Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compatibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
EN
PLLA-g-LMWNR (LMWNR – low molecular weight natural rubber) was used as a compatibilizer (1–3 wt %) of poly(L-lactic acid)/deproteinized natural rubber (PLLA/DPNR) blend (95/5 w/w). The LMWNR was prepared using TiO2/ZnO (9 : 1 w/w) and H2O2 as co-catalyst. The obtained LMWNR was grafted with 0–12 wt % maleic anhydride (LMWNR-g-MA) and then with PLLA (PLLA-g-LMWNR). A significant improvement in the mechanical properties of the PLLA/DPNR blend was found in the blend that contained 3 wt % PLLA-g-LMWNR. Scanning electron microscopy showed a decrease in the pore diameter from 5.44 to 1.56 μm. The thermal analysis of PLLA/DPNR blends showed that the Tg value of PLLA phase shifted from 63.1 to 61.4°C. These results confirmed that PLLA-g-LMWNR can enhance the compatibility of the PLLA/DPNR blend.
PL
PLLA-g-LMWNR (LMWNR – kauczuk naturalny o małym ciężarze cząsteczkowym) stosowano jako kompatybilizator (1–3% mas.) mieszaniny PLLA/DPNR [poli(L-kwas mlekowy)/zdeprotonowany kauczuk naturalny] (95/5 w/w). LMWNR otrzymano z DPNR przy użyciu TiO2/ZnO (9 : 1 w/w) i H2O2 jako kokatalizatora, a następnie szczepiono bezwodnikiem maleinowym w ilości 0–12% mas. (LMWNR-g-MA). PLLA-g-LMWNR uzyskano w wyniku szczepienia PLLA z LMWNR-g-MA. Stwierdzono poprawę właściwości mechanicznych mieszaniny PLLA/DPNR zawierającej 3% mas. PLLA-g-LMWNR. Metodą SEM wykazano zmniejszenie średnicy porów z 5,44 do 1,56 μm. Wartość temperatury zeszklenia Tg fazy PLLA mieszaniny PLLA/DPNR, wyznaczona metodą analizy termicznej, zmniejszyła się z 63,1 do 61,4°C. Uzyskane wyniki potwierdziły, że dodatek PLLA-g-LMWNR zwiększa kompatybilność mieszaniny PLLA/DPNR.
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności fazowej dwóch gatunków ropy naftowej, które posłużyły do opracowania procedury znajdowania kompatybilnej mieszaniny. Metoda polegała na wykreśleniu zależności między parametrem Heithausa a zawartością poszczególnych grup węglowodorów, a następnie wyznaczeniu optymalnego składu. Przewidywane wyniki weryfikowano za pomocą zmodyfikowanego testu filtracji na gorąco.
EN
The colloidal stability index (Heithaus parameter) was detd. for 2 types of crude oil differing in phys.-chem. properties and for their mixts. (25, 50 and 75% by mass) by turbidimetry. The relationship between the Heithaus parameter and content of particular hydrocarbon groups was plotted and the optimal mixt. compn. was detd. The result of prediction by using the developed model were confirmed by a modified hot filtration test.
3
PL
Przedstawiono wyniki badań kompatybilności dwóch gatunków ropy naftowej, uzyskane za pomocą turbidymetrii statycznej. Stwierdzono brak problemów z kompatybilnością badanych rodzajów ropy. Mieszanina o 75-proc. udziale ropy lekkiej charakteryzuje się lepszą stabilnością fazową od przewidywanej na podstawie proporcji składników. Zastosowana metoda wykazuje potencjalną przydatność do badania kompatybilności różnych gatunków ropy naftowej.
EN
Eight mixts. of 2 crude oils with different physicochem. properties (12.5-87.5% by mass light crude oil) were prepd. The mixts. were dissolved in PhMe to get 10% by mass then placed in turbidimeter cuvette filled with BuPr. The measurement was carried out for 3 h. The detd. stability index of mixts. decreased with an increase in the light crude oil content in the mixt., which indicated a smaller amt. of sediments pptd. during the measurement.
4
Content available Problemy kompatybilności rop naftowych
PL
Ropy naftowe przetwarzane w rafineriach są złożoną mieszaniną węglowodorów, w której rozpuszczone lub zawieszone są związki heteroorganiczne. Tego rodzaju układy cechuje zwykle pewna niestabilność, związana z możliwością wytrącania się struktur wielofazowych zależnych od charakteru chemicznego składników ropy. Zjawiska te wpływają niekorzystnie na przebieg procesów rafineryjnych. Tworzące się zawiesiny, a w konsekwencji osady, związane ze zmianą charakteru chemicznego środowiska – mieszanki węglowodorów pochodzących z rop naftowych, mogą blokować infrastrukturę rafinerii – zbiorniki i rurociągi – a także wymienniki ciepła. Osady te można przeprowadzić do fazy ciekłej, jedynie zwiększając jej polarność. Aby zatem nie dopuścić do termicznie nieodwracalnych zjawisk peptyzacji i sedymentacji struktur i agregatów asfaltenowo-żywicznych, konieczna jest możliwie precyzyjna ocena kompatybilności przetwarzanych rop podczas komponowania wsadu. W prezentowanej pracy zestawiono informacje dotyczące zarówno praktycznych, jak i teoretycznych aspektów kompatybilności rop naftowych. Omówiono zasady klasyfikacji rop naftowych, współczesne poglądy na budowę struktur koloidalnych zawieszonych w środowisku węglowodorowym i teoretyczne podstawy wiedzy o właściwościach węglowodorów jako rozpuszczalników, a także przeanalizowano stosowane techniki i metody oceny kompatybilności surowców naftowych. Przedstawiono testy bibułowe, od najprostszego testu plamkowego (spot test), opracowanego pierwotnie do badania obecności nierozpuszczalnych cząstek w asfaltach, oraz jego wariantów, po metody zautomatyzowane (analizator Porla). Porównano współczynniki charakteryzujące kompatybilność, pokazano sposób wyznaczania współczynników takich jak p-value, równoważnik ksylenowy czy współczynniki Heithausa i ich wykorzystanie. W artykule omówiono również inne parametry opisujące model kompatybilności rop naftowych i ich składników, takie jak parametry rozpuszczalności, zdefiniowane jako liczba nierozpuszczalności IN (ang. insolubility number), będąca również miarą rozpuszczalności asfaltenów, oraz liczba rozpuszczalności mieszaniny SBN (ang. solubility blending number), określająca zdolność ropy do rozpuszczania asfaltenów.
EN
Crude oil processed in refineries is a complex mixture of hydrocarbons in which some heteroorganic compounds are dissolved or suspended. These types of systems are usually characterized by some instability, associated with precipitation of multiphase structures depending on the chemical nature of the oil components. These phenomena affect the proper course of refinery processes. The formed suspensions, and consequently sediments, associated with a change in the chemical nature of the matrix (mixtures of hydrocarbons derived from petroleum), can block the refinery infrastructure – tanks and pipelines – as well as heat exchangers. These deposits can be transferred to the liquid phase only by increasing matrix polarity. Therefore, to prevent thermally irreversible peptization and sedimentation of asphaltene – resin structures and aggregates, it is necessary to assess the compatibility of processed oil as precisely as possible. When composing the charge, it is necessary to assess and test the compatibility of mixed crude oils. This work summarizes information on both the practical and the theoretical aspects of crude oil compatibility. The principles of petroleum classification, contemporary views on the construction of colloidal structures suspended in a hydrocarbon environment, theoretical basis of knowledge about the properties of hydrocarbons as solvents were discussed, and the techniques and methods used to assess the compatibility of petroleum raw materials were analyzed. Blotter tests are presented, from the simplest spot test, originally developed for testing the presence of insoluble particles in asphalt and its variants, to automated methods (the PORLA analyzer). Parameters characterizing compatibility are compared, the method of determining parameters such as the p-value, the xylene equivalent or the Heithaus coefficients and their use is presented. The article also discusses other parameters describing the petroleum compatibility model and their components, such as solubility parameters, defined as the Insolubility Number (IN), which is also a measure of the solubility of the asphaltenes, and the solubility blending number Solubility Blending Number (SBN), determining the oil’s ability to dissolve asphaltenes.
EN
Machine learning (ML) methods facilitate automated data mining. The authors compare the effectiveness of selected ML methods (RBF networks, Kohonen networks, and random forest) as modelling tools supporting the selection of materials in ecodesign. Applied in the design process, ML methods help benefit from the knowledge, experience and creativity of designers stored in historical data in databases. Implemented into a decision support system, the knowledge can be utilized – in the case under analysis – in the process of design of environmentally friendly products. The study was initiated with an analysis of input data for the selection of materials. The input data, specified in cooperation with designers, include both technological and environmental parameters which guarantee the desired compatibility of materials. Next, models were developed using selected ML methods. The models were assessed and implemented into an expert system. The authors show which models best fit their purpose and why. Models supporting the selection of materials, connections and disassembly methods help boost the recycling properties of designed products.
7
PL
Realizacja wyładowania elektrostatycznego przeprowadzana jest na dwa sposoby wg. normy PN-EN 61000-4-2 [1]. Wyładowanie może odbywać poprzez kontakt końcówki generatora ESD z powierzchniami przewodzącymi badanego urządzenia (złącza wejściowe i wyjściowe, zasilające, teletransmisyjne, itd. oraz metalową obudowę). Drugim rodzajem jest wyładowanie powietrzne stosowane wtedy, gdy nie ma możliwości podania wyładowań poprzez kontakt do szczelin i otworów, a także powierzchni izolujących, wykorzystując zaokrągloną końcówkę rozładowczą.
EN
The implementation of electrostatic discharge is carried out in two ways according to PN-EN 61000-4-2 standards: discharge by contact of the ESD generator tip with conducting surfaces of the tested device (connectors, metal casing), air discharge used when there is no possibility of giving discharges through contact with gaps and openings, as well as insulating surfaces, using a rounded discharge end.
EN
The purpose of this study was to investigate factors influencing consumers’ intention to use Apple Watch by applying Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB). The subject of the study was the Apple Watch users in Taiwan. The researcher used purposive and snowball sampling as the sampling method, a total of 350 surveys were issued, 327 valid surveys were collected and the effective response rate was 93.43%. The collected data were analyzed by confirmatory factor analysis and structural equation model. The results are illustrated as follow. First, the overall behavior model of Apple Watch users constructed by Decomposed Theory of Planned Behavior in this study fitted well. Second, the research model has well explanatory power to wearable device users, which is R² of attitudes, subjective norms and perceived behavioral control on behavior intentions have reached 63%. Third, perceived usefulness and perceived playfulness are the most two important influencing factors on attitudes. Interpersonal influence is the most important influencing factor to subjective norm. The most influencing factor of perceived behavioral control is facilitating condition.
PL
Celem tego badania było zbadanie czynników wpływających na zamiar korzystania przez Apple z zegarka przez zastosowanie dekompozycji teorii planowanego zachowania (DTPB). Przedmiotem badania byli użytkownicy Apple Watch na Tajwanie. Badacz zastosował celowe i śnieżkowe pobieranie próbek jako metodę pobierania próbek, wykonano w sumie 350 badań, zebrano 327 ważnych badań, a efektywny odsetek odpowiedzi wyniósł 93,43%. Zebrane dane przeanalizowano za pomocą potwierdzającej analizy czynnikowej i modelu równań strukturalnych. Wyniki zostały zilustrowane w następujący sposób. Po pierwsze, ogólny model zachowania użytkowników Apple Watch skonstruowany przez Dekomponowaną Teorię Planowanego Zachowania (DTPB) w tym badaniu dobrze skonstruowany. Po drugie, model badawczy wyjaśnia użytkownikom tych urządzeń, subiektywnych norm i postrzeganej kontroli behawioralnej nad zamiarami zachowań osiągnął 63%. Po trzecie, postrzegana użyteczność i postrzegana zabawa to dwa najważniejsze czynniki wpływające na postawy użytkowników.
EN
This paper presents that the effect of single aperture size of metallic enclosure on electrical shielding effectiveness (ESE) at 0 – 1 GHz frequency range has been investigated by using both Robinson’s analytical formulation and artificial neural networks (ANN) methods that are multilayer perceptron (MLP) networks and a radial basis function neural network (RBFNN). All results including measurement have been compared each other in terms of aperture geometry of metallic enclosure. The geometry of single aperture varies from square to rectangular shape while the open area of aperture is fixed. It has been observed that network structure of MLP 3-40-1 in modeling with ANN modeled with fewer neurons in the sense of overlapping of faults and data and modeled accordingly. In contrast, the RBFNN 3-150-1 is the other detection that the network structure is modeled with more neurons and more. It can be seen from the same network-structured MLP and RBFNN that the MLP modeled better. In this paper, the impact of dimension of rectangular aperture on shielding performance by using RBFNN and MLP network model with ANN has been studied, as a novelty.
PL
W artykule zaproponowano zintegrowane środowisko graficzne do zestawiania metod przetwarzania sygnału EKG celem separacji załamków R. Współczesne systemy automatyzacji i informatyzacji pola walki zaczynają dotyczyć nie tylko środków bojowych ale również załóg i obsług wysoce specjalistycznego oprzyrządowania. W artykule opisano efektywność algorytmów przetwarzania sygnału EKG, na potrzeby elektronicznych urządzeń medycznych i biomedycznych, w których zaawansowane sensory i algorytmy mają nieprzerwanie monitorować wydolność i gotowość do prowadzenia działań bojowych przez żołnierzy. Autor opisuje efektywności dobieranych doświadczalnie algorytmów oraz ograniczenia i wyzwania w procesowaniu sygnałów EKG, w odniesieniu do stosowanych metod.
EN
The article proposes an integrated graphical environment for the compilation of ECG signal processing methods for the separation of R-waves. Modern automation systems and computerization of the battlefield begin to deal not only with combat assets but also crews and the handling of highly specialized instrumentation. The article describes the efficiency of the ECG signal processing algorithms, for the needs of electronic medical and biomedical devices, in which advanced sensors and algorithms are to continually monitor the efficiency and readiness to conduct combat operations by soldiers. The author describes the effectiveness of experimentally selected algorithms as well as limitations and challenges in ECG signal processing in relation to applied methods.
EN
Oxetane-based polymers substituted with difluoroamino groups can be used as energetic binders in propellants and polymer-bonded explosives (PBXs). As a novel candidate, poly(3-difluoroaminomethyl-3-methyloxetane/3-nitratomethyl-3-methyloxetane) (PDN) was synthesized and its structure was established. Thermogravimetry (TG) and differential scanning calorimetry (DSC) were employed to investigate its thermal decomposition behaviour. The compatibility between PDN and some common ingredients of propellants and PBXs was evaluated by the DSC method. PDN with good thermal stability was synthesized via a cationic solution polymerization process. Additionally, it has improved compatibility with cyclotetramethylenetetranitramine (HMX), carbon black (C.B.) and lead carbonate (PbCO3) compared with homopoly(3-difluoroaminomethyl-3-methyloxetane) (PDFAMO). PDN could be used as a promising difluoroamino energetic binder in the future.
EN
The aim of the present study was to assess the physicochemical compatibility of a promising energetic salt, 5-amino-1H-tetrazole nitrate (5-ATN), with some typical materials. Thermal techniques (differential scanning calorimetry (DSC) and vacuum stability test (VST)) and non-thermal techniques (X-ray diffractometry (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)) were applied. Five energetic materials (TNT, RDX, HMX, CL-20 and AP) and three common additives (Al, DOS and F2604-2) were tested to evaluate their compatibility with 5-ATN. Based on the DSC results, except for AP that was only partially compatible with 5-ATN, all of the selected materials exhibited good compatible with 5-ATN. The VST test further confirmed the compatibility of the 5-ATN/AP mixtures. Combined with the thermal methods, the FTIR results agreed with the DSC findings. The XRD results showed some differences.
13
Content available remote Input impedance of multi-drive traction vehicle
EN
The tractions vehicle's input impedance Zin is an important parameter from the point of view of compatibility in electric traction system. The article presents a simulation analysis and comparison of input impedance of two types of traction drive systems: a drive system with a single inverter and a drive system with two parallel inverters cooperating with one input filter. The analysis was carried out for 50 Hz impedance, which acceptable minimum level is defined in the relevant regulations.
PL
Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego Zin jest ważnym parametrem z punktu widzenia kompatybilności w trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono symulacyjną analizę i porównanie impedancji wejściowej dwóch trakcyjnych układów napędowych: układu z pojedynczym falownikiem oraz układu z dwoma falownikami współpracującym z jednym filtrem wejściowym. Analizę przeprowadzono dla impedancji 50 Hz, której dopuszczalny minimalny poziom jest określony w odpowiednich przepisach.
EN
The paper presents a new adaptive algorithms of data processing when observed data are corrupted by pulse interferences which cause outliers in measurements. It is assumed that stochastic characteristics of the outliers are unknown. The algorithm is based on the nonlinear filtering approach and procedure of on-line calculation of the stochastic characteristics of the outliers described by the Markov chains. The simulation results are presented.
PL
W artykule został przedstawiony nowy adaptacyjny algorytm przetwarzania danych zniekształconych zakłóceniami impulsowymi które skutkują anomaliami w pomiarach. Algorytm został opracowany z wykorzystaniem metod oceny stochastycznych parametrów anomalii opisanych łańcuchami Markowa. Przedstawiono wyniki symulacji.
15
Content available remote Test of rolling stock compatibility with axle counters
EN
The article presents the problems linked to the compatibility of the rolling stock with axle counters, specifying acceptable levels of interference for selected types of sensors, and conducting research. Taking measurements on railway infrastructure requires proper preparation of both the substantive test object and measuring station. Measurements are made in accordance with a plan that takes into account all the situations in which the vehicle being tested can generate interference that may cause unstable operation of sensors, such as start-up or braking.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z kompatybilnością taboru z licznikami osi, określającą dopuszczalne poziomy zakłóceń dla wybranych typów czujników oraz przeprowadzaniem badań. Wykonywanie pomiarów na infrastrukturze kolejowej wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno merytorycznego, badanego obiektu jak i stanowiska pomiarowego. Pomiary wykonuje się zgodnie z przygotowanym planem, który uwzględnia wszystkie sytuacje, w których badany pojazd może generować zakłócenia powodujące niestabilną pracę czujników, takie jak rozruch czy hamowanie.
16
Content available remote Quantitative approaches to concrete repair compatibility
EN
The compatibility concept, which started developing in the early nineties, is now widely considered as a fundamental basis of the concrete repair design process. The main challenges to be faced in view of fully implementing the approach in engineering practice lies in evaluating quantitatively the various compatibility requirements. In this paper, analytical and modeling tools are considered for the evaluation of dimensional compatibility. The ability of these tools to take into account the combination of variables such as the exposure conditions is shown through a few examples.
PL
Koncepcja kompatybilności została sformułowana w latach 90. i jest powszechnie uważana za podstawową zasadę napraw betonu. Jednym z największych wyzwań dotyczących pełnego wdrożenia tego podejścia do praktyki inżynierskiej jest możliwość ilościowej oceny różnych typów kompatybilności. W artykule zaprezentowano dwa podejścia do ilościowego charakteryzowania kompatybilności napraw. Na kilku przykładach przedstawiono możliwość ich wykorzystania w analizie wpływu kombinacji różnych warunków podczas stosowania wyrobów i użytkowania obiektu na kompatybilność.
EN
Electric traction vehicles cooperating with a 3kV DC traction system and equipped with drive systems based on voltage source inverters are the most significant sources of disturbances for a railway signalling system. Every traction vehicle to be authorised for operation on railway lines must fulfil the limits imposed on current harmonics magnitudes and those provided by railway operators. The solution introduced for prototypes of most modern traction drives is to replace the two-level inverters with three-level topology. Therefore, it is essential to establish the influence of the new solution on the railway signalling system. This paper presents a comparative analysis between simulation results delivered for two and three-level traction drive system regarding generation of disturbing current harmonics. Two types of VSI modulation techniques were taken under consideration: sinusoidal PWM (SPWM) and a new one, proposed by the authors, based on selective harmonic elimination (SHE). Furthermore, the authors presented application of one of the SHE based optimization techniques for shaping the EMU’s (electric multiple unit) DC side input current harmonics spectrum in order to meet the required limits. The described technique is based on off-line generation of a set of solutions for each of the VSI operating points and selection of the best solution for the assumed criteria. The applied simulation models and the concept of SHE control were verified in a laboratory by means of a low-power drive stand. Using the three-level inverter in traction drives system results in less current harmonics than using two-level topology without modification of the modulation technique. Thus, it does not guarantee fulfilling all limits assumed in this paper. The proposed modulation technique allows for fulfilling the limits, and the technical implementation of the proposed technique in a traction drive system will be considered in future studies.
18
Content available Multimodalny transport ładunków niebezpiecznych
PL
W artykule przedstawiono przepisy regulujące transport ładunków niebezpiecznych różnymi środkami transportu. Pokazano jak poszczególne regulacje przenikają się nawzajem i mają charakter uniwersalny. Wyszczególniono podział towarów niebezpiecznych na klasy oraz wytyczne dotyczące opakowań. Na konkretnym przykładzie ładunku jakim jest schłodzony gaz - LNG przedstawiono zastosowanie tych przepisów w transporcie multimodalnym.
EN
The article regulates the transport of dangerous goods by various means of transport. It shows how different regulations interpenetrate and are universal. The classification of dangerous goods in classes and packaging guidelines was presented. A refrigerated cargo, compressed gas – LNG was used as an example to show the application of these rules in practice in multimodal transport.
EN
The safety on roads depends, to a significant degree, on the technical condition of the vehicles that participate in road traffic, especially of their braking systems, whose adequate operation is a matter of critical importance. This particularly applies to the heaviest vehicles moving with high speeds, chiefly tractor-trailer and tractor-semitrailer units. Apart from correct functioning of the braking system of each of the vehicles being components of such units, the synchronization of braking of the vehicles plays a fundamental role in the braking process. The synchronization does not have to be checked during the mandatory periodical inspections of such vehicles being in service. This article deals with the problem mentioned above, especially if encountered in the case of older vehicles, as well as with the related adverse effects and possibilities of making appropriate corrections when any faults or malfunctions are detected. Thanks to technological progress, more and more vehicles are now provided with advanced electronic braking systems (EBS), where the problem of synchronization of the braking of vehicle combinations has already been solved to a considerable degree. Nevertheless, there are many situations that some minor adjustments might be recommendable even in this case. It is worth emphasizing, however, that for an appropriate correction to be made, adequate equipment and, above all, high professional knowledge and skill of the servicing personnel is indispensable.
PL
Bezpieczeństwo na drogach, w dużym stopniu, uzależnione jest od stanu technicznego uczestniczących w ruchu pojazdów, dla których poprawność działania układów hamulcowych odgrywa kluczową rolę. Ma to szczególne znaczenie w przypadku najcięższych, szybko poruszających się pojazdów, a zwłaszcza zespołów: pojazd ciągnący i przyczepa lub naczepa. Oprócz prawidłowego działania układu hamulcowego każdego ze składników takiego zespołu, ważną rolę odgrywa również właściwa synchronizacja ich hamowania. Obowiązujące przepisy nie wymagają jej kontroli, podczas okresowych badań technicznych eksploatowanych pojazdów. W niniejszym opracowaniu opisano powyższy problem dotyczący zwłaszcza pojazdów starszych, negatywne zjawiska z nim związane oraz możliwości dokonywania odpowiednich korekt, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W wyniku postępu technicznego, coraz więcej pojazdów wyposażonych jest obecnie w zaawansowane układy hamulcowe EBS (Electronic Braking System), dla których problem synchronizacji hamowania zespołów pojazdów został w dużym stopniu rozwiązany. Często jednak niewielkie regulacje, także w tym przypadku, bywają wskazane. Warte jest jednak podkreślenia, że dla wykonania odpowiedniej korekty konieczne jest profesjonalne oprzyrządowanie, a przede wszystkim fachowa wiedza pracowników obsługi technicznej.
20
Content available remote Specifying Concrete Repair Materials
EN
Specification of materials for concrete repair is a complex task requiring broad knowledge of materials science, engineering and construction practice. In this paper, several issues important for proper design and implementation of concrete repair are discussed. It is stressed that the specification documentation is not a formality, but rather a critically important engineering step in view of fulfilling the durability and service life requirements.
PL
Specyfikacja materiałów do napraw konstrukcji betonowych jest złożonym zadaniem wymagającym rozległej wiedzy z zakresu podstaw naukowych, inżynierskich oraz doświadczeń praktycznych. W artykule przedyskutowano wiele zagadnień istotnych przy przygotowaniu projektu naprawy konstrukcji betonowej i jego wdrożeniu. Podkreślono, że specyfikacja materiałów jest nie tylko formalnością, ale stanowi szczególnie istotne wytyczne inżynierskie pozwalające na spełnienie wymagań trwałości.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.