Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coastline
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
11 stycznia 2016 roku zmianą do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wprowadzono paragrafem 82a, nową regulację prawną, która pozwala, do czasu ustalenia linii brzegu zgodnie z art. 15 i 15a ustawy Prawo wodne, na ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków przebiegu granicy działek ewidencyjnych, pomiędzy gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi, w wyniku pomiarów sytuacyjnych linii brzegu. W nowych przepisach nie ukazało się jeszcze orzecznictwo sądowo-administracyjne, a szczególnie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ich stosowanie nasuwa dużo wątpliwości po stronie administracji i wykonawców prac geodezyjnych. W artykule opisano procedury ustalenia linii brzegu z ustawy Prawo wodne i pomiar sytuacyjny linii brzegu z § 82 rozporządzenia egib oraz podjęto próbę przybliżenia wątpliwości proceduralnych i prawnych w każdej z procedur.
EN
A new legal regulation was introduced on January 11, 2016 in the Ordnance on the land and buildings registration in its section 82a. This new regulation allows – until the location of a coastline is determined according to Art. 15 and 15a of the Water Law – to disclose in the land and buildings registration the locations of cadastral parcel boundaries between bottoms and banks of water streams, lakes and water reservoirs and adjoining lands, as a result of topographic measurements of the coastline. Judicial decisions to the new regulations, in particular of the Supreme Administrative Court, have not been published yet. Application of those new regulations is connected with some doubts on the side of administration and surveying entrepreneurs. The paper describes procedures of delimitation of a coastline according to the Water Law and topographic measurements of a coastline according to the section 82 of the Ordnance on the land and buildings registration. It also describes the attempts aiming at explanation of procedural and legal doubts in each procedure.
EN
Coastline is one type of valuable non-renewable resources. From the perspective of economic theory, it can gather population, promote traffic construction, and then improve the level of international trade. The research object of this paper is the coastline resource in Dafeng area. Firstly, we have a brief summary of the existing coastline evaluation literature, then introduce the location and natural attributes of the coastline resources in Dafeng. Following that, the Analytic Hierarchy Process (AHP) model is used to build the economic evaluation index system based on the characteristics of coastline in Dafeng. Specially, this index system consists of 6 factors, and a total of 41 detailed indicators were chosen including water depth, GDP, etc. On this basis, we use the assignment method to quantify the weight of each index, and calculate the comprehensive score of coastline resource by using the YAAHP software. The final conclusion is as follows: The total score of economic evaluation of coastline resource in Dafeng is 0.87. Therefore, the coastline resource in Dafeng will eventually be constructed a unique coastal economic zone, where the implemented port industrial projects will include shipbuilding, logistics, mechanical processing etc.
3
Content available Geospatial Analysis of Environment Pollution
EN
The paper goal is to develop a spatial analyses of the most critical environmental issues in the country and how the population concerns could be addressed with the use of spatial technologies. Population perception of environment management relies on its minimum levels. In the recent past, static, fixed scale, multi use, highly accurate, permanent, paper maps compiled over a short period of time was the norm, meanwhile today’s world uses a dynamic, single use, variable accuracy, variable scale, digital product made from data possibly retrieved from database derived from multiple sources. The opportunity to combine spatial technology associated with numerical data leading to a structured and genuine analyzes of the country issues turns to be an optimal strategy. We structure a set of digital maps encouraging decision-makers to rely their performance on spatial tools. Coastline pollution stands as a top priority. For the purpose of the analysis, the entire coastline was divided into sectors. Hence, further investigations could be addressed toward space-time relationship to cover the environmental evolution process, which may serve as an input for future predictions.
PL
Artykuł obejmuje problematykę zmiany zasięgu prawa własności gruntów, graniczących z wodami płynącymi. Szczegółowe badania przeprowadzone zostaną na działkach ewidencyjnych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Ropa - obszar miasta Biecz. Otrzymane dane umożliwią stwierdzenie, w jakim zakresie wody płynące powodują zmiany dotychczasowych granic działek ewidencyjnych, wymuszając ponowne ustalenie linii brzegowej oraz jaki jest wpływ oddziaływania wód na rolniczą przestrzeń produkcyjną.
EN
The article covers the issue of changes in the scope of ownership of land bordering with the flowing waters. Detailed studies will be carried out on registered parcels of land, in the direct neighborhood of the river Ropa - the area of the city Biecz. The data obtained will allow to determine in what extent the flowing waters cause changes in the existing boundaries of the parcels, forcing a re-determination of the coastline, and what is the effect of the influence that waters have on the agricultural production area.
PL
W pracy zaprezentowano algorytm służący do wyznaczania punktów stałych obiektów przestrzennych na przykładzie fragmentu linii brzegowej obszaru Wielkiej Brytanii. Punkty stałe (osnowa kartograficzna) zostały wyznaczone, jako atrybut obiektu liniowego, do jego upraszczania w procesie cyfrowej generalizacji kartograficznej. Punkty stałe nadają hierarchię obiektom przestrzennym, a co za tym idzie mogą powodować zwiększenie zaufania do wyników upraszczania. Wyznaczenie punktów stałych może poprzedzać proces upraszczania przeprowadzany metodami jednoznacznymi/obiektywnymi (zależnymi tylko od skali opracowywanej mapy, ang. scale-driven generalization), a także algorytmami redukcji punktów (ang. point reduction). Wyznaczenie punktów stałych odbywa się w ramach przegotowania danych do ich implementacji w modelu topograficznym/ numerycznym modelu krajobrazu (ang. Digital Landscape Model) w wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazie danych (przestrzennych) (ang. Multi Resolution/Multi Representation Data Base). Wyniki z procesu wyznaczania punktów stałych wskazują, że atrybut ten można wyznaczać w sposób automatyczny dla linii łamanych otwartych lub zamkniętych.
EN
In this paper the algorithm for determining invariant points of spatial objects was presented as implemented on the data of Great Britain’s coastline. Invariant points (cartographic warp) were determined as a linear object feature for its simplification in a process of digital cartographic generalisation. Invariant points provide spatial objects with hierarchy and, consequently, can increase trust towards the simplification results. Determination of the invariant points can be preceded by a simplification process carried with the unambiguous/objective methods depending only on the scale of a processed map (scale-driven methods) as well as with use of point reduction algorithms. Determination of the invariant points is proceeded during the process of preparation of the data to its implementation in a Digital Landscape Model (DLM) in a Multi Resolution/Multi Representation Data Base (MRDB). The results of the process of determination of the invariant points show, that this feature can be determined in an automatic way for the open or closed polylines.
PL
Autor dokonał analizy aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych w zakresie problematyki rozgraniczenia nieruchomości z wodami płynącymi. Analizie poddane zostały orzeczenia Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z toczącym się postępowaniem administracyjnym w celu ustalenia linii brzegu, a także poszczególnych czynności podejmowanych w jego toku wymagających wykorzystania wiedzy z zakresu geodezji, hydrologii i prawa. Autor poddaje wykładni rozstrzygnięcia sądowe, przytaczając argumenty bądź popierające zaproponowane rozwiązania, bądź też dokonuje krytycznej oceny, wysuwając postulaty de lege ferenda.
EN
An analysis was conducted of the current jurisprudence from administrative courts on the issues involved in the delimitation of real estate with surface water. Cases were analyzed from the ruling Regional Administrative Courts and the Supreme Administrative Court. Particular emphasis was placed on administration cases to determine a shoreline, as well as the various activities undertaken which required a knowledge of geodesy, hydrology and law. The judicial inter-pretations are presented with the supporting arguments of the proposed solutions and the critical evaluations done applying the principal of de lege ferenda.
PL
Wyznaczenie parametrów fal w średnim roku statystycznym w strefie brzegowej w rejonie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną na podstawie rekonstrukcji klimatu falowego na Bałtyku z okresu 44 lat oraz obliczenie natężenia wzdłużbrzegowego transportu rumowiska. Określenie wpływu falochronów osłonowych różnej długości na wielkości i zasięg obszarów erozyjnych i akumulacyjnych powstających w ich sąsiedztwie w okresie 10 lat.
EN
Determination of wave parameters in the mean statistical year in the region of planned channel throughout Vistula Spit, based on the Baltic sea wave climate reconstructed for 44 years. Calculation of longshore sediment transport rates. Determination of the influence of channel outlet breakwaters of various lengths and size as well as the range of erosion and accumulation areas anticipated in the region during the next 10 years.
PL
Badania terenowe okresowych wlaściwości energetycznych ruchu falowego w sąsiedztwie wielorewowej strefy brzegowej. Analiza zmienności linii brzegowej w funkcji ilości energii fali występującej na wejściu do strefy przyboju. Określenie granicznej wartości energii fali głębokowodnej, powodującej erozję/akumulację brzegu.
EN
Field tests on seasonal energy of waves motion in multi-bar coastal zone. The analysis of changes in coastline as a function of the waves energy at surf zone entrance. Determination of ultimate energy of deep water waves causing erosion/accumulation of the shore.
EN
The purpose of the presented paper is the identification and assessment of causes of intensive abrasion in the open coastline of the Hel Peninsula and the effect of countermeasures. Numerical modeling of nearshore hydrodynamics, topographic analysis and field measurements were carried out. The Baltic Sea hydrodynamic model, a model of wave-induced nearshore circulation and the wave model SWAN were employed. 3D hydrodynamic modeling resulted in the become visible that fields of shear bottom stresses as well as bottom currents depended on atmospheric forcing and depth. A correlation between bottom stresses and topography was obtained. The results of modeling of the nearshore hydrodynamics demonstrated a dominant role for alongshore sediment transport. The magnitude of both cross- and alongshore wave-induced currents strongly depended on wave height gradient, which was significantly greater in storm periods. During storms, sediment transport occurs also in the cross-shore direction.
11
Content available remote Rytmiczne zafalowania linii brzegowej południowego Bałtyku
PL
Różnoskalowe rytmiczne zafalowania linii brzegowej (sierpy lub festony plażowe). Związek powstawania tych form z występowaniem pewnych fal pograwitacyjnych (krawędziowych) lub procesami samoregulacji brzegu, czyli wzajemnego dynamicznego oddziaływania mofrologicznych form brzegowych z wzdłużbrzegowo zmiennymi strukturami i zaburzeniami falowo-prądowymi o zmiennej intensywności - w zależności od lokalnych charakterystyk brzegu.
EN
Multiscale, rhythmic undulations of coastline (beach cusps horns and cusps bays). Correlation between infragravity waves (edge waves) and self-regulation processes with rhythmic shoreline forms (beach cusps) and other nearshore morphological disturbances.
12
Content available remote The Littorina Sea at the Lithuanian Maritime Region
EN
In the recent decade a number of data of different investigations (pollen, diatom, molluscs analysis, lithological investigations, dating by methods of absolute geochronology, etc.) have been collected during the large-scale geological mapping of Lithuanian Maritime region (Lithuanian Coast). The results of investigations confirmed that there were three Littorina Sea transgressions at the Lithuanian Coast: the first manifested approximately in 8500-7800 conventional 14C years BP, the second (maximal) - in 6200-5900 and the third - in 5300-4000 conv. 14C years BP. The Post-Littorina Sea maximum was in about 3600-3400 conv. 14C years BP. The Littorina Sea shoreline displacement curves were carried out. The present-day positions of shorelines of the Littorina Sea as well as other Baltic basins are displaced in different altitudes in separate parts of the Lithuanian Coast due to oscillatory neotectonic movements of Earth crust blocks during Late Glacial and Holocene.
EN
The balance of changes of the position of the coastline and of land area changes, made for the period 1875-1979, and of changes of the waterline and dune/cliff foot line for the period 1960-1983, has shown that in the last decades erosional processes are steadily increasing. At present 22% ( 110 km) of the Polish coastline is protected by structures. The growing rates of erosion, and the widening reach of damages, indicate that coastal protection works should be intensified and/or the hitherto used method should be verified.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.