Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cold storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Techniques related to elimination of environmental pollution are divided into two main trends. These are primary and secondary solutions. Primary solutions are based on the creation / selection of technologies that do not emit pollutants, secondary solutions are used in the situation that pollutants are already generated. Elimination is made by selected technological processes. When using residential, office or industrial buildings, emissions are primarily associated with the use of energy carriers such as electricity, heat or cold. During electricity production, pollution is related mostly to the atmosphere degradation. Thus, any solution that reduces energy consumption or improves the energy efficiency of buildings is the primary method of environment protection. This article proposes and investigates an idea of cold storage system based on an adsorbent bed (silica gel), which aims to reduce the energy consumption of the domestic air conditioning system. As a result of experimental research, it was shown that for a building with a volume of 1000m 3 and multiples of air exchanges at 0.5 level, a silica gel bed with a volume of 1.63 m3 is required in order to continuously unload the air conditioning system for 8 hours (while outside air temperature exceeding 25oC).
PL
System pakowania MAP (Modified Atmosphere Packaging) oraz chłodnicze przechowywanie zabezpiecza przetwory mięsne przed wpływem czynników zewnętrznych, jednakże sam produkt nie jest wolny od drobnoustrojów. Konsumenci, przechowując wędliny w domowych warunkach chłodniczych, zabezpieczają je w różny sposób. Celem badań było określenie wpływu rodzaju zastosowanego opakowania wędlin na jakość mikrobiologiczną tych produktów przechowywanych w domowych warunkach chłodniczych. W badanym materiale oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, liczebność populacji Staphylococcus aureus oraz grzybów strzępkowych i drożdży. Otrzymane wyniki badań wskazują, że najkorzystniejszym sposobem przechowywania wędlin w domowych warunkach chłodniczych jest przechowywanie w ich opakowaniu handlowym. Liczebność populacji gronkowców oraz grzybów w wędlinach przechowywanych w pudełku z tworzywa sztucznego w największym stopniu przekraczały dopuszczalne kryteria bezpieczeństwa.
EN
MAP packaging system (Modified Atmosphere Packaging) and cold storage protect meat products from external factors, but the product itself is not free from microorganisms. Consumers storing meats in domestic refrigerators protect them in different ways. The aim of the study was to determine the effect of the type of packaging on the microbiological quality of the cold cuts stored under refrigeration at home. The total number of aerobic mesophilic bacteria, populations of Staphylococcus aureus, filamentous fungi and yeast were determined in the test material. The obtained results indicate that the preferred way to store meats under refrigerated conditions at home is in the products’ original packaging. Population of staphylococci and fungi in the cold cuts stored in a plastic box exceeded the acceptable safety criteria to the greatest extent.
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości witaminy C i E w jabłkach i marchwi, w funkcji czasu przechowywania produktów w chłodni, w okresie 6 miesięcy. Analizy wykonano po zbiorze, po 7. dniach oraz 1, 3 i 6. miesiącach przechowywania produktów. Prezentowane rezultaty badań zawartości witamin C i E w marchwi i jabłkach zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Badania składu chemicznego jabłek i marchwi pozwoliły określić wpływ stężenia dwutlenku węgla i tlenu na zawartość witaminy C i E w produktach.
EN
The paper includes research on the influence of apples and carrots storing time on vitamin C and E in apples and car-rots stored for 6 months. The analyses were performed after harvest and after 1 week, 1 month, 3 months and finally after 6 months of storage. Results of this analyses were compared with composition of the chamber gas in the atmosphere. Statistically significant influence of vitamin C and E in apples and carrots on O2 and CO2 concentrations in the cooling chamber were determined.
PL
W artykule zaprezentowane są wyniki badań dotyczące zawartości cukrów i dwutlenku węgla w jabłkach i marchwi w funkcji czasu przechowywanych produktów w chłodni modyfikowanej przez 6 miesięcy. Prezentowane rezultaty badań nad zawartością cukrów i dwutlenku węgla w marchwi i jabłkach zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Badania składu chemicznego jabłek i marchwi pozwoliły określić wpływ stężenia procentowego dwutlenku węgla i tlenu na zawartość cukrów i dwutlenku węgla w jabłkach i marchwi.
EN
The paper includes research on the influence of apples and carrots storing time on sugar and carbon dioxide in apples and carrots stored for 6 months. Results of this analyses were compared with composition of the chamber gas in the atmosphere Statistically significant influence of sugar and carbon dioxide in apples and carrots on O2 and CO2 concentrations in the cooling chamber were determined.
PL
W obecnych czasach zebrane owoce i warzywa mogą być stosunkowo długo przechowywane w chłodniach, a konsumenci ma/g większą świadomość odnośnie informacji na temat wskaźników ilościowych owoców i warzywach, które zmieniają się w trakcie przechowywania w chłodniach, jednym z cenniejszych warzyw jest papryka. Może ona być przechowywana w komorze chłodniczej przez stosunkowo krótki okres, a mianowicie do 4 tygodni. W publikacji zaprezentowane są wyniki badań dotyczące zawartości witaminy C, E, cukrów i dwutlenku węgla w papryce w funkcji czasu przechowywanych produktów w chłodni modyfikowanej przez okres 30 dni. Analiza została wykonana na surowcu po zbiorze, po 7 dniach, a następnie po 74, 21 i 30 dniach przechowywania. Prezentowane rezultaty badań nad zawartością witaminy C, E, cukrów i dwutlenku węgla w papryce zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni.
EN
Nowadays, fruit and vegetables can be stored for a long time in cooling chamber without much damage. At the time of storage and storing method fruits and vegetables influence of particular qualitative and quantitative properties of fruits and vegetables. Most consumers blow the whistle on the quantitative properties content of fruit and vegetables. The paper includes research on the influence of peppers storing time on vitamin C and E, sugar and carbon dioxide in peppers for 30 days. The potential storage life of peppers in air is about 4 weeks. The analyses were performed after harvest and after 7, 14, 21 days and finally after 30 days of storage. Results of this analyses were compared with composition of the chamber gas in the atmosphere. Statistically significant influence of vitamin C and E, sugar and carbon dioxide in peppers on 02 and C02 concentrations in the cooling chamber were determined.
PL
Większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy, jak przebiega proces przechowywania owoców i warzyw. Nie wie, jak i sposób przechowywania produktów wpływa na zmiany w ich składzie chemicznym. Eksperyment przeprowadzono w chłodni specjalistycznej przez okres 120 dni. Podczas pomiarów przechowywane były głównie jabłka i gruszki. Badano stężenie CO2, temperaturę powietrza oraz wilgotność w komorze i w powietrzu zewnętrznym. Parametry te były monitorowane w sposób ciągły. Ponadto w komorze wykonano pomiary stężenia O2 i CO2 w atmosferze komory chłodniczej. Podczas eksperymentu stężenie O2 spada w komorze do poziomu 2%, natomiast stężenie CO2 wzrasta 2,1%. 100 dni od włączenia komory chłodniczej pa-rametry O2 i CO2 w atmosferze komory oscylują wokół 2%, w tych warunkach są przechowywane owoce i warzywa.
EN
Most consumers do not realize what is the process of fruits and vegetables storage and how it indicates the changes in their chemical composition. The experiment was conducted in a cold store in a 120 days period. During the measurements mainly apples and pears were stored. The most important parameters like the CO2 concentration, air temperature and humidity in the chamber and the outside air were recorded continuously. In addition, the measurements of O2 and CO2 concentrations in the cooling chamber were conducted. During the experiment, the O2 concentration in the chamber fell to a level of 2%, while the CO2 concentration increased to 2.1%. The parameters after 100 days of using the cooling chamber were: O2 and CO2 about 2%, and it could be noted that in these conditions fruits and vegetables are stored most of time.
PL
Analizowano zmiany zawartości związków polifenolowych, aktywność przeciwutleniajacą oraz właściwości sensoryczne kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) przechowywanych chłodniczo w t = 3 ±1°C, przez 14 dni. Porównywane próby były zapakowane w powietrzu w folie stretch (próby kontrolne K) lub w modyfikowanej atmosferze o dwóch składach: MAPI (5% O2,5% CO2,90% N2); MAP2 (5% O2, 10% CO2,90% N2). Wykazano, że chłodnicze przechowywanie badanych kiełków w MAPI przez okres 12-14 dób dobrze stabilizuje zawartość w nich związków polifenolowych, aktywność przeciwutleniajacą oraz cechy sensoryczne. W MAPI kiełki koniczyny czerwonej mogą być przechowywane blisko dwukrotnie dłużej niż w powietrzu, w zwykłych opakowaniach foliowych lub w MAP2 o zbyt wysokiej koncentracji ditlenku węgla (10%). Najwcześniej zmianom ulega zapach, a następnie smak i barwa przechowywanych kiełków.
EN
Changes in the content of polyphenolic compounds, antioxidant activity and sensory properties of red clover sprouts (Trifolium pratense L.) was investigated. Sprouts were packed in stretch foil or modified atmosphere with two compositions: MAPI (5% O2> 5% CO2, 90% N2); MAP2 (5% O2,10% CO2,90% N2) and storaged for 14 days at 3 ± l ° C. It has been shown that the cold storage of red clover sprouts in MAPI stabilizes their content of polyphenolic compounds and acceptable sensory properties for up to 14 days. The tested sprouts can be stored in MAPI almost twice as long as in conventional packaging or MAP2 with increased carbon dioxide concentration to 10%. The earliest change is the snicll, then taste and color of the sprouts.
PL
Projektowanie oświetlenia elektrycznego w chłodniach składowych jest zadaniem utrudnionym ze względu na to, że niska temperatura otoczenia bardzo niekorzystnie wpływa na działanie niektórych źródeł światła. Utrzymanie wymaganych przez normę wartości natężenia oświetlenia wiąże się ze stosowaniem kosztownych opraw oświetleniowych lub koniecznością wprowadzania współczynników korekcyjnych wartości strumienia świetlnego. W referacie przedstawiono projekty oświetlenia elektrycznego pomieszczeń chłodni przy wykorzystaniu wybranych typów źródeł światła. Dla każdego przypadku przeprowadzono analizę techniczną-ekonomiczną.
EN
Designing of the electrical lighting in cold storages is difficult task because of the negative effect of low ambient temperature on lamps. In order to achieve illuminance required by the standard special luminaries or correction factor of luminous flux should be applied. In the paper the projects of electrical lighting in cold storages with selected types of lamps are described. In every case technical and economic analysis is presented.
PL
Celem pracy było przeanalizowanie zmian właściwości sensorycznych mięsa końskiego w czasie chłodniczego przechowywania w zależności od wieku koni. Badano próby mięśnia najdłuższego grzbietu pochodzące z tusz końskich. Zwierzęta zostały podzielone na trzy grupy wiekowe: źrebięta (w wieku do 2 lat), konie młode (w wieku od 2 do 10 lat), konie stare (w wieku powyżej 10 lat). Badania przeprowadzono na 18 półtuszach źrebiąt oraz 28 półtuszach koni młodych i 28 półtuszach koni starych. Właściwości sensoryczne mięsa końskiego są wyraźnie uzależnione od wieku koni oraz długości chłodniczego przechowywania. Mięso źrebięce w stosunku do koni starszych uzyskało najwyższe non punktowe. Najbardziej niekorzystną jakością sensoryczną we wszystkich grupach wiekowych charakteryzowało się mięso końskie po 4 godzinnym przechowywaniu chłodniczym. Proces składowania chłodniczego wpływa na poprawę wszystkich wyróżników jakościowych oceny sensorycznej mięsa końskiego, jednak nie neutralizuje różnic wynikających z wieku zwierząt.
EN
The aim of this paper was to analyze the changes in the sensory properties of horse meat during the cold storage, depending on the age of the horses. Samples of the longest dorsal muscle from horse carcasses were tested. The animals were divided into three age groups: foals (of age till 2 years). young horses (of age from 2 till 10 years) and old horses (of age above 10 years). The research was performed on 18 carcasses of foals as well as 28 carcasses of young horses and 28 carcasses of adult horses. The sensory properties of horse meat are clearly dependent on the age of horses and the length of cold storage. Foals meat in relation to meat of older horses received the highest marks. In all age groups the most unfavorable sensory quality was typical of horse meat after 48-hour cold storage. The cold storage improves all the qualitative parameters of sensors evaluation of horse meat, however, it does not neutralize the differences resulting from the age of the animals.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania na jakość sensoryczna mięsa króliczego. Materiał doświadczalny stanowiły króliki rasy białej nowozelandzkiej w ilości 24 sztuk. Doświadczenie przeprowadzono w okresie letnim. Żywienie w okresie tuczu oraz warunki utrzymania były podobne dla wszystkich zwierząt. Ubój gospodarski oraz obróbka poubojowa królików odbyły się przy masie przedubojowej około 2,5 kg, z reprezentacją płci 1:1. Po oszołomieniu i wykrwawieniu króliki oskórowano i wytrzewiono. Dodatkowo w 45 min. i 24 h post mortem w mięśniach ud (m. biceps femoris) wykonano pomiar stopnia zakwaszenia tkanki mięśniowej. Tuszki wychładzano w temperaturze około 4°C przez 24 godziny. Po tym czasie wykonano podział technologiczny tuszki na elementy zasadnicze. Następnie mięśnie ud pakowano próżnio oraz w atmosferze modyfikowanej o składzie mieszanki gazowej odpowiednio: 70% Ar + 30% CO2. Do pakowania mięśni użyto opakowań o podwyższonej barierowości dla gazów. Próby mięśni przechowywano w warunkach chłodniczych przez 10 i 20 dni. Na podstawie wyników badań wykazano, że mięso królicze przechowywane chłodniczo przez 10 dni różniło się istotnie pod względem pożądalności i natężenia smakowitości w zależności od metody pakowania. Stwierdzono, że w miarę wydłużania czasu chłodniczego przechowywania do 20 dni mięśnie ud pakowane w atmosferze modyfikowanej charakteryzowały się lepszą soczystością, co zostało potwierdzone statystycznie.
EN
The objective of this study was to determine the effect on the method packaging and period of cold storage on the sensory quality. The experimental materials comprised 24 breeds of New Zealand White rabbits. The experiment was performed over the summer. The animals were kept under similar feeding and housing conditions. At the completion of fattening, rabbits with live weight of around 2.5 kg (sex ratio 1:1) were slaughtered. Following stunning and bleeding, the rabbits were skinned and eviscerated. Muscle tissue acidity was measured in samples of m. biceps femoris, 45 min. and 24 h post mortem. Carcasses were chilled at a temperature of approximately 4°C for 24 h. After this time was made technological division of carcasses. The muscles (BF) were vacuum packed and other samples were packed in modified atmosphere with gas mixture composition as follows: 70% Ar + 30% CO2. To packaging muscles were used barrier wrapping about raised for gases. The muscles samples were stored in cooling conditions for period 10 and 20 days. On the basis of the investigation results it was proved that the rabbit's meat of cold storage for 10 days are significantly different under regard intensity and desirability taste depending on the packaging method. It was affirmed, that as the cold storage time was being extended up to 20 days the muscles packed in modified atmosphere characterized by best juiciness, what became confirmed statistical.
EN
European plums ‘Bluefre’, ‘Valor’, ‘Valjevka’ and ‘Elena’ cvs. were harvested and graded according to colour and firmness, and on this basis divided into three maturity fractions. The fruits were analysed for mass loss, flesh firmness, total soluble solids (TSS), skin ground colour as well as incidence of fungal diseases and physiological disorders after 4 weeks of cold storage at 1 oC and 2 days of ripening at 20 oC. Significant differences were found in fruit weight loss, skin colour, firmness and TSS among maturity fraction during and after storage. A decrease in firmness, fruit mass, and skin colour as well as an increase in TSS were observed, however all changes depended on the maturity stage during harvest. Less mature fruits withstood better cold storage than more mature. All fruits showed flesh browning symptoms after 4 weeks of storage and the least browning symptoms were found for ‘Valor’, regardless of the fruit maturity during harvest. The most browning symptoms were observed for ‘Valjevka’, which indicates the low suitability of this cultivar for 4-week storage. The best storability was observed for ‘Valor’ due to the best after-storage quality. Both firmness and skin colour can be applied to the assessment of the optimum harvest date of fruits intended for storage.
PL
Odmiany śliwy 'Bluefre', 'Valor', 'Valjevka' i 'Elena' po zbiorze zostały rozsortowane w zależności od wybarwienia i jędrności na trzy grupy różniące się stadium dojrzałości. Po 4 tygodniach przechowywania w chłodni zwykłej w temperaturze 1 oC i 2 dniach dojrzewania w temperaturze 20 oC analizowano stratę masy owoców, jędrność, zawartość ekstraktu, barwę skórki oraz występowanie chorób grzybowych i fizjologicznych. Stopień dojrzałości owoców w czasie zbioru wpływał na utratę masy na skutek transpiracji, na zabarwienie owoców, jędrność i zawartość ekstraktu po 2 i 4 tygodniach przechowywania. Jędrność i masa owoców malała, a zwiększała się zawartość ekstraktu, jednak tempo i stopień tych zmian były ściśle uzależnione od stadium dojrzałości w czasie zbioru. Mniej dojrzałe owce wykazywały mniejsze straty spowodowane chorobami grzybowymi, jednak u wszystkich odmian po 4 tygodniach stwierdzono fizjologiczne przebarwienia miąższu. Najmniejsze zbrunatnienie stwierdzono u owoców odmiany 'Valor', a ponadto nie było ono uzależnione od początkowej dojrzałości. Największe zbrunatnienie miąższu stwierdzono po przechowywaniu owoców odmiany 'Valjevka', natomiast największe straty powodowane chorobami grzybowymi u owoców odmiany 'Elena', co pozwala uznać je za mało przydatne do 4-tygodniowego przechowywania w chłodni.
PL
Celem pracy była ocena wpływu chłodniczego przechowywania na lipidy sześciu wybranych tłuszczów do smarowania dostępnych na rynku krajowym. Były to: Mlemix Zambrowski, Mixełko Łaciate, Pasłęcki mix Ekstra, Dobre Wielkopolskie, Ekstra Pomorskie Śmietankowe i Mix Ekstra Familijny. Próbki do badań pobierano w dniu zakupu oraz po 7, 14, 21 i 28 dniach przechowywania w temperaturze 5°Cš1°. W tłuszczach do smarowania oznaczono kwasowość tłuszczu oraz zawartość nadtlenków, a także wykonano ocenę organoleptyczną. Stwierdzono, że najlepszymi cechami organoleptycznymi przez cały okres trwania badań odznaczał się Mlemix Zambrowski i Mixełko Łaciate. Zmiany kwasowości lipidów w czasie przechowywania były niewielkie, znacznie poniżej normy. Przez cały okres trwania badań, największą zawartość nadtlenków stwierdzono w Mlemixie Zambrowskim i Mixełku Łaciatym.
EN
The aim of work was to estimate the effects of the cold storage on lipids six of selected spreads, available on the local market, namely: Mlemix Zambrowski, Mixełko Łaciate, Pasłęcki mix Ekstra, Dobre Wielkopolskie, Ekstra Pomorskie Śmietankowe i Mix Ekstra Familijny. Samples were subjected to analyses at the day of purchase and after 7, 14, 21 and 28 days of storage at 5°C š1°. The analyses included estimation of the lipids acidity and peroxides content. Sensory evaluation was also carried out. The results of this study indicated the Mlemix Zambrowski and Mixełko Łaciate to be of the best organoleptic quality during the entire period of searches. The changes of the spreads in lipids acidity during cold storage were insignificant, much below the limits. The highest level of peroxides was noted for Mle-mix Zambrowski and Mixełko Łaciate throughout the experimental period.
PL
Oceniano stabilność jakości kabanosów wyborowych i kiełbasy krakowskiej suchej w czasie chłodniczego przechowywania w temperaturze t = 4°C przez okres 70 dni. Wędliny pakowane były próżniowo oraz w folię polietylenową HDPE bez odpowietrzenia. Analizowano zawartość białka, wody, soli, zmiany oksydacyjne, barwę, ubytki masy oraz cechy sensoryczne. Wyniki zweryfikowano metodami statystycznymi. Wykazano, że pakowanie próżniowe umożliwia zachowanie bardzo dobrej jakości wędlin do 70 dni, natomiast pakowanie zwykłe w folię HDPE nie dłużej niż 30 dni.
EN
Stability of the quality of thin dry smoked pork sausage ("kabanos") and dry smoked sausage ("krakowska sucha") was assessed during cold storage at the temperature t = 4°C for 70 days. The sausages were packed under vacuum and in HDPE polyethylene film without deaeration. The content of protein, water and salt, oxidative changes, colour, mass losses and sensory features were analysed. Results were verified by statistical methods. It was proved that vacuum packing ensured very good quality of dry sausages until 70 days, while ordinary HDPE film packing for no longer than 30 days.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.