Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  company management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
The study aims to define and present important factors affecting the quality of company management in the SMEs sector. Within the realized research, the authors focused on small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Czech Republic and Slovak Republic. In the CR, the data from 454 companies were obtained, and from 368 companies in Slovakia. For data processing, chi-squared test and Z-score were used. The research results provided interesting findings. It has been found that entrepreneurs spend a lot of time doing their business activities, since about 70% of entrepreneurs in both countries confirmed that they spend more than 8 hours a day doing their business activities. On the other hand, the authors´ assumptions were not confirmed, as higher intensity in entrepreneurship had been expected. An interesting finding was that larger and older companies more intensively agreed with the statement ST1 - they work intensively in their business (management). About three quarters of the entrepreneurs interviewed stated that they apply the participative management style. Based on the results, it can be stated that larger companies, older companies, and university-educated entrepreneurs largely apply this management style. The research has shown that entrepreneurs greatly appreciate people in their enterprises, which is more clearly evident in older companies than in younger companies. A large proportion of entrepreneurs pay considerable attention to regular employee evaluation and try to motivate them to apply innovative workflows.
PL
Badanie ma na celu zdefiniowanie i przedstawienie ważnych czynników wpływających na jakość zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MŚP. W ramach przeprowadzonych badań autorzy skupili się na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w Czechach i na Słowacji. W CR uzyskano dane od 454 firm i od 368 firm na Słowacji. Do przetwarzania danych zastosowano test chi-kwadrat i Z-score. Wyniki badań dostarczyły interesujących wyników. Stwierdzono, że przedsiębiorcy spędzają dużo czasu na prowadzeniu działalności gospodarczej, ponieważ około 70% przedsiębiorców w obu krajach potwierdziło, że spędzają ponad 8 godzin dziennie na prowadzeniu działalności gospodarczej. Z drugiej strony założenia autorów nie zostały potwierdzone, ponieważ oczekiwano większej intensywności przedsiębiorczości. Ciekawym odkryciem było to, że większe i starsze firmy bardziej intensywnie zgadzały się ze stwierdzeniem ST1 - intensywnie pracują w swoim biznesie (zarządzaniu). Około trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców stwierdziło, że stosuje styl zarządzania partycypacyjnego. Na podstawie wyników można stwierdzić, że większe firmy, starsze firmy i przedsiębiorcy z wyższym wykształceniem w dużej mierze stosują ten styl zarządzania. Badanie wykazało, że przedsiębiorcy bardzo doceniają ludzi w swoich przedsiębiorstwach, co jest wyraźniejsze w starszych firmach niż w młodszych firmach. Duża część przedsiębiorców przywiązuje dużą wagę do regularnej oceny pracowników i stara się motywować ich do stosowania innowacyjnych przepływów pracy.
EN
The paper focuses on the issues related to motivating employees to work safely in the enterprise. The characteristics of the motivational process and definitions are presented. The general approach to the process of employee motivation is discussed, including the instruments used to stimulate work motivation, both pay and non-pay methods of motivation, e.g. the possibility of promotion, participation. The chosen model of activities shaping safe behavior of employees was also presented, as well as specific methods and means of motivating to work safely.
PL
W artykule omówiono znacznie systemów telematycznych i informatycznych, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi. Przedstawiono zakres funkcjonalny przykładowych systemów, dostępnych na polskim rynku.
EN
The article explains the importance of telematic and information systems, supporting the management of transport companies. Ranges of functionality of different systems available on Polish market are presented.
EN
The article discusses the issues of employee financial participation in Baltic states which differs and depends on political, legal and economic preconditions. The aim of the research is to analyse employee financial participation as an instrument for collaboration in companies and a new social cooperation model in the Baltic states. The qualitative research was conducted by telephone and e-mail in 2016. The interviews were carried out with the experts (academics, civil servants, lawyers and human resource consultants working in a relevant field) as well some trade union and company representatives. In general, the new policy for supporting employee financial participation has been renewed in Latvia and Lithuania. It started recently with the revision of the legislative framework that was initially established during the privatisation period. The revision of the Law of Companies was driven by the business interest (to have a new effective human resource management tool or to transfer employee share plans from parent companies in Western countries to subsidiaries in the Baltic states) to introduce (or revise, in the case of Lithuania) new employee share ownership (ESO) plans. The research has also proven that there are common similarities in the use of employee financial participation plans despite the existing differences which are based on national features, such as tax and legal regimes, historical development patterns, or economic and structural factors.
PL
Współczesne przedsiębiorstwo przetwarza informacje których źródło ma charakter zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. W związku z tym informacja i będąca jej efektem wiedza to majątek każdej organizacji. Aby przedsiębiorstwo miało szanse na sukces powinno wykorzystywać maksymalne możliwości zintegrowanych systemów zarządzania których częścią mogą być systemy informatyczne. Systemy te stanowią kolejną, obecną na rynku, generację systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawiono identyfikację systemów automatycznej identyfikacji kodów kreskowych, elektronicznej wymiany danych EDI, szczególnie uwzględniając systemy klasy SAP R\3.
EN
A modern company processes information inside and outside. Consequently, this information is the property of the enterprise. To be successful in the market, the company is required to use the maximum capabilities of integrated IT systems. These systems are the next on the market, generation of systems supporting company management. This article discusses the identification of automated barcode identification systems, EDI electronic data interchange, MRP/ERP systems, and especially SAP R\3 class systems on the example of an enterprise.
PL
Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie informacji na temat systemów zarządzania przepływem pracy, identyfikacja ich cech charakterystycznych i składników umożliwiających opracowanie ich specyfikacji. W artykule omówiony został wpływ narzędzi typu workflow na wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa.
EN
Paper shows the impact of workflow tools on the economical and management properties of enterprises.
EN
The paper presents the issue of eco-efficiency as a problem in managing contemporary enterprises. While discussing the origins of the concept, it specifies its significance in practical operation of companies as well as forms of defining it. The article includes a synthetic review of methods of evaluation of eco-economic development of enterprises by means of the analysis of indexes referring to simple time of investment return, more efficient allocation of resources and the LCC index which helps to select the most profitable option out of other competitive alternatives of operation, purchase and maintenance.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie eko-efektywności, jako problem w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Przedstawiając genezę tego pojęcia określa jego znaczenie w praktyce funkcjonowania firmy oraz sposób jego definiowania. Dokonuje także syntetycznego przeglądu metod pozwalających na ocenę „eko-ekonomicznego” rozwoju przedsiębiorstwa przez analizę wskaźników, które określają prosty czas zwrotu nakładów, umożliwią efektywniejszą alokację zasobów i wskaźnik LCC, który pomaga wybrać najbardziej opłacalną opcję z pośród innych konkurencyjnych alternatyw eksploatacji, zakupu i utrzymania.
8
Content available Zarządzanie marketingowo-logistyczne
PL
Artykuł ma na celu ukazanie potrzeby integracji marketingu i logistyki, ich poszczególnych zadań oraz problemów z nimi związanych. Poprzez wybrane aspekty marketingowo-logistycznego zarządzania uwidacznia jego specyfikę. Niniejsza tekst koncentruję się na ukazaniu logistyki i marketingu, nie, jako odrębne elementy, ale jako zintegrowaną koncepcję zarządzania, która jest milowym krokiem w dążeniu do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo.
EN
The goal of the article is showing the need for the integration of marketing and logistics, their individual tasks and problems associated with them. Through selected aspects of marketing and logistics management demonstrates its specificity. This text is concentrating on show marketing and logistics, not as separate elements, but as an integrated management concept, which is a milestone in the pursuit of success by the company.
PL
W artykule omówiona została przykładowa ocena kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa działającego w branży szkolenia kandydatów na kierowców. Autorzy posłużyli się danymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych firmy za lata 2013 – 2014. Wykorzystywanie tego rodzaju kalkulacji nie jest popularnie stosowaną metodą analityczną w ośrodkach szkolenia kierowców. Osią przewodnią artykułu jest teza, że zastosowanie specjalistycznych narzędzi analitycznych jest czynnikiem wpływającym na jakość procesu zarządzania specyficznym rodzajem niskobudżetowych przedsiębiorstw szkoleniowych, funkcjonujących na konkurencyjnym rynku.
EN
The article discussed the model assessment of the financial standing of the company operating in the field of training candidates for drivers. The authors used the data from the accounting records of the company for the years 2013 - 2014. Using this type of calculation is not a commonly used analytical method in the drivers training centers. The pivot of the article is the thesis saying that the use of specialist analytical tools is a factor influencing the management process quality of specific type of low-budget training enterprises, operating on the competitive market.
EN
Changes in the environment surrounding mining companies require a change in the way of thinking about the business and the reformulation of management strategies, especially in the area of human resources. Providing the right quality of human capital and ensuring its proper administration is essential to ensure efficient market operation. In this paper the practical operation of key components, in relation to the social potential of a mining company, in terms of human capital and occupational safety is discussed. Analysis led to the evaluation of current actions and indicated possibilities for the future management of these two elements (human capital and occupational safety) within the scope of the operational strategy of a coal mine. In the study qualitative methods were primarily used, such as: IDI – in-depth interviews with representatives (of collieries and coal companies) and social experts, a case study, and desk research (the critical analysis of existing documents). Qualitative methods were supported by quantitative study (existing data analysis). On the basis of empirical research, key components of sustainable development in mining business operations were indicated. These components develop social potential and create new opportunities, which exist due to the use of modern strategic business management in accordance with the new economy business model. Empirical studies conducted in coal companies and collieries in Poland attempted to explain which components are crucial for mining companies and how they have been used in operational practice; conclusions can be used in company management. Surveys like this have not been conducted in Poland to date. These surveys allow the social potential of a mining company and the consequences of its development or weakening to be understood.
11
Content available remote Systemy klasy ERP - istota, funkcjonalność, zastosowania
PL
ERP – Enterprise Resource Planning – to system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie planowania, produkcji i dystrybucji. To system umożliwiający uzyskiwanie szybkiej odpowiedzi na zmiany popytu przy uwzględnieniu istniejących na rynku warunków i ograniczeń. Umożliwiający ponadto dostosowanie informacji do potrzeb użytkowników i symulację różnorodnych działań, ich analizę i rezultaty. Współcześnie wpływ systemów klasy ERP na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw jest nie do przecenienia. Stworzyły one bowiem wzorce i standardy metod zarządzania organizacją a także stały się elementami infrastruktury informacyjnej, która obsługuje ważne części procesów biznesowych w organizacjach. Celem rozważań jest zaprezentowanie istoty i funkcjonalności systemów klasy ERP oraz wskazanie ich praktycznego zastosowania.
EN
ERP – Enterprise Resource Planning – is a system supporting company management within the scope of planning, production and distribution. It is a system enabling to receive a fast feedback to demand changes taking into consideration the conditions and limitations on the market. Moreover, it enables to adapt information to users’ needs and to simulate various actions, their analysis and results. Contemporarily, the influence of ERP class systems on many companies’ functioning cannot be overestimated, as they have created organisation management method patterns and standards, as well as, they have become information infrastructure elements, which manages important parts of business processes in organisations. The aim of the considerations is to present the core and functionality of ERP class systems and to indicate their practical application.
12
Content available Podejście procesowe do zarządzania w budownictwie
PL
W pracy zaprezentowano metodykę zapisu i oceny procesów realizowanych w przedsiębiorstwie budowlanym. Podstawą opracowania metodyki jest podejście procesowe propagowane przez normy ISO. Procesy występujące w każdym przedsiębiorstwie są powiązane wzajemnymi oddziaływaniami i powinny być stale identyfikowane i udoskonalane. Celem wprowadzania podejścia procesowego jest poprawa skuteczności działania przedsiębiorstwa w osiąganiu zamierzonych wyników. W pracy przedstawiono zidentyfikowane, na podstawie badań ankietowych, procesy realizowane w branży budowlanej. Opracowano prosty ale nowatorski sposób prezentowana przebiegu procesu, który umożliwia filtrowanie bazy procesów i operacji oraz uzyskiwanie informacji wykorzystywanych w ocenie i zarządzaniu przedsiębiorstwem.
EN
The paper presents partial results of the model of knowledge management system built on the basis of the process approach designed for construction companies. The process approach is defined in the management system application processes. These processes and related interactions are constantly identified and improved. The aim of implementing the process approach is to improve the performance of the company in achieving the intended results. The paper presents the processes in the construction industry that were identified on the basis of a survey. A simple but innovative way of presenting the process flow was developed. It allows one to filter the database of processes and operations, and to obtain the information used in the assessment and management of the company.
PL
W artykule naszkicowano wspomaganie procesu planowania i harmonogramowania produkcji w kopalni węgla kamiennego w oparciu o moduł SZYK2/ KPT/THPR oraz jego możliwości w zakresie bilansowania zapotrzebowania na maszyny, urządzenia, materiały, robociznę oraz inne zasoby produkcyjne.
EN
The article outlines a computer aided IT process of planning and scheduling of the production in a hard coal mine based on SZYK2/KPT/THPR module and its ability to balance the demand for machinery, equipment, materials, labor and other production resources.
14
PL
Przedsiębiorstwa budowlane działają w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia, bardzo dużej konkurencji, oraz decydującej roli klientów. Sytuacja taka wymusza dużą elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków. Narzędziem wspomagającym procesy podejmowania decyzji w oparciu o zasoby zgromadzonej wiedzy może być tzw. Mapa Wiedzy. W artykule przedstawiono model Mapy Wiedzy dla przedsiębiorstwa budowlanego. Opisano przyjęte założenia dotyczące budowanego modelu oraz zdefiniowano dziedziny wiedzy, które powinny być ujęte na mapie. Przedstawiono również korzyści płynące z wdrożenia Mapy Wiedzy w przedsiębiorstwie.
EN
Construction firms operate in a rapidly changing environment, in a situation where competition is great and where customers play a deciding role. This requires great flexibility and the ability to adapt to changing conditions. A possible tool supporting the processes of decision-making based on accumulated resources of knowledge is the so-called Knowledge Map. This article presents a model of the Knowledge Map for a construction firm. It describes the assumptions adopted for the model being constructed, and defines the fields of knowledge which should be included in the map. Also presented are the benefits of implementing the Knowledge Map in a business.
15
Content available remote Wykorzystanie procesu Kaizen w budowaniu kapitału klientów
PL
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymusiły na nich konieczność strategicznej reorganizacji runkowej, której efektem jest podporządkowanie wszystkich działań i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz konsumowanie przez nie zasobów, dążenie do osiągnięcia satysfakcji klienta. Satysfakcja ta jest pochodna wartości, jaką przedsiębiorstwo jest w stanie zaoferowac klientowi, która to wartość nierozerwalnie wiąże się z jakością świadczonych usług czy wytwarzanych wyrobów. Stąd też przedsiębiorstwa kreujące swoją wartość stoją przed koniecznością poszukiwania i wdrażania takich metod i narzędzi zarządzania, które zabezpieczą wytworzenie i dostraczenie na rynek wartości pożadanej przez klienta, przy zabezpieczeniu własnych interesów. Kluczowym celem artykułu jest wskazanie roli strategi Kaizen w kreowaniu kapitału klienta, zakresu oraz efektów jej wykorzystania w praktyce polskich przedsiębiorstw.
EN
Changes taking place in the environment of contemporary companies have forced them to strategic market reorganization what effects in subordinating all activities and processes occuring in a company as well as reources consumed by them to achieve customer satisfaction. Satisfaction is a derivative of the value that a business is able to offer to a customer and this value is integrally connected with the quality of services or manufactured products. Therefore companies creating yheir value confort the necessity of searching and implementing such management methods and tools that secure generating and supplying the value demanded by a customer and securing company business at the same time. The key purpose of the article is indicating the place of Kaizen strategy in creating customer capital, the range and its effects of usage in practice of Polish comapnies.
PL
W artykule przedstawiono alianse strategiczne jako formę wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Na wstępie odniesiono się do istoty innowacji. Następnie przedstawiono typologię aliansów strategicznych oraz zidentyfikowano ich rolę wbudowaniu potencjału innowacyjnego współdziałających przedsiębiorstw. W ostatniej części zaprezentowano studium przypadków potwierdzające przydatność aliansów strategicznych w działalności innowacyjnej.
EN
The article presents the strategic alliances as a form of support for innovation activities of enterprises. The first point refers to the essence of innovation. Then a typology of strategic alliances and identification their role in building innovative capacity is presented. The final section presents case studies proving the usefulness of strategic alliances in innovative activity.
17
Content available remote Koncepcja otwartych innowacji - nowy paradygmat w teorii innowacji
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie nowego paradygmatu w teorii innowacji, przegląd podstawowych modeli identyfikowanych w jego ramach oraz przedstawienie wyników badań w obszarze koncepcji opartej na współpracy - "do wewnątrz" i "na zewnątrz". Artykuł w pierwszej części prezentuje wyniki badań literaturowych, dotyczące idei otwartych innowacji, podstawowych modeli "otwarcia" procesów innowacyjnych oraz korzyści, jakie niesie każde z dyskutowanych rozwiązań. W zasadniczej części opracowania skoncentrowano się na wynikach badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw, aktywnie współpracujących w obszarze działalności innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami niekomercyjnymi.
EN
The purpose of this article is to bring closer a new paradigm in the theory of innovation, to review the basic models identified in its framework and to present the results of research in the area of - inside-out and outside-in - cooperation - based concept. In its first part, the article presents the results of literature review concerning the idea of open innovation, basic models of "opening" the innovation processes as well as the benefits of each of the solutions to be discussed. The main part of the elaboration focuses on the results of the research conducted among Polish enterprises that actively cooperate on the innovative activity with other enterprises or non-profit institutions.
18
PL
W dobie konkurencji pozacenowej zaangażowanie się przedsiębiorstwa w innowacje produktowe jest warunkiem jego przetrwania i rozwoju na nasyconym i coraz bardziej wymagającym rynku. Artykuł dotyczy relacji zachodzących między cyklem życia innowacji produktowych, drogą migracji sprzedaży i wynikiem finansowym przedsiębiorstwa. Ostatnia część rozważań dotyczy problemu doskonalenia struktury asortymentowej produktów.
EN
Under current market conditions of non-price competition, enterprise must become involved into product innovation. It seems to be necessary for enterprise survival and farthest development of enterprise in more requiring and gluted market. The article presents relations between lifecycle of product innovation in the market, the way of selling migrations and the enterprise profits. The final section presents problem of changing the structure of product portfolio.
19
Content available remote Innowacje a kultura organizacji
PL
Artykuł dotyczy relacji między innowacjami a kulturą organizacyjną. Kultura organizacyjna może przyspieszać lub spowalniać procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie. Tworzenie rozwiązań innowacyjnych wymaga poszukiwania najodpowiedniejszej dla tego celu struktury organizacyjnej i dostosowania działań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Wdrażanie innowacji powinno być dokonywane równocześnie ze zmianami kultury organizacyjnej. W artykule rekomendowane są zmiany w instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, związane z eliminacją barier kulturowych utrudniających wprowadzanie innowacji.
EN
The article presents relations between innovation and organizational culture. The organizational culture can accelerate or diminish company's innovation processes. Innovation create need for seeking the most suitable organizational structure and for adjustment reaction in human resource management. Implementation of innovation should be done simultaneously with organizational culture change. The article recommends some changes in human resource management instruments which are connected with eliminating organizational culture barriers for implementation of innovation.
20
Content available remote Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w kontekście zarządzania wiekiem
PL
Zachodzące w środowisku współczesnych przedsiębiorstw zmiany, zwłaszcza te, które dotyczą zjawisk i trendów makroekonomicznych skłaniają menedżerów do nowego spojrzenia na problematykę zarządzania. W artykule przedstawiono kluczowe kwestie związane z zarządzaniem wiekiem w aspekcie nadchodzących zmian demograficznych. Podkreślono znaczenie doświadczonych, wykwalifikowanych starszych pracowników w wieku 50 lat i więcej na rynku pracy. Zwrócono uwagę na możliwości skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w celu przetrwania i utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.
EN
The changes taking place in the environment of contemporary companies, macro economical trends included, force managers to hale a new view on management problems. In the article the key issues were presented in connection with the management of age in the aspect of forthcoming demographic changes. The importance of experienced, qualified employees over 50 plus on job market was defined. Attention was focused also on possibilities of effective management of human resources for the company to survive and stay competitive on the market.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.