Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  comminution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Selected issues of dust pollution caused by industrial mineral processing operations, were presented in the paper. Two test series of rock material comminution in various crushers were carried out. Dust generation level during operation of each crusher was registered and analyzed from the scope of energy consumption of a device, its throughput and technological effectiveness, measured by achieved comminution degree index (Sx). Results of the analysis show that the proposed indices can help in comparative analysis of effectiveness operation for machines with various capacity or energy consumption. The obtained results also show that the type of comminution forces determines to some extent the dust emission level.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zanieczyszczeniem pyłami w przeróbce surowców. Przeprowadzono dwie serie testów rozdrabniania surowca w różnych kruszarkach. Dla każdego testu rejestrowano poziom zapylenia a wyniki były analizowane pod kątem energochłonności, wydajności oraz efektywności technologicznej kruszarki, mierzonej uzyskanym wskaźnikiem stopnia rozdrobnienia (Sx). Wyniki analizy wskazują, że zaproponowane wskaźniki oceny zapylenia mogą pomóc w ocenie porównawczej maszyn o różnej wydajności lub zużyciu energii. Uzyskane wyniki pokazują również, że rodzaj sił rozdrabniania w pewnym stopniu określa poziom emisji pyłu.
PL
Prawidłowo zaprojektowane układy rozdrabniania z obiegiem zamkniętym pozwalają kontrolować przepływ materiału oraz podnosić wydajność i efektywność procesów rozdrabniania. W przypadku produkcji kruszyw poprawa jakości produktów dotyczy poprawy kształtu ziaren grubych, jak i ograniczenie ilości powstającej frakcji piaskowej.
EN
The article concerns issues related to the copper ore ball mill grinding process, operating at different technological parameters. The aim of the study was to investigate the influence of various operating parameters and feed characteristics on selected technological effects (comminution degree, yields of the finest particle size classes, ready for downstream flotation operations). The research program included grinding tests of two lithological types of Polish copper ore (dolomite and sandstone) and their mixtures in the proportions: 70% dolomite +30% sandstone and 30% dolomite +70% sandstone. Material was treated under wet and dry grinding in Bond’s ball mill. Three different grinding time were applied together with three levels of mill’s rotational speed. The feed material with three different particle size compositions was used in the rests. The results show that increases in yields of fine particle size fractions for each sample are dependent on the particle size composition of feed, grinding time and rotational speed of mill. Together with increasing of grinding time, fine particle size fraction contents increase too, especially for the coarse feed without fine particles. In general, higher comminution degrees were obtained for ore mixtures, the most favorable results for a mixture of 30% sandstone +70% dolomite, where S50 equaled 358 and S90 = 178. Correlation analysis showed that in fact all technological parameters under investigation were significantly related to the obtained comminution effectiveness.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z badaniem procesu mielenia rud miedzi w młynach kulowych, pracujących przy różnych parametrach technologicznych. Celem pracy było zbadanie wpływu poszczególnych parametrów pracy młyna oraz charakterystyk nadawy na uzyskiwane wybrane efekty technologiczne (stopień rozdrobnienia, wychody klas najdrobniejszych zdolnych do flotacji). Program badawczy obejmował przemiały dwóch typów litologicznych nadawy (dolomit i piaskowiec) oraz ich mieszanek w proporcjach 70% dolomitu +30% piaskowca oraz 30% dolomitu +70% piaskowca, mielonych na sucho i mokro w laboratoryjnym młynku kulowym Bonda. Przemiały były prowadzone dla trzech różnych czasów mielenia oraz trzech prędkości obrotowych młyna, dla nadawy o trzech różnych zakresach uziarnienia. Wyniki badań wskazują, że przyrosty wychodów drobnych klas ziarnowych poszczególnych próbek są uzależnione od składu ziarnowego nadawy, czasu mielenia i prędkości obrotowej młyna. Wraz ze wzrostem czasu mielenia wzrastają udziały klas ziarnowych zwłaszcza w nadawie (gruboziarnistej) pozbawionej drobnych ziaren. Generalnie wyższe wartości stopni rozdrobnienia uzyskano dla mieszanek rudy 30% piaskowca +70% dolomitu (S50 = 358 i S90 = 178). Wykonana analiza korelacji wskazuje na wysoki wpływ wszystkich analizowanych parametrów technologicznych procesu na uzyskiwaną efektywność rozdrobnienia rudy.
EN
Comminution of coal to ultrafine sizes by high-pressure waterjet coupled with cavitation cell provides a novel method for preparation of coal-water fuels for next generation, near-zero emission electric power generation. To establish the fundamental performance of the waterjet mill, the effects of the operating pressure and stand-off distance were comprehensively investigated using a high ash bituminous coal. The comminution products were evaluated in terms of the particle size, particle size distribution, and surface area change. The experimental results indicated that the waterjet-mediated comminution of coal was strongly affected by all these operating parameters. Higher operating pressure led to finer products, while the efficiency of the waterjet mill in terms of particle size strongly depended on the stand-off distance. This research provides a deeper insight into the high-pressure waterjet for coal comminution and a basis for process parameter optimization.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości wykorzystania rozdrobnionych ziaren wybranych zbóż rzekomych na cele energetyczne. Za pomocą aparatu Camsizer zbadano rozkład granulometryczny ziaren rozdrobnionych w młynie wielowalcowym, a także oceniono ich wartość opałową za pomocą kalorymetru. Stwierdzono, że rozdrabnianie ziaren zbóż rzekomych wpływa na ich wartość energetyczną. Badane ziarna cechują się zbliżoną wartością opalową do węgla kamiennego słabej lub średniej jakości.
EN
The aim of this research was to evaluate the possibility of using crushed grains of selected cereals for energy purposes. The granulometric particle size distribution of grains crashed in a multilayer mill was tested using the Camsizer analyzer. The calorific value of grains was evaluated employing the calorimeter. It was found that crushing of cereal grains influences their energy value. The grain samples have a similar calorific value as poor or medium quality hard coal.
6
Content available Mass loss of coal particles burning in fluidized bed
EN
W pracy przedstawiono szereg wniosków wynikających z przeprowadzonych badań procesu spalania ziaren wybranych typów węgli i towarzyszącej mu erozji w dwufazowym przepływie materiału inertnego. Przepływ ten miał na celu zamodelowanie warunków panujących w środkowej i górnej strefie komory paleniskowej kotła fluidalnego. W opinii wielu autorów (Basu, 1999; Chirone et al., 1991) proces erozji wynikający z kontaktu ziaren paliwa z ziarnami materiału inertnego odpowiedzialny jest za generowanie drobnych ziaren paliwa mniejszych od 100 mm. Jeżeli ziarna te generowane są w górnej strefie kotła, gdzie panuje deficyt tlenowy to w istotny sposób mogą podnosić one stratę niecałkowitego spalania. Zamieszczone w pracy wyniki badań nie potwierdzają tej powszechnej tezy. Wskazują one, iż proces rozdrabniania w wyniku erozji w warunkach utleniających przyczynia się wprawdzie do zwiększonego ubytku masy ziarna węgla jednak za przyspieszony ubytek masy ziarna podczas spalania odpowiada przede wszystkim proces usuwania popiołu z powierzchni reakcyjnej ziarna paliwa. Natomiast w warunkach deficytu tlenowego rozdrabnianie ziarna w wyniku procesu erozji jest pomijalnie małe.
EN
Crushing processes taking place in high-pressure grinding rolls devices (HPGR) are currently one of the most efficient methods of hard ore size reduction in terms of the energy consumption. The HPGR products are characterized by a fine particle size and the micro-cracks formation in individual particles, which appears in downstream grinding processes, decreasing their energy consumption. The purpose of the paper was to analyze the effectiveness of a ball mill grinding process and flotation operations depending on the changeable conditions of run of the HPGR crushing process. The research programme carried out included crushing tests in the laboratory scale HPGR device at various settings of the operating pressure volume and selected qualitative properties of the feed material (i.e. particle size distribution). On the basis of obtained results the models, defining the grinding process effectiveness as a function of changeable conditions of HPGR process run, were determined. Based on these models the optimal grinding time in a ball mill was specified which is, in turn, the basis for optimization of operation the technological comminution circuits for a given material type. The obtained results proved that the application of HPGR devices in given copper ore comminution circuit may improve the effectiveness of downstream grinding process what leads to improvement of the entire circuit work efficiency through decreasing the process energy consumption and enhancing the product size reduction.
PL
Im większy rozmiar oczka rusztu, tym stopień rozdrobnienia...? Im większa prędkość obrotowa wirnika, tym uziarnienie produktu...? Jaki jest wpływ podstawowych parametrów pracy kruszarki wirnikowej młotkowej na efektywność procesu rozdrabniania?
EN
Comminution in a High-Pressure Grinding Rolls (HPGR) device is considered as one of the most efficient method to break particles, in terms of the energy utilization. Two main types of the rolls linings are applied in hard ore grinding: studded and hexagonal, which show varied characteristics of operation and have different lifetime of service. The article concerns the analysis of HPGR device operation for various linings of the rolls. Two pilot-scale test programmes were run and performance of both types of rolls was tested in terms of energy consumption, technological effects measured by means of comminution ratio, lifetime service as well as economic aspects. Results of investigation show, that much longer lifetime service was obtained for the studded rolls, while hexagonal ones are more favourable from economic scope. The feed material for the HPGR comminution tests was Polish copper ore from two divisions of processing plants of KGHM Polska Miedz S.A. Taking into account that industrial comminution operations in mining and mineral processing sector consume over 50% of total energy utilized for ore treatment operations, the problem is of a major significance, especially in terms of optimization of hard ore crushing and grinding circuits.
PL
Celem artykułu jest omówienie korzyści wynikających z zastosowania mobilnych i stacjonarnych instalacji do produkcji kruszyw. Zwrócono uwagę na niektóre uwarunkowania decydujące o wyborze instalacji, do których zalicza się uwarunkowania geologiczne złóż, eksploatacyjne i produkcyjne. Na podstawie przeglądu branży europejskich producentów maszyn przeróbczych w Marktfocus Brecher omówiono kruszarki stosowane najczęściej w zestawach mobilnych i stacjonarnych.
EN
The aim of the article is a discussion on the benefits of the application of mobile and stationary aggregates production installations. Selected criteria of choosing a specific installation, including geological characteristics of deposits, together with exploitation and production conditions, have been highlighted. Based on a review of European industry manufacturers in Marktfocus Brecher, the crushers most commonly used in mobile and stationary installations have been discussed.
PL
W artykule scharakteryzowano kruszarki stosowane w przemyśle kruszyw mineralnych. Przedstawiono podział kruszarek ze względu na budowę, zdolności przerobowe oraz podano przykłady ich zastosowania.
EN
The article characterizes crushers used in the aggregate industry. The classification of crushers by their construction and processing capacity, as well as the examples of their application have been presented.
PL
W pracy, dla osiągnięcia założonego celu postanowiono rozwiązać problem sformułowany w postaci pytania: Jaki wpływ na wydajność masową, udziały masowe czterech frakcji wymiarowych, a szczególnie frakcji o wielkości ziaren (400 – 800) μm, mają parametry ruchu, celowo sterowane: prędkość obrotowa komór, amplituda drgań zespołu roboczego, częstotliwość drgań zespołu roboczego, stopień wypełnienia komór, czas mielenia? Uzyskano, w badany zakresie, optymalne wartości zmiennych sterowanych z ilością skierowanej frakcji wymiarowej produktu (jakością) <400 – 800> μm.
EN
At work, for the achievement of the objective, it was decided to solve the problem formulated in the form of questions: what is the impact on the performance of the mass, the mass shares of four dimensional factions, and particularly the fraction with the size of product (400-800) μm, have parameters of traffic intentionally controlled: rotational speed, amplitude of vibration of the band, frequency band, the degree of filling of the ventricles, the time of grinding? Obtained in the test area, the optimum values of the variables are controlled with the volume of addressed the fraction dimensional prod-uct (quality) <400-800>μm.
EN
Effective comminution of copper ore for further processing during flotation is still a challenge, both as a technological problem as well as for the high energy costs of such processing. A high-pressure water jet is one alternative method of preparing copper ore for final flotation, causing distinct enlargement of the surface of micronized particles, which could be profitable for copper production. As a consequence of such innovative processing, particles of copper ore become micronized, ensuring grain fractions directly useful for flotation at the exit of the pulverizing apparatus (the hydro-jetting mill).The paper presents some results of simulation as well as describing an analysis of the phenomena occurring inside the high-pressure water and abrasive-water jets of specific structures, elaborated in the aspect of developing hybrid jets of maximum erosive efficiency, potentially useful for effective pulverization.
14
Content available remote Badania porównawcze procesu kruszenia wibracyjnego w kruszarkach szczękowych
PL
Badania procesu rozdrabniania kamienia wapiennego i diabazu o uziarnieniu 0-40 mm przeprowadzono w dwóch wibracyjnych kruszarkach szczękowych o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk oraz w typowej kruszarce szczękowej. Kamień wapienny pochodził z Kopalni „Czatkowice” w Krzeszowicach, natomiast diabaz z Kopalni „Niedźwiedzia Góra” w Tenczynku. Celem badań było wyznaczenie wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia i wydajność kruszarki. Najkorzystniejsze wyniki badań: stopnie rozdrobnienia i50 i i90, udziały klas ziarnowych 0-1,0 mm i 0-2,0 mm oraz efektywności technologiczne, otrzymano w kruszarkach wibracyjnych.
EN
Research of the crushing process of limestone and diabase was carried out in two vibrating jaw crushers: one of kinematic and one of inertial actuation of the oscillating motion of jaws, and in a typical jaw crusher. The grain size of the crushed material was in the range of 0-40 mm. Limestone came from “Czatkowice” Mine in Krzeszowice while diabase from “Bear Mountain” Mine in Tenczynek. The best results concerning degrees of fragmentation: i50 and i90, outputs of grain classes of 0-1.0 mm and 0-2.0 mm, and technological efficiency were obtained in the vibratory crushers.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczących procesów rozdrabniania w prasie walcowej dla rud miedzi. Przeprowadzono próby kruszenia w laboratoryjnej prasie walcowej dla materiału o zmiennej zawartości najdrobniejszych klas ziarnowych, mianowicie: od 0 do 6 mm, od 0,3 do 6 mm, od 1,5 do 6 mm oraz od 2,5 do 6 mm. Próby przeprowadzono dla materiału o wilgotności naturalnej (tj. blisko 0%) oraz 2%. Uzyskane w tym zakresie wyniki pokazują, że dla materiału wilgotnego efektywność rozdrabniania nieznacznie się zmniejszyła, również pozbawianie nadawy kolejnych drobnych klas ziarnowych miało swój efekt w mniejszym stopniu rozdrobnienia produktów HPGR, jednak w miarę dalszego zwiększania wilgotności nadawy wskaźniki wydajności oraz energochłonności procesu uległy pogorszeniu. Analizując parametry pracy wysokociśnieniowej prasy walcowej można stwierdzić, że zwiększenie wilgotności nieznacznie zwiększa wydajność procesu, również w niewielkim stopniu redukując jego energochłonność. [...]
EN
The article presents the results of investigations over the comminution processes in HPGR for copper ore. Crushing tests were run in a laboratory HPGR device for the material with a variable content of fine particles in following size fractions: from 0 to 6 mm, from 0.3 to 6 mm, from 1.5 to 6 mm and from 2.5 to 6 mm. The tests were performed for the material with moisture content of 0 and 2%. The obtained results show that comminution effectiveness for material with an increased moisture content decreased slightly. Also the removal of individual finest particle size fractions from feed had its effect in a lower comminution efficiency, and increasing the feed moisture caused deterioration of the energy and capacity indices for the process. Analyzing the HPGR operating parameters it can be concluded that together with increasing the moisture content the process productivity slightly increases, together with some reduction of its energy consumption. [...]
16
EN
The new VeRo Liberator® has been recently developed by PMS, Hamburg, Germany, and represents a highly efficient impact crushing system for dry comminution of ore, slag, armoured concrete, and aggregate in the 100 t per hour throughput class. The VeRo Liberator® operates with a vertical axle-in-axle system, which is equipped with a total of up to 144 hammer tools, each approximately 90 cm long. The hammer tools rotate on three levels clockwise and anticlockwise against each other at high rotation speeds. The gravitational flow of the material through the machine results in a very low energy consumption. The multiple high-velocity impacts of the tools inflicted on the material achieve unparalleled reduction ratios of up to more than 400 without clogging the system. The VeRo Liberator® achieves also an unusually high degree of particle liberation. Intergranular breakage is the predominant form of particle separation and is caused by the high velocity impacts, inflicted by the hammer tools, casing, and particles on each other. Apparently, the shock waves travelling through the impacted material stimulate the particles to react individually according to their elasticity “E” and compressibility “K” moduli. The specific “reaction” of the various shock-stimulated particles leads apparently to the pronounced intergranular breakage, separation, and thus particle liberation.
PL
PMS, Hamburg, Niemcy opracował ostatnio nową maszynę VeRo Liberator®. Jest to wysoce efektywny, system kruszenia udarowego do rozdrabniania na sucho rud, żużla, zbrojonego betonu i kruszyw, o zdolności przerobowej rzędu 100 Mg/h. VeRo Liberator® posiada pionowy system oś-w-osi, wyposażony w młotki, w ilości do 144 i o długości ok. 90 cm każdy. Młotki, obracające się z wysoką szybkością w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zamontowane są na trzech poziomach osi. Kierunek obrotów dwóch sąsiadujących ze sobą poziomów jest przeciwny. Materiał przepływa przez maszynę grawitacyjnie, co skutkuje bardzo niskim zużyciem energii. Wielokrotne, zachodzące z dużą szybkością, uderzenia młotków o materiał zapewniają nieporównywalnie wysoki stopień rozdrobnienia, wynoszący ponad 400, bez zatykania systemu. The VeRo Liberator® zapew-nia również nadzwyczaj wysoki stopień uwolnienia ziaren. Dominując formą separacji ziaren jest pęknięcie międzyziarnowe, wywołane wysoką szybkością uderzania przez młotek, obu-dowę oraz jednych ziaren o drugie. Najwidoczniej fale udarowe, przemieszczające się przez rozdrabniany materiał, stymulują indywidualną reakcję, zgodnie z jego modułem sprężystości „E” i ściśliwości „K”. Specyficzna reakcja różnych ziaren stymulowanych udarem prowadzi najwidoczniej do pogłębionego międzyziarnowego pękania, separacji i - w rezultacie – do uwolnienia ziarna.
17
EN
The paper presents an application of the Boltzmann kinetic equation to the simultaneous modeling of multi-dimensional processes. This equation defines the evolution of the distribution of the probabilisty density in a given phase space. In the case of a grinding process, the considered phase space is defined by the Cartesian coordinates of particle position, the components of particle velocity and the particle size. The theory of Markov processes is used in the paper to solve the Boltzmann equation for the multi-dimensional space of system states. In order to verify the presented model, research into the simultaneous comminution and movement of material in a drum ball mill was performed. The methodology developed to solve the Boltzmann equation significantly reduces the computational time, which is particularly important in the solution of multi-dimensional problems.
PL
Równanie Boltzmanna jest podstawowym równaniem kinetycznej teorii gazów opisującym ewolucję cząstek w rozrzedzonym gazie. W równaniu tym występuje funkcja gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej w trójwymiarowej przestrzeni fazowej (funkcja rozkładu). W artykule przedstawiono sposób wykorzystania równania Boltzmanna do analizy procesów przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. Wynikiem tej analizy jest matematyczny model występujących równocześnie procesów mielenia, klasyfikacji i transportu materiałów ziarnistych. W tym przypadku równanie Boltzmanna opisuje ewolucję gęstości rozkładu ziaren względem składowych prędkości, współrzędnych kartezjańskich oraz rozmiaru ziarna. W młynie funkcja rozkładu zmienia się w wyniku rozdrabniania i ruchu ziaren, a w klasyfikatorze tylko w wyniku ruchu ziaren. W ogólnym przypadku funkcja rozkładu zależy od: czasu, ruchu ziaren, prędkości ziaren i rozmiaru ziaren, który zmienia się w wyniku rozdrabniania. Uwzględnienie zjawisk losowych wymaga wprowadzenia składowej dyfuzyjnej do równania Boltzmanna. W artykule rozpatrzono zastosowanie równania Boltzmanna do rozdrabniania periodycznego i ciągłego. W otrzymanych postaciach równania można uwzględnić rzeczywiste warunki technologiczne, co pozwala opisać stanu układu podczas oddzielnych lub jednoczesnych procesów przeróbczych. Przy założeniu jednowymiarowości procesów rozpatrywane zagadnienie sprowadza się do znanych przypadków, analizowanych jako oddzielne procesy. Obliczenia numeryczne wykonano metodą macierzową z wykorzystaniem teorii łańcuchów Markowa. Przedstawiono wyniki obliczeń dla przypadku jednoczesnego rozdrabniania i ruchu ziaren w młynie bębnowym kulowym. Analiza wyników obliczeń wykazała, że przebieg ewolucji stanu układu ziaren jest prawidłowy. W przyszłych badaniach można uwzględnić w równaniu Boltzmanna kształt ziaren, co oznacza wprowadzenie dodatkowych trzech współrzędnych do przestrzeni fazowej. Współrzędne te związane są ze zmianą długości, szerokości i wysokości ziarna.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przygotowaniem węgli do procesu zgazowania w gazogeneratorze fluidalnym. W oparciu o analizy składu ziarnowego i chemicznego węgli wybranych do badań, dokonano analizy efektywności procesów rozdrabniania w różnych urządzeniach i oceny pracy różnych urządzeń rozdrabniających pod kątem rozkładu parametrów jakościowych węgl, co umożliwiło dobór urządzeń oraz warunków rozdrabniania i klasyfikacji węgli. Opracowano procedury optymalizacji produkcji paliwa – węgla przeznaczonego do procesu zgazowania fluidalnego. Przedstawiono innowacyjne rozwiązania układów technologicznych przygotowania węgli (rozdrabniania i wzbogacania węgli) na drodze przeróbki mechanicznej dla procesu zgazowania węgla w złożu fluidalnym.
EN
This paper presents the results of study on coal preparation to gasification process conducted in the fluidized bed gas generator. On the basis of the particle size distribution and chemical composition of coals selected for the research, the analysis of comminution efficiency was performed for various devices, and the evaluation of their operation was made considering distribution of coal qualitative parameters. That allowed to select proper devices and conditions for coal comminution and classification. The procedures of fuel – coal destined to the fluidized gasification process – production optimization were elaborated. The innovative solutions of technological systems of coal preparation (comminution and beneficiation) were presented by mechanical processing of coal gasification in the fluidized bed.
19
Content available remote Wstępne badania wytwarzania sorbentu wapiennego w młynie wibracyjnym
PL
Badania procesu wytwarzania sorbentu w postaci mączki wapiennej przeprowadzono drogą mielenia w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań. Proces mielenia zachodził w sposób okresowy na sucho w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową. Głównym celem badań było uzyskanie proszku kamienia wapiennego zawierającego powyżej 70% klasy ziarnowej 0-63 μm, który może znaleźć zastosowanie jako sorbent w mokrej metodzie odsiarczania spalin kotłów energetycznych. Uziarnienie zmielonego kamienia wapiennego oznaczano granulometrem laserowym LAU-15. Kontrolnymi parametrami uziarnienia zmielonego materiału były wymiary ziaren d97, d90 i d50. Celem dodatkowym badań było uzyskanie jak największej zawartości klasy 0-10 μm. Tego rodzaju proszek może być zastosowany jako wypełniacz tworzyw polimerowych. Nadawą do mielenia był kamień wapienny o uziarnieniu 0,1-0,40 mm, materiał odpadowy z młyna rolowo-misowego. Program badań obejmował cztery serie prób kinetyki mielenia kamienia wapiennego o tych samych czasach poszczególnych prób, to jest 2,5 min, 5 min, 10 min i 15 min. Ustalony był również stopień napełnienia komory (0,70), częstotliwość drgań (12 Hz) oraz liczba Frude'a (6). Parametrami zmiennymi były dwa zestawy mielników oraz dwa warianty mielenia bez aktywatora oraz z aktywatorem. W badaniach otrzymano produkt mielenia zawierający (78-100)% klasy 0-63 μm oraz (66-95)% klasy 0-10 μm. Częstotliwość drgań komory wynosiła 12 Hz, a maksymalny czas mielenia 15 minut. Rezultaty eksperymentu wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań można bez trudu otrzymać produkt spełniający z dużym zapasem wszystkie wymagania uziarnienia.
EN
Studies on the possibility of producing a limestone-based sorbent by using a periodic working laboratory vibratory mill were conducted. The milling process was carried out in a steel chamber in air, using steel grinding media. The studies focused on the production of limestone powders containing a size grade of 0-63 μm more than 70%; the powders can be used in flue gas desulphurization processes. Grain sizes of the milling products were measured with a laser granulometer LAU-15. The influence of size of grinding media on limestone particle size distributions was studied, and effects of the use of an activator on the control grain sizes: d97, d90 and d50 were determined. An additional aim of the work was the production of limestone powder containing the largest amount of a size grade of 0-10 μm. This kind of powder may be used as a filler for polymers. The feedstock for the grinding was limestone with grain sizes ranging from 0.1 mm to 0.40 mm; it was the waste product coming from a roller grinding mill. The research program included four series of the limestone milling for 2.5 min, 5 min, 10 min and 15 min. In The studies was also established The filling degree of the chamber, the oscillation frequency and the Frude number were 0,70, 12 Hz and 6, respectively. The limestone powders were produced, showing the contents of the size grades of 0-63 μm and 0-10 μm ranging from 78% to 89% and from 65% to 95%, respectively. This proves that the vibratory mills are suitable for producing limestone-based sorbents.
PL
Badania procesu kruszenia wibracyjnego kryształu górskiego przeprowadzono w doświadczalnej, wibracyjnej kruszarce szczękowej KW 40/1. W pracy podano schemat, opis techniczny i podstawowe parametry kruszarki. Nadawą były próbki o uziarnieniu 10-30 mm oraz 10-20 mm o masie 1 kg każda. Celem badań było określenie możliwości zastosowania wibracyjnej kruszarki szczękowej do bardzo drobnego kruszenia tego materiału z zachowaniem jego wysokiej czystości. Kryształ górski charakteryzuje się gęstością około 2,65 g/cm3 i twardością 7 w skali Mohsa. Próby przeprowadzono w przypadku dwóch różnych uziarnień nadawy oraz dwóch wielkości szczeliny wylotowej: e = 1,0 mm i e = 2,5 mm, przy ustalonej częstotliwości drgań szczęk (f = 18 Hz). Zaobserwowano, że proces kruszenia wibracyjnego kryształu górskiego przebiegał bardzo dobrze. Z analizy krzywych składu ziarnowego produktu kruszenia wynika, że około 95% masy produktu zawiera się poniżej wymiaru 5,0 mm, a ponad 30% poniżej 1,0 mm. Korzystne wyniki badań wskazują, że wibracyjna kruszarka szczękowa może być z powodzeniem stosowana do rozdrabniania kryształu górskiego, np. podczas przygotowania do procesu mielenia.
EN
Examinations of the rock crystal vibratory disintegration process were performed in a experimental vibratory jaw crusher type KW 40/1. The work contains a diagram, technical description and basic parameters of the crusher. Rock crystal with two grain ranges of 10-30 mm and 10-20 mm was used as a feed. The aim of the research was to determine possibility of using the vibratory jaw crusher to very fine crushing of the material while maintaining its high purity. Crystal rock has a density of about 2.65 g/cm3, and its hardness is 7 on the Mohs scale. The tests were conducted for the two feed ranges at two values of an outlet gap (e = 1,0 mm and e = 2,5 mm) and a fixed frequency of jaws vibration (f = 18 Hz). It was observed that the process of vibratory crushing the rock crystal samples went very well. Analyses of size distribution curves show that about 95% of the product mass is below 5,0 mm of particle diameter, and 30% below 1,0 mm. The good results of crushing indicate that the vibratory jaw crusher can be successfully used for crushing rock crystal, e.g. before the final grinding process.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.