Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compact city
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The subject literature provides knowledge about various contemporary concepts of urban development, emphasizing a variety of goals and priorities of this process. Although sustainability should be a key objective of development policy, the methods of achieving it seem to be diverse. As a result, there are many theories describing development processes on a local scale, but there are no scientific attempts to summarise them or to comprehensively evaluate them. In the presented article such an attempt was initiated – the evolution of the concept of sustainable development in the context of transformation of the role of man in socio-economic and political processes from homo-oeconomicus to homo cooperativus was outlined and the assumptions of contemporary concepts of urban development (smart city, eco city and compact city) were identified and evaluated in terms of their cohesion and implementation of sustainable development principles. On this basis, a conceptual framework for an inclusive urban development model was defined, considering their key values in a synergic way.
PL
Literatura przedmiotu dostarcza wiedzy na temat coraz to nowszych koncepcji rozwoju miast, akcentujących różnorodne cele i priorytety tego procesu. Pomimo, iż kluczowym celem prowadzenia polityki rozwoju powinna być trwałość, postulowane metody jej osiągania wydają się być zróżnicowane. W efekcie równolegle funkcjonuje wiele teorii opisujących procesy rozwoju w skali lokalnej, przy czym brakuje naukowych prób ich podsumowania, czy kompleksowej oceny. W prezentowanym artykule podjęto taką próbę – zarysowano ewolucję koncepcji rozwoju zrównoważonego w kontekście transformacji roli człowieka w procesach społeczno-gospodarczych i politycznych od homo-oeconomicus do homo cooperativus oraz zidentyfikowano i poddano ocenie założenia współczesnych koncepcji rozwoju miast (smart city, eco city i compact city), pod kątem ich spójności i realizacji zasad rozwoju zrównoważonego. Na tej podstawie określone zostały ramy koncepcyjne dla modelu inkluzywnego rozwoju miast, uwzględniającego w sposób synergiczny ich kluczowe wartości.
EN
Single-family housing - the form of residential buildings expected by the society is often inconsistent with the theoretical optimum form of housing that is recommended in urban theories and ideas. Research indicates that most Poles want singlefamily housing, while its density is low in comparison with multi-family housing which provides a more compact city. The paper identifies the thesis to what degree it is possible to develop a compact city with single-family housing. The authors verify how parametric design may be useful in urban design and spatial planning. The purpose of the article is to discuss the possibility to generate single-family housing estates’ projects using the parametric tool of the Grasshopper program. The authors demonstrate how parameter tool-supported designing may be useful for better effectiveness of using space. The research used a script by Dawid Kątny, developed for the purposes of his diploma thesis, in which he attempted parametric variants and optimization. The paper describes the issue of “density vs quality of life” in quantitative terms. Quantitative density variants can be used in analysis for future smart and intelligent cities’ development.
3
Content available remote Urban sprawl and smart growth versus quality of life
EN
One of the key reasons behind the urban sprawl process is the desire to increase the quality of life by living in “better” conditions. “Smart growth” is an alternative concept for the extensive development of the city, integrating different ways of land development in a compact manner. The main current of the work is to reflect on the quality of life in the urban areas. The aim of research is to determine ways to “heal” the spatial development of urban and suburban areas under the existing conditions of increasing urban chaos. The interpretation of living conditions for particular social groups is needed to find solutions that increase the quality of life. The background to the research is an analysis of literature on the subject, the consideration of good examples and own observations.
PL
Jednym z kluczowych czynników powodujących proces urban sprawl jest chęć poprawienia swojej jakości życia poprzez zamieszkanie w „lepszych” warunkach. Smart Growth jest koncepcją alternatywną dla ekstensywnego rozwoju miasta integrującą różne sposoby zagospodarowania terenu w zwarty sposób. Głównym nurtem artykułu jest zastanowienie się nad jakością życia na terenach zurbanizowanych. Celem badań będzie określenie sposobów „uzdrowienia” zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich i podmiejskich w istniejących warunkach narastającego chaosu urbanistycznego. Interpretacja warunków życia jest potrzebna do zastanowienia się nad sposobami rozwiązań polepszających jakość życia. Tłem do badań jest analiza literatury przedmiotu, dobrych przykładów oraz obserwacje własne.
EN
The main objective of the study is to analyze the availability of statistical and spatial data necessary to define a set of indicators of a modern compact city model, as well as, to propose a multi-criteria method to determine the importance of individual indicators. An accessible and relatively easy to use set of compact city indicators is a necessary tool, both at the stage of evaluating a unit for a selected concept, as well as, during the implementation of its main postulates. The modern compact city model is now the key direction of the Polish urban policy and has been implemented in many cities around the world for years in connection with the principle of sustainable development. The paper presents the previous interpretations of the selected urban concept, its main assumptions, as well as, the author’s set of measurable indicators with sample weights, which were analyzed in the framework of the case study. To determine the weights, multi-criteria decision-making method (AHP - Analytic Hierarchy Process) was used, while GIS technologies were used at the stage of presentation of the values of selected indicators.
EN
Compact cities are a response to a phenomenon known as urban sprawl. Excessive dispersal of cities results in the depopulation of central zones, a decrease in the intensity of building development, and occurrence of urban voids. The concept of the compact city proposes inward development of cities, i.e. reuse of their neglected or devastated urbanised areas. It involves intensification of building development, revitalisation, and rehabilitation of the historical tissue of central zones.
PL
Miasta zwarte są odpowiedzią na zjawisko zwane urban sprawl. Nadmierne rozpraszanie się miast prowadzi do wyludniania stref centralnych, do zmniejszenia intensywności zabudowy, powstawania pustek miejskich. Koncepcja miasta zwartego proponuje, aby miasta zaczęły rozwijać się do wewnątrz, czyli ponownie wykorzystywały swoje zaniedbane lub zdewastowane tereny zurbanizowane, to intensyfikacja zabudowy, rewitalizacja i rehabilitacja tkanki historycznej stref śródmiejskich.
PL
Przedmiotem opracowania jest wygląd i użytkowanie współczesnych miast w zależności od stopnia centralizacji i rozproszenia ich struktury przestrzenno-funkcjonalnej. Omówiono syntetycznie historycznie uwarunkowane układy przestrzeni hierarchicznych, budowanych na bazie siatek urbanistycznych. Współczesne doktryny urbanistyczne opisano na bazie teorii miasta zwartego i poparto przykładami miast nowego urbanizmu. Wprowadzono pojęcie layoutu urbanistycznego jako systemu zarządzania formą i przestrzenią miasta na etapie koncepcyjnym. Zwornikiem spinającym teoretyczny wywód na temat istoty siatek urbanistycznych i relacji miasto zwarte – miasto rozproszone jest optymalizacja zaopatrzenia w media poprzez zintegrowane korytarze infrastrukturalne wg zasad tzw. logistyki miejskiej.
EN
The subject of the study is the appearance and use of modern cities depending on the degree of centralization and the dispersion of their spatial and functional structure. Synthetic historically conditioned arrangements of hierarchical spaces, built on the basis of urban networks, have been discussed synthetically. Contemporary urban doctrines are described on the basis of the compact town theory and supported by examples of the cities of New Urbanism. The concept of urban layout was introduced as a management system of the city’s form and space at the conceptual stage. A keystone linking the theoretical argument on the essence of urban networks and relations Compact City – the city is dispersed optimizing the supply of media through integrated infrastructure corridors according to the principles of the so-called municipal logistics.
7
Content available Progresywna rewitalizacja krajobrazu miasta Łodzi
PL
Celem realizowanego od ponad 10 lat procesu rewitalizacji polskich miast jest tworzenie wysokiej jakości, efektywnych społecznie i ekonomicznie struktur miasta zwartego, z poszanowaniem tożsamości kulturowo-przyrodniczej. Pozytywnym przykładem otwartości na ideę rewitalizacji krajobrazu miejskiego jest Łódź, która efektywnie ją realizuje od czasu przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2004-2013. Łódź odnotowuje progresywną, pozytywnie ocenianą rewitalizację krajobrazu dzięki sukcesywnej, akceptowanej społecznie realizacji projektów inicjowanych przez: miasto (Nowe Centrum Łodzi, Mia100 Kamienic, Księży Młyn), dzięki inwestycjom realizowanym przez firmy prywatne (Manufaktura, Lofty „u Schreibera”, Barciński Park), a także dzięki podejmowaniu działań rewitalizacyjnych w formule partnerstwa publicznoprywatnego (rewitalizacji domów familijnych w Łodzi), przy szerokim wsparciu funduszy unijnych.
EN
The aim of revitalizing Polish cities (a process which started over 10 years ago) is to create high quality, socially and economically effective compact city structures, respectful of the cultural-natural identity. The idea of cityscape revitalization has been successfully implemented in Łódź since adopting the Local Revitalization Program for 2004-2013. Łódź experiences progressive, positively evaluated revitalization of the metropolitan zone due to: successive, socially accepted implementation of programs and projects initiated by the city (e.g. The New Centre of Łódź; The City of (100)Tenement Houses, Księży Młyn); investments made by private companies (e.g. Manufaktura, „U Scheiblera” lofts, Barciński Park); undertaking revitalization activity based on public-private partnership (revitalizing factory workers’ family houses in Łódź), with considerable support of the EU funds.
PL
Celem opracowania jest zaprezentowanie paru spostrzeżeń w dyskursie na temat charakteru i zakresu programów rewitalizacji współczesnych miast, w tym ze szczególnym odniesieniem do planowania struktur przestrzennych w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych, doktrynalnych i prawnych. Pamiętać należy, że dyskurs ten jest nie tylko wielowątkowy (w zakresie poruszanej problematyki), ale także wiąże się z różnymi skalami i problemami poszczególnych typów ośrodków [Jałowiecki 1999]. Jednocześnie dyskutowane jest samo pojęcie rewitalizacji.
EN
In this paper the issue of the importance of urban regeneration programs for the contemporary Polish cities is discussed. This problem is presented in light of the contemporary paradigm of shaping the compact city as well as of developing the competitive towns. In result, the urban regeneration programs are discussed as possible instruments in sustaining urban environment and in satisfying these paradigms. The special attention is given to the legal requirements associated with their development as well as to the issue how these may influence developing the successful programs. In addition, various socio-economic and doctrine-based issues are discussed, which also extensively influence possibilities of developing the urban regeneration concepts.
9
Content available remote The role of cities in the development of rural areas
EN
The article is a polemic with the doctrine of multifunctional rural areas development (WROW) in Poland. This doctrine is supported by many scientists and politicians but it lacks reflection on its impact on spatial planning. It is a denial of the logic of the settlement process according to which the rural population leaving the employment in agriculture sector should be given the chance to choose the city as a place of residence.
PL
Artykuł jest polemiką z doktryną wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (WROW) w Polsce. Doktryna ta jest wspierana przez wielu naukowców i polityków, ale brakuje w niej refleksji na temat skutków planistyczno-przestrzennych jej realizacji. Stanowi ona zaprzeczenie odwiecznej logiki osadniczej, zgodnie z którą ludność porzucająca zatrudnienie w rolnictwie powinna mieć szansę wyboru miasta jako miejsca zamieszkania.
PL
Przedmiot badań stanowiła idea miasta zwartego, uważana za jedną z podstawowych koncepcji rozwoju współczesnych miast. W ramach artykułu opracowano przegląd dotychczasowych definicji miasta zwartego, łącznie z przedstawieniem genezy samego terminu. Następnie zostały opisane podstawowe założenia (cechy) idei miasta zwartego. Część teoretyczna pracy została uzupełniona charakterystyką wybranych instrumentów umożliwiających implementację idei miasta zwartego w wybranych państwach. Szczególna uwaga została zwrócona na ideę zielonych pierścieni (green belts). Kluczowe źródło informacji stanowił projekt „Compact City Policies. A Comparative Assessment”, który był realizowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 2009-2011.
XX
The subject of the research was the idea of the compact city, which is considered one of the basic concepts of the development of modern cities. In the article a review of current definitions of the compact city was drawn up, including the genesis of the term. Subsequently, the main assumptions of the compact city were described. The theoretical part of the work was broadened by the description of main instruments enabling the implementation of the compact city in the selected countries. Special attention was paid to the idea of green belts. The key source of information was the project “Compact City Policies: A Comparative Assessment”, which was implemented by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in the years 2009-2011.
PL
Trudno mierzalne wartości estetyczne przestrzeni, rzadko brane są pod uwagę jako wskaźnik określający poziom równowagi w rozwoju. Badacze zwracają uwagę na pewne aspekty braku ładu (np. degradacja przestrzeni cennych przyrodniczo, dysharmonia form, brak estetyki obiektów) jednak nieomal wyłącznie w kategoriach środowiskowych lub architektonicznych, w oderwaniu od miejskiego „genius locci”. Obecnie, kiedy chaos i brzydota w polskiej przestrzeni, z nieco hermetycznego elementu dyskusji branżowych, urosły do problemu poruszanego w dyskursie publicznym, relacja między wartościami kompozycji urbanistycznej a społecznym i ekonomicznym aspektem równowagi, wydaje się również oczywista.
EN
The paper describes the relationship between compactness and composition of urban form and the paradigm of sustainable development, in the context of medium- -sized towns in Poland. The starting point are considerations on relationship between different forms of urban landscape, appropriate to a given stage of urban thought, and functioning of the city. Against this background, based on case studies of particularly strong experiencing the effects of economic transformation, the title group of towns is being shown. The crisis of spatial order and its environmental and social derivatives are opposed to remediated aimed at the quality of urban landscape and new functions of areas, which are crucial for the town’s identity.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące idei miasta zwartego i zestawiono je z wybranymi przykładami najnowszych projektów i realizacji modelowych (osiedle Bo01 w Malmo, osiedle Ekopark w Warszawie). Omówiono główne założenia konkursu urbanistycznego Europan 11 oraz uwarunkowania konkursowego obszaru opracowania w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Przedstawiono autorski projekt konkursowy oraz jego główne założenia, których podstawą była idea miasta zwartego.
EN
The paper summarizes the paradigm of the compact city and other contemporary ideas for sustainable urban development. Recent realizations has been described. A masterplan for development of Southern District Praga in Warsaw has been presented. The project is a competition entry for Europan 11 competition for young urban designers and architects.
PL
Współczesne planowanie rozwoju miast powinno zmierzać do koncentracji funkcji strategicznych oraz do zwiększania intensywności zabudowy w obszarach centrów. Taki model rozwoju dośrodkowego ma wiele oczywistych zalet. Z drugiej strony realizacja 'idei miasta kompaktowego' w odniesieniu do różnych miast europejskich w każdym przypadku jest zadaniem indywidualnym. W artykule scharakteryzowano dwa projekty dyplomowe rewitalizacji urbanistycznej fragmentów substancji śródmiejskiej, które powstały jako efekt dialogu twórczego autorki-promotorki i studentów-dyplomantów. Polem i tematem współdziałania jest współczesne kształtowanie centrów Berlina i Szczecina.
EN
Contemporary urban development planning should head towards concentration of strategic functions and increasing urban density of city centre areas. Such model of centripetal development has many evident features. On the other side implementation of "compact city" idea according to different European cities is in each case an individual task. The paper presents two students final urban projects of urban revitalization of parts of city centre areas - as effect of creative dialogue between author-supervisor and architectural diploma candidates. The topic and area of their cooperation is contemporary design for urban space of city centres of Berlin and Szczecin.
14
Content available Współczesne koncepcje rozwoju miasta
PL
Nowe koncepcje kształtowania struktury przestrzennej miasta wyrastają z krytyki zjawisk zachodzących w wielu krajach na świecie już od lat 50-tych XX wieku, przy czym liczne negatywne procesy rozwojowe miast z ostatnich kilkudziesięciu lat, wynikły z realizacji koncepcji, które miały służyć naprawie miast przemysłowych. Dlatego odnosząc się do początków urbanistyki współczesnej, omówiono skutki wdrożenia dwóch najszerzej oddziałujących idei, a więc: koncepcji Miast - Ogrodów i Karty Ateńskiej. Dalej scharakteryzowano te nurty w projektowaniu urbanistycznym, które wyrosły z krytyki idei Modernizmu i Funkcjonalizmu, w tym Nowy Urbanizm, początkowo wiązany z Postmodernizmem i Kontekstualizmem. Omówiono też wizję "Miasta Spójnego". Później pojawiły się kolejne, często do nich opozycyjne idee, jak Posturbanizm, Neomodernizm i Dekonstruktywizm, krótko scharakteryzowane i porównane. Obecnie nie ma spójnych i jednoznacznych recept na kształtowanie struktury przestrzennej miast, ani też żadnej, po Modernizmie, nowej doktryny urbanistycznej. Generalnie jednak rozważa się dwa zasadnicze i przeciwstawne kierunki rozwoju miasta - bądź to w stronę "Miasta Zwartego", bądź koncepcji "Miasta Zielonego". Obydwie wyrosły z koncepcji "Ekopolis", jednak proponują odmienne podejście do zagospodarowania terenów. Równolegle rozwijają się uzupełniające je nurty, dotyczące zarówno zabudowy, relacji: człowiek - środowisko, jak i stylu życia, np. "Powolne Miasta", "Smarth Growth", "Ditch Urbanism", "Urbanizm Codzienny", "Zielona Architektura", czy wizja "Trzeciej Drogi" w rozwoju urbanistyki.
EN
The modern concepts of urban design grew out of the cities crisis and critical opinions of urbanization’s trends, which were observed since the middle of XXth century, like urban sprawl at city peripheries and decay it aging central areas. Most of the negative tendencies came on as consequences of these conceptions, which had to improve industrial cities. That's why to start description of contemporary urbanism’s basis, some effects of two most important ideas and their implementations - Garden City idea and Athena's Chard were described. Then some tendencies which grew out of the Modernism and Functionalism critique were characterized. Among them New Urbanism - initially linked to Post - Modernism and Contextualism. The idea of the "Coherent City" was mentioned, as well, as new, different or even opposing previous ideas, that appeared later, like Post-Urbanism, Neo-Modernism and Deconstuctivism. Actually there are no any coherent and unambiguous recipes for the city's structure, neither any new urban doctrine after the Modernism. In general, two basic but opposed to each other ways of city's development are consider- one is the idea of "Compact City", the other - idea of "Green City". Both of them grew out of the vision of "Ekopolis", but each proposes the other way of land management. There are also few trends equivalent or supplement to these ideas, which concern both buildings, environment and their relations with man in the city, as well as style of life, like: "Slow-Cities", "Smart Growth", "Ditch Urbanism", "Everyday Urbanism", "Green Architecture", or the idea of "Third Way" of urbanism.
EN
Contemporary urban design paradigm of the "compact city" emphasizes the importance of density and mix of functions as key features in shaping urban space. While recent urban design theory on Poland seems to accept these elements, in the urban design practice achieving a dense urban structure comes across several challenges, such as the regulations ("Building Code") and required distances between buildings, required widths of roads and walkways and numbers and distances of parking places, providing sufficient sunlight in the dwellings, etc.While a dense historic town centre with urban blocks build around a market square is a desired ideal, most new developments propose dwelling estates with freestanding multi family housing. This paper examines recent urban design in Poland and discuss attempts of achieving a high quality dense neighborhoods with the built form based on reinterpreting the traditional urban blocks. The paper overviews such cases as Miasteczko Wilanów, EcoPark or Ecological Town in Siewierz, mentions the authors design concept in Polkowice, and presents in detail own experiences with an own masterplan of a new neighborhood on a brownfield site in Goleniów, northern Poland. After winning a design competition the authors have been commissioned a masterplanning process, which included ways of public participation and stakeholder discussions, and working out variants and options of urban structure and design codes.
PL
Obecny we współczesnej urbanistyce paradygmat "zwartego miasta" zwraca szczególną uwagę na intensywność zabudowy oraz mieszanie różnych funkcji w obrębie nowych zespołów miejskich. Pożądane wytyczne dotyczące zrównoważonych projektów urbanistycznych to zespoły gęstej zabudowy przemieszanej funkcji mieszkaniowej i usługowej, które promują komunikacje pieszą i są dobrze obsłużone komunikacją publiczną wraz z infrastrukturą i budynkami o wysokiej efektywności energetycznej (Farr, 2009). Pomimo wytycznych teoretycznych w praktyce polskiej napotykamy jednak ograniczenia związane z preferencjami deweloperów i kupujących, a także obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Intensywn zabudowa historyczna, bazująca na kwartałach zlokalizowanych wokół rynku jest obrazkiem często przywoływanym jako wzór godny do naśladowania jednak często zdarza się, że w rzeczywistości dożo łatwiej zaprojektować i zrealizować jest osiedle wolnostojących domów wielorodzinnych zamiast zwartej zabudowy miejskiej. W artykule przedstawiono projekty i realizacje, które można uznać za próby współczesnej interpretacji wzorca gęstej, miejskiej zabudowy kwartałowej. Autorzy omawiają kilka współczesnych zrealizowanych w Polsce projektów, oraz prezentują doświadczenia z opracowania projektu zagospodarowania terenu w Goleniowie, będącego szczegółowym opracowaniem pokonkursowym, w którym badano różne możliwości kształtowania zwartej zabudowy.
PL
Przyjmując, że wartości kulturowe mają duży wpływ na stopień atrakcyjności śródmieść, w niniejszej pracy skupiono uwagę na specyficznej formie ich odnowy określonej terminem - rewitalizacji śródmiejskich przestrzeni kulturowych. Działanie to polega na tworzeniu nowej jakości miasta w oparciu o wykorzystanie istniejących lub potencjalnych walorów kulturowych i kulturotwórczych śródmieścia. Obszar śródmiejski to obszar największych wartości i znaczenia w skali miasta. Można zatem założyć, iż rewitalizacja poprzez integrację przestrzenno-społeczną przestrzeni kulturowych śródmieścia wpłynie dodatnio na poziom atrakcyjności całego miasta. Niniejszy artykuł przedstawia autorskie narzędzie planistyczne, służące rewitalizacji obszarów śródmiejskich badanych miast, w oparciu o ZSPK - zintegrowany system przestrzeni kulturowych i KOI- kulturową ofertę inwestycyjną Metoda polega na systemowym ujęciu przestrzeni publicznych śródmieścia - jako ZSPK, w obrębie którego przedsięwzięcia związane z procesami odnowy powinny promować funkcję kulturotwórczą, uzupełnianą przez handel i usługi, zgodnie z wytycznymi sformułowanymi w KOI. Przyjęto, iż tak sformułowane narzędzie planistyczne może być przydatne do sterowania procesami odnowy oraz zwiększania kontroli inwestycji przeprowadzanych w obrębie tkanki śródmiejskiej. Narzędzie to ma również służyć realizowaniu idei miasta zwartego, której wdrażanie jest niezbędne w prowadzeniu prawidłowej polityki przestrzennej.
EN
Assuming that the cultural values have a great impact on the level of downtown attractiveness, the author of the present thesis focuses on a specific form of their renewal, namely downtown cultural space revitalization. In this work, the cultural space is understood as a particular kind of downtown public space, characterised by the presence of both historical and contemporary cultural values, or the existing or potential cultural functions. In order to create the new city quality, one needs to incorporate downtown cultural values. The city downtown is the area of the highest value and importance in the whole city. Its revitalization through the integration of the social and spatial downtown cultural space is to increase the level of the entire city attractiveness. The present thesis focuses on the creation of the planning instrument to be used in the downtown revitalization process. Such an instrument consists of two elements: Integrated System of Cultural Space (ISCP) and Cultural Investiment Offer (CIO). The following method consists in the ISCP system, in which all the activities connected with revitalization should promote the cultural function, alongside with the commerce and services, introduced to the examined area according to the rules defined in the CIO. The author suggests conducting downtown renewal in accordance with the idea of heritage planning and active preservation or activization. The planning instrument fonned in this way will help to direct the revitalization process and increase the investment control in the downtown area.
17
Content available remote Idea miasta zwartego a rzeczywistość
PL
Idea Compact City wydawałaby się wzorem miasta oszczędnego - szacunek dla czasu, przestrzeni, zieleni i energii. Czy zatem jest to remedium na choroby współczesnego miasta? Artykuł zwraca uwagę na wady i zalety zwartego modelu miasta oraz konfrontuje radykalne koncepcje teoretyczne z rzeczywistością, gdzie ważne jest, by nie zapominać o równowadze oraz indywidualizmie miejsca i jego mieszkańców.
EN
The idea of a Compact City seems to be the perfect model of an economic city - respecting time, space, green areas and energy. Is it then a remedy to a modem city's illness? The paper indicates positives and negatives of the compact model of a city and confronts extreme theoretical conceptions with the reality, where it is important not to forget about balance and the individual character of a place and its inhabitants.
PL
W artykule przedstawiono projekt badawczy, który opisuje relacje pomiędzy zwartością miast a ilością i jakością przestrzeni publicznych. W metodologii wykorzystuje się elementy najnowszych badań dotyczących różnych zagadnień w tej dziedzinie. Projekt ma na celu określić, w jaki sposób kształtować miasto zwarte przy jednoczesnym tworzeniu i zachowywaniu przestrzeni publicznych.
EN
The artictle describes impact of urban open spaces on compact city. A research methodology is beeing introduced, that uses some ideas from contemporary research on both urban open spaces and compactness of the city. The research results should provide conclusions, how to deliver and preserve urban open spaces in contemporary compact cities.
PL
Rok 2004 to już trzeci rok funkcjonowania tzw. ustawy o opłacie produktowej. Wprowadziła ona wiele zmian w życiu gospodarczym Polski. Celem niniejszego arykułu będzie ocena efektu oddziaływania tych zmian na nasze otoczenie. Ustawa o opłacie produktowej poprzez swoje zapisy ma doprowadzić do powstania i sprawnego funkcjonowania Krajowego Systemu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych (KSROO), którego nadrzędnym celem będzie selektywna zbiórka i recykling odpadów opakowaniowych, zgodnie z wymogami, jakie na nasz kraj nałożyła UE.
20
Content available Przedmieście w mieście zwartym
EN
Modern and future cities, as a basic place of habitation for most people, create a sociological, special and ecological problem. Around 1900 only 10% of people lived in them, currently this number reaches 50%, and after 2005, the inhabitants of cities will consist of 2/3rds of earth's population. Whole regions are subjected to further movement to cities and an increase in the number of city dwellers, especially in big cities, allowing the highest possibilities of finding work and social promotion. Extreme examples of giant cities are in South America, Asia or Africa. It seems that the 21st century will not bring revolutionary changes in the process of shaping and infrastructure of the cities. New cities will not be created, we will be solving old problems in old cities. And those basic problems will be a clean environment (air, water, soil, communication, contact with nature and a need for flats, in various proportions. Cities which offer an appropriate number of flats will have to modernize them, offering better and better living conditions, which means in developed and rich societies a healthy environment, contact with nature, good public transport and high esthetical values, but also the possibility of choice. All those actions can be carried out by various means. A discussion on the subject of directions of development of cities and at the same time the role of suburbs is not ended.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.