Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 620

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  combustion engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
EN
The most desirable effect of motorization development is providing a drive unit with high performance parameters and reduce the environmental impact. This study presents the results of tests of a self-ignition engine power output and torque. The tested engine was powered with diesel oil and a mixture of fatty acid methyl esters in the proportions of 10%, 30% and 50% with performance additives, for standard settings of the fuel injection system. The tests were carried out on a chassis dynamometer for full load of the engine. The vehicle was placed on the dynamometer rollers and attached to the base by means of belts. The analysis shows that application of the mixture decreases the engine performance parameters to such a degree that the engine is not put at any risk of damage.
PL
Najbardziej pożądanym efektem rozwoju motoryzacji jest uzyskiwanie wysokich parametrów jednostki napędowej i małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono badania mocy użytecznej oraz momentu obrotowego silnika z zapłonem samoczynnym. Badany silnik zasilany był olejem napędowym i mieszaniną estrów metylowych kwasów tłuszczowych i oleju napędowego w proporcjach 10%, 30% i 50% z dodatkiem uszlachetniającym, przy standardowych ustawieniach sterownika wtrysku paliwa. Badania prowadzone były na hamowni podwoziowej, przy pełnym obciążeniu silnika. Z ich analizy wynika, że stosowanie mieszanki obniża parametry silnika w stopniu niezauważalnym podczas jego eksploatacji.
EN
A dynamic advancement of the design of combustion engines generates a necessity of introduction of strategies of operation based on the information related to their technical condition. The paper analyzes problems related to vibration based diagnostics of valve clearance of a piston combustion engine, significant in terms of its efficiency and durability. Methods of classification have been proposed for the assessment of the valve clearance. Experiments have been performed and described that aimed at providing information necessary to develop and validate the proposed methods. In the performed investigations, the vibration signals were obtained from a triaxial accelerometer located in the engine cylinder head. A parameterization of the obtained vibration signal has been carried out for the engine operating under different engine loads, rotation speeds and valve clearance settings. The parameterization pertained to the specific features of the vibration signals, the derivative of the vibration signal as a function of time as well as the envelope of this derivative. In the first approach, the authors developed a classifier in the form of a set of binary trees that additionally allowed distinguishing the features significant in terms of the identification of adopted classes. For comparison, the authors also developed classifiers in the form of a neural network as well as a k-nearest neighbors algorithm using the Euclidean metric. Based on the performed investigations and analyses a method of valve clearance assessment has been proposed.
PL
Dynamiczny rozwój konstrukcji silników spalinowych generuje potrzebę wprowadzenia strategii eksploatacji jednostek napędowych, opartej na znajomości ich stanu technicznego. W artykule poddano analizie zagadnienia, związane z drganiową diagnostyką luzu zaworów tłokowego silnika spalinowego, istotnego ze względu na efektywność pracy silnika i jego trwałość. Zaproponowano wykorzystanie metod klasyfikacji do oceny poprawności luzu zaworowego. Przeprowadzono i opisano eksperymenty, które miały na celu dostarczenie informacji koniecznych do zbudowania i zweryfikowania zaproponowanych metod. W przeprowadzonych badaniach pozyskano sygnały drganiowe z trójosiowego czujnika przyspieszeń drgań zlokalizowanego na głowicy silnika. Dokonano parametryzacji uzyskanych przebiegów czasowych sygnału drganiowego dla silnika pracującego pod różnym obciążeniem, z różnymi prędkościami obrotowymi oraz z różnymi luzami zaworowymi. Parametryzacja dotyczyła zarówno cech sygnału przyspieszeń drgań, pochodnej przyspieszeń drgań względem czasu jak i obwiedni tej pochodnej. W pierwszym podejściu zbudowano klasyfikator w postaci zbioru drzew binarnych, który przy okazji pozwolił na wyodrębnienie istotnych, ze względu na przyjęte klasy, cech. Dla porównania zbudowano także klasyfikatory w postaci sieci neuronowej jak i algorytmu k – najbliższych sąsiadów z metryką euklidesową. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaproponowano metodę oceny luzu zaworowego.
EN
The article presents attempts related to the laser welding of combustion engine manifold and turbine. The study discussed in the article made it possible to identify the potential and limitations connected with the application of laser welding technologies, workmanship accuracy and the positioning of elements to be welded. The study-related tests enabled the assessment of the effect of primary welding parameters on the shape of the weld both in terms of keyhole and melt-in welding processes. The first part of the research-related article discusses results concerning the laser welding of the compensating capsule with the collector.
PL
W artykule opisano próby spawania laserowego elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Określono możliwości i ograniczenia zastosowania technologii spawania laserowego związaną z dokładnością wykonania i pozycjonowanie elementów przeznaczonych do spawania. Zbadano wpływ podstawowych parametrów spawania na uzyskany kształt spoiny zarówno w przypadku spawania laserowego techniką z oczkiem jak i techniką z jeziorkiem. W części 2. omówiono wyniki prób spawania laserowego mieszka kompensacyjnego z kolektorem.
EN
In this work, the thermal efficiency in an engine with the Atkinson cycle was determined. The authorsof the work showed a significant increase in the overall efficiency of the engine operating according to the Atkinson cycle in relation to the engine working according to the Otto, Diesel and Sabathe cycles. The article presents the results of simulation studies on the efficiency of an internal combustion engine operating according to the Atkinson cycle and comparative cycles: Otto, Diesel, and Sabathe. The simulation tests were carried out taking into account the type of the theoretical working factor ofthe thermal cycles. The work has determined the degree of isobaric volume change in the Atkinson cycle and its influence on the theoretical efficiency of the cycle.
PL
W niniejszym artykule dokonano teoretycznej analizy wyznaczania sprawności ogólnej silnika cieplnego pracującego według obiegu Atkinsona. Autorzy pracy wykazali wystąpienie znaczącego wzrostu sprawności ogólnej silnika pracującego według obiegu Atkinsona w stosunku do silnika pracującego według obiegów Otto, Diesla i Sabathe’a. W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych dotyczących sprawności silnika spalinowego pracującego według obiegu Atkinsona oraz porównawczo obiegów: Otta, Diesla i Sabathe. Badania symulacyjne przeprowadzone zostały w uwzględnieniem rodzaju czynnika roboczego teoretycznego obiegu cieplnego. W pracy został wyznaczony stopień izobarycznej zmiany objętości w obiegu Atkinsona oraz jego wpływ na sprawność teoretyczną obiegu.
EN
The dynamic development of internal combustion engine design and requirements for high reliability generates the need to apply a strategy of their operation based on the current technical condition. The paper concerns vibration diagnostics of automatic compensators of valve lash of a combustion engine. It presents the course of an active experiment conducted in order to develop a methodology for identifying the state of compensators based on measures of vibration signals measured at the engine head. Based on the results of the experiment, a classifier was developed in the form of a decision tree, which with high accuracy identified the technical condition of the compensators. The set of simple rules obtained thanks to the built up trees allows for easy implementation of the diagnostic system in practice.
EN
The paper deals with particulate emission from the rail vehicles equipped with a combustion engine drive. Physicochemical properties of the particulate matter and the mechanisms of their emergence are described as well as their consequences exerted on the environment, with special attention paid to their impact on humans. Legal regulations related to their emission are quoted, inclusive of the latest standards (stage V) as well as the requirements relating to the measurement methods of the particulate mass and number of the particles.
PL
Artykuł dotyczy emisji cząstek stałych z pojazdów szynowych, w których źródłem napędu jest silnik spalinowy. Opisano właściwości fizykochemiczne cząstek stałych, mechanizmy ich powstawania oraz zaprezentowano wpływ ich oddziaływania na otoczenie, w tym bezpośrednio na człowieka. Zawarto regulacje prawne dotyczące ich emisji wraz z określeniem najnowszych norm (etap V) oraz wymagania dotyczące metod pomiarowych pomiaru masy i liczby cząstek stałych.
EN
This article discusses the use of wavelet decomposition in the diagnostics of vibrometric signals of an engine. Apart from presenting the possibility of using wavelets in diagnostics, the authors take up the subject of the applicability range of processing for stationary signals, which until now has been reserved for non-stationary signals. A unified definition of signal stationarity has been proposed, which is not based on statistics. The authors presented methods of wavelet decomposition of a vibrometric signal of combustion engine vibrations, measured with the use of LDV (Laser Doppler Vibrometry). Laser measurements allows for studying an object without 'touching' its housing. Basing on the relative velocity of engine vibrations, the authors indicate how reliable vibrations are in diagnostics. Despite higher costs, this measurement method gives better results (for specific cases) than acoustic studies. Transform – wavelet decomposition is a solution hardly ever used in machine diagnostics; it is more often applied in medicine and image recognition. The authors presented the differences that can be obtained for different levels of decomposition, and also presented the impact on the engine condition assessment through the use of filtering (windowing) the signal before decomposition.
EN
The work presents the investigations carried out on a spark-ignition internal combustion engine with gasoline direct injection. The tests were carried out under conditions of simulated damage to the air temperature sensor, engine coolant temperature sensor, fuel pressure sensor, air pressure sensor, intake manifold leakage, and air flow disturbances. The on-board diagnostic system did not detect any damage because the sensor indications were within acceptable limits. The engine control system in each case changed its settings according to the adaptive algorithm. Signal values in cycles from all available sensors in the engine control system and data available in the on-board diagnostic system of the car were recorded. A large amount of measurement data was obtained. They were used to create a statistical function that classifies sensor faults using an artificial neural network. A set of training data has been prepared accordingly. During learning the neural network, a hit rate of over 99% was achieved.
PL
W pracy przedstawiono badania przeprowadzone na silniku spalinowym o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Testy wykonano w warunkach symulowanych uszkodzeń czujników temperatury powietrza, temperatury cieczy chłodzącej silnik, ciśnienia paliwa, ciśnienia powietrza, nieszczelności w kolektorze dolotowym, zaburzenia przepływu powietrza. System diagnostyki pokładowej nie wykrył żadnego uszkodzenia, ponieważ wskazania czujników mieściły się w granicach tolerancji. System sterowania silnika w każdym przypadku zmieniał swoje ustawienia według adaptacyjnego algorytmu. Rejestrowano cyklowe wartości sygnałów ze wszystkich dostępnych czujników w systemie sterowania silnika oraz dane dostępne w systemie diagnostyki pokładowej samochodu. Otrzymano dużą ilość danych pomiarowych. Wykorzystano je do utworzenia statystycznej funkcji klasyfikującej uszkodzenia przy pomocy sztucznej sieci neuronowej. Odpowiednio przygotowano zbiór danych uczących. W trakcie uczenia sieci neuronowej osiągnięto współczynnik trafień powyżej 99%.
EN
The paper deals with an issue of waste heat recovery in a selected configuration of an internal combustion engine. A possibility of using thermoelectric cells (currently available on the market) for production of electricity with heat extracted from the exhaust gas was considered. The calculations were made using specialized software. Features and design assumptions of the heat recovery system were presented and their influence on parameters of the entire system was investigated (efficiency of the internal combustion engine, power, etc.). An assessment of the applicability of the energy recovery system based on thermoelectric effects and characteristic of the proposed configuration was performed. Some issues that require further research have been highlighted.
EN
The article presents currently applied construction solutions for currently used cooling systems for internal combustion engines. There were presented their defects and possible development directions were indicated. On this basis the concept of a cooling system which will enable the improvement of heat exchange in the internal combustion engine has been proposed.
EN
The article presents the results of conceptual and research works of an internal combustion engine adapted for hydrogen supply. The engine was equipped with a direct injection of hydrogen into the combustion chamber, allowing the control of the heat release rate. The developed concept of the power supply system and the fuel injection strategy were presented. Initial results of bench tests were also presented.
EN
The article presents an analysis of phenomena affecting the formation of nitrogen oxides during the combustion of a hydrogen-air mixture in a spark-ignition engine. Studies have been carried out to determine the strategy of creating and burning a hydrogen-air mixture that guarantees a low concentration of nitrogen oxides. This strategy limits the synthesis of nitrogen with atmospheric oxygen during engine operation.
EN
The article presents calculations of thermal and mechanical loads of the piston, consisting of two parts: steel and aluminum. The calculations were made using FEM in the Abaqus software. The piston is characterized by a split construction and was equipped with a cooling oil channel. The piston will be used in an aircraft diesel engine characterized by opposite piston movement. The presented geometry of the piston is the next of the ones being developed earlier and contains preliminary assumptions as to the size and main geometrical dimensions. The thermal boundary conditions of the simulation tests assumed defined areas of heat reception surface and heating of the piston by defining a temperature map on its crown. The results of these studies were presented in the form of temperature distribution and heat flux on the surface of the tested element. The strength boundary conditions assumed a mechanical load in the form of pressure resulting from the pressure in the combustion chamber applied to the piston crown surface and the opposite pressure defined on the support at the surface of contact between the piston and the piston pin. The results of these tests were presented in the form of stress distribution on the surface of the tested element. As a result of the analyses carried out, the results constituting the basis for further modernization of the piston geometry were obtained.
EN
The article presents a comparative analysis of calculation results and measurement results of cooling module built on the basis of design calculations. The computations were made in software dedicated to the calculations of heat exchangers. The measurements were performed on a cooling system mounted in a special purpose vehicle together with a combustion engine, which was loaded by an engine dynamometer. Based on the comparison between input data for calculations and results of measurements, differences were found, therefore changes were proposed to be made in the model.
PL
W artykule opisano wyniki badań dotyczące emisji limitowanych składników spalin z jednocylindrowego, badawczego silnika firmy AVL serii 5402 zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i eteru dietylowego. W badaniach wykorzystano olej rzepakowy do którego dodano 10, 20, 30 i 40 % objętościowo eteru dietylowego. Oceniono właściwości fizykochemiczne przygotowanych mieszanin paliwowych i ich wpływ na emisję limitowanych składników spalin, a w szczególności cząstek stałych, tlenków azotu oraz niespalonych węglowodorów. Stwierdzono, że dodatek DEE do oleju rzepakowego sprzyja zmniejszeniu emisji szkodliwych składników spalin do otoczenia, a w szczególności cząstek sadzy oraz niespalonych węglowodorów. Eter dietylowy dodany do oleju rzepakowego nie ma istotnego znaczenia na zmianę emisji tlenków azotu. Wskazany problem stanowi barierę typową dla procesu spalania paliwa i w niewielkim stopniu jest zależny od jego rodzaju. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że ograniczenie emisji NOx do otoczenia wymaga zmiany spalania paliwa w kierunku realizacji tzw. procesu niskotemperaturowego. W konwencjonalnych systemach spalania redukcja emisji NOx w dalszym ciągu będzie wymagała stosowania dodatkowych układów oczyszczających jak np. SCR tj. selektywna redukcja katalityczna.
EN
The paper describes the results of research on the emission of limited exhaust components from a single-cylinder, research engine of the AVL series 5402 powered by mixtures of rapeseed oil and diethyl ether. Rapeseed oil was used in the research, to which 10, 20, 30 and 40% by volume of diethyl ether was added. The physicochemical properties of the prepared fuel mixtures and their impact on the emission of limited exhaust components, in particular particulates, nitrogen oxides and unburned hydrocarbons, were evaluated. It was found that the addition of DEE to rapeseed oil helps to reduce the emission of harmful exhaust components to the environment, in particular soot particles and unburned hydrocarbons. Diethyl ether added to rapeseed oil has no significant effect on changing the emission of nitrogen oxides. The indicated problem is a barrier typical of the fuel combustion process and is slightly dependent on its type. With this in mind, it should be noted that reducing NOx emissions to the environment requires a change in fuel combustion towards the implementation of the so-called low temperature process. In conventional combustion systems, the reduction of NOx emissions will still require the use of additional treatment systems such as SCR, i.e. selective catalytic reduction.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe problemy eksploatacyjne czujników tlenu w silnikach spalinowych. Dokonano przeglądu stosowanych obecnie rozwiązań oraz najczęściej występujących usterek wraz z ich przyczynami. Omówione zostały również możliwości naprawy skutków oraz przyczyn danej usterki sondy. W dalszej części artykułu opisane zostały również metody diagnozowania sond wąsko-pasmowych oraz szerokopasmowych. Określono możliwości diagnostyki sond z wykorzystaniem metod oceny wzrokowej oraz komputerowej, poprzez ocenę sygnału generowanego przez czujnik tlenu.
EN
The article discusses the basic operational problems of oxygen sensors in internal combustion engines. A review of currently used solutions and the most common defects along with their causes was reviewed. The options for correct effects and causes of a given probe fault were also discussed. The rest of the article also describes methods for diagnosing narrowband and broadband probes. The diagnostic possibilities of the probes were determined using visual and computer assessment methods by assessing the signal generated by the oxygen sensor.
PL
W artykule omówione zostały kierunki rozwoju ówczesnych silników spalinowych, wykorzystywanych w pojazdach samochodowych. Obowiązujące przepisy dotyczące dopuszczalnej emisji związków szkodliwych i toksycznych wymuszają na producentach pojazdów systematyczne zmniejszanie ich masy oraz polepszanie parametrów ekologiczno-ekonomicznych silników, w celu spełnienia rygorystycznych wymagań. Korzystne parametry użytkowe uzyskuje się poprzez wykorzystanie w konstruowaniu silników strategii downsizingu oraz rightsizingu. W ramach artykułu przedstawione zostały obie koncepcje konstruowania. Określono najważniejsze cechy silników downsizingowych i rightsizingowych, ich zalety oraz wady. Opisany został również kierunek dalszego rozwoju silników spalinowych, który cechuje wykorzystanie obu strategii projektowania.
EN
The article discusses the development directions of the then internal combustion engines used in automotive vehicles. The regulations in force regarding permissible emission of harmful and toxic compounds force the vehicle manufacturers to systematically reduce their mass and improve the ecological and economic parameters of engines in order to meet stringent requirements. Favorable application parameters are obtained through the use of downsizing strategies and rightsisers in the construction of motors. The article presents both conceptional concepts. The most important features of downsizing and rightsizing engines, their advantages and disadvantages were determined. There is also described the direction of further development of internal combustion engines, which is characterized by the use of both design strategies.
18
EN
The article deals with the issue of knocking occurring in modern turbocharged internal combustion engines at low rotational speeds. The material describes the genesis of the phenomenon, its main causes and research results to prevent the above phenomenon.
PL
Artykuł porusza zagadnienie spalania stukowego występującego w nowoczesnych turbodoładowanych silnikach spalinowych przy niskich prędkościach obrotowych. W materiale opisano genezę zjawiska, jego główne przyczyny oraz wyniki badań pozwalające zapobiegać powyższemu zjawisku.
EN
This paper presents calculations of the theoretical cycle of engines with an active combustion chamber depending on energy delivery and dissipation. In the case of ACC engines, a different calculation approach is required to account for the possibility of additional volume change, independent of the piston-crank system. The introduction presents a schematic diagram of volume change, accomplished by two independent piston-crank systems and an active combustion chamber, as proposed by the authors. Moreover, the diagram, which is the basis for analysis in this paper, illustrates characteristic points of the cycle. In existing theoretical cycles of combustion, this issue does not present any difficulties, since the solution is exact and based on known equations. In the case of theoretical ACC engines, however, the situation is different, since this engine can perform not only in typical cycles, but also in new ones. To explain the challenges of these new cycles, authors present a few of the most probable calculation variants, taking into account the new kinematic capabilities of ACC engines. Each comment justifying the choice of a certain calculation variant is illustrated with a theoretical cycle figure and closest approximation of induced pressure course of the ACC engine. At the same time, however, the authors show that this problem can have many interpretations. It has been concluded that the solution depends on the assumptions made about the active combustion chamber, namely its principle of operation.
EN
The article concerns computer modelling of processes in cooling systems of internal combustion engines. Modelling objectives and existing commercial programs are presented. It also describes Author’s own method of binding graphs used to describe phenomena in the cooling system of a spark ignition engine. The own model has been verified by tests on the engine dynamometer. An example of using a commercial program for experimental modelling of an installation containing a heat accumulator is presented.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.