Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  companies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data envelopment analysis and correlation coefficients, grouping the super-efficiency scores, the authors found that in most regions of Ukraine the increase in tariffs no longer leads to increased efficiency. This indicates a weakness of tariff policy in most of the electricity distribution companies. The case showed that rising tariffs can cause a decline in revenue, net income and an increase in accounts payable. This does not allow the electricity distribution companies to provide high efficiency. Apart from this, despite improving the financial performance of most companies, the electricity distribution industry in Ukraine as a whole remains unprofitable. However, the high percentage of foreign investors in this industry indicates a significant potential for increasing the efficiency of Ukrainian energy companies. The government control of the electricity distribution companies more often provides medium efficiency, while the management by foreign investors often provides a high efficiency. The absence of the major owner and the presence of blocking stakes in any investor (government, domestic or foreign investors) has a negative impact on the efficiency of energy companies. Although the case is limited to one country and 29 companies, this study can serve as a model for wider testing of the research hypothesis in other markets and countries.
PL
Celem artykułu jest przetestowanie hipotezy, czy wysokie taryfy prowadzą do wysokiej efektywności dostawców energii elektrycznej. Autorzy testują tę hipotezę na przykładzie 29 ukraińskich dystrybutorów energii elektrycznej. Korzystając z analizy obwiedni danych i współczynników korelacji, grupując wyniki super efektywności, autorzy stwierdzili, że w większości regionów Ukrainy wzrost taryf nie prowadzi już do wzrostu efektywności. Wskazuje to na słabość polityki taryfowej w większości przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Analiza pokazała, że rosnące taryfy mogą spowodować spadek przychodów, dochodu netto i wzrost zobowiązań. Nie pozwala to firmom zajmującym się dystrybucją energii na zapewnienie wysokiej efektywności. Poza tym, pomimo pewnej poprawy wyników finansowych większości firm, cała branża dystrybucji energii elektrycznej na Ukrainie jest nierentowna. Jednak wysoki odsetek inwestorów zagranicznych w tej branży wskazuje na duży potencjał wzrostu efektywności ukraińskich firm energetycznych. Kontrola rządu nad spółkami dystrybucyjnymi energii elektrycznej częściej zapewnia średnią efektywność, podczas gdy zarządzanie przez inwestorów zagranicznych daje często wysoką efektywność. Brak głównego właściciela i obecność pakietów blokujących u któregokolwiek inwestora (rządowego, krajowego lub zagranicznego) ma negatywny wpływ na efektywność spółek energetycznych. Chociaż przypadek ogranicza się do jednego kraju i 29 firm, to badanie może służyć jako model do szerszego testowania hipotezy badawczej na innych rynkach i w innych krajach.
EN
In recent times, contracting has become very important in all types of companies, whether corporate, large, small, etc., thus, it is very important to identify the behavior of employees before hiring them. Through training constant on the part of the company can successfully perform their duties and achieve organizational goals, which is obtained through the development of skills, which are related to the type of behavior, attitude and motivation that a person has to perform a task, and this situation prevails both nationally and internationally. The objective of this work is to perform a comparison and analysis of the necessary competencies of future collaborators between Mexican and foreign companies. An exploratory descriptive analysis was made of the most outstanding companies in the business world, chosen according to the ranking of best companies to work. This research was conducted through secondary sources in order to investigate the competences from a qualitative approach. As a result, it can be observed that foreign companies require that employees have more preparation regarding competences than Mexican ones, even if the candidates have the same academic degree.
PL
Zatrudnienie jest ważnym aspektem funkcjonowania we wszystkich typach firm, zarówno korporacyjnych, dużych, małych itp., dlatego bardzo ważne jest zidentyfikowanie zachowań pracowników przed ich zatrudnieniem, a następnie powinien być kontynuowany przez stały trening ze strony firmy. Celem tej pracy jest porównanie i analiza niezbędnych kompetencji przyszłych współpracowników między firmami meksykańskimi i zagranicznymi. Przeprowadzono eksploracyjną analizę opisową znanych firm w świecie biznesu, wybranych według rankingu najlepszych firm: badania te przeprowadzono, korzystając ze źródeł wtórnych, w celu zbadania kompetencji przy zastosowaniu podejścia jakościowego. W rezultacie można zaobserwować, że firmy zagraniczne wymagają, aby pracownicy mieli więcej przygotowania w odniesieniu do kompetencji niż meksykańscy, nawet jeśli kandydaci mają taki sam stopień naukowy.
PL
Analiza sieci społecznych (Social Network Analysis ‒ SNA) to interdyscyplinarna metoda, która służy do pomiaru i analizy relacji zachodzących zarówno wewnątrz organizacji, jak i między organizacjami. W efekcie badania SNA można zidentyfikować m.in. powiązania kapitałowe, istotne dla podejmowania strategicznych decyzji czy też zdiagnozować powiązania zachodzące wzdłuż łańcucha tworzenia wartości. Wykorzystując wyniki badania można wskazać firmy, potencjalne cele przejęcia. Prezentacja organizacji, zarówno przed, jak i po przejęciu w formie sieci pozwala identyfikować osoby kluczowe dla budowania relacji współpracy, koordynacji pracy oraz transferu wiedzy. Działanie to jest szczególnie przydatne z punktu widzenia konstruowania nowej architektury organizacji po przejęciu oraz efektywności prowadzenia integracji potransakcyjnej. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie możliwości wykorzystania SNA jako narzędzia optymalizowania przebiegu integracji oraz redukowania ryzyka niepowodzenia transakcji, wynikającego z nieudanego scalania połączonych firm.
EN
Social Network Analysis is an interdisciplinary method which serves the measurement and the analysis of the relations which take place both inside the organization or between them. As the effect of the SNA research it is possible to identify capital bonds important for taking strategic decisions or to diagnose the links which happen along the chain of creating values and as the effect diagnose the companies which are the potential aims of acquisitions. The presentation of the organization both before and after a merger in the form of the network as the set of elements and relations which happen between them allows to identify key people for cooperation, coordination of work and knowledge transfer. The aim of this paper is to pay attention to social network analysis as a tool which can be used in the process of the organization mapping. This activity is particularly useful from the point of view of the effectiveness of conducting integration after mergers of the companies. This can be treated as an optimization tool for integration reducing the risk of the transaction failure resulting from a failed integration of the merged companies.
PL
Działalność coraz większej liczby przedsiębiorstw nie skupia się wyłącznie na liczeniu zysku. To także świadomość różnorodnych interesariuszy, biorących udział w działalności organizacji, ale także dbałość o stan środowiska naturalnego w coraz większej mierze powoduje, że firmy chcą aby postrzegano je jako odpowiedzialne, nie stwarzające zagrożenia, ale także jako bezpieczne i przydatne społeczeństwu. Norma ISO 26000 prezentuje założenia, w których CSR może być podstawą zrównoważonego rozwoju, czyli realizując jej zasady może osiągnąć równowagę pomiędzy efektywnością i dochodowością, interesem społecznym oraz wykorzystywaniem środowiska.
EN
The activity of increasing number of enterprises not only focuses on counting profits. It is also the aware-ness of the various stakeholders involved in the activities of the organization, but also care of the environment, increasingly makes that companies want to be perceived as being responsible, posing no threat, but also as safe and useful to society. ISO 26000 presents the assumptions in which CSR can be the basis for sustainable development; pursuing its principles can achieve a balance between efficiency and profitability, social interest and use of the environment.
PL
Standardem współcześnie działającego przedsiębiorstwa staje się idea CSR (Corporate Social responsibility). Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu rozwija się w Polsce odmiennie niż ma to miejsce w krajach zachodnich, skąd ta idea się wywodzi. Na rozwój etyki w polskim biznesie duży wpływ miał ustrój polityczny, który w danym okresie obowiązywał. Należy jednak wspomnieć, że niektóre polskie firmy z tradycjami do dziś pozostają liderami w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. CSR jest nową, dynamicznie rozwijającą się koncepcją, która przejawia się głównie w takich wydarzeniach, jak: kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, sponsoring wydarzeń kulturalnych, sprzedaż produktów połączona z przeznaczaniem części zysku na określony cel społeczny, tworzenie kodeksów etycznych czy ekoznakowanie produktów. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czym jest CSR, sformułowana na podstawie badań przeprowadzonych w kwietniu 2013 roku na próbie 350 osób.
EN
The Corporate Social Responsibility - CSR is going to be a standard of company. The concept of corporate social responsibility in Poland is developing differently than it is in EU countries. A political system was influenced on development of business ethics in Poland. It should be noted, that some of the traditional of Polish companies are the leaders in the field of socially responsible business today. The CSR is a new, dynamically developing idea which is mainly reflected in such way as: public campaigns, volunteering, sponsoring events, product sales combined with earmarking part of the profit to a specific social goal, the creation of codes of ethics and eco-labeling products. The aim of this article is answer the question what is CSR? The answer to this question was formulated on the basis of research carried out in April 2013 on a sample of 350 people.
EN
We observe an increasing importance of certain product types in food marketing, including organic products. In order to analyse the marketing strategies of offering organic food, we conducted an Internet survey among 282 entities, which had obtained the status of organic food processor awarded by the Polish Ministry of Agriculture and Rural Development. The effective response rate amounted to 7–10% depending on the question. According to our respondents, acquiring the status of organic food producer had a very positive (39%) or moderately positive (46%) impact on the development of their organization. Multiple parameters of their enterprises improved, including an increase in the number of customers, output and net profit as well as marketing outlays, which led to more intense and/or sophisticated marketing actions. 86% of the survey participants indicated a positive influence in the field of market image of their firm, almost ¾ confirmed entering new distribution channels, and 2/3 mentioned that this status enabled them to implement a policy of premium pricing. According to over half of the study subjects, there was an improvement in the image of their region of origin, which means a transfer of image between the firm and its area of origin. We asked the study participants to assess the importance of selected aspects of organic products. They considered typicity as the main characteristic, followed by vertical market channel integration (cooperation of the processor with its suppliers and distributors). The next position was taken by territoriality, i.e. the link with the area of origin. As far as the perceived authenticity of organic food is concerned, our respondents listed the following determinants as the most important: consumer knowledge, product image, label, and packaging. The representatives of organic food processors believe that their competitive advantage depends on the following factors to the largest extent: healthiness, brand, reputation, and taste. Additional determinants include safety concerns, ecological character of the product and quality guarantee confirmed by a sign or certificate (more than 70% of answers in the category ‘very important’). The altruistic motive of supporting local producers was less pronounced. The principal distribution channels of organic food include specialized shops and large distribution networks. Direct sales has a lower significance. We asked our respondents to assess the importance of selected barriers to the development of the organic food market in Poland. They indicated too high prices as the main constraint. This factor is dependent on the processor only to a certain extent, as it is also shaped by suppliers and distributors. We should also bear in mind that the Polish society is relatively less well off than in most EU member states. The second most important barrier was low visibility of organic food in points of sale (weak merchandising), followed by: low accessibility (shortage of specialised shops and poor availability in conventional food stores) as well as insufficient intensity of marketing activities. We observe a distinctive trend concerning the increasing role of export markets for Polish organic food. European Union markets are particularly attractive for Polish organic food producers. The internationalization process requires adopting more advanced marketing strategies.
EN
In Hungary CSR is less important area and is only the large companies lay more emphasis on this question, but they have structured, well-established policy. In addition, according to the survey, the community initiatives of the companies take many forms, such as donation, support of sport; cultural; educational programs and foundations. The practical manifestation of responsible behaviour in many cases acts on the company profile. We have seen that the companies in electricity industry highlight the energy efficiency and conservation across their educational programs in their CSR policies. The parent and domestic company’s CSR activities have a lot of similarities. This probably is due to the CSR principles of the parent company have an effect on the subsidiary’s activities. Only the large companies’ corporate social responsibility will not solve the problem of sustainable development, all economic actors have to play their part. In point of the sustainable development we need to mention – next to the large companies – the role of the consumers, the small and medium-sized businesses, the civil society as well as the government.
PL
CSR jest popularna na Węgrzech jedynie w kręgu dużych przedsiębiorstw, które mają te kwestie ustrukturyzowane i zawarte w polityce firmy. Działalność tych firm przyjmuje różne formy – dotacje, subsydiowanie programów sportowych, kulturalnych, edukacyjnych oraz działalności fundacji. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wpisuje się w działalność firmy – np. w ramach polityki CSR firmy z branży energetycznej podkreślają kwestie oszczędzania energii i prowadzi w tym zakresie programy edukacyjne. Problematykę CSR muszą podejmowa wszyscy gracze rynkowi – duże firmy, konsumenci, MŚP, organizacje społeczne oraz administracja państwowa i lokalna.
PL
W artykule zawarte zostały problemy emisji obligacji w Polsce jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Poziom emisji nie jest imponujący ani w relacji do nakładów inwestycyjnych ani do PKB. Kraje wysoko rozwinięte znacznie szerzej korzystają z tej formy długu. Emisja obligacji wykazuje wiele zalet w relacji do pozyskania kapitału z emisji akcji czy z kredytów banków. Koszty pozyskania kapitału z emisji mogą być niższe niż z kredytów bankowych i emisji akcji. Jednak ciągle wiele barier utrudnia pozyskanie kapitału z tej formy długu. Największą barierą wydaje się być niedobór rodzimego kapitału na rynku długu w Polsce. Poszukując źródeł finansowania inwestycji rozwojowych spółki coraz częściej wykorzystują emisję obligacji korporacyjnych. W krajach wysoko rozwiniętych zakres korzystania z emisji obligacji jest znacznie szerszy niż w Polsce. Wskazują na to zamieszczone w artykule relacje emisji obligacji do PKB, do nakładów inwestycyjnych czy do kredytów. Szeroko z emisji obligacji korzystają duże firmy górnicze ze względu na elastyczność tej formy długu i relatywnie niższe koszty pozyskania kapitału niż z emisji akcji czy z kredytów. W Polsce z emisji obligacji skorzystał dotychczas Katowicki Holding Węglowy. Kolejne spółki węglowe (JSW, Kompania Węglowa) przygotowują programy emisji obligacji korporacyjnych, zamierzając pozyskane środki przeznaczyć na inwestycje. Jednak wiele barier utrudnia pozyskanie kapitału z tej formy długu. Największą barierą wydaje się być niedobór rodzimego kapitału na rynku długu w Polsce.
EN
The article presents the subject of bond issues in Poland as a source financing operations of mining enterprises. The volume of issues is not impressive, either as a proportion of investment expenditure or the GDP. Highly developed countries use this form of debt much more broadly. Issuing bonds has many advantages over raising capital by issuing shares or contracting bank loans. The cost of raising capital by floating bonds can be lower than by taking out bank loans and issuing shares. However, there are still many barriers that hinder raising capital from this form of debt. The greatest barrier seems to be the shortage of domestic capital on the Polish debt market. When looking for sources to finance growth investments, companies increasingly frequently issue corporate bonds. In highly developed countries, bond issues are used much more broadly than in Poland. This is demonstrated by the ratios of bond issues to the GDP, to investment expenditure or to loans, as presented in this article. Bond issues are widely used by large mining companies, because this form of debt is flexible and the cost of raising capital in this way is lower than by issuing shares or contracting loans. So far, bonds have been issued in Poland by Katowicki Holding Węglowy. Further coal companies (JSW, Kompania Węglowa) are preparing corporate bond programmes to use the raised funds for investments. However, there are many barriers that hinder raising capital from this form of debt. The greatest barrier seems to be the shortage of domestic capital on the Polish debt market.
EN
This article presents the results of 3 Polish companies implementing programmes for modifying unsafe behavior. Those programmes involved training workers and supervisors, and observing, registerinh and analyzing the workersʼ behaviour. They focused on the quality of life and safety culture as factors key to the level of unsafe behaviour and, thus, to the level of safety in an organization. To assess the effectiveness of the programmes, the quality of life and safety culture were studied before, during and after the intervention. The implementation of the programmes resulted in a higher level of safety culture and workersʼ well-being and fewer cases of unsafe behaviour. The improved level of safety culture and well-being was different in each company.
EN
Knowledge and innovation are key stimulants of economic development. These aspects are particularly important for regions with low saturation of industry. Analysis of the situation in the north-eastern Polish provinces revealed that they are “moderate innovators”. The paper presents a diagnosis of enterprises innovation from key-sectors in podlaskie province, such as food and metal industry (including machinery and metal equipment). Analysis is focused on expenditures on research and development (R & D), share of companies introducing new products and services, sales of new products and services as key stimulants of innovation. The actions that should be taken to change the present situation are also identified and submitted.
PL
Oczekiwanym rezultatem podnoszenia efektywności przedsiębiorstw jest poprawa ich konkurencyjności. Dążąc do uzyskania przewagi na rynku, współczesne przedsiębiorstwa muszą kierować się kryteriami efektywnościowymi, zarówno o charakterze ekonomicznym, związanymi z dokonywaniem właściwej alokacji zasobów, jak również kryteriami o charakterze prakseologicznym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę współczesne aspekty strategiczne, uzyskanie przewagi konkurencyjnej wymaga przyjęcia przez przedsiębiorstwa orientacji marketingowej, co wiąże się z posiadaniem zdolności w zakresie właściwego budowania długofalowych relacji z klientami, opartych na wzajemnej wymianie korzyści i wartości.
EN
The expected result of improving companies efficiency is achieving by them competitive advantage. Aiming at superiority on the market, contemporary companies should consider efficiency criteria, both of economic character, referring to optimal assets allocation, as well as of praxeological character. On the other hand, taking into account present strategic aspects, attaining competitive advantage demands assuming by the company market orientation, which is connected with possessing ability' in the area of proper long-term relationship with customers building, based on mutual exchange of benefits/profits and values.
EN
The article constitutes an attempt to corroborate the thesis about the growing role of intuitive management, particularly in relation to current conditions in which the character and attributes of environment of companies often exclude the possibility to formulate some conclusions based on the analysis of data from the past. The article comprises results of the survey conducted by the author on a representative sample of 160 managers from companies operating in the north-eastern Poland.
PL
Artykuł stanowi próbę potwierdzenia tezy o rosnącej roli zarządzania intuicyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do aktualnych warunków, w których charakter i atrybuty otoczenia przedsiębiorstw często wykluczają możliwość formułowania wniosków w oparciu o analizę danych pochodzących z przeszłości. Zawiera rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę na reprezentatywnej próbie 160 menedżerów z przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce północno-wschodniej.
PL
Artykuł dotyczy charakterystyki wybranych problemów funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce. Zaprezentowano w nim: charakterystykę koniunktury w tej gałęzi transportu, aktualną charakterystykę transportu samochodowego (wielkość i struktura przedsiębiorstw transportowych) w przewozach ładunków uwzględniająca zarówno transport krajowy jak i międzynarodowy, dokonano oceny sytuacji ekonomicznej tej gałęzi transportu uwzględniając zarówno wyniki własnych badań autora jak i opinie środowiska przewoźników.
EN
The following article not only presents the overall characteristics of Polish road transportation system but also it describes selected issues of this branch of industry in today’w world. The author focuses on the subject of: current economic situation of Polish road transportation system, up-to-date characteristics of Polish road transportation system and its role in transporting goods in terms of both national and international services (size and structure of road transportation companies). All the facts and data used in the article are based on the research done by the author of this publication as well as surveys conducted and opinions received from different proprietors of road transportation companies in Poland.
15
Content available remote Dylematy zarządzania zasobami ludzkimi w średnich przedsiębiorstwach w Polsce
EN
The article presents the practical realization of the most important stages of personnel process existing in mid-size firms in Poland. Models and procedures, formed during this process, appear to be constant for many years even when the establishments become bigger. In the text wrong elements and the disadvantages of personnel stages, caused by management, were mainly taken into consideration. But the author also points out the fields which ought to be changed and indicated the directions of these changes.
PL
Szybki dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji stał się w dzisiejszych czasach jednym z czynników sukcesu przedsiębiorstwa i warunkiem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Strategiczne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa mają informacje o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa, płynące z systemu informacyjnego rachunkowości przedsiębiorstwa. Aby ten system funkcjonował sprawnie i mógł dostarczać bieżących informacji niezbędne staje się posiadanie odpowiednio zorganizowanego systemu zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Celem artykułu będzie zaprezentowanie roli sprawnego obiegu dokumentów księgowych dla zarządzania a w szczególności dla szybkości podejmowania bieżących decyzji finansowych przez kadrę zarządzającą oraz zaprezentowanie przykładu obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.
EN
Quick access to reliable and up-to-date information has become one of the critical success factors or businesses and a condition for gaining competitive advantage. Information about the financial and assets position generated by the accounting IT systems of companies have a strategic importance for their operation. In order for these sys-tems to operate smoothly and to provide current information, a suitably organized system of documents flow is crucial using state-of-the-art information technologies. The purpose of the paper is to present the role of an efficient flow of accounting documents in management, including in particular the speed of making day-to-day financial decisions by management staff.
EN
In the strategy of system transformation the conversion of state property into private property, which means creating the basics of market economy, has been accepted as the main task. Carrying out this task which has been called state companies privatization, had different pace, scope and influence on economic growth. Differentiating forms of ownership is of methodological character and constitutes a certain analytical model which can be applied to studying the institutional transformation of economy. The application research in this article demonstrates the influence of the ownership form on the activity of companies. The attention has been paid to quantitative aspects and results of state companies privatization in years 1999-2005. The research shows the changes of ownership relations particularly in the period in which the private sector became more dominating than the state sector and shows how the individual forms of privatization on the level and rate.
19
EN
The author undertakes the issue of corporate order and attempts at its creation on the basis of Code solutions in the Polish market. It presents the importance of such activities, as well as local Code solutions, which are to serve as lodestars for companies in the process of their transformations. The aim is to achieve greater transparency of their activities, and thus to better chances of attracting investment capital, and increasing the value of the companies.
PL
Autor w artykule podejmuje problematykę ładu korporacyjnego i prób jego budowy na bazie rozwiązań kodeksowych na polskim rynku. Prezentuje znaczenie takich działań oraz rodzime rozwiązania kodeksowe, które mają być drogowskazem dla spółek w ich procesie przemian. Mają one doprowadzić do większej przejrzystości ich działania, a dzięki temu do łatwiejszego przyciągania do siebie kapitału inwestycyjnego oraz wzrostu wartości spółek.
20
Content available remote Problemy wdrażania systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach
PL
W artykule opisano problematykę związaną z wdrażaniem systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a zwłaszcza trudności, jakie można napotkać w trakcie takich systemów. Artykuł uzupełniają przeprowadzone badania związane z wdrażaniem takich systemów w przedsiębiorstwach w Polsce.
EN
The article presents the problem in management systems applayng in companies and especially difficulty with putting such systems into practice. The article has been made complete thanks to research on the companies in Poland, and finally some conclusions have been drawn.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.