Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compensation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W opracowaniu przedstawiono uwagi ogólne dotyczące metod realizacji kompensacji mocy biernej obciążenia z niesinusoidalnymi sygnałami napięcia i prądu. W dziedzinie częstotliwości sformułowano metodę opartą na strukturze łańcuchowej kompensacji filtracyjnej. W dziedzinie czasu przedstawiono warunki ograniczające jednoparametrową kompensację C, L. Podano również warunki realizacji kompensacji w zakresie koncepcji teorii mocy Fryzego. Metody zilustrowano na wybranych przykładach.
EN
The paper presents general remarks on the methods of implementing load reactive power compensation with non-sinusoidal voltage and current signals. In the frequency domain, a method based on the chain structure of filtration compensation was formulated. In the time domain, the conditions limiting one-parameter C, L compensation are presented. The conditions for realizing compensation in the scope of the Fryze power theory concept are also given. The methods have been illustrated by selected examples.
2
Content available Life in a clean environment as a personal interest
EN
The purpose of this article is to assess the emerging trend in Poland for seeking redress dictated by the inadequate state of the environment, based on the concept of personal rights. The considerations begin with the classifi cation of life in a clean environment internationally. Then, the topic of determining the nature of the right to live in a clean environment in the Polish legal order is raised. First of all, constitutional regulations in this respect are assessed. In the further part of the work, the considerations focus on the subject of life in a clean environment treated as a personal interest, which is closely related to the fi ndings made in part on the constitutional approach to the use of the natural environment. As a part of these considerations, the issue of addressing possible claims is also raised. The paper presents a general assessment of the enforcement of the right to live in a clean environment by formulating claims based on the concept of violation of personal rights, in particular those, which include fi nancial demands.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena pojawiającego się w Polsce trendu dochodzenia roszczeń podyktowanych nieodpowiednim stanem środowiska, opartego na koncepcji dóbr osobistych. Rozważania rozpoczęto od klasyfikacji życia w czystym środowisku na arenie międzynarodowej. Następnie poruszono temat określenia charakteru prawa do życia w czystym środowisku w polskim porządku prawnym. W pierwszej kolejności ocenie zostały poddane regulacje konstytucyjne w tym zakresie. Dalej rozważania ogniskują się w tematyce życia w czystym środowisku traktowanego jako dobro osobiste, co ma ścisły związek z ustaleniami poczynionymi w części dotyczącej konstytucyjnego ujęcia prawa korzystania ze środowiska naturalnego. W ramach tych rozważań poruszono także kwestię adresowania ewentualnych roszczeń. W pracy dokonano ogólnej oceny egzekwowania prawa do życia w czystym środowisku poprzez formułowanie roszczeń opartych na koncepcji naruszenia dóbr osobistych, a w szczególności tych, których treścią są żądania finansowe.
PL
Procedura wywłaszczenia nieruchomości opiera się na odebraniu prawa własności dotychczasowemu właścicielowi ze względu na interes publiczny – budowę drogi publicznej. Wywłaszczenie jest dokonywane decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, która wywołuje skutki prawnorzeczowe – z mocy samego prawa przenosi własność na podmiot publiczny: Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, dlatego stanowi najdalej idącą ingerencją w stosunki własnościowe. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wprowadza uproszczony, jednoetapowy tryb wywłaszczania, mający na celu przyspieszenie i usprawnienie realizacji inwestycji drogowych w Polsce. Wywłaszczenie jest możliwe tylko za zapłatą „słusznego odszkodowania”. Podstawę dla ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa danej nieruchomości. Uprawnienie odszkodowawcze za odebranie prawa własności nieruchomości nie ulega przedawnieniu, w związku z tym strona postępowania wywłaszczeniowego może się go domagać w każdej chwili. Poprzez przyznanie uprawnionemu, najczęściej świadczenia pieniężnego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, na której ma być realizowane zamierzenie drogowe, jest realizowana funkcja kompensacyjna odszkodowania.
EN
The procedure for expropriation of the property is based on the removal of the ownership right of the current owner to benefit the overall public which is usually the construction of public utilities, e.g. roads. The justification for expropriation is based on the permission to carry out a road investment, which has legal-property (material) effects – the power of the law itself transfers ownership to a public entity: the State or a local government unit, therefore, it is the most extensive interference in ownership relations. The Act of 10 April 2003 dealing with special rules for the preparation and implementation of investments of public roads introduces a simplified, one-step expropriation procedure aimed at accelerating and streamlining the implementation of road investments in Poland. Expropriation is possible only when just compensation is paid. In order to determine the amount of compensation, it is necessary to assess the market value of a given (concreto) property. The compensation entitlement for the withdrawal of the property right does not become time-barred, thus, the party to expropriation proceedings may demand it at any time. The compensation function is implemented by granting the holder usually a cash payment for the expropriation of real estate on which the road will be built.
EN
The purpose of this study was to determine the effect of leadership and compensation on motivation also its implications on the cooperative employee performance in Padang. The method used was descriptive - verificative with the type of survey. The object of the research was cooperation employees with the sample size to 330 respondents. Data analysis using the Structural Equation Model (SEM) with Linear Structural Relationship (LISREL) 8.80 program. The Results Showed that: 1) leadership and compensation have a significant positive effect on motivation. 2) Leadership, compensation, and motivation have a positive and significant impact on employee performance. The variables that dominant influence on performance was motivation, while the dominant influential variable on the motivation was compensation. Managerial implications based on the results of the research is to improve the employee performance in the cooperation in Padang district must throughs work employee motivation of cooperation in Padang regency the which is reflected in the high dimension of relatedness in a relationship with members, relationships with co-workers.
PL
Celem tego badania było określenie wpływu przywództwa i wynagrodzenia na motywację, a także jego wpływu na wyniki pracowników spółdzielni w Padang. Zastosowana metoda była opisowa - weryfikacyjna z rodzajem ankiety. Przedmiotem badań była współpraca pracowników o wielkości próby do 330 respondentów. Analiza danych z wykorzystaniem modelu równań strukturalnych (SEM) z programem liniowej zależności strukturalnej (LISREL) 8.80. Wyniki pokazały, że: 1) przywództwo i wynagrodzenie mają znaczący pozytywny wpływ na motywację. 2) Przywództwo, wynagrodzenie i motywacja mają pozytywny i znaczący wpływ na wyniki pracowników. Zmienne, które dominująco wpływały na wyniki, to motywacja, natomiast dominującą zmienną wpływającą na motywację była kompensacja. Implikacje zarządcze oparte na wynikach badań mają na celu poprawę wyników pracowników we współpracy w dzielnicy Padang, poprzez motywację pracowników do współpracy w renowacji Padang, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim wymiarze pokrewieństwa w relacjach z członkami, relacjach z kopracownikami.
EN
This paper deals with the constraints imposed on error compensation systems by their implementation strategies. Constraints stemming from the structure of the control system with an NCK architecture of the ADCBI type are presented. Practical realizations of compensation and potential solutions offered by contemporary commercial CNC controllers are discussed.
EN
The balancing operation consists in improving the distribution of the rotor masses so that the free centrifugal forces around the rotor axis, imposed by the manufacturer, do not exceed the tolerances allowed by the standards. In this paper we propose algorithms for the distribution of the turbine blades from data from an electronic scale which allows to measure the static moment of the blades, these algorithms aim to find the correction weight and the angle of position of the correction mass, we also propose a simulation of the distribution of the blades of a turbine to get an idea on the assembly. This operation is necessary in the case of a repair of the rotors or in the assembly of the new flexible rotors. Using a MATLAB calculation code.
PL
Do podjęcia tematyki odpowiedzialności przewoźnika znajdującego się w upadłości doprowadziły liczne problemy natury prawnej, z którymi muszą się mierzyć biura podróży i ich klienci. Dochodzenie odszkodowań od przewoźnika znajdującego się w upadłości w przedmiocie niewykonania umowy przewozowej najczęściej połączone jest ze szkodami w przewozie grupowym, przewożonym bagażu podręcznym, jak też w przesyłkach bagażowych. W artykule wykorzystano materiały źródłowe w postaci aktów normatywnych europejskich i krajowych z zakresu prawa i procedury cywilnej, literaturę prawniczą, jak również orzecznictwa Sądu Najwyższego. W wyniku podjętych prac badawczych wskazano kluczowe problemy związane z odpowiedzialnością przewoźnika znajdującego się w upadłości i ustalono, że jego odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Istnieje jednak sposób dochodzenia tego rodzaju roszczeń w stosunku do majątku, który w zakresie nieobjętym postępowaniem upadłościowym mógłby służyć zaspokojeniu roszczeń uprawnionego w postaci organizatora turystycznego, jak i pasażera z tytułu przewożonego przez niego bagażu podręcznego, ale również nadanej przesyłki bagażowej.
EN
The performance of tourist services in today’s legal realities proves to be a long-term and at the same time complicated in legal terms. This is for many reasons. One of the most important is the multiplicity of legal regulations covering the matter under consideration, while at the same time necessitating the use of European law, especially in the case of transport contracts, while providing cross-border transport services. Against this background, the liability of carriers in bankruptcy is one of the most important problems in the recovery of claims against carriers operating under different legal systems. From the point of view of the complexity of the liability of the carrier in bankruptcy for non-performance of the passenger transport contract, its analysis was limited only to selected issues. At the same time, such an activity has undoubtedly contributed to the clarification of many doubts, which in practice cause many problems, especially when the consumer with the least knowledge in this regard is the weakest link in this chain of obligations in the event of non-performance of the transport contract.
PL
Autorzy rozważają możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego w postaci prawidłowych relacji rodzinnych przez osoby najbliższe pasażera, który doznał ciężkiego uszkodzenia ciała. Możliwość żądania takiego zadośćuczynienia dopuścił Sąd Najwyższy w uchwale z 27 marca 2018 roku, która zapadła na tle stanu faktycznego niedotyczącego przewozu, ale z powołaniem przepisów o czynach niedozwolonych, które mogą dotyczyć odpowiedzialności przewoźnika za zdrowie podróżnego (wobec braku w prawie wewnętrznym regulacji szczególnej dotyczącej tej odpowiedzialności). Autorzy krytycznie oceniają stanowisko Sądu Najwyższego. Wskazują, że istnieje ryzyko odnoszenia go do odpowiedzialności przewoźnika w sytuacji, gdy oparta jest ona wyłącznie na przepisach Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. Ich zdaniem nie powinno to mieć miejsca w tych sytuacjach, gdy podstawą odpowiedzialności są przepisy konwencji międzynarodowych i rozporządzeń unijnych, które odpowiedzialność przewoźnika za szkody na osobie regulują jako odpowiedzialność kontraktową. Autorzy, wskazując na nieadekwatność stanowiska Sądu Najwyższego w odniesieniu do odpowiedzialności przewoźnika, postulują jej unormowanie w prawie wewnętrznym, wzorem konwencji międzynarodowych.
EN
The authors consider the possibility of claiming compensation for the infringement of personal rights in the form of proper family relationships by the persons closest to the passenger who has suffered serious bodily injury. The possibility to demand such compensation was allowed by the Supreme Court in its ruling of 27 March 2018, which was based on the facts not related to the carriage, but with reference to the provisions on tort, which may concern the liability of the carrier for the health of the passenger (in the absence of a special provision in domestic law concerning this liability). The authors are critical of the position of the Supreme Court. They indicate that there is a risk that it may be applied to the liability of the carrier based only on the provisions of the Civil Code (Act of 23.4.1964 – Civil Code, i.e. Journal of Laws of 2018, item 1025) related to tort. In their view, this should not be the case in situations where liability is based on the provisions of international conventions and EU regulations which govern the liability of a carrier for personal injury as a contractual liability. The authors, pointing to the inadequacy of the position of the Supreme Court with regard to the liability of the carrier, call for its regulation in the internal law, as in the case of international conventions.
11
PL
Procedura powypadkowa jest ściśle uregulowana prawnie, o czym świadczy choćby istnienie obowiązującego wzoru protokołu powypadkowego. Należy zwrócić również uwagę na istotne znaczenie pracodawcy w całej procedurze – dokonującego zatwierdzenia protokołu oraz wagę zgłaszanych uwag przez poszkodowanego, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt protokołu. Należy jednak pamiętać, że sporządzenie protokołu powypadkowego, a nawet jego zatwierdzenie w formie odpowiadającej poszkodowanemu pracownikowi nie stanowi gwarancji wypłacenia przez ZUS świadczeń powypadkowych z ubezpieczenia. ZUS może bowiem odmówić wypłaty świadczeń wydając decyzję o odmowie wypłaty świadczeń, uzasadniając, iż zawarte w protokole stwierdzenia są bezpodstawne. Poszkodowany pracownik ma prawo do odwołania do poszkodowanemu odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
EN
Accident procedure is closely regulated by law, as evidenced by the existence of the existing model of the accident protocol. Attention should also be paid to the importance of the employer in the whole procedure – the approval of the protocol and the importance of the comments made by the victim, which may affect the final shape of the protocol. However, it should be borne in mind that the preparation of the accident report and even its approval in the form corresponding to the injured employee does not constitute a guarantee of paying accident insurance benefits from ZUS. ZUS can refuse to pay benefits by issuing a decision refusing to pay benefits, justifying that the statements contained in the record are unfounded. The injured employee has the right to appeal to the injured employee to the labor and social security tribunal.
EN
Disruptions occur in all distribution centres which work in nowadays market and participle in processes connected with goods flows. Due to this, the skill of detecting and dealing with disruptions is a very important issue. Disruptions could make impossible to correct actions of processes and have disaster financial or organisational effects. Distribution centres should look for and implement methods to effect disruption reducing, so they should improve their resistance. Article includes distribution centres description in the perspective of their meaning of disruptions compensation nodes in distribution network. Interpreting the concept of disruptions starts with the problem of compensation, resistance and risk and risk factors of disruptions. Main goal of article is a conceptualization of disruptions compensation model for regional distribution centre. Proposed disruptions identification and analysis procedure includes elements such as: diary method, disruption measurement card, FMEA, weighted average and Ishikawa Diagram. Procedure should be used for identification, measurement and propose preventive actions for all types of distribution centres.
PL
W artykule omówiono zagadnienie obróbki wysokodokładnych systemów wytwórczych. Podczas prac wdrożeniowych elastycznego systemu w autonomicznej produkcji napotkano utrudnienia. Dokładność dotycząca elementów o regularnych kształtach jest na satysfakcjonującym poziomie, jednakże przy obróbce elementów cienkościennych o złożonych kształtach z lekkich stopów metali ważny jest dobór odpowiednich warunków skrawania, takich jak wpływ otoczenia lub energii cieplnej. Kolejnym problemem jest różnica pomiędzy temperaturami maszyny, przedmiotu obrabianego i otoczenia, co powodują spadek dokładności obróbki mimo zastosowania aktywnych systemów kompensacji odkształceń maszyny. Artykuł prezentuje nowatorski sposób poprawy jakości obróbki poprzez zastosowanie w nastawach maszyny parametrów wynikających z obliczeń MES odkształceń termicznych przedmiotu obrabianego.
EN
During the work at the implementation of flexible machining system for autonomous production some challenging difficulties were found. For workpieces of a regular shape, the achieved machining accuracy is satisfactory but for workpieces of a complex shape and thin walls form light alloys machining it is still difficult to find proper environmental conditions without separating the machine form among others outer temperature impact. Another problem is the difference between machine, workpiece and ambient temperature so that the machining accuracy is decreasing even if machine tool’s active systems compensate the machine’s thermal deformations. An approach to improve the machining accuracy with high accuracy machining systems by using special adjustment procedures and additional workpiece’s distortion compensations based on FEM simulations are presented in the paper.
EN
This paper shows effective method of linear distortions compensation in zero-IF receivers. With application of frequency domain processing a computation efficient method was developed that allows to correct quadrature mismatch in Zero-IF receiver along with gain and group delay independent of receiving signal type. Method was implemented and tested on hardware platform confirming its effectiveness. This method makes it possible to build high sensitivity devices to monitor spectrum in very wide frequency ranges.
PL
Artykuł przedstawia katalog świadczeń (jednorazowych, krótkoterminowych i długoterminowych) przysługujących pracownikowi, który zachorował na chorobę zawodową. Do świadczeń jednorazowych zalicza się jednorazowe odszkodowanie dla pracownika z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (lub dla rodziny pracownika z tytułu jego śmierci), pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Jako świadczenia krótkoterminowe wymienia się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy. Natomiast świadczenia długoterminowe: to renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna i dodatek pielęgnacyjny.
EN
The article presents a catalog of benefits due to an employee who has an occupational disease. The benefits can be divided into one-off, short-term and long-term ones. One-time benefits include one-off compensation for an employee due to permanent or long-term damage to health (or to the family of a worker due to his death), covering medical costs in the field of dentistry and immunization and supply of orthopedic items. Short-term benefits include sickness benefit from accident insurance, rehabilitation benefit and compensatory allowance. On the other hand, long-term benefits are a disability pension, a training pension, a survivor’s pension and a care allowance. Guarantees about benefits are wide, but it must be borne in mind that receiving each of the indicated benefits requires a medical certificate confirming the occupational disease, while their amount is usually unsufficient to cover the costs of treatment and rehabilitation.
EN
The article is conceptual and harmonizing in character. It is a voice in the discussion about the axiological foundations of the creation of compensation systems. It is based on the idea that justice is one of the most important characteristics of compensation, one which determines whether that compensation is positively assessed. Compensation that is seen to be fair is an indicator that an employer treats the worker honestly and considers him a partner which, in turn, acts as a strong motivational factor. The article contains the results of analyses of philosophical concepts of justice presented by Rawls and Nozick and indicates the implications of these theories in the practice of compensation management.
PL
Artykuł ma charakter koncepcyjny i syntetyzujący. Stanowi głos w dyskusji nad aksjologicznymi fundamentami kształtowania systemów wynagrodzeń. Opiera się na założeniu, że jedną z najważniejszych cech wynagrodzenia decydujących o pozytywnej ocenie dokonanej przez pracowników jest sprawiedliwość. Wynagrodzenie oceniane jako sprawiedliwe stanowi wskaźnik uczciwego i partnerskiego traktowania przez pracodawcę i ma silną moc motywującą. Artykuł zawiera wyniki analizy filozoficznych koncepcji sprawiedliwości J. Rawlsa oraz R. Nozicka oraz wskazuje implikacje tych teorii dla praktyki zarządzania wynagrodzeniami.
PL
W pracy przedstawiono model obwodu jednofazowego z modelem systemu zasilania, obciążeniem nieliniowym z indukcyjnością oraz kondensatorem układu kompensacji mocy biernej. Charakterystyka prądowo-napięciowa obciążenia opisana jest funkcją signum i modeluje wyładowanie łukowe. Opracowano model matematyczny. Zastosowano zmienne bezwymiarowe. Zbudowano model symulacyjny obwodu w Simulinku. Przeprowadzono analizę wyników symulacji obwodu.
EN
The paper deals with the model of the single-phase AC circuit with the model of the supply system, the non-linear load with the inductance and the capacitor of the reactive power compensation. The current-voltage characteristic of the load is described with the signum function and models the arc discharge. There was worked out the mathematical model. Dimensionless variables were applied. The circuit simulation model was created in Simulink. The analysis of the circuit simulation results was carried out.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzenie koncepcji Fryzego w teorii mocy prądów niesinusoidalnych w analizie układów trójfazowych. Wymagany postulat Fryzego ujęcia zagadnień w dziedzinie czasu pozwala na efektywne sformułowanie ogólnych metod obliczeniowych dowolnego odbiornika 3-fazowego (liniowego lub nieliniowego, symetrycznego lub asymetrycznego). Wprowadzono dla odbiornika 3-fazowego zastępcze komponenty w postaci rezystancyjnej gwiazdy symetrycznej (układ czynny) oraz cztero-bieguna zupełnego (układ bierny). Proponowane rozszerzenie w niewielkim stopniu zmienia obliczenia w stosunku do układów jednofazowych. Uzyskuje się naturalną prostą interpretację fizyczną i ekonomiczną wyników analogiczną do wyników znanych z obwodów jednofazowych sinusoidalnych. Rozpatrzono przykłady ilustrujące zastosowanie prezentowanej metody.
EN
The article presents the extension of the concept of Fryze of power theory of non-sinusoidal currents in the analysis of three-phase systems . Required postulate Fryze approach to the issues in the time domain allows for efficient calculation methods to formulate general any receiver 3 -phase (linear or non-linear, symmetric or asymmetric). Introduced for the receiver 3-phase replacement resistive components in the form of a star symmetrical (active system ) and four- pole complete (passive system). The proposed extension varies slightly with respect to the calculation of the single-phase systems. Obtained by simple physical interpretation of natural and economical results similar to the results known from single-phase sinusoidal circuits. Considered examples illustrating the application of the presented method.
19
Content available remote Reaktancyjne kompensatory czwórnikowe dla przebiegów monoharmonicznych
PL
W artykule przedstawiono metodę pełnej kompensacji biernego prądu źródła rzeczywistego, monoharmonicznego przy pomocy czwórnikowego układu dopasowującego. Czwórnik, w przeciwieństwie do kompensatora dwójnikowego, potrafi uniezależnić obwód zasilania od obwodu odbiornika i zapewnić źródłu optymalne warunki pracy przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych wartości napięcia i prądu odbiornika. Przez optymalne warunki pracy źródła należy tu rozumieć całkowitą minimalizację wartości skutecznej prądu źródła zasilania do tzw. prądu aktywnego niosącego całą moc czynną do odbiornika.
EN
This paper presents method for full compensation of reactive current of the real monoharmonic power source with the use of a four - terminal network as a matching circuit . The four-terminal network, as opposed to the two-terminal network compensator, is capable to make power supply circuit independent from the receiver circuit. Then it ensure optimum source operating conditions maintaining at the same time unchanged voltage and current of the load. Obtaining the optimum source operating condition usually means the total minimization of the source current RMS value as to get so called active current of source, that transmits the all active power to the receiver.
20
Content available Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
PL
Problematyka odpowiedzialności organizatora imprezy turystycznej z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy może przysparzać w praktyce znacznych trudności, do czego przyczynia się w szczególności sam charakter świadczenia, skierowanego głównie w kierunku sfery przeżyć psychicznych konsumenta. W obowiązującym stanie prawnym podstawę odpowiedzialności stanowi art. lla ustawy o usługach turystycznych. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno wyrównanie szkody majątkowej, jak i szkody niemajątkowej w postaci tak zwanego zmarnowanego urlopu polegającej na utracie oczekiwanej przyjemności podróży i towarzyszącej temu frustracji. Naprawienie szkody niemajątkowej następuje poprzez zapłatę stosownej kwoty pieniężnej.
EN
The problem of the tour operator’s liability for non-performance or valid performance of the contract brings in practice significant difficulties. To this contributes special nature of the service, directed mainly towards the consumer’s psychological experience. Under the current law, the basis of liability is art. 11a of the Act on tourist services. This liability covers both compensation of material damage and non-material damage in the form of so-called wasted vacation consisting in losing the expected pleasure of travel and the accompanying frustration. The non-material damage is repaired by paying the appropriate amount of money.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.