Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  commerce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
ASEAN (The Association of SouthEast Asian Nations) demand on energy is depending on economic growth of each country, resources, and political and regulations of each country. This study aims to investigate the role of international trade, financial development, foreign direct investment (FDI) on the consumption of renewable energy (RE) in ASEAN countries of the world. The findings explore that positive nexus among the international trade, real output, financial development, foreign direct investment and consumption of RE. Last but not least, this paper will propose several recommendations and policy suggestion for ASEAN countries to manage and encourage better renewable energy projects in the region. One of its original value is that, in the globalization and integration era, environment pollution will affect all ASEAN countries and in the region, so these nations need to link together to implement renewable projects for environment protection and for further generation.
EN
This article describes and identifies legal aspects of business activity in Poland by foreign entrepreneurs. In the following material we might find legal aspects and business practices for foreign entrepreneurs. Writer describes the acceptable forms of economic activity, enabling the development of the business strategy of foreign entrepreneurs in Poland. The analysis shows also the practical aspects of the registration of a new companies in Poland, pointing that thanks to procedural facilitation now we can be an entrepreneur in one day, even at a distance by submitting the required documents through online forms required for entry in the register of both: one-man company, as well as the company.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1216--1223, CD 2
PL
Ponad dziesięcioletni okres rozwoju handlu internetowego w Polsce określany jest mianem dynamicznego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istotnej roli zaplecza logistycznego w rozwoju handlu internetowego. Poddano analizie jak to zaplecze logistyczne ewoluowało w analizowanym okresie rozwoju handlu internetowego w Polsce i jaki miało nań wpływ, szczególnie biorąc pod uwagę następujące aspekty: lokalizację sklepów internetowych, liczbę prowadzonych pod jednym szyldem sklepów internetowych, liczbę zatrudnionych do prowadzenia sklepu, liczbę dostawców, rodzaj kanału sprzedaży, powierzchnię magazynową, opcje dostawy, współpracę z firmami logistycznymi, czy czas realizacji zamówień.
EN
More than ten years of development of ecommerce in Poland is called dynamic. The aim of this study is to show the important role of logistics in the development of e-commerce. Were analyzed as a logistic base has evolved in the period of the polish ecommerce development, and which had an impact on him, especially taking into account the following aspects: the location of the online stores, the number of conducted under one banner online stores, number of people employed to running a shop, the number of suppliers, the type of channel sales, warehouse space, delivery options, working with logistics companies, delivery time of orders.
PL
Polska jest w Unii Europejskiej znaczącym producentem zbóż oraz produktów przetwórstwa. Krajowy sektor zbożowo-paszowy ma znaczny potencjał produkcyjny oraz jest dużym konsumentem przetworów zbożowych. W porównaniu z pozostałymi państwami Unii, Polska wydajność upraw jest bardzo niska a udział w zewnętrznych obrotach handlowych UE-25 jest niewielki. Funkcjonowanie na jednolitym rynku unijnym wpływa korzystnie na rozwój oraz konkurencyjność całej branży zbożowej.
EN
Poland is one of the main producer of cereals and cereal based products in the European Union. The domestic grain sector has large production capacity and at the same time it is a major consumer of grain products. Comparing with other European countries Poland has low yields and little share in European trade with third countries. Being a member of Common market a beneficial effect on the development and competitiveness of whole grain sector in Poland is secured.
PL
Wzrost udziału handlu elektronicznego w handlu ogółem (na świecie i w Polsce1), wymagana szybkość i dynamika reagowania w otoczeniu konkurencyjnym, krótszy cykl życia produktu, masowość dostępnych danych i informacji koniecznych do przetworzenia w czasie rzeczywistym oraz wiele innych przyczyn, wywołuje potrzebę dostępu przedsiębiorców do usług elektronicznych i możliwości realizacji transakcji biznesowych drogą elektroniczną. Potrzeba współpracy wielu przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, ze względu na obsługę wspólnego produktu dla wspólnego klienta, nie jest już dzisiaj niczym nowym. Jednak sposobów -jak osiągnąć wspólne cele rynkowe, kontrolować warunki współpracy i satysfakcję klienta, zredukować koszty i zwiększyć efektywność działań w łańcuchu dostaw - jest wiele. Warunkiem współpracy jest wymiana jednoznacznie interpretowanych przez partnerów danych, przesyłanych w sposób wiarygodny, niezaprzeczalny i bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Autorzy podkreślają rolę integracji wielu rozproszonych i niehomogenicznych systemów oraz narzędzi elektronicznej wymiany danych. Praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi gospodarki elektronicznej, często są warunkiem wspólnego planowania w łańcuchach dostaw, prognozowania i uzupełniania zapasów (CPFR - Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment) oraz możliwość kontroli i sterowania powiązanych procesów logistycznych. Integracja działań w stronę "jednego wspólnego planu" bazującego na potrzebach klientów, warunkuje dalszą koordynację planów marketingu, dystrybucji, produkcji, zaopatrzenia, a także planów finansowych, inwestycyjnych, rozwoju kadrowego, itd. Współzależność planów jest podstawą dalszej synchronizacji działań operacyjnych i ma podstawowe znaczenie dla płynności przepływu ładunku w łańcuchu dostaw. Autorzy referatu prezentując wyniki badań projektu badawczego zrealizowanego w Wyższej Szkole Logistyki, odpowiadają na postawione tezy pracy badawczej - Czy i jakie narzędzia gospodarki elektronicznej są stosowane przez przedsiębiorstwa do współpracy w łańcuchu dostaw oraz Czy i w jakim zakresie wykorzystanie narzędzi gospodarki elektronicznej umożliwiają poprawę wyników operacyjnych, rynkowych i ekonomicznofinansowych przedsiębiorstw ?
EN
The increase of e-commerce participation in a global commerce, required speed and dynamism of reacting in a competitive environment, shorter product life, a number of available data and information which is necessary to process in real time and a lot of different reasons, generate by developers a need of accessing to e-services and possibilities of realization of business transactions by e-tools. The cooperation need of many enterprises in supply chain, for common product service for common customer, is nothing new these days. However there are many ways of reaching common market objectives, controlling work conditions and client's satisfaction, reducing costs and increasing the effectiveness of actions within supply chain. One of the cooperation requirements is the exchange of unambiguously interpreted data, which are sent in a reliable, unquestionable and safe way and according to current standards. The authors emphasize the role of integration of many dispersed and no homogeneous systems and tools of electronic data exchange. Practical aspects of the usage of e-commerce tools are often the needed requirement for common planning in supply chains, forecasting and replenishment (CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) and the chance of controlling and steering of linked logistic processes. Integration of activities referring to "one, common plan", which will be based on clients' needs, determines not only further coordination of marketing plans, distribution, production, supply, but also financial and investment plans, human resources development etc. Plans correlation is basis for further synchronization of operation activities and has a basic value for fluency of stock flow in supply chains. The authors of the paper present results of the scientific project carried out in Poznan School of Logistics and give answers to the theses from the scientific work - Are there any e-commerce tools used by enterprises to support the cooperation within supply chain? If yes, what kind of e-commerce tools they are. Does (and in what extend ) the usage of e-commerce tools enable enterprises to achieve better operation, market and economic-financial results?
6
Content available remote Inżynieria jakości dla konsumenta
PL
W opracowaniu przedstawiono nowy, ważny obszar zastosowań metod inżynierii jakości w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Pokazano możliwości i przykłady zastosowań inżynierii jakości w sferach: projektowania, wytwarzania i handlu produktami działalności człowieka.
EN
Paper presents new and important field of quality engineering methods' application in various domains of economic activity. There are presented means and examples of quality engineering's applications in the areas of designing, production and commerce of people's activity products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.