Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal tar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono koncepcję technologiczną wznowienia przerobu smoły koksowniczej w Polsce, zgodnie z którą nie planuje się produkcji paku elektrodowego, lecz wytwarzanie frakcji olejowych, naftalenu i paku miękkiego w procesie jednostopniowej destylacji. Na lekkie produkty łatwo znajdzie się zbyt, a pak miękki może być wykorzystany jako surowiec do dalszego przerobu na koks pakowy i/lub mezofazę sferyczną do wykorzystania w przemyśle materiałów węglowo-grafitowych. Nadmiar paku, jeśli taki wystąpi, może być wykorzystany do otrzymania surowca do produkcji sadzy. Zaprezentowano wyniki badań w skali laboratoryjnej nad otrzymywaniem koksów pakowych i mezofazy sferycznej z paku węglowego.
EN
Coal tar was distd. under atm. pressure to sep. oil fraction and soft pitch residue processed then by thermal treatment and optionally by carbonization or graphitization to carbonaceous materials to check a new concept of coal tar processing. High quality mesophase coal tar pitch was obtained as the final product.
PL
Oceniono przydatność techniki spektroskopii 1H NMR do charakterystyki zmian w strukturze chemicznej substancji naftowych (olej napędowy i ropa naftowa) oraz odpadowej smoły gazowniczej zachodzących w procesie ich biodegradacji. Proces biodegradacji prowadzono przez 14 dób, wykorzystując szczepy bakterii wyizolowane z gleby skażonej produktami naftowymi. Skuteczność biodegradacji była zróżnicowana i w przypadku oleju napędowego wynosiła 89%, ropy naftowej – 45% i smoły gazowniczej – 26%. Analiza widm 1H NMR substratów wykazała duże różnice w rozkładzie protonów alifatycznych i aromatycznych między próbkami naftowymi i smołą gazowniczą. Substraty naftowe charakteryzowały się około 3-krotnie mniejszym współczynnikiem aromatyczności (fA=0,12 i 0,14) oraz wzrostem wartości tego parametru w produktach biodegradacji. Potwierdza to obecność w substancjach naftowych składników alifatycznych, łatwo ulegających biodegradacji. Duże różnice wartości parametru fA wskazują, że może być on wykorzystany do różnicowania źródeł zanieczyszczeń węglowodorowych w próbkach środowiskowych. Dodatkową zaletą techniki 1H NMR jest mała ilość analitów potrzebna do analizy oraz fakt, że należy do grupy badań nieniszczących.
EN
Suitability of 1H NMR spectroscopy for evaluation of changes in chemical structure of petroleum substances (diesel and crude oils) and coal tar waste upon their biodegradation was assessed. Biodegradation was carried out for 14 days using bacterial strains isolated from petroleum-contaminated soil. Biodegradation effectiveness varied, amounting to 89% for diesel oil, 45% for crude oil and 26% for coal tar. 1H NMR spectra analysis demonstrated major differences in the distribution of aliphatic and aromatic protons between petroleum samples and coal tar. The aromaticity factor of petroleum substrates was about 3 times lower (fA=0.12 and 0.14) and it increased in the biodegradation products. This confirms presence of aliphatic components, readily biodegradable, in petroleum substances. Major differences in the fA parameter values indicate that it can be used to differentiate between the sources of hydrocarbon contamination in environmental samples. An additional advantage of the 1H NMR technique is a small amount of analyte required for analysis and the non-destructive character of the technique.
PL
Smoła koksownicza jest obok gazu koksowniczego jednym z głównych produktów ubocznych otrzymywanych podczas produkcji koksu. O ile benzol surowy wydzielany z gazu koksowniczego jest uważany za cenny produkt handlowy, o tyle smoła koksownicza jest coraz częściej w warunkach typowej koksowni traktowana jako niemożliwy do wyeliminowania kłopotliwy produkt uboczny. Dotychczas głównym kierunkiem jej zagospodarowania w koksowniach Grupy JSW była sprzedaż. Jednakże może ona być źródłem wielu cennych związków i substancji chemicznych o ogromnym znaczeniu gospodarczym. Główną przeszkodą stojącą na drodze do potencjalnego wykorzystania smoły koksowniczej jako surowca do otrzymywania wartościowych substancji i związków chemicznych jest jej skomplikowany skład i właściwości. W konsekwencji procesu racjonalizacji europejskiego rynku przetwórstwa smoły i wynikającej z niego likwidacji przestarzałych technologicznie, niespełniających wymogów ochrony środowiska zakładów, do roku 2008 przemysł przetwórstwa smoły koksowniczej w Polsce przestał istnieć. Zgrupowanie dwóch producentów koksu: JSW KOKS S.A. i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” w ramach Grupy Koksowej JSW otworzyło drogę do podjęcia starań o jego przywrócenie w kraju. Celem artykułu jest zaprezentowanie i przeanalizowanie pod kątem technicznym i finansowym projektu budowy zakładu przerobu smoły koksowniczej o wydajności 200 tys. Mg/rok w JSW KOKS S.A. Z uwagi na fakt iż tradycyjny schemat przeróbki smoły koksowniczej z produkcją paku elektrodowego jako głównego produktu nie ma w Europie rynkowego uzasadnienia, rozważa się schemat poprzestający na wyodrębnieniu ze smoły łatwo zbywalnych produktów chemicznych: oleju lekkiego, fenoli sumarycznych, naftalenu i oleju płuczkowego. Analiza finansowa przedsięwzięcia przeprowadzona według metodologii UNIDO wskazuje na jego efektywność pod względem finansowym.
EN
Coal tar, along with coke gas, is one of the main coke production by-products obtained during coke production. While crude benzole, separated from the coke oven gas, is considered as a valuable commercial product, coal tar under ,,typical coking plant conditions , is increasingly treated as a burdensome by-product impossible to be eliminated. So far sale the main trend of its management in coking plants of JSW Group consisted in its sale. However, it might be a source of many valuable compounds and chemical substances of an enormous economic importance. Its composition and properties are the main obstacles preventing the use of coal tar as the raw material for extraction of aforementioned valuable substances and chemical compounds As a consequence of a rationalization process of the European tar processing market and resulting liquidation of technologically obsolete, not meeting the requirements of the protection of plants’ environment by 2008 tar processing industry in Poland has ceased its operation. Grouping of two coke producers: JSW KOKS S.A. and Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” within JSW Capital Group has created the possibility to undertake actions to return to coal tar processing in Poland. The aim of this article is to present and investigate, from technical and financial point of view, of a project of building a coal tar processing plant with the production capacity of 200 000 tpa. in JSW KOKS S.A. Since traditional tar processing scheme with the coal tar pitch being its main output is not economically and commercially justified in case of an European market its considered to use the pattern consisting only in separation of easily marketable chemical products form tar : light oil, total phenols, naphthalene and stripping oil. The financial analysis of the project, based on UNIDO methodology, indicates it its financial viability.
PL
Przedstawiono analizę rynku smołowego w Polsce. Omówiono klasyczne metody przetwórstwa smoły koksowniczej. Zaproponowano wykorzystanie istniejących technologii stosowanych w przerobie ciężkich pozostałości naftowych do przerobu smoły koksowniczej.
EN
A review, with 95 refs., of coal tar upgrading methods. The sources, properties and upgrading methods of coal tar (continuous distn., delayed coking, hydrogenative upgrading, supercrit. gas extn.) were taken into consideration.  Some new concepts for high-temp. coal tar processing  were proposed.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad uszlachetnianiem wysokotemperaturowej smoły koksowniczej w nadkrytycznym metanolu SCM (supercritical methanol) i nadkrytycznej wodzie SCW (supercritical water). Zbadano wpływ temperatury (350–425°C) i ciśnienia (14–27 MPa) oraz katalizatora na jakość otrzymanych produktów. Porównano wydajności i właściwości fizykochemiczne frakcji wrzącej poniżej 360°C otrzymanych w procesach krakingu termicznego w SCM i SCW z produktami krakingu katalitycznego w SCM i SCW. Stwierdzono, że procesy te prowadzą do uzyskania produktów o mniejszej gęstości, większym stosunku atomowym H/C, i znacznie niższym zakresie wrzenia niż surowiec wyjściowy. Duże różnice zaobserwowano również w obrazie widm 1H NMR surowca i otrzymanych produktów ciekłych.
EN
High-temp. coal tar was upgraded in supercrit. MeOH and supercrit. H2O in an autoclave reactor at 350–425°C and 14–27 MPa on a Ni-W catalyst to det. the yields and characteristics of the products and compare with those obtained in thermal cracking. The H/C at. ratios in the oil fraction b. below 360°C produced with use of catalyst were higher than those in the fractions produced without any catalyst.
PL
Chlor, we wszystkich produktach koksowania, jest składnikiem niepożądanym ze względu na: korozyjne działanie jego związków, zwiększone zasolenie ścieków koksowniczych, szkodliwą emisję kwaśnych gazów na obrzeżach zakładów koksowniczych. Istotnym elementem jest oznaczenie zawartości chloru zarówno w mieszankach węglowych stosowanych w procesie koksowania, jak i w stałych, gazowych oraz ciekłych produktach koksowania. Powszechnie stosowaną metodą badań zarówno w surowcach węglowych, jak i we wszystkich produktach koksowania jest metoda miareczkowania potencjometrycznego. Nowoczesną metodą oznaczania zawartości chloru jest metoda analizy elementarnej. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki oznaczania zawartości chloru obiema metodami, na przykładzie analizy sześciu próbek smół koksowniczych.
EN
Chlorine is an undesirable component in all coking products because of: corrosive effect of its compounds, the increased salinity of the coke plant waste water and harmful emissions of acidic gases on the outskirts of the coke plant. An important element is the determination of chlorine content in the coal blend used in the coking process, as well as in solid, liquid and gaseous products of carbonization. A common method for both raw coal and coke in all products is the method of potentiometric titration. The elementary analysis is a modern method for determining the amount of chlorine. This paper presents the results of chlorine content determination with the use of the two methods, based on the analysis of six samples of coal tar.
7
Content available Przemysł koksowniczy w aspekcie ochrony środowiska
PL
W pracy przedstawiono stan techniki koksowniczej w kraju i na świecie; program rozwoju polskiego koksownictwa oraz unijne i krajowe wymogi prawne dla instalacji koksowniczych w zakresie wdrażania Dyrektywy IPPC, w tym spełniania kryteriów BAT. Opisano stosowane rozwiązania techniczne dla ograniczenia negatywnego wpływu koksowni na środowisko. Głównym produktem zakładu koksowniczego jest koks. Oprócz koksu otrzymuje się w procesie koksowania lotne produkty, a mianowicie: gaz koksowniczy, smołę i benzol, oraz produkty dodatkowe podczas oczyszczania gazu, takie jak: siarczan amonu, siarka, kwas siarkowy w zależności od zastosowanej technologii. Z uwagi na skalę produkcji koksu i otrzymywanych produktów w procesie koksowania wprowadzono w życie system regulujący obrót produktami chemicznymi na rynku europejskim REACH. Wprowadzenie systemu REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.
EN
The situation of coking technique was introduced both in the country and in the world, including development program of Polish coking industry as well as the European Union and national legal requirements for coking installations with regard to implementation of IPPC directive, in which meeting the criteria of BAT will be fulfilled. The applied technical solutions were mentioned for limitation of negative influence of a coking plant on environment. Coke plant produces of coke but not only. Every coke plant is also a quite considerable chemical factory. The volatile products of coal coking are by-products received during coke production: coke oven gas (COG), coal tar and crude benzol as well as additional products obtained during cleaning of COG such as: ammonium sulphate, sulphur, sulphuric acid depending on the applied technology. Production of coke is on big scale, the quantities of produced by-products are very large. In effect of the REACH system introduction for regulation of chemicals turnover on European market many new duties for coke producers were imposed.
PL
W stosunku do destylacji (CDS) opracowanie alternatywnej technologii przerobu smoły koksowniczej staje się aktualnie pilną potrzebą. Obserwuje się obecnie znaczne zmniejszenie popytu na smołę koksowniczą. Podążając za tą potrzebą przeprowadzono wstępne testy hydrokrakingu smoły koksowniczej. Celem badań było określenie możliwego do przeprowadzenia sposobu destrukcyjnego przetwórstwa tegoż surowca. W wyniku przeprowadzonych testów zaobserwowano zmniejszenie ilości oznaczanych wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych w produkcie, dzięki czemu uzyskany produkt może stać się komponentem paliw opałowych, jak również surowcem do otrzymania lekkich węglowodorów aromatycznych, benzenu i jego homologów. W pracy przedstawiono uzasadnienie podjęcia badań w tym kierunku, przedstawiono wyniki wstępnych testów hydrokrakingu smoły.
EN
Development of a new, alternative to classical distillation (CTD), coal tar processing technology becomes an urgent necessity. One can observe a meaningful decrease in coal tar demand at present. Following the need preliminary tests of tar hydrocracking were performed. Defining of possible tar hydrocracking process was a main target to be examined. As a result of performed tests decrease of PAH content was observed in the product thanks to which the obtained product could become a component for combustible fuels and feedstock for light aromatic hydrocarbons, benzene and its homologues. The paper discuses justification of research undertaking towards this end and presents the results of preliminary tests of coal tar hydrocracking.
PL
Globalny kryzys gospodarczy roku 2009 odznacza się między innymi drastycznym spadkiem produkcji koksu i smoły koksowniczej. Ocenia się, że światowa produkcja smoły obniży się w bieżącym roku z 20 mln ton odnotowanych w roku 2008, do około 15 mln ton. Spadkowi podaży smoły towarzyszy porównywalne załamanie się rynku produktów smołowych: paku elektrodowego, naftalenu, i olejów smołowych do produkcji sadzy. Popyt na paki elektrodowe obniży się przypuszczalnie o około 1 mln ton (z 5,7 mln ton do 4,7 mln ton), popyt na naftalen (wszystkich gatunków) o 25-30 % w stosunku do 1,2 mln ton z 2008 roku, a zapotrzebowanie na olej smołowy do sadzy o 40 % w stosunku do 3,1 mln ton odnotowanych w 2008 r. Obserwowany spadek popytu na produkty smołowe nie jest jednak nieodwracalny; nie jest on konsekwencją fundamentalnej zmiany technologii, lecz jedynie wynikiem ograniczonej w czasie, negatywnej sytuacji ekonomicznej. Pozwala to stwierdzić, że w skali globalnej dotychczasowe proporcje miedzy ilością smoły utylizowanej jako surowiec chemiczny a ilością wykorzystywaną jako paliwo (2:1) zostaną utrzymane.
EN
The global economic crisis of 2009 shows itself up, among others, in the drastic drop of production of coke and coke-oven tar. It is estimated that the world's production of tar will decrease this year from 20 mill tons noted in 2008 to 15 mill t. However, the decreased availability of tar is counterbalanced by a comparable free fall of the market for coal tar products: electrode pitch, naphthalene, and carbon black feedstock. Most probably, demand for electrode pitch will drop this year by some 1 mill tons (from 5,7 mill to 4,7 mill t), demand for naphthalene (all types) by 25-30 % off 2008 level, i.e. 1,2 mill tons, and that for carbon black feedstock by some 40 % off 3,1 mill tons registered in 2008. The positive fact is that the observed global drop of demand for coal tar products is not irreversible: this is not a result of a fundamentally changed technology, but merely a consequence of a limited in time difficult economic situation. This allows for a conclusion that the long-time global proportions between quantities of tar utilized as a chemical feedstock and that used as a fuel (2:1) will remain intact.
PL
Smołę rozdestylowano na frakcję wrzącą do temperatury 340°C i na pozostałość. Frakcję poddano katalitycznemu hydrokrakingowi w temperaturze 320-400°C i pod ciśnieniem 10-15 MPa na stacjonarnym katalizatorze Ni-Mo/γ-Al2O3, i pod ciśnieniem 18-22 MPa w suspensyjnym układzie katalitycznym. Uzyskaną frakcję benzynową poddano katalitycznemu reformingowi. Wytworzono wysokiej jakości paliwa napędowe.
EN
Tar was distilled into a fraction boiling to temperature 340°C and the residue. The fraction was subjected to catalytic hydrocracking in temperature of 320-400°C and under pressure of 10-15 MPa on stationary Ni-Mo/γ-Al2O3 catalyst and under the pressure of 18-22 MPa in a suspension catalytic system. The obtained gasoline fraction was subjected to catalytic reforming. High quality engine fuel was produced.
PL
Zakład koksowniczy produkuje przede wszystkim koks, ale nie tylko. Każda koksownia to także całkiem spora fabryka chemiczna. Produktami ubocznymi przy otrzymywaniu koksu są lotne produkty koksowania: gaz koksowniczy, smoła i benzol koksowniczy oraz produkty dodatkowe otrzymywane podczas oczyszczania gazu m.in.: siarczan amonu, siarka, kwas siarkowy, w zależności od stosowanej w tym zakresie technologii. Ze względu na skalę produkcji koksu ilości produkowanych produktów ubocznych i dodatkowych są bardzo duże. Z chwilą wprowadzenia w życie systemu regulującego obrót chemikaliami na rynku europejskim REACH, na producentów koksu spadło wiele nowych obowiązków wynikających z tego rozporządzenia. Polscy producenci koksu podjęli przygotowania do ich wypełnienia. Rozpoczęto od podpisania Deklaracji Współdziałania, stanowiącej dokument zawiązujący konsorcjum polskich producentów koksu oraz nawiązano kontakt z przedstawicielami koksownictwa europejskiego w celu powołania konsorcjum wszystkich koksowni w UE.
EN
Coke plant produces first of all coke but not only. Every coke plant is also a quite considerable chemical factory. The volatile products of coal coking are by products received during coke production: coke - oven gas (COG), coal tar and crude benzol as well as additional products obtained during cleaning of COG such as: ammonium sulphate, sulphur, sulphuric acid depending on the applied technology. Because of big scale of coke production the quantities of produced by - products are very large. In effect of the REACH system introduction for regulation of chemicals turnover on European market many new duties for coke producers were imposed. Polish coke producers started works to meet the new requirements. Declaration of Cooperation of the Polish manufacturers of coke for domestic consortium organization has been signed and the contact with representatives of European coke producers was established to appoint consortium of all coking plants in EU.
PL
W ostatnim okresie pojawiły się w Europie pewne trudności ze zbytem smoły koksowniczej, świadczące o odwróceniu się tradycyjnej sytuacji, charakteryzującej się przewagą popytu nad podażą. Obserwowana zmiana trendu wynika z kilku czynników, wśród których najważniejsze są: nadmiar zdolności przerobowych w stosunku do zapotrzebowania na produkty smołowe w Europie Zachodniej i Środkowej, rosnąca konkurencja na rynku światowym produktów z ChRL oraz utrzymująca się od blisko trzech lat bardzo niekorzystna dla europejskich eksporterów relacja euro do dolara. Europejscy "przeróbkarze" smoły zmuszeni są eksportować około 300 tys. ton rocznie paku elektrodowego. Pak ten znajdował rynek w Rosji, na Środkowym Wschodzie, w Afryce i w Ameryce Południowej. Jednakże, od 2005 roku na rynkach tych pojawił się tani pak z ChRL, oferowany w portach chińskich po cenie niższej niż cena surowej smoły w Europie. Eksport paku elektrodowego z Chin osiągnął w 2007 roku 400 tys. ton. Tracący rynek zbytu europejscy producenci paku nie mają innego wyjścia jak obniżać produkcję. Europejskie zakłady koksownicze, stojące wobec perspektywy braku zbytu smoły, rozważają alternatywne drogi utylizacji tego produktu. Najczęściej wymienianą opcją jest podawanie smoły indywidualnie lub w mieszance z mazutami do wielkiego pieca jako alternatywa do PCI. Autorzy uważają, że utylizacja smoły koksowniczej jako paliwa jest ostatecznością. Zamiast tego, sugerują rozważenie możliwości budowy w Europie Środkowej instalacji produkcji koksu pakowego metodą zwolnionego koksowania. Jednostka taka rozwiąże równocześnie problem nadmiaru smoły na rynku i problem ostrego niedoboru koksu elektrodowego, jaki prognozowany jest po roku 2010.
EN
Quite recently some of European cokemakers observe certain problems with sales of crude coal tar, what may be an evidence of a reversal of a traditional situation characterized by an excess in demand. Decreasing demand for tar in Europe results from several reasons, the most important of them being distillation overcapacity in Western and Central Europe, the growing competition on the world market by coal tar products from China, and prevailing for three years already unfavorable for European exporters $/Euro exchange rate. European coal tar processing companies have to export about 300 kT of electrode pitch annually. This pitch used to find its place on the market in Russia, Middle East, Africa and South America. However, since 2005 a growing quantity of cheap electrode pitch from China arrives on those markets. In 2007 Chinese pitch was offered at FOB position at a price which was lower than the price of crude coal tar in Europe then. Export of electrode pitch from Peoples Republic of China has reached 400 kT in 2007. European producers of pitch who lost the market due to competition from China have not other choice than to cut production. European cokemakers who face a perspective of decreasing demand for coal tar consider alternative routes of its utilization. The most often proposed one is injection of tar alone or in a mixture with heavy fuel oil into the blast furnace as an alternative to PCI. The authors opinion is that utilization of crude coal tar as a fuel should be considered as a solution of the last resort. Instead, the authors suggest reconsidering construction somewhere in Central Europe of a pitch coke plant using well developed delayed coking technology. Such a plant would solve the tar oversupply problem and, at the same time, strong electrode coke undersupply problem forecasted after 2010.
PL
Zakład koksowniczy produkuje przede wszystkim koks, ale nie tylko. Każda koksownia to także całkiem spora fabryka chemiczna. Produktami ubocznymi przy otrzymywaniu koksu są lotne produkty koksowania: gaz koksowniczy, smota i benzol koksowniczy oraz produkty dodatkowe otrzymywane podczas oczyszczania gazu m.in.: siarczan amonu, siarka, kwas siarkowy, w zależności od stosowanej w tym zakresie technologii. Ze względu na skalę produkcji koksu ilości produkowanych produktów ubocznych i dodatkowych są bardzo duże. Z chwilą wprowadzenia w życie systemu regulującego obrót chemikaliami na rynku europejskim REACH, na producentów koksu spadto wiele nowych obowiązków wynikających z tego rozporządzenia. Polscy producenci koksu podjęli przygotowania do ich wypełnienia. Rozpoczęto od podpisania Deklaracji Współdziałania, stanowiącej dokument zawiązujący konsorcjum polskich producentów koksu oraz nawiązano kontakt z przedstawicielami koksownictwa europejskiego w celu powołania konsorcjum wszystkich koksowni w UE.
EN
Coke plant produces first of all coke but not only. Every coke plant is also quite considerable chemical factory. The volatile products of coal coking are by products received during coke production: coke - oven gas (COG), coal tar and crude benzol as well as additional products obtained during cleaning of COG such as: ammonium sulphate, sulphur, sulphuric acid. With attention on big scale of coke production the quantities of produced by - products very large. In effect of the REACH system introduction for regulation of chemicals turnover on European market many new duties for coke producers are imposed. Polish coke producers started works to fulfill the new requirements. Declaration of Cooperation of the Polish manufacturers of coke for domestic consortium organization has been signed. Simultaneously the contact with representatives of European coke producers was linked to establish consortium of all coking plants in EU.
PL
Opracowano założenia projektowe istalacji do kompleksowej przeróbki ciężkich destylatów pakowych, opartej na procesach rektyfikacji atmosferyczno-próżniowej i rektyfikacji z rozpuszczalników i ich mieszanin. Opracowano podstawy technologiczne przygotowania smoły węglowej metodą głębokiego oczyszczania w celu otrzymania surowca do produkcj i koksu pakowego igłowego oraz paku impregnacyjnego. Opracowano również założenia technologiczne dla pilotażowych instalacji produkcji: koksu pakowego igłowego, paku impregnacyjnego, spoiwa na bazie smoły węglowej, którą poddano ciśnieniowej obróbce termicznej.
EN
A brief foredesign for complex processing of heavy pitch distillates, based on fractional distillation atmospheric-vacuous processes and extraction processes from solvents arid their mixtures was elaborated. A technological basis for coal tar preparation by deep cleaning in order to obtain raw material for needle pitch coke and impregnation pitch was also developed. There was also presented a brief foredesign on pilot installation for production of: needle pitch coke, impregnation pitch, binder based on coal tar (surrendered by pressure and thermal treatment).
EN
The controlled impregnation with highly concentrated solutions causing increase of specific surface were mentioned in literature [ 1,3]. This work was aranged at a bit different way because of several reasons. The conditions were modelated due to occurrence of coking coals with higher contents of some metals at Ostrava-Karvina Coal Basin (OKCB) and Slany basin. These kinds of coal are important component of coal blends and they are coked at coking chambers. Metal admixtures at coal influence properties of obtained liquid and solid phase, evocate e.g. local destruction of silica masonry, and it is a really relevant problem to eliminate these admixtures during coal preparation. Also the process of chemical agent washing induces water sources pollution, where technologies of water purity treatment are economically consumptive, and it also brings problems with environmental protection. After coal preparation, low concentration of residual metals still exists, therefore the low concentration of impregnation agents was chosen. Series of impregnated carbons were prepared from bituminous coal by chemical activation with different chloride solutions. The resultant sorption properties of obtained activated carbons were estimated. Activated carbons with best sorption properties were further investigated as well as obtained coal tar. Their properties were evaluated as raw material for carbon industry. Impregnation by ZnCl2, PbCl2 and A1C13 gives activated chars with the highest sorption capacity in comparison to other used chloride solutions.
PL
Przedstawiono rezultaty badań węgla bitumicznego impregnowanego -chemicznie aktywowanego różnymi roztworami chlorków. Oceniono wybrane wlaściwości sorpcyjne otrzymanych karbonizatów - węgli aktywnych. Badaniom poddano również otrzymane ciekłe produkty -smołę węglową. Właściwości otrzymanych węgli aktywnych zostały oszacowane pod kątem wymagań przemysłu tworzyw węglowych. Wykazano, że impregnacja ZnCl2, PbCl2 i AlCl3 daje węgle aktywne o wyższej pojemności sorpcyjnej w porównaniu z innymi zastosowanymi roztworami chlorków.
PL
Przedstawiono właściwości fizykochemiczne produktów ciekłych otrzymanych w wyniku wstępnego uwodornienia smoły wytlewnej z procesu Lurgi, a także pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej. Procesy te były przeprowadzone w latach 1984 i 1985. W wyniku badań stwierdzono, że ciekłe produkty po 15 latach charakteryzowały się wyższymi gęstościami i wyższymi zawartościami składników nierozpuszczalnych w toluenie. Natomiast przebiegi destylacji, jak również parametry strukturalne średnich statystycznych cząsteczek nie uległy większym zmianom.
EN
In this article there were described physico-chemical properties and the structural parameters of liquid products obtained from the initial hydroge-nation of oil from the coal carbonization by the Lurgii method as well as oil vacuum residue. Processes of the initial hydrogenation were carried out in 1984 and 1985 year. The analysis of the experiments results leads to the conclusion, that liquid products after 15 years are characterized by a higher density and toluene insoluble fraction. Profiles of the distillation as wellas structural parametres of average molecules in principal does not change.
PL
Określono kinetyczno-równowagowy model wymiany ciepła dla procesu odparowania ciekłej mieszaniny złożonej w obecności gazu inertnego. Analizę ilościową odniesiono do odparowania smoły węglowej w warunkach przepływu dwufazowego z parą wodną.
EN
A kinetic-equilibrium model of evaporation of composite mixture in presence of inert gas has been defined and described. The quantification of model equations is applied to evaporation of coal liquid in two-phase tar-steam flow.
18
Content available remote Preparation of the mesophase coal tar pitch and its application study
EN
New technology for obtaining mesophase coal tar pitch in the experimental installation of the continuous run system has been developed. The process involves thermal preparation of the coal tar pitch at 400°C in the installation that is a compact system including typical elements of chemical equipment arranged to allow simultaneous run of a few unit operations. Charge of raw materials and discharge of products proceeded continuously (or semi continuously). The installation yields ca. 0.5 kg/h. The series of investigations have also been performed to analyze the possibilities for the use of the coal tar pitch obtained in the newly developed installation in materials technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.