Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  competitivenes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę polityki regionalnej państwa w złożonych uwarunkowaniach procesów transformacyjnych zachodzących w skali makro, których głównym wyznacznikiem jest postępująca globalizacja zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społeczno-gospodarczym. Analizy i charakterystyki zawarte w niniej-szym artykule koncentrują się na celach, formach i modelach polityki regionalnej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wzajemnego przenikania się i uzupełniania regionalnych i globalnych wymiarów współczesnych przekształceń i trendów rozwojowych. W artykule scharakteryzowano także inicjatywę stworzenia i wdrożenia Regionalnych Strategii Innowacji, stanowiących jeden z najważniejszych instrumentów prorozwojowej polityki regionalnej w warunkach zaostrzającej się konkurencji i globalnej rywalizacji w obszarze gospodarki.
EN
This paper presents the issue of regional policy managed by the state in complex determinants of transformation processes occurring in macro scale, main sign (indication) of which is progressing globalisation in both economic and socio-economic dimension. Analyses and characteristic included herein are focused on objectives, forms, and models of state regional policy with special stress put on practical interpenetration and complement of regional and global dimensions of modern transformations and development trends. In this paper we characterise also the initiative for creation and implementation of Regional Innovation Strategies representing one of most important instruments of realisation of the European Union’s pro-development regional policy in conditions of tightening competition and global rivalry in area of economy.
EN
The integrations process of polish economy with EU is a new challenge for SMEs, This process has a special significance for their advantages and competitiveness on common market. Taking hitherto SMEs participation in the foreign trade in to consideration, the author try to appreciate chances of small and medium firms in EU market.
EN
In the paper an algorithmic system designing and modernizing assemblies of point wagon re-tardes In gravity shunting systems is presented. Examples of calculations for several typical solutions are discussed.
PL
W artykule omówiono istotę konkurencji i konkurencyjności. Zaprezentowano determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Określono, jakie czynniki mogą wpływać na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego województwa lubuskiego. Ustalono, że największymi konkurentami badanych przedsiębiorstw są przede wszystkim producenci Zott, Danon i Hochland.
EN
The essence of competition and competitiveness was described in the article. One has showed determinants of the company competitiveness. One has characterised factors which influence on improvement of competitiveness of the dairy industry in lubuskie province. The author has established that the largest competitors for the companies are producers: Zott, Danon and Hochland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.