Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Study of compressibility in the raw materials recycling
EN
The analysis of raw materials compression process assumes the modernization of testing machine. Testing machine will be equipped it additional prototype compacting tube. Added equipped allows to simulate the existing environment during the cyclic piston thickening process. The research set was supported by resistance sensors which helps to measure stress and displacement, recording values of stress and displacement. Characteristics of recorded values was registered according to resistance sensors using a specialized measuring bridge. The measured resistance value was equal to the value of stress and displacement, during the cyclic piston compaction. The measurements results allowed to transform the arithmetic function to into a formula, which determines the real values of stress and displacement. The maximum pressure of compaction in testing machine was 100 kN.
PL
Analiza przebiegu procesu zagęszczania surowców wtórnych zakładała modernizację maszyny wytrzymałościowej przez wyposażenie jej w dodatkową prototypową przystawkę zagęszczającą. Przystawka zagęszczająca pozwalała zasymulować środowisko występujące w trakcie procesu cyklicznego zagęszczania tłokowego. Zestaw badawczy wykorzystywał czujniki oporowe celem pomiaru naprężenia i przesunięcia, wykazując charakterystykę zależności pomiędzy wyżej wymienionymi wartościami. Charakterystyka występującego naprężenia i przesunięcia polegała na rejestracji rezystancji czujników za pomocą specjalistycznego mostka pomiarowego. Zmierzona wartość rezystancji odpowiadała przypisanym wartościom naprężenia i przesunięcia, które określono w trakcie cyklicznego zagęszczania tłokowego. Wyniki pomiarów pozwoliły na opracowanie funkcji arytmetycznej i przekształcenie jej do postaci wzoru, wyznaczając realne wartości naprężenia i przesunięcia. Maksymalny nacisk siły zagęszczającej wywołany przez maszynę wytrzymałościową wynosił 100 kN.
EN
The aim of the study was to indicate the influence of consolidation processes on microstructure and selected mechanical properties of powder metallurgy Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr alloy, which was produced by blending of elemental powders method. Morphology of the mixture and its ingredients were examined using scanning electron microscopy. The consolidation of powders mixture was conducted using two approaches. The first consisted of the uniaxial hot pressing process, the second included two steps – uniaxial cold pressing process and sintering under argon protective atmosphere. Microstructural analysis was performed for both as-pressed compacts using light microscopy. Additionally, computed tomography studies were carried out, in order to examine the internal structure of compacts. Chosen mechanical properties, such as Vickers hardness and compression strength was also determined and compared. The conducted research proves that the proposed production method leads to obtain materials with no structural defects and relatively low porosity. Moreover, due to the proper selection of manufacturing parameters, favorable microstructures can be received, as well as mechanical properties, which are comparable to conventionally produced material with the corresponding chemical composition.
EN
Soil compaction has contrasting efect on soil strength (i.e., positive) and vegetation growth (i.e., negative), respectively. Biochar has been utilized mostly in combination with soils in both agricultural felds (i.e., loose soils) and geo-structures (i.e., dense soil slopes, landfll cover) for improving water retention due to its microporous structure. Biochar is also found to be useful to reduce gas permeability in compacted soil recently. However, the efciency of biochar in reducing gas permeability in loose and dense soils is rarely understood. The objective of this study is to analyze efects of compaction on gas permeability in soil at diferent degrees of compaction (i.e., 65%, 80% and 95%) and also diferent biochar amendment contents (0%, 5% and 10%). Another aim is to identify relative signifcance of parameters (soil suction, water content, biochar content and compaction) in afecting gas permeability. Experiments were conducted before applying k-nearest neighbor (KNN) modeling technique for identifying relative signifcance of parameters. Biochar was synthesized from a coastal invasive species (water hyacinth), which has relatively no infuence on food chain (as unlike in biochar produced from biomass such as rice husk, straw, peanut shell). Based on measurements and KNN modeling, it was found that gas permeability of biochar-amended soil is relatively lower than that of soil without amendment. It was found from KNN model that for denser soils, higher amount of soil suction is mobilized for a signifcant increase in gas permeability as compared to loose soils. Among all parameters, soil suction is found to be most infuential in afecting gas permeability followed by water content and compaction.
4
Content available remote The characteristics of briquetting process with resistance sensors usage
EN
The analysis of briquetting process assumes the simulation of biomass compaction process in specially prepared compacting tube. During the stress and displacement measures test set has been equipped with resistance sensors for the material compaction characterization. The measured resistance value responds to the assigned values of stress and displacement. Based on the results of the stress and displacement measurements the function of the compaction process was developed and transformed into the equation. The maximum compaction force pressure generated by the strength machine was equal 100 kN.
PL
Analiza przebiegu procesu brykietowania zakładała symulacje zagęszczanej biomasy w specjalnie przygotowanej głowicy zagęszczającej. Zestaw badawczy wyposażony został w czujniki oporowe do pomiaru naprężenia i przesunięcia charakteryzując zagęszczenie materiału badawczego. Zmierzona wartość rezystancji odpowiada przypisanym wartościom naprężenia i przesunięcia. Na podstawie wyników pomiaru wartości naprężenia i przesunięcia opracowano funkcję procesu zagęszczania przekształcając ją do postaci wzoru. Maksymalny nacisk siły zagęszczającej wywołany przez maszynę wytrzymałościową wynosił 100 kN.
EN
The paper presents theoretical and experimental results in the field of the manufacturing of cemented tungsten carbide materials. The important issue of avoiding any additional substances like plasticizers was challenged in order to reach the maximal possible density of sintered material while keeping its purity. To solve the problem, the electroconsolidation method of hot pressing supported by direct current was applied. The respective apparatus was constructed that enabled WC nanopowders to be sintered under pressure and high temperature during a very short time of ca. 3 minutes. In the experiments, because of the short heating time, grain size of the sintered bulk WC increased insignificantly, in general, remaining smaller than 1 μm. Similarly, sintering under hot pressing with direct current, a mixture of 3% by weight Y2O3 stabilized ZrO2 and 50% by weight WC, produced a fine structure with a uniformly distributed WC grains. The applied electric field led to the formation of a temperature gradient around the pores, with a favourable impact on the compaction of large pores and an increase in the final density of the bulk material. The experimental research confirmed that the main mechanism of the densification of nanodispersed powders of tungsten monocarbide was a locally inhomogeneous diffusion-viscous flow with intergranular slipping.
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wyrobów z węglików wolframu uzyskiwanych metodą spiekania. Podjęto próbę rozwiązania jednego z problemów, jakim jest obecność substancji uplastyczniających, która wspomagając proces spiekania jednocześnie utrudnia uzyskanie maksymalnej gęstości gotowego materiału. W celu rozwiązania tego zagadnienia zastosowano metodę eloktrokonsolidacji, polegającą na spiekaniu wspomaganym przepływem prądu elektrycznego. Skonstruowana aparatura umożliwia spiekanie proszków węglika wolframu w bardzo krótkim czasie rzędu 3 minut. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że krótki czas oddziaływania wysokiej temperatury na wzrost ziaren w strukturze spieku jest nieznaczny i rozmiary ziaren pozostają na poziomie 1 μm. Podobnie mieszanka 3% masy Y2O3 stabilizowanego ZrO2 z 50% masy WC umożliwiła uzyskanie spieku o strukturze zawierającej równomiernie rozłożone ziarna węglika wolframu. Zastosowanie prądu elektrycznego powoduje wytworzenie gradientu temperatury wokół porów, korzystnie wpływając na proces kompakcji i zwiększając wynikową gęstość spieku. Wyniki eksperymentów potwierdziły główne założenia stosowane w opisie teoretycznym kompakcji nanodyspersyjnych proszków węglika wolframu.
EN
In this paper, complex signal analyses of ground penetrating radar (GPR) field data over an area of farmland in Krakow were interpreted alongside the basic filtered field data. The farmland was simulated with varying degrees of soil compaction induced by tractor movement. The focus of the study was the delineation of inherent characteristics of media through which the electromagnetic energy travelled. Fourteen GPR profiles were acquired from the area. The field data were subjected to pre- and post-processing prior to its the presentation and interpretation. Advance analysis operations on the field data which resorted in different attributes reveal more about the effects of the compaction on the soil than indicated by the basic filtered field data. Better resolution of subsurface layers boundary and lateral variation in the physical properties of the traversing media were well elucidated. The results have demonstrated that an advanced signal processing such as used in the study has ability to depict subtle characteristics of the propagating media.
EN
The article is devoted to the method facilitating the diagnostics of dynamic faults in networks of interconnection in systems-on-chips. It shows how to reconstruct the erroneous test response sequence coming from the faulty connection based on the set of signatures obtained as a result of multiple compaction of this sequence in the MISR register with programmable feedback. The Chinese reminder theorem is used for this purpose. The article analyzes in detail the various hardware realizations of the discussed method. The testing time associated with each proposed solution was also estimated. Presented method can be used with any type of test sequence and test pattern generator. It is also easily scalable to any number of nets in the network of interconnections. Moreover, it supports finding a trade-off between area overhead and testing time.
EN
Mechanisms of fine-grained material flow in a roller press are a constant subject of research. The proper transfer of feed in the feeder has a significant influence on the correct course of the compaction and consolidation process, product quality, and the intensity of wear of the forming components. A few mathematical models of compaction process have been put forth, but they are focused mainly on loads in the compacting unit and consolidated material properties. During compaction the loose material properties including the Young module, the external and internal friction coefficient, and the side pressure coefficient change continuously. Therefore visualisation tests were carried out to survey the flow of material in a compaction unit equipped with rollers with a flat working surface and gravity feeder. Using the NI Vision Builder program, the recorded video observations were analyzed and the medium speed distribution of the material in the feeder was determined. The results were presented in the form of graphs and compared with one another, specifying the relationship between the material speed distribution and the press operation parameters.
EN
The objective of the research was to construct an empirical model for prediction of a unit pressure indispensable for generation of a specific compaction of soil samples. Soil material in the form of loose mass was collected from the soil layer deposited in the depth from 35 to 40 cm and then its typical properties were determined (textural group, density of solid particles, humus content, reaction, plastic and liquid limits) and in order to compact it in Proctor apparatus and in the uniaxial compression test. Results of both tests were used for construction of regression models reflecting the course of the unit strength (Pρd) necessary to generate compaction (ρdj) equal to the dry bulk density obtained in Proctor apparatus (ρdp), in relation to the sample moisture (ρdm). Searching for relations was restricted to the scope of moisure between an optimal one acc. to Proctor and the soil plastic limit. It was stated that the pressure value Pρdp made on the soil sample in the uniaxial compression test depends significantly on ws and ρdm, and for description of this relation the use of multiple regression is sufficient. It was found out that for model samples with a textural group of silt loam and loam, differences in dry bulk density obtained in Proctor apparatus are approximately up to 0.15 g⋅cm-3.
PL
Celem badań było zbudowanie modelu empirycznego do prognozowania nacisku jednostkowego niezbędnego do wytworzenia określonego zagęszczenia próbki gleby. Z warstwy gleby leżącej na głębokości od 35 do 40 cm pobrano materiał glebowy w postaci luźnej masy, a następnie oznaczono jego typowe cechy własne (skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn, granice plastyczności i płynności) i przeprowadzono testy zagęszczania w aparacie Proctora oraz jednoosiowego ściskania. Wyniki obu testów wykorzystano do budowy modeli regresji odwzorowujących przebieg nacisku jednostkowego (Pρdp), niezbędnego do wytworzenia w teście jednoosiowym zagęszczenia (ρdj) równoważnego gęstości objętościowej uzyskiwanej w aparacie Proctora (ρdp), w zależności od wilgotności (ws) i początkowej gęstości objętościowej szkieletu próbki modelowej (ρdm). Poszukiwanie zależności ograniczono do zakresu wilgotności pomiędzy optymalną wg Proctora a granicą plastyczności gleby. Stwierdzono, że wartość nacisku Pρdp wywieranego na próbkę gleby w teście jednoosiowego ściskania zależy istotnie od ws i ρdm, a do opisu tej zależności wystarczające jest zastosowanie regresji wielorakiej. Uzyskano, że dla próbek modelowych o składach granulometrycznych pył gliniasty i glina zwykła, różnice gęstości objętościowych szkieletu uzyskiwanych w aparacie Proctora wynoszą do około 0,15 g⋅cm-3.
EN
The objective of this paper was to compare the results of soil material compaction carried out with the use of the Proctor and uniaxial compression tests in order to find relations between these methods. Soil material in the form of loose mass was collected from the layer deposited at the depth from 35 to 60 cm in order to determine its typical properties (textural group, density of solid particles, humus content, reaction, plastic and liquid limits) and in order to compact it in the Proctor apparatus and in the uniaxial compression test. Results of both tests were used for construction of regression models reflecting the course of the unit stress (Pρdp), necessary to generate compaction equal to the dry density of solid particles obtained in the Proctor apparatus (ρdp) in relation to the sample moisture (ws). It was stated that the stress value Pρdp on the soil sample in the uniaxial compression test depends significantly on ws. It was proved that for the purpose of comparing the results of both tests, the uniaxial stress of samples must be performed in conditions of their lateral expansion. It was also proved that the use of the uniaxial test with possible lateral expansion of soil with a model sample, a diameter of which is 100 and the height is 30 mm, one may determine the obtained compaction with the use of the plate movement value.
PL
Celem pracy było porównanie rezultatów zagęszczania materiału glebowego prowadzonego za pomocą testów Proctora i jednoosiowego ściskania, ukierunkowane na poszukiwanie zależności pomiędzy tymi metodami. Z warstwy leżącej na głębokości od 35 do 60 cm pobrano materiał glebowy w postaci luźnej masy celem oznaczenia jego typowych cech własnych (skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn, granice plastyczności i płynności) i przeprowadzenia jego zagęszczania w aparacie Proctora oraz w teście jednoosiowego ściskania. Wyniki obu testów wykorzystano do budowy modeli regresji odwzorowujących przebieg nacisku jednostkowego (Pρdp), niezbędnego do wytworzenia zagęszczenia równoważnego gęstości objętościowej uzyskiwanej w aparacie Proctora (ρdp), w zależności od wilgotności próbki (ws). Stwierdzono, że wartość nacisku Pρdp wywieranego na próbkę gleby w teście jednoosiowego ściskania zależy istotnie od ws. Wykazano, że do celów porównywania wyników obu testów jednoosiowe odkształcanie próbek należy wykonywać w warunkach możliwej ich bocznej rozszerzalności. Wykazano także, że stosując test jednoosiowy z możliwą boczną rozszerzalnością gleby, z zastosowaniem próbek modelowych o średnicy 100 i wysokości 30 mm, można do określenia uzyskiwanego zagęszczenia wykorzystać wartość przemieszczenia stempla.
EN
Powder metallurgy has grown with the expansion of various industry. Automotive industry had the most strong influence. Today, more than 90% of PM products are used in the transportation industry. Development of new materials such as magnetic materials is expected to meet the new trends of automotive industry, electric and hybrid vehicles. Soft magnetic composites (SMC) are PM materials based on ferromagnetic powder particles covered by electric insulation layer. Concept of SMC’s and PM technologies offer possibility to become faster, use higher frequencies, become smaller and denser, save more energy, achieving high permeability and lower core loss in high frequency region, which is required for soft magnetic materials. Investigation of correlations among compaction parameters, inner structure, magnetic and mechanical properties are presented.
12
Content available Dry ice compaction in piston extrusion process
EN
The article presents the results of research on the effect of extrusion tube geometry on the axial force being the key parameter of the dry ice piston extrusion process. The tests were carried out with the experimental set-up based on a cylindrical extrusion tube used alone and supplemented with reducer (orifice). The focus of the experiments was to determine the effect of compression tube reducer on the value of the force of resistance FOP in the dry ice compression process. Its value can subsequently be used as the basis for establishing guidelines for designing and building machines for compression and pelletizing of dry ice.
PL
Obecnie większość procesów na placu budowy to procesy zmechanizowane, przez co zwiększyła się wydajność robót i polepszyła ich jakość, skrócił się czas realizacji, niemal wyeliminowano ciężką pracę fizyczną człowieka. W budownictwie liniowym, charakteryzującym się zmiennością frontu robót i związaną z tym możliwością ich równoczesnego wykonywania, znajdują zastosowanie maszyny o dużej wydajności przy małym zakresie czynności przewidzianym do ich obsługi.
EN
Apart from the machinery for the production and laying of bituminous products there is also auxiliary equipment in use, including demolition hammers, compactors and rammers, concrete and asphalt saws, small rollers, power generators, or sweepers. Proper selection of machinery and equipment is primarily related to the determination of key work operations.
PL
W pracy zaprezentowano charakterystyki siłowe wyciskania proszków aluminium o różnej wielkości cząstek w zakresie od 32 do 100 μm w temperaturach 400 i 500 °C. Ustalono, że im drobniejsze cząstki proszków, tym wyższa siła maksymalna potrzebna do wyciskania. Znaczącą rolę w sile wyciskania proszków aluminium odgrywa tarcie wewnętrzne pomiędzy cząstkami. Uzyskane dane dla materiałów proszkowych porównano z parametrami wyciskania litego aluminium.
EN
The paper presents force characteristics in extrusion of aluminum powders of various particle sizes in the range from 32 to 100 μm at temperatures of 400 and 500 °C. It was found that the finer particles of the powder are, the higher the maximum force required for extrusion is. Friction between the particles significantly determines the value of force in aluminum powder extrusion. The data obtained for the powder materials was compared to the parameters of extrusion carried out on solid aluminium.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące sposobu przygotowania zestawu umożliwiającego kontrolowany przebieg reakcji pomiędzy poszczególnymi jego składnikami. Preferowany do tej pory tradycyjny sposób topienia zestawu, oparty na mieszaniu ze sobą wszystkich surowców szklarskich, zasypu sporządzonego zestawu do pieca i topieniu go, zastąpiono przygotowaniem zestawu w sposób selektywny, tj. poprzez mieszanie ze sobą selektywnie dobranych (w ściśle określonych proporcjach) składników zestawu w oddzielnych etapach. Selektywny dobór składników zestawu daje możliwość kontrolowania („narzucenia”) kolejności zachodzących podczas topienia reakcji, a powstające podczas tych reakcji produkty pośrednie łatwo następnie ze sobą (i z innymi składnikami zestawu) reagują, co w wyraźny sposób poprawia efektywność całego procesu topienia i znacząco ogranicza segregację składników zestawu. W przypadku szkieł opakowaniowych lub szkła float topienie zestawu przygotowanego według tej metody oznacza w praktyce separację reakcji krzemionki z sodą oraz krzemionki z wapieniem (lub wapieniem + dolomitem). W artykule omówiono również zagadnienia dotyczące separacji selektywnie dobranych składników zestawu przez ich zagęszczanie w procesie granulowania.
EN
This paper discusses the issues of method for preparing a glass batch allowing controlled course of reactions between the various batch constituents. Preferred so far traditional way of glass batch melting based on mixing together all the batch constituents and charging of prepared glass batch into to furnace and melting were replaced by selective way of glass batch preparation, i.e. by mixing together selectively chosen (in specific proportions) batch components in separate steps. Selective choice of batch constituents gives the ability to control („enforcing”) order of reactions during melting, and formed during those reactions intermediate products then easily react with each other (and other batch constituents), what clearly improves the efficiency of whole melting process and significantly reduces segregation of batch constituents. In the case of containers glass or float glass batch, melting prepared according to this method is in practice the separation of the reaction between silica and soda and between silica and limestone (or dolomite + limestone). The paper also discusses the issues concerning the separation of selectively chosen batch constituents by their densification in the granulation process.
EN
The density of the coal charge plays an important role in the coke quality. The increase of the bulk density usually improves the coke strength due to increased coal particle contact and increased coke density. There are a few possibilities to increase the coal charge bulk density: adjusting the grain size distribution or moisture content (drying), oil addition and mechanical treatment (e.g., partial briquetting or stamping). A renewed interest in stamp charging cokemaking technology has been observed in recent years, especially in Asia, but also in Europe (Poland, Germany and Ukraine). The paper presents the results of studies on the effects of selected factors on the coal cake density and mechanical strength i.e. stamping energy, coal type, water content and crushing fineness. There is possibility to influence these parameters in industrial conditions. The investigations were carried out with use of mechanical stamping apparatus and strength testing machine specially designed for this purpose.
EN
Our reconstruction of the pre-compactional thickness of the Main Dolomite strata from the so-called Grotów Peninsula (northwest Poland) was based on macroscopic observations of drill cores from three wells: Mokrzec-1, Sieraków-4 and Międzychód-5. These wells are located in various palaeogeographical zones of the Main Dolomite and cored rocks represent a range of microfacies. The amount of compactional reduction in thickness of the Main Dolomite was estimated by summing the total heights (Wst) of all stylolites encountered in logs of these wells. For calculations, a generalised model of a drill core was developed, which embraced all types of stylolite seams present in the Main Dolomite succession studied. Also the method of stylolite dimensioning was demonstrated. The number of stylolites in the drill cores studied varied from 511 in the Sieraków-4 well to 1,534 in the Międzychód-5 well. In all cores studied low-amplitude macrostylolites predominated, but the reduction of thickness was controlled mostly by the low- and medium-amplitude macrostylolites. The largest number of stylolites was found in the grainstone/packstone microfacies. The turnout of stylolites depends of microfacies. The highest density of stylolites was documented in mudstones/wackestones (24 stylolites per metre of rock thickness) and the lowest in boundstones (14 stylolites per metre of rock thickness). The low-amplitude stylolites appear most frequently in the mudstone/wackestone microfacies (15 stylolites per metre of rock thickness); in grainstones/packstones, rudstones/floatstones and boundstones middle-amplitude stylolites are rare (3 stylolites per metre of rock thickness). The degree of compaction of the Main Dolomite succession studied varied from 6 to 10%; hence, its calculated initial thickness also varied in the wells studied: from 41.3 m in the Sieraków-4 well to 56.9 m in the Mokrzec-1 well and to 97.1 m in the Międzychód-5 well. The volumes of reservoir fluids expelled during compaction of 1 m3 of Main Dolomite carbonates were estimated as 56 l in the Sieraków-4 well, 90 l in the Mokrzec-1 well and 97 l in the Międzychód-5 well.
EN
The paper presents the research results concerning the rolling resistance of a wheel on agricultural surfaces. Research on traction was carried out in field conditions with the use of a mobile stand; a wheel with 9.5-24 tyre was investigated; values of the rolling resistance and the pulling force were analysed with reference to the wheel slip. A type of surface (soil, sod), its compaction and the vertical load of a wheel were assumed as factors. Based on the obtained results, it was proved that the rolling resistance was by approx. 30% higher on soil than on sod. Differences resulting from the variety of surfaces were higher than the differences caused by various values of their compaction (did not exceed 25%). No significant impact of compaction changes on the rolling resistance and pulling force values were proved but a considerable increase of the rolling resistance value along with the decrease of its compaction were determined. Moreover, it was proved that the increase of the vertical load of a wheel resulted in the increase of the rolling resistance and the pulling force on both grounds but these changes were higher on soil than on sod.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oporu przetaczania koła ciągnika na podłożach rolniczych. Badania trakcyjne wykonano w warunkach polowych z wykorzystaniem mobilnego stanowiska, badano koło z oponą 9.5-24, analizowano wartości oporu przetaczania oraz siły uciągu w odniesieniu do poślizgu koła. Jako czynniki przyjęto rodzaj podłoża (gleba, darń łąkowa), jego zwięzłość oraz obciążenie pionowe koła. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że na glebie wartości oporu przetaczania były o ok. 30% wyższe niż na darni. Różnice wynikające z odmienności podłoży były większe niż różnice powodowane różnymi wartościami ich zwięzłości (nie przekraczały 25%). Na darni nie wykazano istotnego wpływu zmian zwięzłości na wartości oporu przetaczania i siły uciągu, natomiast na glebie stwierdzono znaczny wzrost wartości oporu przetaczania wraz ze spadkiem jej zwięzłości. Ponadto wykazano, że zwiększanie obciążenia pionowego koła skutkowało wzrostem oporu przetaczania i siły uciągu na obu podłożach, przy czym na glebie zmiany te były większe niż na darni.
19
PL
Praca zawiera opis badań strukturalnych mieszanek mineralno-asfaltowych ukierunkowanych na ocenę pierwotnej anizotropowości lepko-sprężystego materiału kompozytowego w zakresie właściwości mechanicznych oraz strukturalnych. Przedstawiono wyniki badań jednorodności zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy. Badaniom poddano próbki pobrane z nawierzchni drogowej równolegle i prostopadle do płaszczyzny nawierzchni drogowej. Zbadano ukierunkowanie ziaren mineralnego szkieletu grysowego oraz jednorodność ich rozmieszczenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że mieszanka mineralno-asfaltowa typu betonowego wykazuje pierwotną anizotropowość struktury. W pracy wykazano, że wraz ze wzrostem wielkości ziaren grysowych maleje ich liczba w betonie asfaltowym oraz rośnie niejednorodność rozłożenia w strukturze mieszanki.
EN
A compacted bituminous mixture is commonly regarded as an isotropic material when considering both mechanical and structural properties. The work covers structural examinations of bitumen mixtures focused on assessment of an inherent anisotropy of a viscoelastic composite material. The results of compaction homogeneity examinations of the asphalt mixture of an asphaltic concrete type are presented herein. The examined samples were taken from a road pavement in parallel and perpendicular directions to the road surface. Particles orientation of a mineral aggregate skeleton and homogeneity of their distribution were examined. On the basis of performed examinations it was concluded that the asphalt mixture of an asphaltic concrete type shows certain inherent anisotropy of structure. It has been shown that together with an increase in size of coarse particles their amount in asphaltic concrete diminishes and heterogeneity of their distribution in a structure of mixture increases.
EN
For ground phosphate rock (GPR) to be applied as phosphorus fertilizer, the availability of phosphorus to plants needs to be improved. One possible way to achieve this is by adding sulphur, which will accelerate decomposition of phosphate in soil owing to the activation of microbiological processes. This study involved granulation of fertilizers composed of phosphate and sulphur mixed at 38:1 and 10:1 ratios and two analogous fertilizer variants but with added molasses as a source of organic carbon for sulphur bacteria. A small-scale industrial installation for production of multi-component fertilizers was used to make granular fertilizer by the compaction method. The granular fertilizers were then tested in an agricultural experiment. The fertilizer in which the phosphate to sulphur ratio was 10:1 produced better effects. Addition of molasses to the fertilizers did not improve their fertilizing capacity.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.