Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coke gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono porównanie różnych metod wyznaczania współczynnika ściśliwości gazu przy zwiększonej zawartości wodoru. Jako kontrolną zastosowano metodę GERG-2008. Badanymi metodami były: AGA8 i SGERG 88.
EN
The article presents a comparison of different methods of determining the gas compressibility factor for gas with enhanced hydrogen content. As the control method was used GERG-2008. The AGA8 and the SGERG 88 were the tested methods.
PL
Działanie czynników chemicznych zawartych w gazie koksowniczym może powodować pogorszenie stanu technicznego gazociągów. Istnieje możliwość przywrócenia ich funkcji dzięki zastosowaniu wybranej techniki renowacji. Ze względu na skład gazu koksowniczego wymagana jest dodatkowa ocena możliwości ich zastosowania. W artykule zamieszczono przegląd metod podwyższania trwałości gazociągów oraz kryteria oceny technik renowacji z uwzględnieniem parametrów fizycznych przesyłanego medium i zakładanego czasu eksploatacji.
EN
The influence of chemical agents contained in coke gas can cause deterioration of the condition of gas pipelines. Their functionality can be restored by using a chosen renovation method. Because of the composition of coke gas an additional evaluation of the usefulness of renovation methods is required. The article provides an overview of methods for increasing the durability of gas pipelines and criteria for evaluating renovation techniques, taking into account the physical parameters of the transported gas and expected period of exploitation.
PL
Gaz koksowniczy otrzymywany w koksowniach podczas produkcji koksu stanowić może interesujące pod kątem energetycznym paliwo, o wartości opałowej wynoszącej ok. 18 MJ/m3n i charakteryzujące się niską zawartością CO2. Szczególnie uzasadnione wydaje się być wykorzystanie gazu w zespole prądotwórczym opartym na silniku tłokowym. Przed tym procesem konieczne jest odpowiednie oczyszczenie gazu polegające na usunięciu naftalenu, który może stwarzać problemy podczas kondensacji w gazowym układzie zasilania silnika. W artykule przedstawiono sposób usuwania naftalenu przy wykorzystaniu oryginalnej technologii oczyszczania gazu koksowniczego. W pracy zaprezentowano wyniki badań wykorzystania gazu koksowniczego w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym. Do testów wybrano silnik John Deere 4045 o mocy mechanicznej 50 kW przystosowany do zasilania dwupaliwowego. Paliwem podstawowym agregatu prądotwórczego był olej napędowy, który w trakcie badań zastępowany był gazem koksowniczym. Przeprowadzono serię testów w celu doboru optymalnej wielkości dawki zapłonowej. W trakcie badań dokonywano również pomiaru składu spalin emitowanych z silnika. Podczas testów uzyskano bardzo obiecujące efekty przy 8÷9% nominalnej dawce oleju napędowego oraz niską emisję zanieczyszczeń.Gaz koksowniczy otrzymywany w koksowniach podczas produkcji koksu stanowić może interesujące pod kątem energetycznym paliwo, o wartości opałowej wynoszącej ok. 18 MJ/m3n i charakteryzujące się niską zawartością CO2. Szczególnie uzasadnione wydaje się być wykorzystanie gazu w zespole prądotwórczym opartym na silniku tłokowym. Przed tym procesem konieczne jest odpowiednie oczyszczenie gazu polegające na usunięciu naftalenu, który może stwarzać problemy podczas kondensacji w gazowym układzie zasilania silnika. W artykule przedstawiono sposób usuwania naftalenu przy wykorzystaniu oryginalnej technologii oczyszczania gazu koksowniczego. W pracy zaprezentowano wyniki badań wykorzystania gazu koksowniczego w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym. Do testów wybrano silnik John Deere 4045 o mocy mechanicznej 50 kW przystosowany do zasilania dwupaliwowego. Paliwem podstawowym agregatu prądotwórczego był olej napędowy, który w trakcie badań zastępowany był gazem koksowniczym. Przeprowadzono serię testów w celu doboru optymalnej wielkości dawki zapłonowej. W trakcie badań dokonywano również pomiaru składu spalin emitowanych z silnika. Podczas testów uzyskano bardzo obiecujące efekty przy 8÷9% nominalnej dawce oleju napędowego oraz niską emisję zanieczyszczeń.
EN
Coke gas acquired form plants during production of coke may be considered an energetically interesting fuel with lower heating value equal to ca. 18 MJ/m3ncharacterized by small content of CO2. Particularly justified seems to be utilization in current generating unit based on piston engine. Prior to that process necessary is to adequately clean the coke gas from naphthalene, which may pose a threat while condensing in gasses engine feeding system. In this article a naphthalene removal process is described with use of original coke gas cleaning technology. Research shows results of coke gas utilization tests, in self-ignition piston engine. John Deere 4045,50 kW mechanical power engine has been selected for tests. It has been adapted particularly for dual fuel feeding. Primary fuel for the current generator is Diesel oil, which during test is replaced with coke gas. Series of tests have been carried in order to specify an optimal value of ignition dose. During research an analysis of flue gas composition was carried. Promising results were achieved with 8÷9% nominal dosage of Diesel oil as well as low emission of contaminants.
PL
Przedmiotem badań był silnik John Deere 4045 o mocy mechanicznej 50 kW przystosowany do zasilania dwupaliwowego ON/gaz koksowniczy, napędzający agregat prądotwórczy. Uzyskano bardzo obiecujące efekty przy 8-9% nominalnej dawki ON oraz niską emisję zanieczyszczeń. Przeprowadzono serie testów nad doborem optymalnej wielkości dawki zapłonowej połączone z pomiarami składu emitowanych spalin. Badania prowadzono z wykorzystaniem rzeczywistego gazu w Kombinacie Koksochemicznym S.A. w Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu. Gaz poddano dodatkowej operacji usuwania naftalenu przy wykorzystaniu oryginalnej technologii oczyszczania gazu koksowniczego. Uzyskane wyniki i zebrane doświadczenia otwierają drogę do wykorzystania tańszych w eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dużych mocy.
EN
The subject of research was an engine John Deere 4045 with mechanical power of 50 kW customized for dual fuel operation on ON/coke oven gas, driving an electricity generator. Very promising effects as well as low emission of pollutants were obtained with 8-9% of nominal ON dosage. Series of test has been conducted to select proper amount of ignition injection which were done together with use of flue gas emission measurements. Research was done using real gas in Coke plant “Jadwiga” in Zabrze. Gas was subjected to additional scrubbing of naphthalene with use of original technology of coke oven gas purification. Acquired results and experience gained, opened the path for the use of, cheaper in exploitation, co generators of high power.
EN
The aim of presented paper is to conduct a risk analysis of the project consisting in construction of methanol production plant based on coke gas in "Przyjaźń" Cokery SA. Realisation of the project would allow to improve the economic effectiveness of the Cokery's core business activity by utilization of the primary coal-based product - COG, produced in the Cokery. What is more, methanol is not produced in Poland at present, despite the forecasted increase in domestic demand. Presented project assumes the application of technology proposed by design office SEDIN, implemented successfully in China, a country of more than 1000 operating cokeries. Nevertheless the project of construction of methanol production plant based on COG is burdened with significant risk, since such production plants do not exist in Poland nor in Europe. Classical investment appraisal based on the discount methods does not reflect the risk that the project is burdened with. NPV criterion has proven profitability of analysed investment project, however the question arises "What is the probability of achieving these particular deterministic values resulting from the project's financial evaluation"? To answer the above formulated question risk assessment was undertaken with the application of the method of stochastic simulation Monte Carlo, the main outcome of which is probability distribution of net present value - the basic indicator of an investment effectiveness. The Author suggested application of Monte Carlo simulation as a supplement to the standard investment appraisal, since it provides additional information, helpful in the investment decision making process.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest przeprowadzenie analizy ryzyka projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie wytwórni metanolu z gazu koksowniczego w Koksowni "Przyjaźń" SA. Realizacja projektu pozwoliłaby na poprawę efektywności z podstawowej działalności biznesowej Koksowni poprzez zagospodarowanie podstawowego produktu węglopochodnego - COG, wytwarzanego w Koksowni. Ponadto w Polsce nie produkuje się obecnie metanolu, mimo przewidywanego wzrostu krajowego zapotrzebowania na ten produkt. Projekt zakłada zastosowanie technologii biura projektowego SEDIN, wdrożonej z powodzeniem przez Chiny, kraj z ponad 1000 działających koksowni. Niemniej jednak projekt budowy wytwórni metanolu z COG obarczony jest dużym ryzykiem, gdyż w chwili obecnej w Polsce i Europie nie istnieją żadne wytwórnie bazujące na gazie koksowniczym. Klasyczna ocena efektywności projektu inwestycyjnego, przeprowadzona w oparciu o metody dyskontowe, nie odzwierciedla ryzyka, którym obciążony jest projekt. Kryterium NPV wskazuje na opłacalność inwestycji, niemniej jednak pojawia się pytania "Jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia konkretnych deterministycznych wartości wynikających z przeprowadzonej finansowej oceny efektywności badanej inwestycji?" Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie została przeprowadzona ocena ryzyka w oparciu o metodę symulacji stochastycznej Monte Carlo, w wyniku której otrzymuje się rozkład prawdopodobieństwa wartości bieżącej netto - głównego wskaźnika ekonomicznej efektywności inwestycji. W artykule zaproponowano zastosowanie symulacji Monte Carlo jako uzupełnienie standardowej oceny efektywności inwestycji, gdyż dostarcza ona informacji o charakterze dodatkowym, pomocnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
6
Content available Hydrogen rich gases combustion in the IC engine
EN
Experimental results of combusting three different syngases in an internal combustion (IC) spark ignition engine are presented in this paper. The syngases used for tests varied each from the other with hydrogen content, which was of 10,15 and 60%. Other combustible gases as CO and CH4 were also changed. Thus, the lower heating value of the syngases was of 2.7, 4.6 and 17.2 MJ/nm3, respectively. Combustion tests were performed at stoichiometric ratio of syngas-air mixture, with variable spark timing and constant compression ratio of 10. On the basis of in-cylinder combustion pressure histories the indicated mean effective pressure (IMEP) was computed and presented versus spark timing and vs location of the middle combustion phase expressed by the 50% of mass fraction burned (MFB). Additionally, the 0-10% MFB and 10-90% MFB were also determined. Furthermore, the paper contains theoretical determination of the three fuel quantities, which can affect combustion duration and heat release rate during burning the syngases in the IC engine. They are as follows: laminar flame speed, ignition delay and adiabatic flame temperature. Final results does not show satisfactory correlation between LFS computed at NTP and real combustion phasing. Furthermore, both long combustion duration and long 0-10% MFB leading to unstable combustion were observed for the syngas with the lowest LHV of 2.7 MJ/nm3.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.