Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  colouring food
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie producenci starają się wyeliminować substancje dodatkowe z receptury produktu, zastępując je ekstraktami roślinnymi. W artykule przedstawiono aspekty prawne stosowania ekstraktów roślinnych, w tym żywności barwiącej, zamiast substancji dodatkowych do żywności. Zamieszczono pełny tekst i omówiono stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ekstraktów roślinnych pełniących funkcję technologiczną w żywności. Stwierdzono, że stosowanie ekstraktów w celach technologicznych jest to zamierzone użycie dodatku do żywności w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Jednocześnie ekstrakty roślinne nieuwzględnione na liście dodatków dopuszczonych do żywności i niespełniające wymagań specyfikacji ustanowionej dla danej substancji dodatkowej nie mogą być stosowane do żywności w celach technologicznych. Natomiast ekstrakty roślinne pełniące funkcję technologiczną nie mogą być oznakowane w wykazie składników produktu jako aromaty, nawet jeżeli jednocześnie mają właściwości aromatyzujące.
EN
Currently, manufacturers are trying to eliminate food additives from the product recipe by replacing them with plant extracts. The article presents the legal aspects of using plant extracts, including coloring food, instead of food additives. The position of the European Commission on the use of plant extracts rich in constituents capable of performing a technological function has been also discussed. It has been found that the use of extracts for technological purposes is the intended use of a food additive within the meaning of Regulation (EC) No 1333/2008. At the same time, plant extracts not included in the list of food additives and not meeting the requirements of the specification established for a given additional substance cannot be used in food for technological purposes. On the other hand, plant extracts with a technological function cannot be labeled as flavors in the list of product ingredients as flavors, even if they also have flavoring properties.
PL
Przepisy dotyczące substancji dodatkowych są skomplikowane, a ich stosowanie w praktyce stwarza problemy zarówno producentom, jak i organom urzędowej kontroli żywności. Aby ułatwić wdrażanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych, Komisja Europejska opracowała przewodniki dotyczące kategorii środków spożywczych oraz klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. W artykule omówiono wprowadzone ostatnio oraz planowane zmiany do ww. przewodników.
EN
Legislation on food additives is complicated and the implementation of the rules is difficult either for producers or for official control authorities. In order to make the use of food additive legislation easier the European Commission has worked out the guidance document describing the food categories and guidance document on the classification of food extracts with colouring properties. The amendments introduced recently to these guideline documents and the changes of the documents planned in the near future are described in the article.
PL
Odróżnienie barwników (dodatków do żywności) będących ekstraktami roślinnymi od ekstraktów roślinnych o właściwościach barwiących stanowi problem zarówno dla instytucji kontrolujących, jak i producentów żywności. W związku z tym Komisja Europejska przy współpracy państw członkowskich UE przygotowała przewodnik dotyczący klasyfikacji ekstraktów spożywczych o właściwościach barwiących. Przewodnik został opublikowany pod koniec 2013 r. i jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Zgodnie z ww. dokumentem zaleca się, aby od 29 listopada 2015 r. ekstrakty barwiące oraz środki spożywcze zawierające te ekstrakty były zgodne z wymaganiami przewodnika.
EN
Distinguishing plant extracts which are colours (food additives) from plant extracts with colouring properties (colouring food) is a problem for both the control authorities and food operators. In this context, the European Commission in cooperation with the Member States of the EU has prepared a guide on the classification of food extracts with colouring properties. The mentioned guide was published at the end of 2013 and now is available on the website of the European Commission. It is recommended that all food products placed on the market after 29 November 2015 be in line with the guidance.
PL
Stosowanie substancji nadających lub przywracających barwę żywności istotnie wpływa na wygląd środków spożywczych i ich akceptację przez konsumentów. W związku z rozwojem trendu „czystych etykiet”, producenci dążą do zastępowania barwników będących substancjami dodatkowymi zwykłymi składnikami żywności, które wywołują wtórny efekt barwiący. Pozwala to na uniknięcie deklarowania numerów E na etykiecie przy uzyskaniu jednocześnie pożądanego efektu technologicznego. Jednak rozróżnienie pomiędzy barwnikiem – dodatkiem a składnikiem barwiącym bywa trudne i ma na nie wpływ wiele aspektów. Podobne trudności sprawia często przygotowanie skutecznej, ale i bezpiecznej komunikacji marketingowej dla produktów wytworzonych z użyciem tzw. żywności barwiącej.
EN
The application of substances which add or restore colour in food significantly affects the proper appearance of foods and their acceptance by consumers. In connection with the development of the trend of „clean label”, food business operators seek to replace colours – food additives with food ingredients (i.e. preparations) that cause secondary colouring effect. This avoids declaring E-numbers on the label, achieving at the same time the desired technological effect. However, the distinction between colour - food additives, and the colouring food component may be difficult and it is affected by a number of aspects. Similar difficulties are often caused when preparing effective and safe marketing communications for foodstuffs produced using the so-called “colouring food”.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.