Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coke
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Grindability measurements are widely used in mineral and coal processing industry to determine resistance of materials to comminution. Grindability measurement as testing methods can be divided into two general categories; the Bond and the Hardgrove grindabilities. Grinding characteristics of the mineral or coal blending have been studied by several researchers over many years and a wide range grinding variables has been investigated. In this study, because of the simplicity and the potential usage of the method for the determination of the grindability of coals and their blending in a comparative scale, a Hardgrove mill were used to investigated the grinding behavior of four different solid fuels and their blending. Grindability of four different solid fuels such as; petroleum coke, coke coal, lignite and bituminous coal and their binary, ternary and quaternary blending were investigated by the Hardgrove grindability test. The test results indicated that determine the existence of a very good relation between the Bond and the Hardgrove grindability of the fuels, and relationship between experimental and calculated HGI values of the fuels blending were also shown as a very good. However, there is not obtain a good relation between proximate analysis results of the solid fuels and HGI values of fuels blending.
PL
Pomiary podatności na mielenie są stosowane w przemyśle przeróbki minerałów i węgla w celu określenia odporności materiałów na rozdrabnianie. Metody testowania można podzielić na dwie ogólne kategorie; oznaczenie podatności na mielenie wg Bonda i Hardgrove’a. Charakterystyka mielenia mieszanek mineralnych lub węglowych była badana przez wielu badaczy przez wiele lat i obejmowała szeroki zakres danych. W artykule przedstawiono wyniki oznaczenie podatności na mielenie według Hardgrove’a z uwagi na jej prostotę i potencjalne wykorzystanie jako metody porównawczej. Zbadano podatność na mielenie czterech różnych paliw stałych i ich mieszanek takich jak: koks naftowy, węgiel koksowy, węgiel brunatny i węgiel bitumiczny oraz ich mieszanki dwuskładnikowe, trójskładnikowe i czteroskładnikowe. Wyniki testów wskazywały, że istnieje związku między wynikami testu Bonda i Hardgrove’a (HGI). Przedstawiono porównanie wyników teoretycznych i laboratoryjnych. Stwierdzono również żebrak korelacji pomiędzy wynikami analizy technicznej paliw i oznaczeniem podatności na mielenie.
PL
W ostatnich latach doszło do istotnych zmian w strukturze organizacyjnej polskich kopalń węgla kamiennego. Proces ten w głównej mierze objął konsolidację branży przez łączenie mniejszych lub mniej rentownych kopalń w większe organizacje. Celem tych działań była optymalizacja kosztów funkcjonowania jednostek, a co za tym idzie poprawa ich efektywności. W kilku przypadkach działania te miały także na celu uchronienie mniej rentownych przedsiębiorstw przed ich likwidacją. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej proces konsolidacji objął także segment koksowniczy. Z ekonomicznego i organizacyjnego punktu widzenia działania takie były konieczne i z perspektywy czasu okazały się w pełni uzasadnione. Połączenie kilku przedsiębiorstw koksowniczych zaowocowało powstaniem przedsiębiorstwa JSW Koks S.A., które stało się istotną częścią konsorcjum węglowo-koksowniczego. W artykule przedstawiono strukturę, zadania oraz cele spółki JSW Koks. Uwzględniając bardzo konkurencyjny rynek produkcji koksu, przedstawiono propozycje wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa do produkcji wodoru z oczyszczonego gazu koksowniczego. Rosnące zainteresowanie wodorem, jako źródłem czystej energii stwarza duże możliwości dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa. Autorzy przedstawili także konkretne propozycje praktycznego wykorzystania tego nośnika energii. Artykuł ma charakter dyskusyjny i przedstawia propozycję wykorzystania węgla do produkcji ekologicznych paliw, co ma obecnie istotne znaczenie ze względu na ograniczenia w zakresie emisji.
EN
In the last years, the crucial changes in organizational structure of Polish coal mines took place. This process affected mainly minor or less profitable mines and led to merge them in bigger organizations. The aim of the mentioned processes was to optimize cost and to improve the effectiveness of the mines. In some cases decisions/actions undertaken aimed to protect the less profitable companies from the risk of liquidation. As far as Jastrzębska Spółka Węglowa is concerned the consolidation processes included also coke making segment. In terms of economical and organizational aspects, changes were necessary and fully economically grounded. JSW KOKS was formed by merging two coke making companies and is now a significant part of mining-coke making capital group. This paper presents structure, objectives and aims of the company. Taking into consideration competing market of the coke, suggestions about how to use more effectively the company’s capability of the hydrogen production has been proposed. Hydrogen as a clean energy source is worth considering as an option/possibility to diversify company’s production. Authors have also shown some practical methods of the usage of the hydrogen as an energy source. Article has a discusional character and proposes how to use coal in the aim to produce ecological fuel which could play its significant role in minimizing adverse environmental impact.
4
Content available Koks jako paliwo ograniczające niską emisję
PL
Problem niskiej emisji jest obecnie jednym z najbardziej aktualnych zagadnień w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W głównej mierze jest on wynikiem spalania słabej jakości paliw w gospodarstwach domowych. Aby ograniczyć jego skutki dla środowisk, konieczne jest podjęcie działań w bardzo szerokim zakresie. Jednym z obszarów w którym istnieje możliwość zmniejszenia tego problemu jest zaproponowanie konsumentom dobrej jakości paliwa po akceptowalnej cenie. Takim paliwem może być koks. W artykule omówiono sytuację prawną w Polsce w zakresie stosowania paliw tradycyjnych. Dotyczy to także uwarunkowań prawnych w zakresie wielkości i przeciwdziałania niskiej emisji. W tym obszarze przedstawiono także propozycje poprawy sytuacji poprzez zastosowanie koksu, jako paliwa czystego. Przedstawiono także wyniki analizy kosztów jego zastosowania w stosunku do innych pali. Celem opracowania jest pokazanie jednej z możliwości ograniczenia niskiej emisji, poprzez zastosowanie do ogrzewania koksu. W całokształcie działań w tym obszarze warto bowiem rozważyć również ta możliwość. Tym bardziej, że na rynku dostępne są spore ilości tego paliwa.
EN
Problem of low emissions is one of the most current hazards in the field of protection of the natural environment. It is mainly a result of burning low quality fuel in household furnaces. To limit its impact on the environment, a wide scope of actions must be undertaken. One of the areas which display an opportunity of reducing the problem, is proposing to consumers a good quality fuel in acceptable price. Such fuel could be coke. The article describes legal status of using traditional fuels in Poland. It also concerns legal regulations in area in scope of low height emissions and its countermeasures. Propositions of improvement of this situation by using coke as a clean fuel are presented. Results of cost analysis of its application in comparison to other fuelsare described in this article. The aim of this paper is to present one of the solutions for limiting low emissions by using coke for heating. In entirety of actions in this field it is one worthy of delving into, especially considering high amounts of this fuel available on the market.
EN
The effect of coke and bituminous coal on the reduction of medium-grade manganese ore in ferromanganese production was investigated. Charges of 30 kg medium grade manganese ore, 12 kg limestone and varied amounts of coke and coal were smelted in a Submerged Electric Arc Furnace (SAF) at temperatures of 1300°C to 1500°C. The composition of the ferromanganese and the slag were determined by X-Ray Fluorescence. It was found that using coke as a single reductant resulted in a 96% yield of ferromanganese which was higher than by using coal either as a single reductant or in a mixture of coal and coke. It was also found that using coke as a single reductant resulted in the lowest specific energy consumption. Using coal as reductant produced ferromanganese containing high sulfur and phosphorus.
6
Content available Modern trade standards for steel raw materials
EN
Steel and cast-iron products, due to their low price and beneficial properties, are the most widely used among metals; their consumption has become an indicator of the economic development of countries. The characteristics of iron raw materials, in relation to current metallurgical requirements, are presented in the present this article. The globalization of the trade and development of steelmaking technologies have caused significant changes in the quality of raw materials in the last half-century, forcing improvements in processing technologies. In many countries, standard concentrates (at least 60% Fe) are almost twice as rich as those processed in the mid-20th century. Methods of quality assessment have been improved and quality standards tightened. The quality requirements for the most important raw materials ‒ iron ores and concentrates, steel scrap, major alloy metals, coking coal, and coke, as well as gas and other energy media ‒ are reviewed in the present paper. Particular attention is paid to the quality testing methodology. The quality of many raw materials is evaluated multi-parametrically: both chemical and physical characteristics are important. Lower-quality parameters in raw materials equate to significantly lower prices obtained by suppliers in the market. The markets for these raw materials are diversified and governed by separate sets of newly introduced rules. Price benchmarks (e.g. for standard Australian metallurgical coal) or indices (for iron concentrates) apply. Some raw materials are quoted within the framework of the commodity market system (certain alloying components and steel scrap). The abandonment of the long-established system of multi-annual contracts has led to wide fluctuations in prices, which have reached a scale similar to that of other metals.
PL
Wyroby stalowe i żeliwne ze względu na niską cenę i korzystne właściwości znajdują najszersze zastosowanie wśród metali w gospodarce, a ich zużycie stało się wskaźnikiem rozwoju gospodarczego. W artykule przedstawiono charakterystykę surowców żelaza w odniesieniu do obecnych wymagań hutnictwa. Globalizacja handlu i rozwój technologii wytwarzania stali w ostatnim półwieczu spowodowały istotne zmiany w jakości wsadowych surowców mineralnych. Wymusiło to usprawnienie technologii przeróbczych przez zakłady górnicze. Przedmiotem światowego handlu są obecnie standardowe koncentraty o zawartości żelaza ponad 60%, tj. niemal dwukrotnie bogatsze niż rudy przetwarzane w połowie XX wieku w wielu krajach. Udoskonalone zostały sposoby oceny jakości surowców wsadowych i zaostrzono normy jakości. W publikacji dokonano przeglądu wymagań jakościowych najbardziej istotnych surowców: rud i koncentratów żelaza, złomu stalowego, głównych metali stopowych, węgla koksowego i koksu oraz gazu i innych nośników energii. Zwrócono szczególną uwagę na metodykę badania jakości surowców oraz standaryzację surowców wsadowych. Jakość surowców oceniana jest wieloparametrycznie; istotne są zarówno cechy chemiczne, jak i fizyczne. Gorsze parametry jakościowe surowców wsadowych skutkują niższymi cenami uzyskiwanymi przez dostawców w obrocie. Rynki tych surowców są zróżnicowane, kierowane odrębnymi i częściowo nowymi regułami. W obrocie handlowym funkcjonują standardy odniesień cenowych (np. ceny węgla metalurgicznego w Australii czy indeksy cenowe koncentratów żelaza). Część surowców kwotowana jest w systemie giełdowym (niektóre składniki stopowe i złom stalowy). Rezygnacja z powszechnych dawniej kontraktów wieloletnich doprowadziła do dużych wahań cen, które osiągnęły podobną skalę jak inne metale.
EN
This study discusses results of experiments on hydrodynamic assessment of gas flow through backbone (skeletal) porous materials with an anisotropic structure. The research was conducted upon materials of diversified petrographic characteristics – cokes. The study was conducted for a variety of hydrodynamic conditions, using air. The basis for assessing hydrodynamics of gas flow through porous material was a gas stream that results from the pressure forcing such flow. The results of measurements indicate a clear impact of the type of material on the gas permeability, and additionally – as a result of their anisotropic internal structure – to a significant effect of the flow direction on the value of gas stream. In aspect of scale transfer problem, a method of mapping the flow geometry of skeletal materials has been developed and usefulness of numerical methods has been evaluated to determine pressure drop and velocity distribution of gas flow. The results indicate the compliance of the used calculation method with the result of experiments.
8
Content available remote Dissolution of carbon from coke and char in liquid Fe-C alloys
EN
Purpose: The aim of this paper was to study dissolution of carbon from carbonaceous materials of different origin with different morphology, microtexture and microstructure in the liquid Fe-C alloys. Design/methodology/approach: The dissolution of carbon from coke, char and glassy carbon in the molten Fe-C alloy (initial carbon concentration 2.46 wt.%) at 1350°C was measured and compared with that from graphite. The dissolution of carbon from demineralised coke and char in the Fe-C solution was also examined to study the effect of mineral matter on the carbon dissolution. Findings: The concentration of carbon in the Fe-C solution dissolved from graphite was higher than that from coke and char. Demineralisation of coke and char had a significant effect on the carbon dissolution. The concentration of carbon dissolved from demineralised coke and char in the Fe-C alloy approached the solubility of graphite in this alloy under the same conditions. Results obtained in this work confirmed that ash has a strong effect on the carbon dissolution. Research limitations/implications: Investigations in this paper were conducted at 1350°C. At higher temperatures; (1) the degree of coke and char graphitisation increases changing the microstructure of carbonaceous materials; (2) the ash can melt, and (3) some of the metal oxides in the ash can be reduced by carbon to the metal phase, thereby weakening the effect of ash on the carbon dissolution. Demineralisation of coke was incomplete; it reached 70-80% with some effect on the carbon dissolution. The effect of ash composition and further coke demineralisation on the carbon dissolution at higher temperature will be investigated in the future study. Originality/value: This study demonstrated that dissolution of carbon from coke and char was strongly affected by ash. Reactions of dissolution of carbon from coke and char in liquid Fe-C alloy reached a steady state within 1-2 hours. In this state, the coke/char - metal system was far from equilibrium. The “apparent” activity which can be assigned to carbon in the steady state is below one for graphite with significant implications for metallurgical processes.
EN
The paper studies coke quality. Blast furnace technique has been interested in iron ore charge; meanwhile coke was not studied because in those previous conditions seemed to be good enough. Nowadays, the requirements for blast furnace coke has risen, especially, requirements for coke reactivity [1]. The level of reactivity parameter is determined primarily by the composition and properties of coal mixtures for coking. The paper deals with a statistical analysis of the tightness and characteristics of the relationship between selected properties of coal mixture and coke reactivity. Software Statgraphic using both simple linear regression and multiple linear regressions was used for the calculations. Obtained regression equations provide a statistically significant prediction of the reactivity of coke, or its strength after reduction of CO2, and thus their subsequent management by change in composition and properties of coal mixture [2]. There were deter-mined indexes CSR/CRI for coke [3]. Fifty – four results were acquired in the experimental parts where correlation between index CRI and coal components were studied. For linear regresion the determinant was 55.0204%, between parameters CRI – Inertinit 21.5873%. For regression between CRI and coal components it was 31.03%. For multiply linear regression between CRI and 3 feedstock components determinant was 34.0691%. Final correlation has shown the decrease in final coke reactivity for higher ash, higher content of volatile combustible in coal increases the total coke reactivity and higher amount of inertinit in coal increases the reactivity. Generally, coke quality is significantly affected by coal processing, carbonization and maceral content of coal mixture.
10
Content available Warunki dywersyfikacji produkcji koksu
PL
Mając na uwadze rosnącą w ostatnich latach zmienną koniunkturę na różne gatunki koksu przeanalizowano w niniejszym artykule warunki i możliwości „dywersyfikacji produkcji” na bateriach koksowniczych przystosowywanych dotychczas do produkcji jednego, określonego typu koksu. Dywersyfikacja produkcji to różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. W świetle tych analiz zwrócono uwagę na wymogi konstrukcyjno-eksploatacyjne dla rozpatrywanej dywersyfikacji produkcji koksu oraz zagrożenia stąd wynikające. Omówiono sposoby osiągnięcia ustalonych wymogów konstrukcyjno- -eksploatacyjnych dla tak pracujących baterii koksowniczych oraz bazując na praktycznych doświadczeniach i symulacyjnych analizach, wskazano ich podstawowe wady i zalety. Zaprezentowany materiał może być pomocny dla służb techniczno-technologicznych koksowni, które zamierzają budować nowe baterie nastawiane na tego typu gatunkowe zróżnicowanie produkcji koksu.
EN
Nowadays we observe an increasing demand fluctuations for different grades of coke. In this article the conditions and the possibility of “production differentiation” for coke oven batteries producing up to now one particular type of coke has been analyzed. Production differentiation is diversification of products line or services in order to reduce the risk of economic activity. In the light of these analyzes, the construction and operational requirements for the production differentiation of coke and the arising risks has been noted. Ways to achieve established construction and operational requirements for such operating coke oven batteries has been discussed. Basing on practical experience and simulations, their basic advantages and disadvantages has been indicated. The presented material can be helpful for the technical and technological services of coke oven plant, which intend to build new batteries adjusted for various types of coke production.
PL
Opisano badania bezlepiszczowego brykietowania wsadu węglowego w celu poprawy jego gęstości nasypowej, a także jakości wytwarzanego koksu w systemie zasypowym. Badano wpływ procesu brykietowania na gęstość nasypową wsadu, na wytrzymałość poreakcyjną i reakcyjność koksu wobec CO₂. Omówiono również efekty ekonomiczne procesu bezlepiszczowego brykietowania wsadu węglowego w koksownictwie.
EN
Coal fines were binderless briquetted, blended with coal grains and coked under lab. conditions to det. the effect of bulk d. of coal charge on coke reactivity and strength after reaction. The partial briquetting of the coal charge was recommended for Polish cokeries both from technol. and economic points of view.
PL
W artykule przedstawiono zmiany składu chemicznego koksu zawierającego 11% popiołu w procesie wielkopiecowym. Obliczenia termodynamiczne przeprowadzono z wykorzystaniem programu FactSage. Ze względu na dużą liczbę tworzących się produktów reakcji chemicznych w obrębie składników popiołu, rozważano tylko 10 najważniejszych związków biorących udział w reakcjach. Mają one wpływ na przebieg redukcji oraz tworzenia się żużla w procesie wielkopiecowym.
EN
The article presents changes in the chemical composition of coke containing 11% of ash in blast furnace process. Thermodynamic calculations were performed by means of FactSage programme. Due to high number of products formed in chemical reactions from the components of the ash, only 10 most important chemical compounds were considered. They influence the course of the reduction reaction and the formation of slag in the blast furnace process.
PL
W artykule opisano metodę pomiarową, jej zastosowanie oraz podstawowe aspekty budowy analizatora do oznaczania typu koksu metodą Gray-Kinga. Metoda została znormalizowana w 1984 i jest powszechna w krajach anglosaskich do określania zdolności spiekania węgla. Analizator do oznaczania typu koksu metodą Gray-Kinga opracowany został w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Urządzenie to może być stosowane przez laboratoria jednostek przemysłowych badających parametry fizyko-chemiczne węgla i koksu.
EN
The paper describes measuring method, its application and basic construction structure of the analyzer that is used for coke type determination by Gray-King’s method. This method was standardized in 1984 and is commonly used in Anglo-Saxon countries for determination of coal caking properties. This analyzer for determination of coke type by Gray-King’s method was developed in Tele and Radio Engineering Research Institute. The device can be used by laboratories of industrial units for examination of physical and chemical parameters of coal and coke.
14
Content available remote Wpływ wybranych technik przygotowania wsadu węglowego na jakość koksu
PL
Przedstawiono wpływ wybranych technik preparacji koksowniczego wsadu węglowego na jakość koksu oraz ocenę możliwości zastępowania drogich deficytowych węgli ortokoksowych tańszymi węglami gazowo-koksowymi przy zachowaniu stałej jakości koksu. Przedmiotem badań były mieszanki wsadowe skomponowane z polskich węgli koksowych wykorzystywanych w praktyce przemysłowej do produkcji koksu metalurgicznego. Stwierdzono, że wszystkie zastosowane techniki wpływają pozytywnie na jakość koksu. Największą poprawę wskaźników jakościowych koksu uzyskano dla metody ubijania mechanicznego oraz podsuszania wsadu węglowego. Wykazano, że zastosowanie wybranych technik preparacji wsadu umożliwia zwiększenie udziału tańszych węgli w mieszance wsadowej przy zachowaniu stałej jakości koksu.
EN
A review, with 48 refs., of methods for prepn. of coal charge for coking was given. Bituminous coals from 6 Polish coal mines (including coals with low coking properties) and a coke dust were used for prepn. of coal charges with varying d. changed by optimization of grain size distribution, drying, oiling, partial briquetting and mech. stamping. The charges were then coked at 950°C and the coke was studied for d., coke reactivity factor and coke strength after reaction with C02. The highest increase in the coke quality was achieved after mech. stamping the coal charge and preliminary drying of the coals.
PL
Przedstawiono i omówiono sytuację polskiego przemysłu koksowniczego w aspekcie produkcji koksu o zakładanej jakości. Zaprezentowano różne podejścia matematyczne, pozwalające prognozować jakość koksu na podstawie jakości surowca węglowego i warunków procesu koksowania. Na koniec przedstawiono możliwości narzędzia informatycznego, będącego jednym z produktów projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”, umożliwiającego wspomaganie zarządzania produkcją koksu poprzez prognozowanie jego jakości oraz wskazywanie optymalnych sposobów komponowania mieszanek wsadowych.
EN
A review, with 54 refs., of methods for detn. of coal and coke properties and quality. A system for predicting of coke quality was developed and successfully tested under conditions of Polish coke-producing industry. The system was recommended for compounding coal blends for coking.
PL
Do największych wyzwań wspólczesnego koksownictwa należą wysokie wymagania stawiane jakości koksu oraz wzrastające w zakresie ochrony środowiska. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, stosując działania kompleksowe np. skojarzenie technologii podsuszania wsadu z operacją suchego chłodzenia koksu. W pracy przedstawiono analizę efektów skojarzenia podsuszania wsadu węglowego z suchym chłodzeniem koksu. Rozpatrywano wariant bazowy produkcji koksu z wykorzystaniem suchego chłodzenia koksu oraz trzy warianty technologiczne skojarzenia podsuszania wsadu węglowego z suchym chłodzeniem koksu (podsuszanie przeponowe parą wodną w suszarce bębnowej, podsuszanie fluidalne spalinami ze spalania gazu koksowniczego, podsuszanie spalinami ze spalania gazu koksowniczego w wielostrumieniowej suszarce wirowej). Do oceny efektywności ekonomicznej analizowanych wariantów wykorzystano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Dla analizowanych wariantów wyznaczono wskaźniki IRR, NPV oraz NPVR, dokonano również analizy wrażliwoości. Wszystkie badane warianty podsuszania wsadu węglowego w koksowni prowadzą do pozytywnych efektów ekonomicznych. Wariant skojarzenia suchego chłodzeniem koksu z podsuszaniem wsadu węglowego spalinami ze spalania gazu koksowniczego w wielostrumieniowej suszarce wirowej uznać należy za rozwiązanie najbardziej obiecujące i obciążone najmniejszym ryzykiem.Wnioski takie są uprawnione przy założeniu, że efektem podsuszania, obok zmiany wskaźników bilansu energetycznego koksowni, jest wzrost jej zdolności produkcyjnych.
EN
Coke quality and increasing environmental protection requirements are the biggest challenges in the modern coke making industry. The best results are obtained by comprehensive actions. This work studied an example of such actions, focusing on combining the processes of coal predrying and coke dry quenching. Apart from the basic scenario, which included coke production involving dry quenching only, 3 combined scenarios were also examined. These included indirect drum predrying with steam, fluidized bed predrying with flue gases from coke oven gas combustion, and predrying in the direct IChPW dryer using coke oven flue gas. IRR, NPV, and NPVR parameters were used for the assessment of economic efficiency. Additionally, a sensitivity analysis was conducted. All analyzed scenarios resulted in positive economic effects. The combination of coke dry quenching with coal predrying in the direct IChPWdryer using coke oven flue gas proved to be the most promising, and was burdened with the lowest risk. These conclusions are valid assuming that, apart from changing the energy balance of a coking plant, coal predrying also increases the production capacity of the coking plant.
PL
Rynek węgla koksowego i koksu boryka się z konsekwencjami osłabienia sektora stalowego i spowolnienia gospodarczego, zwłaszcza w Unii Europejskiej, gdzie przy obecnym popycie na stal występuje strukturalna nadpodaż mocy produkcyjnych w wielkości ok. 20-30 %. Niższa niż rok temu produkcja wielkopiecowa generuje mniejszy popyt na surowce do produkcji stali w naszym regionie. Sytuację niezależnych producentów koksu poprawiają pewne ograniczenia po stronie podażowej, np. wyłączenia baterii koksowniczych we Włoszech oraz zapowiedzi zamknięcia przestarzałych baterii w Chinach o łącznej mocy produkcyjnej ponad 16 mln ton koksu rocznie. W obecnych warunkach rynkowych ceny węgla koksowego i koksu notują niskie poziomy przy silnej konkurencji. Wysoka jest podaż węgli koksowych na globalnym rynku, zarówno australijskich, jak i amerykańskich, a na rynek koksu powrócili dostawcy z Chin, gdzie od tego roku zniesiono wszelkie bariery eksportowe, w tym 40 % cło oraz licencje eksportowe na koks. Brak pożądanej stabilizacji na rynku wymusza coraz krótsze kontraktacje i większy udział dostaw spotowych w ogólnym wolumenie transakcji handlowych. Długoterminowe prognozy dla rynku węgla koksowego i koksu są jednak pozytywne. Eurofer prognozuje odbicie w sektorze stalowym w Unii Europejskiej w przyszłym roku, co daje nadzieję również na silniejszy popyt na rynku węgla koksowego i koksu.
EN
Market of coking coal and coke is struggling with the consequences of the weakening of the steel sector and the economic slowdown, especially in the European Union, where with the current demand for steel a structural oversupply of production capacity occurs of approx. 20-30 %. Lower than a year ago production of blast furnace generates less demand for raw materials for steel production in our region. The situation of independent coke producers is improved by certain restrictions on the supply side, such as some shutdowns of coke oven batteries in Italy and the announced closures of outdated batteries in China with a total production capacity of over 16 million tons of coke per year. In the current market conditions, prices of coking coal and coke record low levels with strong competition. There is a high supply of coking coal both Australian and American on the global market and the suppliers from China returned to the coke market, where all export barriers have been abolished this year in China, including 40 % of the duties and export licences for coke. The lack of desirable stabilization on the market enforces increasingly shorter contracting and larger share of spot supplies in the overall volume of commercial transactions. However long-term forecasts of coking coal and coke market are positive. Eurofer forecasts the growth in the steel sector in the European Union next year, which gives hope also for stronger market demand for coking coal and coke.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rocznych testów programu prognozującego jakość koksu, PCQ, które zostały przeprowadzone w oparciu o historyczne dane produkcyjne pochodzące z systemu dyspozytorskiego koksowni Przyjaźń należącej do JSW Koks SA. Dane poddane ocenie to zbiory wartości rzeczywistych i prognozowanych wskaźników określających: zawartości siarki, popiołu, chloru, alkaliów i fosforu, jak również reakcyjności, wytrzymałości poreakcyjnej oraz wytrzymałości mechanicznej.
EN
The results of yearly tests of PCQ software are presented in this paper. These test were performed with use of old data taken from the database working in the Przyjaźń coking plant which belongs to JSW Koks S.A. company. These data represent a set of actual and predicted indices describing coke quality, e.g.: sulfur, ash, chlorine, phosphorus and alkalis contents as well as reactivity, post-reactive strength and mechanical strength.
EN
The paper analyzed coke quality. The paper dealt with a statistical analysis of the tightness and characteristics of the relationship between selected properties of coal mixture and coke reactivity. Software Statgraphic using both simple linear regression and multiple linear regressions was used for the calculations.
PL
W artykule przeanalizowano jakość koksu. Artykuł zawiera statystyczną analizę przedziałów ufności oraz charakterystykę zależności pomiędzy wybranymi własnościami mieszanki węgla oraz reaktywnością koksu. Obliczenia wykonano za pomocą programu Statgraphic wykorzystującego zarówno prostą liniową regresję, jak i wieloraką liniową regresję.
PL
Koks jest paliwem w metalurgii używanym zarówno do produkcji surówki żelaza, cynku jak i żeliwa. Procesy te łączy ogólna zasada pracy urządzeń. Proces wielkopiecowy w zakresie redukcji, wymiany ciepła i aerodynamiki przepływu gazów przez piec jest znacznie lepiej poznany i opisany niż proces produkcji cynku. Istniejące różnice między tymi procesami zostały szczegółowo przeanalizowane i omówione w artykule. Wyciągnięto wnioski zmierzające w kierunku zmodernizowania technologii produkcji cynku.
EN
Coke is a fuel used in metallurgy, for the production of hot metal as well as pig iron and zinc. These processes have in common the general principle of operation and equipment. The blast furnace process is much better known and described from the side of reduction, heat transfer and aerodynamic gas flow, than zinc production process. The differences between these processes have been analyzed in detail and discussed in the article. The study concludes how to modernize the technology of zinc production.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.