wywożona bez przetwarzania; niskie pokrycie wyrobów włókienniczych na rynku krajowym, zapewniając badane wymagania głównie ze względu na import wyrobów włókienniczych; niska konkurencyjność przedsiębiorstw tekstylnych itp. Kazachstan jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), w związku z czym wzięto pod uwagę wskaźniki produkcji tekstylnej w tych krajach. W tym badaniu omówiono wskaźnik RCA tekstyliów dla krajów członkowskich EAEU. Dziś EAEU obejmuje pięć państw członkowskich: Białoruś, Kazachstan, Federację Rosyjską, Armenię i Republikę Kirgiską. Celem tej pracy jest analiza statusu przemysłu tekstylnego w Kazachstanie i zapewnienie sposobów na zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Artykuł rozważa: (a) status i kluczowe problemy przemysłu włókienniczego w Kazachstanie, (b) działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Kazachstanie, (c) sposoby zwiększenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw tekstylnych w Kazachstanie. W artykule przedstawiono metody zwiększenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Są to: (a) przejście do produkcji konkurencyjnych innowacyjnych wyrobów włókienniczych z krajowych surowców tekstylnych, (b) wzrost udziału produktów zorientowanych na eksport, (c) wprowadzenie nowego sprzętu i nowych metod produkcji poprzez przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w branży, (d) wypełnienie deficytu specjalistów poprzez przyciągnięcie specjalistów z zagranicy. Wdrożenie tych metod może mieć pozytywny wpływ na rozwój przemysłu tekstylnego w Kazachstanie.
EN
The research orientation in this paper focuses on the analysis of changes in the competitiveness of the Western Balkan countries’ textile industry in the European Union market. The export orientation of these countries’ manufacturing industries and their long-term linkage to the production and trade flows of European integration processes are part of a broader effort to establish sustainable growth models for these transition economies. For the purpose of complex analysis and measurement of the export competitiveness of one industry of these national economies, methodology based on data on international trade – the Trade Performance Index (TPI) as well as the Revealed Comparative Advantage index (RCA) indicators, using the formula Balas, was used. The results of measuring the export competitiveness of textiles and clothing from the Western Balkan countries to the EU-28 market indicate the continued growth of the market share and the existence of its identified comparative advantages. This leads to the conclusion that there are positive dynamics of change and growing competitiveness of this industry. However, the relatively high level of specialisation of the region for the export of these products and its dominant share in the total exports of individual countries indicates the absence or slowness of structural changes necessary for faster economic growth.
PL
Orientacja badawcza w artykule skoncentrowana była na analizie zmian konkurencyjności przemysłu włókienniczego krajów Bałkanów Zachodnich na rynku Unii Europejskiej. Orientacja eksportowa przemysłu wytwórczego tych krajów i ich długoterminowe powiązanie z przepływami produkcji i handlu procesami integracji europejskiej są częścią szerszych wysiłków na rzecz ustanowienia modeli zrównoważonego wzrostu dla tych gospodarek w okresie transformacji. Do celów kompleksowej analizy i pomiaru konkurencyjności eksportowej jednego przemysłu tych gospodarek krajowych użyto metodologii opartej na danych o handlu międzynarodowym – wskaźnika wydajności handlu (TPI), a także wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA), z wykorzystaniem formuły Balas. Wyniki pomiaru konkurencyjności eksportowej tekstyliów i odzieży z krajów Bałkanów Zachodnich na rynek UE-28 wskazują na dalszy wzrost udziału w rynku i istnienie zidentyfikowanych przewag komparatywnych. Doprowadziło to do wniosku, że istnieje pozytywna dynamika zmian i rosnąca konkurencyjność tego przemysłu. Jednak stosunkowo wysoki poziom specjalizacji regionu na eksport tych produktów i jego dominujący udział w całości eksportu poszczególnych krajów wskazuje na brak lub powolność zmian strukturalnych niezbędnych do szybszego wzrostu gospodarczego.
EN
The awareness of the growing importance of the complexity in creating a new type of a modern enterprise strategy and in introducing changes within planning, control and organizational structures contributed to undertaking studies on relationships occurring between the complexity of a modern enterprise and its flexibility in the sector of industrial automation, as well as filling the gap relating to the cognitive impact of poor complexity management on the flexibility of the company. The main objective of the research work is to check whether there is an important relationship between the complexity of the business and its flexibility in the industrial automation sector. Quantification of the relationship between these two quantities – the complexity and flexibility – happened by the use of the Multidimensional Correspondence Analysis (MCA) and Perceptual Maps. The study which has been carried out indicated that the flexibility and complexity functions in the enterprise management rise, however, the knowledge of these issues is highly insufficient. The research discovered that the obstacles which hamper striking a balance between the flexibility and complexity in their advanced stages exert a devastating impact on the quality of the process management. Reducing the flexibility at its higher levels generates a context in which the market risk is enhanced. Companies characterised by improper flexibility management bear higher workforce costs and their processes of decision-making last longer. Methodical and systematized study of flexibility and complexity will decrease the destructive influence of the interaction between these two categories.
EN
One of the most important factors taken into account in resource management and local development is the developing social entrepreneurship. It can be understood as the social and economic activity of the so-called third sector. These organisations are seen as an important issue affecting the competitiveness of a region. However, analysing the achievements of social economics entities and appreciating their contribution to stimulating the development of local communities, it seems that their role is often overestimated, as the scale of activity conducted by these organisations is rather limited. The aim of the research was to identify the impact of social economy entities on improving a region's competitiveness. As indicated by the results of research conducted in 2019, in the Warmia-Masuria voivodeship, the activity of social enterprises enables meeting the needs mainly on a local scale, in a manner that is not guaranteed by enterprises operating on the open market. However, the atmosphere of financial entitledness is created around social enterprises based mainly on the conviction of the members of these entities of the unique nature of their actions.
6
Content available R&D activity as a factor of regional competitiveness
EN
The paper is a reflection on the issues concerning the impact of research and development activities on competitiveness of polish voivodeships. Growing interest in the concept of regional competitiveness is associated with different processes, such as globalisation, internationalisation and regionalisation of the world economy. Competitiveness is determined by quantitative and qualitative factors; however, more attention should be focussed on qualitative determinants, including knowledge, technological progress and innovations, which are related to R&D activity. There are many different ways to measure competitiveness. One of the methods of assessment is making a reference to the regional competitiveness index (RCI) that shows strengths and weaknesses of regions. Taking into consideration that the largest disparities, both in the regional and national system, in relation to the EU average, are visible in three pillars constituting the Innovation Group indicators, it is worth conducting research on R&D development, as one of their key elements. Therefore, the goal of the paper is to present diversity in competitiveness of the regions in Poland, and to assess the level of development of R&D as one of determinants, having impact on competitive advantage. Implementation of the goal formulated in this way should be achieved through analyses concerning the following spheres: 1) the essence of regional competitiveness and its determinants; 2) the location of Polish regions in RCI ranking; 3) comparative analysis of the competitive potential of regions in the area of R&D.
EN
One of the sources of low competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs) is the relatively small ability to generate innovations. In view of the depletion of such sources of competitiveness in Poland as labour costs or the adaptation of external technologies, the low level of enterprise innovation is becoming a challenge. The system of supporting competitiveness and innovativeness in the SME sector must take into account the problem of insufficient capital for innovative activity - therefore, direct support should remain a key policy tool in the area of supporting innovation. The aim of the article is to assess the effects of innovation implementation by enterprises from the SME sector on the example of the Małopolska province. The authors focused mainly on the innovation activities planned by enterprises and on the sources of their financing, including subsidies for this purpose. The first stage, i.e. the selection of enterprises, was carried out in a targeted manner based on belonging to a separate SME sector. Then, in a random way, 262 enterprises were chosen from the database using the systematic selection. In order to obtain information, a method of in-depth interview using a questionnaire was used. This task was carried out using a categorized set of questions. The interview questionnaire allowed to gather information and numerical data in the following range: planning of the implementation of innovations, use of innovations in the company's development and sources of financing for the implementation of product, process or non-technological innovations.
8
Content available Construction materials market in Poland 2018
EN
The equilibrium of the construction market in Poland had been severely shaken at the beginning of the 21st century and only became normalised in recent years. In the article, the authors have attempted to indicate the options allowing producers and distributors of building materials to overtake the competition as well as to answer the research question of whether in this situation companies should consider increasing the customer service effort. The study incorporated the use of the Blue Ocean Strategy, which indicates that competitiveness is not the only success factor and that it is much more important to stand out from the competition. The research carried out has shown that implementation of the Blue Ocean Strategy by construction materials wholesalers is absolutely possible, desirable and advisable in order to avoid entering the area of mere price competition, which may lead the company to the brink of bankruptcy.
PL
Koncepcja dynamicznych kompetencji stanowi paradoks w zarządzaniu, ponieważ bazuje na dwóch pozornie wykluczających się elementach: sztywnych rutynach organizacyjnych i dynamicznych kompetencjach. Rutyny zapewniają powtarzalność i stabilność działań, natomiast dynamiczne kompetencje umożliwiają elastyczne dostosowanie się firmy do wymogów otoczenia. Autorka stawia tezę, że w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać dynamiczne kompetencje dla zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, w sposób rutynowy zmieniając rutyny organizacyjne. Zależności między tymi elementami autorka prezentuje w proponowanym modelu powstawania kompetencji dynamicznych.
EN
The dynamic competences conception is a paradox in management, because it is based on two seemingly dissonant elements: fixed organizational routines and dynamic competences. The routines provide repeatability and stability of operations, whereas dynamic competences allow a flexible adaptation of a company to an environment. Author proposes a thesis, that in a turbulent environment companies should use dynamic competences to gain and keep a competitive advantage, changing the organizational routines in routine way. The dependency between these elements is presented in the proposed model of the creation of dynamic competences.
EN
The Maritime Silk Road of the 21st Century (MSR) is one of the two largest and most ambitious projects announced by Xi Jinping in 2013, under the current name, the Belt and Road Initiative. The main aim of this paper is to assess the opportunities and risks of the maritime portion of this project for EU countries. The authors would like to draw the attention of readers to the possible goals behind the MSR, especially now, when numerous doubts connected with the Chinese initiative have risen. The authors analyze the situation and the consequences of the MSR Initiative for European ports and shipping companies, as well as for other infrastructure and sectors connected with seaborne trade as a part of the blue economy. The MSR creates not only opportunities for developing a blue economy in EU countries, but also competitive risks. EU countries should keep in mind the growing importance of the blue economy for China (including marine industries, the exploitation of ocean resources, and services such as tourism and transport), especially since it already currently represents around 10% of Chinese GDP. It is also worth highlighting that the sea lanes of communication from China to Europe through the Malacca-Suez route are among the busiest in the world. Twenty-five percent of world trade passes through the Malacca Strait alone. This should convince EU countries to pay more attention to China’s activity at sea.
11
EN
Supply Chain makes the flow of goods, services and information from suppliers, through transport, producers, distributors, retailers to end customers. Big producers opt for a strategy of outsourcing logistic services, especially storage, delivery, and distribution services to end-customers. Commitment to the strategy of outsourcing, at the same time, is the strategy of focus on the core business. Small producers, especially manufacturers of agricultural food products, have recently opted to avoid intermediaries in the transport and distribution of the product to the end customer. All in order to increase the quality of their own products and increase the competitiveness by eliminating the costs of intermediaries in transport and distribution. This is achieved by merging and shortening the supply chain. The EU has established an institutional framework regulating the operations of producers through a short supply chain. The market situation requires further optimization by producers due to lack of labour and the need to increase competitiveness and leads to the emergence of a reversible supply chain phenomenon. In the paper, the author, by applying general and special scientific methods of cognition, explores the advantages and shortcomings of the short and reversible supply chain, derived from the traditional and modern supply chain model.
EN
The need for adaptation to rapid changes in the business environment, both on the part of employees and employers, implies dealing with new challenges, acquisition of new knowledge and skills and assumption of new roles and responsibilities. The base for companies is the availability of qualified human resources, which is ensured by the human resource management department mainly through an effective process of employee selection. The paper is oriented at the analysis of the current state of focus of organizations operating in Slovakia on systematicity and complexity of the selection process, the existence of an effective internal labor market and the regularity of development of used selection tools in the context of technological progress and changes in labor market requirements in regions of Slovakia. Results of the survey on (n = 343) enterprises show a positive trend, an increase of more than 10 percent in the orientation towards improvement of the process of employee selection, but on the other side it also confirm an increase in disparities between individual regions of Slovakia, some regions (Eastern Slovakia) progress much slower than the developed ones (Bratislava).
PL
W artykule przedstawiono obecną sytuację polskiego sektora mleczarskiego oraz stan wdrożenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w polskim sektorze mleczarskim na tle pozostałych branż przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej. W opracowaniu opisywanych zagadnień wykorzystano dane dostępne w bazie FAOSTAT, EUROSTAT oraz badania prowadzone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Badania zostały przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach spożywczych (w tym z branży mleczarskiej) objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono znaczny wzrost wdrożenia oraz utrzymania systemów zarządzania jakością wśród przedsiębiorstw przemysłu spożywczego po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
EN
The article presents the current situation of the Polish dairy sector and the state of implementation of food quality and safety management systems in the Polish dairy sector against the background of other food industry sectors after Poland’s accession to the structures of the European Union. Data available in the FAOSTAT, EUROSTAT database and research conducted by the Institute of Agricultural and Food Economics - PIB were used in developing the described issues. The research was carried out in Polish food enterprises (including the dairy industry) under the supervision of the State Sanitary Inspection and Veterinary Inspection. Based on the conducted research, a significant increase in the implementation and maintenance of quality management systems among food industry enterprises after Poland’s accession to the European Union was found.
EN
This research explores the extent to which various management accounting practices (MAPs) have been implemented in large Thai manufacturing companies. Although IFAC 1998, which describes management accounting evolution, has been studied extensively in the two decades since its release, MAPs and their diffusion for business value creation has received relatively little attention. This study uses a survey questionnaire to collect information on this subject. Of the 1,500 companies that received the survey, 205 provided usable, complete responses, for a 13.67% response rate. Cluster analysis is used to group a set of data objects into four clusters with hierarchical agglomerative methods, and a discriminant analysis is used to assure the cluster analysis classification’s accuracy. The results show that the respondents used Budgeting for product cost controlling the most. We also discovered that the new, advanced MAPs are used increasingly among many large Thai companies. MAPs are used to create value for large Thai companies, but not yet to the highest stage, based on the IFAC evolution model. Adoption is still far behind compared to the pace of change in production processes, especially in light of increasing competition on the global level.
PL
Niniejsze badanie bada zakres, w jakim różne praktyki rachunkowości zarządczej (MAP) zostały wdrożone w dużych tajskich firmach produkcyjnych. Chociaż IFAC 1998, który opisuje ewolucję rachunkowości zarządczej, był intensywnie badany w ciągu dwóch dziesięcioleci od jego wydania, MAPs i ich rozpowszechnianie w celu tworzenia wartości biznesowej zyskały stosunkowo mało uwagi. To badanie wykorzystuje kwestionariusz do zbierania informacji na ten temat. Spośród 1500 firm, które otrzymały ankietę, 205 dostarczyło użytecznych, kompletnych odpowiedzi za wskaźnik odpowiedzi 13,67%. Analiza skupień jest używana do grupowania zbioru obiektów danych w cztery klastry z hierarchicznymi metodami aglomeracyjnymi, a analiza dyskryminacyjna jest używana do zapewnienia dokładności klasyfikacji analizy skupień. Wyniki pokazują, że respondenci najczęściej stosowali budżetowanie do kontrolowania kosztów produktu. Wskazano również, że nowe, zaawansowane MAP są coraz częściej wykorzystywane przez wiele dużych tajskich firm. MAPy są wykorzystywane do tworzenia wartości dla dużych tajskich firm, ale jeszcze nie do najwyższego etapu, w oparciu o model ewolucji IFAC. Zastosowanie wciąż pozostaje daleko w tyle w stosunku do tempa zmian w procesach produkcyjnych, zwłaszcza w świetle rosnącej konkurencji na poziomie globalnym.
EN
The prime aim of the study is to investigate the phenomenon of entrepreneurship education influenced by innovative performance and national competitiveness with moderating role of entrepreneurial orientation. The study was conducted on Indonesian graduates to determine their intention towards initiate businesses. The study determined the relationship between constructs of proposed framework and found that all direct hypotheses found to be positively significant and moderating effect of entrepreneurial orientation was also observed. The study suggests developing policies at higher education sector to develop necessary skills, abilities and knowledge among graduates required for initiating businesses.
PL
Głównym celem badania jest zbadanie zjawiska edukacji w zakresie przedsiębiorczości, na którą wpływ mają innowacyjne wyniki i konkurencyjność kraju, z moderującą rolą orientacji na przedsiębiorczość. Badanie przeprowadzono na indonezyjskich absolwentach, aby określić ich zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej. Badanie określiło związek między konstruktami proponowanych ram i stwierdziło, że zaobserwowano również wszystkie bezpośrednie hipotezy, które okazały się pozytywnie znaczące i moderujący wpływ orientacji na przedsiębiorczość. Badanie sugeruje opracowanie polityk w sektorze szkolnictwa wyższego w celu rozwijania niezbędnych umiejętności i wiedzy wśród absolwentów niezbędnych do zakładania przedsiębiorstw.
EN
To prepare the competitiveness of products produced by Small and Medium Scale Industries (SMI), a law protection attempt is required to enable the products to compete in the global era, namely, the law protection expectedly can improve the quality and quantity of SMI products. The objectives of the research is: 1) to identify the law protection for SMI in Indonesia, and 2) to obtain the profile of SMI in Indonesia in a global era today by examining the effect on business management. This study used primary data collected through questionnaire from the actors related to the management of SMI. The data obtained from primary data were analyzed using an Partial Least Square (PLS)-Structural Equation Modelling (SEM). The conclusions of the study is, 1) law protection for SMI has significant effect on SMEs business management. Such the policy was intended to improve the existence and competitiveness of SMI in dealing with global challenges; (2) profile of SMI included simple production process, bookkeeping, and marketing support which effect significantly on business performance and to keep them existent and having competitiveness in dealing with global challenges.
PL
Aby przygotować konkurencyjność produktów wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, wymagana jest ochrona prawna, aby produkty mogły konkurować w erze globalnej, ochrona prawna prawdopodobnie poprawi jakość i ilość produktów MSP. Cele badania to: 1) określenie ochrony prawnej MSP w Indonezji oraz 2) uzyskanie profilu MSP w Indonezji w erze globalnej poprzez zbadanie wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem. W badaniu wykorzystano dane pierwotne zebrane za pomocą kwestionariusza od podmiotów związanych z zarządzaniem MSP. Dane uzyskane z danych pierwotnych analizowano przy użyciu metody częściowych najmniejszych kwadratów (PLS) Strukturalnego Modelowania Równań (SEM). Wnioski z badania są następujące: 1) ochrona prawna SMI ma znaczący wpływ na zarządzanie biznesem MŚP. Taka polityka miała na celu poprawę istnienia i konkurencyjności SMI w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami; (2) profil SMI obejmował prosty proces produkcyjny, księgowość i wsparcie marketingowe, które znacząco wpływają na wyniki biznesowe i utrzymują je w istnieniu oraz mają konkurencyjność w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami.
EN
The current study examined the impact of influential factors innovation capability and competitiveness on entrepreneurial orientation. Entrepreneurial orientation leads towards business success, the study examined the influence of entrepreneurial orientation on business performance with moderating role of entrepreneurial education. The present study collected data from professional entrepreneurs with different experience and industries in South Korea. The study depicted that all direct hypotheses were accepted but moderating role was rejected on statistical grounds. Entrepreneurial activities escalate business activity through utilization of capable and competitive workforce. South Korea shifting their industry based economy towards entrepreneurial setups to strengthen their economy and to utilize the educated unemployed youth. Entrepreneurship provides business opportunities on creative and innovative grounds to contribute for nations' economy.
PL
W przedstawionym artykule pokazano wpływ wpływających czynników na innowacyjność i konkurencyjność na zorientowanie na przedsiębiorczość. Orientacja na przedsiębiorczość prowadzi do sukcesu w biznesie, w badaniu zbadano wpływ orientacji na przedsiębiorczość oraz na wyniki biznesowe z moderującą rolą edukacji w zakresie przedsiębiorczości. W niniejszym badaniu zebrano dane od profesjonalnych przedsiębiorców z różnym doświadczeniem i branżami w Korei Południowej. Badanie pokazało, że wszystkie bezpośrednie hipotezy zostały zaakceptowane, ale moderująca rola została odrzucona ze względów statystycznych. Działalność przedsiębiorcza prowadzi do eskalacji działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie zdolnej i konkurencyjnej siły roboczej. Korea Południowa zmienia gospodarkę opartą na przemyśle na rozwiązania przedsiębiorcze, aby wzmocnić swoją gospodarkę i wykorzystać wykształconą bezrobotną młodzież. Przedsiębiorczość zapewnia możliwości biznesowe w oparciu o kreatywne i innowacyjne podstawy, przyczyniając się do rozwoju gospodarki narodowej.
EN
The speed of changes, determining business environment, is increasing rapidly with the emerging Fourth Industrial Revolution. If Slovak organisations aspire to maintain competitiveness, they will need to keep pace with the organisations that react quickly to such changes. Open communication, as an instrument of effective engagement of human resources may be among the instruments of increasing the chances of organisations to maintain competitiveness. The presented article aims at identifying the level of the implementation of open communication attributes in Slovak organisations, and at evaluating the reasons and consequences resulting from the findings to managerial work. The analysis of the level of openness of communication processes in year 2018 on 214 Slovak organisations was performed by an electronic questionnaire survey. The data collected from the questionnaire survey were subsequently statistically processed, while in addition to descriptive statistics, a method of correlation analysis, particularly statistical Pearson parametric correlation test (r), was used. The results proves the existence of a statistically significant relation between the frequency of attending communication trainings by the managers and the level of the support of employees in bottom-up communication and also the level of influencing informal communication in organisations.
PL
Szybkość zmian determinujących środowisko biznesowe rośnie wraz z pojawieniem się czwartej rewolucji przemysłowej. Jeśli słowackie organizacje dążyć będą do utrzymania konkurencyjności, będą musiały dotrzymać kroku organizacjom, które szybko reagują na takie zmiany. Otwarta komunikacja, jako narzędzie skutecznego zaangażowania zasobów ludzkich, może być jednym z instrumentów zwiększania szans organizacji na utrzymanie konkurencyjności. Prezentowany artykuł ma na celu określenie poziomu implementacji otwartych atrybutów komunikacyjnych w organizacjach słowackich oraz ocenę przyczyn i konsekwencji wynikających z ustaleń w pracy menedżerskiej. Analiza poziomu otwartości procesów komunikacyjnych w roku 2018 została przeprowadzona na 214 organizacjach słowackich za pomocą ankiety elektronicznej. Dane zebrane z ankiety zostały następnie poddane statystycznej obróbce. Oprócz statystyki opisowej zastosowano metodę analizy korelacji, w szczególności statystycznego testu korelacji parametrycznej Pearsona (r). Wyniki dowodzą istnienie istotnej statystycznie zależności między częstotliwością uczestniczenia w szkoleniach komunikacyjnych przez menedżerów a poziomem wsparcia pracowników w komunikacji oddolnej, a także poziomem wpływu na nieformalną komunikację w organizacjach.
EN
The paper deals with an analysis of linking between brand’s factors and macroeconomic stability. For this purpose, the authors have checked two hypotheses such as multicollinearity between social-value determinants which form the country’s brand and linking between social-value determinants of the brand and country’s macroeconomic stability. The object of analysis deals with Lithuania, Latvia, Croatia, Bulgaria, Poland, Romania (the latest countries which joined the EU) and Ukraine. The dataset for analysis is obtained from Hofstede Insights (2018), World Data Bank, United Nations, Freedom House, etc. The methods adopted for this study are Pearson’s correlation coefficient and Generalized Least Squares model. The findings have proved the indicated hypotheses. Thus, the government should develop the strategy to manage the social-value determinates of a country’s brand with a purpose to achieve macroeconomic stability.
PL
Artykuł dotyczy analizy powiązań między czynnikami marki a stabilnością makroekonomiczną. W tym celu autorzy sprawdzili dwie hipotezy, takie jak wielolinearność między determinantami wartości społecznych, które tworzą markę kraju, a powiązaniem między społeczno-wartościowymi determinantami marki i stabilności makroekonomicznej kraju. Przedmiotem analizy są Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Polska, Rumunia (najnowsze kraje, które przystąpiły do UE) i Ukraina. Zestaw danych do analizy uzyskano z Hofstede Insights, World Data Bank, ONZ, Freedom House itp. Metody przyjęte w tym badaniu to współczynnik korelacji Pearsona i model Uogólnione najmniejsze kwadraty. Wyniki dowiodły wskazanych hipotez. W związku z tym, rząd powinien opracować strategię zarządzania określeniami wartości społecznej marki danego kraju w celu osiągnięcia stabilności makroekonomicznej.
EN
The article examines the competitiveness of small Baltic container terminals. In order to conduct the research, thirty terminals, whose annual maximum throughput capacity does not exceed 150,000 TEU, have been examined taking into consideration a number of criteria which are: length of the quay (C1), number of RTG (C2) and STS (C3) cranes, number of shortsea shipping connections (C4), maximum (technical) depth at the quay (C5), distance from motorways and expressways/national roads (C6), distance from the national railway station (C7). Selected k=7 criteria were used to perform PROMETHEE II (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations II) multi-criteria ranking that enabled specifying those Baltic Sea container nodes which are in the area of strategic benefits for the analysed market sector.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.