Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Stabilization of the carbon monoxide (CO) in the waste gas is a common technical problem in many industrial plants. Stabilization can be performed continuously by regulating the fuel input or by regulating the exhaust gas draught. This paper proposes an adaptive control system for CO stabilization in waste gases based on a discrete controller. Heuristic adaptation of a discrete controller is based on continuous optimization of controller parameters. The advantage of this solution is that the control system does not need to perform the identification of the controlled system repeatedly. The parameters of the controller are dynamically optimized during the production process. By regulating the under-pressure, we change the amount of air supplied to the combustion chambers, which affects the combustion of gaseous fuel and also the concentration of CO in the waste flue gas. The control algorithm was verified for the combustion process in coke making. The proposed control achieved good stabilization quality when verified in simulation and also in an industry operation. The CO level at which the waste gas temperature was highest was selected as the setpoint. It was found that the stabilization of CO in waste gas to lower values is possible to achieve higher waste gas temperature and by that, higher temperatures in heating chambers.
PL
W oparciu o schemat prowadzenia eksperymentu planowanego dla układów: właściwości - skład, zaproponowano typowe równanie predykcji wartości zmiennej wyjściowej (11) dla trzech komponentów mieszanki. Równanie to w wystarczającym stopniu jest zgodne z zasadami eksperymentu planowanego i korelacji wielokrotnej. Przedstawiono porównanie prognozowanych parametrów dla konkretnych badań nad optymalizacją składu mieszanki węglowej.
EN
The typical equation for prediction of output variable (11) for relationship of: properties-composition based on principles of planned experiment was proposed for three components of coal blend. This equation sufficiently corresponds to the expectations of the planned experiment and multiple correlation. The comparison of predicted parameters for specific studies on optimization of the coal blend composition was also presented.
3
Content available remote Cieplno-przepływowy model karbonizacji suchego węgla
PL
Koksowanie węgla, istotne z technicznego punktu widzenia, jest procesem złożonym, na który składa się szereg zjawisk fizycznych i chemicznych. Kompleksowy model koksowania wymaga uwzględnienia zagadnień transportu ciepła, przemian fizykochemicznych i fazowych oraz zagadnień związanych z przepływem gazu. Podstawą procesu jest piroliza cząstki węgla, podczas której pod wpływem wysokiej temperatury ulega ona rozkładowi, w wyniku czego uwalniane są gazy pirolityczne. Termochemiczna konwersja cząstek węgla wiąże się jednocześnie ze zmianą ich struktury, tj. porowatości i gazoprzepuszczalności, co znacząco wpływa na dynamikę zmian ciśnienia w komorze koksowniczej. W pracy proponuje się jednowymiarowy nieustalony model procesu koksowania. Model opisuje proces karbonizacji węgla suchego i składa się z czterech równań bilansowych - bilansu masy fazy stałej, transportu masy fazy gazowej, bilansu pędu gazu, bilansu energii wsadu oraz, dodatkowo, równania stanu gazu doskonałego. Źródło masy gazów opisano bazując na danych termograwimetrycznych. Do rozwiązania zagadnień transportu ciepła i przepływu gazu wykorzystano schematy numeryczne częściowo niejawne. Model umożliwia predykcję rozkładu temperatury, ilości wydzielonych gazów, ciśnienia i prędkości gazów w komorze koksowniczej dla całego procesu rzeczywistego przy stosunkowo niewielkim koszcie obliczeń. Rezultaty wskazują jednoznacznie na istotny wpływ zawartości części lotnych w węglu oraz gazoprzepuszczalności na zmianę ciśnienia w komorze.
EN
Coal coking, crucial from technical point of view, is a very complex process involving many physical and chemical phenomena. The complete model of coking requires taking into account of problems of heat transfer, physico-chemical and phase transitions, and gas flow. The basis of the process is the pyrolysis of coal particle, during which under high temperature they undergo decomposition, in result of which the pyrolityc gases are released. Thermochemical conversion of coal particles is associated with their structure change, e.g. their porosity and permeability, which strongly affects the dynamics of pressure change in coking chamber. In the paper, the transient one-dimensional model of coal coking is proposed. It describes the carbonization process of dry coal and consists of four balance equations- mass balance for solid, mass and momentum balance equations for gas, energy balance for coal charge, and additionally, the ideal gas law. Mass source for gas was described basing on thermogravimetric data. To solve the problems of heat transport and gas flow the semi-implicit numerical schemes were applied. The model enables to predict distributions of temperature, mass of released gases, pressure and gas velocity in coking chamber for the whole real process with relatively low calculation cost. The results clearly indicate on the effect of coal volatile content and gas permeability on the pressure change in the chamber.
PL
W ostatnich latach wobec trudnej sytuacji zarówno na krajowym jak i światowym rynku węgla koksowego obserwuje się wzrost zainteresowania i wdrożeń baterii koksowniczych wsadu ubijanego. W niniejszym artykule zaprezentowano krótką charakterystykę technologii koksowania węgla metodą wsadu ubijanego oraz wybrane aspekty jego przygotowania z punktu widzenia właściwej gęstości i wytrzymałości mechanicznej.
EN
In the face of difficult situation both in the domestic and global coking coal market a renewed interest of stamp charging cokemaking technology is observed. The paper presents short characteristic of stamp charging technology and some aspects of coal cake preparation in terms of proper density and mechanical strength.
EN
The constant monitoring of the technical condition of the coke oven battery and execution of the appropriate maintenance activities is one of the most impotent principle for prolongation of the coke oven battery exploitation life. The problem for discussion is always the method of repair according to the individual exploitation and economical situation of the coke plant. All repair methods have advantages and disadvantages and the outcome of the repair depends on many factors. This paper describes the complexity of the repair decisions and its outcome from today perspective based on the experience of the conducted 10 years ago the repair of the coke plant Jadwiga coke oven battery. The repair method is described in details and the modifi cations of the method based on the experience collected during the repair execution. It is also pointed out why this repair method and individual technological solutions were used.
PL
Monitoring stanu techniczno-technologicznego i podejmowanie na tej podstawie odpowiednich działań profilaktyczno- -remontowych to jedno z najistotniejszych zasad wydłużania żywotności baterii koksowniczych. Problemem otwartym w tym wypadku pozostaje jednak wybór stosownych metod postępowania w konkretnej sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej danej koksowni. Każda bowiem metoda postępowania posiada swoje wady i zalety, zaś skuteczność przedsiębranych działań remontowych zależy od bardzo wielu czynników. W niniejszym artykule, bazując na przykładzie przeprowadzonego 10 lat temu remontu baterii w Koksowni Jadwiga, przedstawiono zarówno złożoność podejmowanych wówczas decyzji remontowych, jak i ich skutków z dzisiejszej perspektywy. Omówiono szczegółowo technologię przejętej wówczas metody jej remontu oraz modyfikacji będących wynikiem zbieranych w trakcie jego trwania doświadczeń. Wskazano czym podyktowany był wybór zastosowanej metody remontu i poszczególnych rozwiązań technologicznych.
EN
The constant monitoring of the technical condition of the coke oven battery and execution of the appropriate maintenance activities is one of the most impotent principle for prolongation of the coke oven battery exploitation life. The problem for discussion is always the method of repair according to the individual exploitation and economical situation of the coke plant. All repair methods have advantages and disadvantages and the outcome of the repair depends on many factors. This paper describes the complexity of the repair decisions and its outcome from today perspective based on the experience of the conducted 10 years ago the repair of the coke plant Jadwiga coke oven battery. The repair method is described in details and the modifications of the method based on the experience collected during the repair execution. It is also pointed out why this repair method and individual technological solutions were used.
7
EN
The results of research on effect of addition of polymer-polyethylene, and addition of waste oils vacuum residue to coal charge was studied in laboratory experiments. Charges containing coal only and coal blended with 1 and 4% of polymer and coal blended with 1 and 4% of waste oils vacuum residue were carbonized in a laboratory plant. In all cases the carbonization process proceeded without difficulties yielding seared coke. The investigation results exhibited that: the addition of 1 and 4% polyethylene and the addition of 1 and 4% waste oils vacuum residue to the coal charge did not deteriorate the physical and chemical properties of the obtained coke as well as its reactivity and structural strength, determined according to the Syskov's method.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku polimerowego do wsadu węglowego oraz wpływu dodatku pozostałości po destylacji próżniowej olejów zużytych do wsadu węglowego na właściwości otrzymanego koksu. Ich celem było wykazanie, że dodatek w postaci polimeru-polietylenu i dodatek w postaci pozostałości po destylacji olejów zużytych, może być wprowadzony do wsadu węglowego w takiej ilości, która nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w procesie otrzymywania koksu. Procesowi koksowania poddano sam węgiel oraz węgiel z dodatkiem polimeru-polietylenu i węgiel z dodatkiem pozostałości po destylacji próżniowej olejów zużytych w ilości 1 i 4% masy węgla. Wsady węglowe były koksowane w doświadczalnym piecu laboratoryjnym. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprowadzenie do wsadu węglowego dodatku polimerowego-polietylenu oraz dodatku pozostałości po destylacji próżniowej olejów zużytych nie powodowało pogorszenia jakości koksu pod względem jego właściwości fizykochemicznych, wytrzymałości strukturalnej, oznaczanej według metody Syskova oraz reakcyjności koksu. Wykonane badania laboratoryjne potwierdziły możliwość wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych i pozostałości po destylacji próżniowej olejów zużytych.
PL
Intensywny rozwój motoryzacji motywuje rafinerie do innowacji technologicznych zwiększających uzysk ilości paliw pędnych. Warunek ten spełnia hydrokraking ciężkich frakcji ropy, rezygnując jednocześnie z pozyskiwania koksu naftowego. Uwagę skoncentrowano na hydrokrakingu w fazie suspensyjnej. Ten wariant technologii pozwala na wprowadzenie do hydrokrakowanego surowca z ropy - węgla w ilości 35-45 %, a więc do zastosowania metody Bergiusa. Przy takiej mieszance wsadowej możliwe jest obniżenie ciśnienia do 23-25 MPa z około 70 MPa w przypadku "klasycznej" technologii Bergiusa. Konwersja wynosi wtedy 83 % i więcej, a szacunkowa opłacalność takiego podejścia powinna zaistnieć przy wyjściowej cenie ropy 45 USD/baryłkę.
EN
Intensive growth in the automotive sector prompts refineries to search for novel technology which would increase the yield of motor fuels. That demand may be satisfied by hydrocracking of heavy oil cuts and resigning at the same time from the production of petroleum coke .Attention was focused on hydrocracking of suspension feeds. That version of the process makes it possible to add 35-45 % of coal to the petroleum-derived raw materials, i.e. the application of the Bergius method. The pressure may be reduced to 23-25 MPa then, from about 70 PMa which is a typical level for the "classical" Bergius process. The conversion figure may reach then as much as 83 % and, and estimated break-even point of such approach should be feasible when the e crude oil price is of about 45 USD/barrel.
PL
Do produkcji dobrej jakości koksu wielkopiecowego i koksu odlewniczego gat. IS powinno się stosować wysokojakościowe i wysokouwęglone mieszanki wsadowe. Biorąc pod uwagę brak polskich węgli typu 36, 37.1 i 37.2 oraz kończące się zasoby węgla ortokoksowego typu 35.2 konieczny okazał się import węgli koksowych, między innymi z krajów zamorskich. Ze względu na pogłębiający się kryzys na krajowym rynku węglowym Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" zaczęły wzbogacać swoją bazę węglową o węgle koksowe z importu, m.in. z Kanady, USA, Australii i Kolumbii. Do analizy właściwości tych węgli wykorzystano wyniki badań stopnia uwęglenia, właściwości spiekania, dylatacyjne oraz plastyczne metodą Gieselera, prowadzonych w laboratoriach ZK "Zdzieszowice" i CBA IChPW Zabrze. Ze względu na duży wpływ składu chemicznego popiołu węgla stosowanego do koksowania na jakość koksu wykonano też analizę chemiczną składu popiołu badanych węgli i wyznaczono wartości Indeksu Katalitycznego CI i Indeksu Alkaliczności AI dla określenia ich przydatności jako komponentów w mieszance wsadowej. Surowce badano również w instalacji doświadczalnego koksowania "Karbotest" oraz przeprowadzono z ich udziałem serię prób komorowych w warunkach przemysłowych. Porównano wskaźniki wytrzymałościowe i reaktywne CRI/CSR i wielkości Indeksów CI i AI badanych koksów i węgli. Wykazano przydatność metodyki oznaczania Indeksów CI i AI węgli dla prognozowania jakości koksu.
EN
For the production of good quality blast furnace coke and foundry coke of IS grade high quality and with high carbon content input mixtures should be applied. Given the lack of Polish coals type 36, 37.1 and 37.2, and ending reserves of orthocoking coals type 35.2 it proved necessary to import coking coals, among other, from overseas countries. Due to the deepening crisis in the domestic coal market "Zdzieszowice" Coking Plant began to improve its coal base by coking coals from imports, among others, from Canada, USA, Australia and Colombia. To analyze the characteristics of these coals the results of studies on carbonification degree, sintering properties, dilatation and plasticity by Gieseler method were taken advantage of which were carried out in laboratories of ZK "Zdzieszowice" and CBA IChPW Zabrze. Due to the strong influence of chemical composition of ash of coals used for coking on the quality of coke also a chemical analysis of the composition of ash of studies coals was performed and the values of Catalytic Index CI and Alkalinity AI Index were for qualification of their suitability as components of the charge mixture. Raw materials was also examined in the experimental coking plant "Karbotest" and a series of chamber tests with their participation was carried out in industrial conditions. The strength and reactive indicators CRI / CSR were compared and the values of CI and AI indexes of the investigated cokes and coals. The usefulness of the methodology for determining CI and AI Indexes of coals for forecasting of coke quality were demonstrated.
PL
Wykonano badania wpływu dodatku oleju pozostałościowego po recyklingu olejów przepracowanych do mieszanki węglowej na właściwości otrzymanego koksu. Procesowi koksowania w doświadczalnym piecu poddano samą mieszankę węglową oraz mieszankę węglową z dodatkiem 3 i 5 % oleju pozostałościowego po recyklingu olejów przepracowanych. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprowadzenie do mieszanki węglowej dodatku oleju pozostałościowego po recyklingu olejów przepracowanych w ilości 3 i 5 % masy mieszanki nie powodowało pogorszenia jakości koksu pod względem jego właściwości fizykochemicznych, wytrzymałości strukturalnej oznaczanej według metody Syskowa oraz reakcyjności.
EN
The results of the research work about the consequences of the addition of used oils recycling oil residue to coal charge on the properties of the obtained coke arc discussed. Charges containing coal only and coal blended with 3 and 5 % of used oils recycling oil residue added were carbonized in a laboratory plant. Laboratory experiments exhibited that the addition of 3 % and of 5 % by weight residue oil resulting after used oils recycling does not deteriorate the coke quality in the respect of its utilitarian and physico-chemical properties.
PL
Przedstawiono informacje dotyczące wpływu uziarnienia węgla wsadowego na parametry jakościowe koksu. Badania przeprowadzone w IChPW koncentrowały się na określeniu wpływu zawartości klasy ziarnowej < 0,5 mm w węglu wsadowym na zmianę wartości wskaźników: reakcyjności koksu CR1 i wytrzymałości poreakcyjnej CSR. Wykazały one negatywny wpływ klasy ziarnowej < 0,5 mm na wymienione parametry jakościowe koksu.
EN
Herein, presented is study the impact of coal charge grain size on selected coke quality parameters. The study was carried out at IChPW and focusing on the influence of the coal charge size grade < 0,5 mm on the coke reactivity - CRI and coke strength after reaction - CSR indices. The results are consistent with a negative impact of the specified size grade on the coke quality parameters.
PL
Wykonano badania wpływu dodatku zużytych żywic jonowymiennych do mieszanki węglowej na właściwości otrzymanego koksu. Ich celem było wykazanie, że dodatek w postaci jonitów-polimerów funkcyjnych stosowanych głównie do uzdatniania wody w energetyce, może być wprowadzany do wsadu węglowego w takiej ilości, która nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w procesie otrzymywania koksu. Procesowi koksowania poddano samą mieszankę węglową oraz mieszankę z dodatkiem l, 3 i 5% zużytych jonitów. Wsady węglowe były koksowane w doświadczalnym piecu. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprowadzenie do mieszanki węglowej dodatku polimerowego w ilości l % masy mieszanki nie powodowało pogorszenia jakości koksu pod względem jego właściwości fizykochemicznych, wytrzymałości strukturalnej oznaczanej według metody Syskova oraz reakcyjności koksu, natomiast 3 i 5 procentowy dodatek zużytych jonitów do mieszanki węglowej powodował już wyraźne zmiany jakości otrzymanego koksu. Wykonane badania laboratoryjne potwierdziły możliwość wykorzystania zużytych jonitów jako dodatku do wsadu węglowego używanego do produkcji koksu i uzasadniają celowość podjęcia prób w skali technicznej.
EN
The results of the research work about the consequences of the addition of spent ion exchange resins to coal charge on the properties of the obtained coke are discussed. The objective of the study presented was to reveal that spent ion exchange resins, used before for water upgrading in power plants, can be added to coal charge in amounts resulting in no negative consequences on the carbonization process. Charges containing coal only and coal blended with 1, 3 and 5 % of spent exchange resins were carbonized in a laboratory plant. In all cases the carbonization process proceeded without difficulties yielding seared coke. The investigation results exhibited that: - The addition of 1% of spent resins to the coal charge did not deteriorate the physical and chemical properties of the obtained coke as well as its reactivity and structural strength, determined according to the Syskov method. - The addition of: 3 and 5 % of spent resins resulted in remarkable changes of coke quality. The laboratory experiments proved that spent ion exchange resins can be put into good use as blending components for coal charges, justifying thus the need for further investigations on a commercial scale. An advantage of the spent resins is their granulation of: 0,2 H- 1 ,2 mm, which enables their effective homogenisation in coal blend. For this reason the spent resins need not be ground. If the results of commercial tests show that the addition of the spent resins to coal charge is possible, the coking plant will contribute to the protection of the environment.
PL
Omówiono i porównano przemiany zachodzące podczas ogrzewania w komorze koksowniczej węgla rozdrobnionego oraz węgla nie rozdrobnionego pod postacią zwartych kawałków. Wykazano, że użycie kawałków węgla o wielkości 20-80 mm zamiast węgla rozdrobnionego, ma zasadnicze znaczenie dla korzystnego przebiegu procesu koksowania stwarzającego szansę na otrzymanie reakcyjnego paliwa z węgla o malej spiekalności. Korzystny przebieg procesu koksowania w warunkach przemieszczania się fal cieplnych w komorze polega na tym, że następuje odwrócenie kierunku przepływu gazów pirolitycznych na stronę węglową wsadu, dzięki czemu kawałki węgla szybciej się nagrzeją, a bi-tuminy przechodząc przez obszar temperatur warstwy przedplastycz-nej, w mniejszym stopniu są narażone na destrukcję.
EN
Alterations during heating coal grained and in the form of lumps in the coking chamber have been discussed and compared. It has been proved that the use of coal lumps in size 20-80 mm instead of coal grained has an essential meaning for profitable running of coking process. It creates a chance for obtaining smokeless fuel with high reactivity from coal which coking properties are low. Favourable running of coking process in the conditions of thermal waves moving lies in reversing the direction of the pyrolitic gases flow towards the coal charge due to what the coal lumps are heated more quickly and bitumens going through the temperature zone of the pre-plastic layer are exposed to destruction to a smaller extent.
PL
Na podstawie 446 koksowań węgli/mieszanek w urządzeniu Karbotest ustalono zależność liniową (wzór 12) pomiędzy uzyskiem koksu (suchego), a zawartością części lotnych węgli/mieszanek. Zaproponowano aby dla celów przemysłowych posługiwać się wskaźnikiem zużycia węgla w produkcji koksu (11), który jest odwrotnie proporcjonalny do jego uzysku i uwzględnia fizyczną zawartość wilgoci w węglu oraz koksie. Przeprowadzono dwie próby w warunkach przemysłowych w systemie ubijanym, mające na celu konfrontację wyników uzyskanych w tych warunkach i w urządzeniu Karbotest w stosunku do wzorów 11 i 12. W dyskusji przeprowadzono analizę słuszności wyprowadzonego wzoru na uzysk koksu (12) ze względu na stopień rozdrobnienia węgli i dwuskładnikowych mieszanek węglowych. Ustalono, że wpływ może być istotny w przypadku rozdrobnień ekstremalnych, nie stosowanych jednak w praktyce przemysłowej. Urządzenie Karbotest może więc być przydatne do ustalania najkorzystniejszego stopnia przemiału pojedynczych węgli lub ich mieszanek.
EN
Basing on 446 coking cycles of coals/mixtures in Karbotest device a linear dependence was determined (formula 12) between yield of coke (dry) and content of volatile matter in coals/mixtures. It has been suggested to use, for industrial purposes an index of coal usage for coke production (formula 12) that is revelry proportional to its yield and take into account physical content of moisture in coal and coke, Two tests were carried out in industrial scale in a compact system with the objective of the results confrontation in industrial conditions with the results obtained on Karbotest device as against the formulae 11 and 12. During discussion the Tightness of the formula derivation for coke yield (12) was analysed from the viewpoint of degree of coals degradation and two-component coal mixtures. It has been determined that the influence can be meaningful in case of extreme degradation not used in industrial practice. The Karbotest device may be thus useful for determination of the most favourite degree of milling of particular coals or their mixtures.
EN
Preparation of coal input constitutes a very important part of the whole process of blast furnace coke production, The fact is confirmed by, among others, the structure of production cost in which the price of input constitutes about 75% of total cost in conditions of coking plant at Trzyniec Steelworks, 2000). The paper presents teh results of simulation of coking process obtained at coking plant of Trzyniec Steelworks. Confirmation of the essence and exact definition of the model used for calculation of data obtained in a laboratory scale into industrial scale is an important part of the simulation.
PL
Przygotowanie wsadu węglowego stanowi bardzo ważną część całego proce-su produkcji koksu wielkopiecowego. Fakt ten potwierdza między innymi struktura kosztów produkcji, w której cena wsadu tworzy około 75 % całkowitych kosztów (w warunkach koksowni Huty Trzyniec, 2000 r.). W pracy zaprezentowano wyniki symulacji procesu koksowania uzyskane w koksow-ni Huty Trzyniec. Ważną częścią tej symulacji jest potwierdzenie istotności i dokładna definicja modelu stosowanego do przeliczania danych uzyska-nych w skali laboratoryjnej na skalę przemysłową.
PL
Przedstawiono problem powstawania soli balastowych podczas odsiarczania gazu koksowniczego metodą katalityczno-sodową. Omówiono możliwości utylizacji tych odpadów, w tym przez koksowanie ze wsadem węglowym. Wskazano na ograniczenia tej metody utylizacji w wyniku obniżenia jakości koksu. Wykonano testy koksowania mieszanki węglowej z dodatkiem od 0,5 do 3 % roztworu soli balastowych w instalacji doświadczalnej Karbotest. Określono ilościowo wpływ dodatku odpadu na jakość otrzymanego koksu, wyrażoną wskaźnikami CRI/CSR.
EN
Problem of the ballast salts formation during desulphurisation ol oven gas by catalytic- sodium method has been presented. Possib of these wastes utilisation (including coking with coal - blend) ha; discussed. Limitations of this utilisation method as result of coke ty lowering have been shown. Tests of coking coal - mixtures with tion 0,5 - 3 % of ballast salts solution in experimental installatioi botest has been done. Influence of waste - addition on quality rei coke expressed by CRI/CSR indexes has been qualified.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.