Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  closed-loop control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Permanent magnet brushless DC motors (PMBLDC) find broad applications in industries due to their huge power density, efficiency, low maintenance, low cost, quiet operation, compact form and ease of control. The motor needs suitable speed controllers to conduct the required level of interpretation. As with PI controller, PID controller, fuzzy logic, genetic algorithms, neural networks, PWM control, and sensorless control, there are several methods for managing the BLDC motor. Generally, speed control is provided by a proportional-integral (PI) controller if permanent magnet motors are involved. Although standard PI controllers are extensively used in industry owing totheir simple control structure and execution, these controller shave a few control complexities such as nonlinearity, load disruption, and parametric variations. Besides, PI controllers need more precise linear mathematical models. This statement reflects the use of Classic Controller and Genetic Algorithm Based PI, PID Controller with the BLDC motor drive. The technique is used to regulate velocity, direct the BLDC motor drive system’s improved dynamic behavior, resolve the immune load problem and handle changes in parameters. Classical control & GA-based control provides qualitative velocity reaction enhancement. This article focuses on exploring and estimating the efficiency of a continuous brushless DC motor (PMBLDC) drive, regulated as a current controller by various combinations of Classical Controllers such as PI, GA-based PI, PID Controller. The controllers are simulated using MATLAB software for the BLDC motor drive.
PL
Artykuł przedstawia nowatorską strategię predykcyjnego sterowania równoległym energetycznym filtrem aktywnym (EFA). Proponowane sterowanie zawiera sprzężenie zwrotne od prądu zasilającego i wiąże zalety sterowania w układzie otwartym oraz zamkniętym – szybkość reakcji na zmianę prądu odbioru i bardzo wysoką skuteczność kompensacji. Wysoka jakość prądu kompensacyjnego wynika również z zastosowania w sterowaniu algorytmów predykcyjnych, a także z faktu przyłączenia przekształtnika do sieci poprzez obwód LCL. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych proponowanego algorytmu sterowania.
EN
The paper presents a novel strategy of predictive control for shunt active power filter (APF). The proposed control includes feedback from the supply current and combines the advantages of control in an open and closed loop- the transient response speed after changing the load current and a very high compensation efficiency. The high quality of the compensation current also results from the use of predictive algorithms in the control, as well as from the fact of connecting the converter to the network via the LCL circuit. The article presents the results of simulation tests of the proposed control algorithm.
PL
W artykule przedstawiono kryterium do oceny współpracy zadanego układu regulacji z zadanymi węzłami sieci Internet. Kryterium zostało sformułowane na podstawie zaproponowanej przez autorów metodologii badań procesów sterowania poprzez sieć Internet [3], jak też na podstawie uzyskanych wyników badań.
EN
The article presents the criterion for evaluation of the cooperation given control system at the given nodes in the Internet. The criterion has been formulated on the basis of proposed by the authors of the research methodology of control processes via the Internet [3], as well as on the basis of the obtained results.
EN
We study the application of electromagnetic actuators for the active stabilization of the Leipholz column. The cases of the compressive and tensional load of the column placed in air and in water are considered. The partial differential equation of the column is discretized by Galerkin's procedure, and the stability of the obtained control system is evaluated by the eigenvalues of its linearization. Four different methods of active stabilization are investigated. They incorporate control systems based on feedback proportional to the transverse displacement of the column, its velocity and the current in the electromagnets. Conditions in which these strategies are effective in securing safe operation of the column are discussed in detail.
5
Content available remote Probabilistic design and tuning of LQ control
EN
Important point of each control design is a selection of suitable weight parameters, that balance various control aims assigned by user. This paper proposes the new way to set control parameters automatically by evaluation of system response in comparison with system model. Considering stochastic nature of real-life applications, fully probabilistic design is used. It employs complex information on controlled system behavior by means of probabilistic description.
6
Content available remote Holistic control of energy and material flows of the electric arc furnace
EN
Conventional control of arc furnaces is essentially pattern driven, with patterns based on the input of electric energy. Closed-loop control, which uses the actual furnace conditions, is at best left to some insular solutions. The system presented in this paper is the first control system which offers closed loop holistic control for power and media input. ARCCESS X-MELT FEOS is a joint development by the Helmut-Schmidt-University and SMS DEMAG AG. The system includes the control of transformer tap, impedance operating point, reactor tap, burners and coal injection as well as replay and simulation of process scenarios for off-line studies and system optimization. In its design great stress was placed on transparency and maintainability using the latest design techniques available. This paper will touch upon the basic control strategies used and will illustrate this with examples from the trials at Lech-Stahlwerke which were successfully conducted to demonstrate the performance and the reliability of the system.
PL
Typowe sterowanie piecami łukowymi zasadniczo jest oparte na mocy wejściowej energii elektrycznej. Sterowanie w ob- wodzie zamkniętym, które stosuje bieżące warunki piecowe jest w najlepszym wypadku wykorzystane do ograniczonych zastosowań. System przedstawiony w tym artykule jest pierwszym systemem sterowania, który oferuje holistyczne sterowanie obwodem zamkniętym mocy wejściowej. ARCCESS X-MELT FEOS jest wspólnym przedsięwzięciem Helmut-Schmidt-University i SMS DEMAG AG. System zawiera kontrolę zaczepów transformatora, punktu sterowania impedancją, zaczepu dławika, palników i wdmuchiwania węgla, jak również oferuje powtórzenia i scenariusze symulacji procesu dla badań off-line oraz optymalizację systemu. Używając ostatnich dostępnych rozwiązań technicznych wielki nacisk został położony na przejrzystość i łatwość konserwacji. Artykuł dotyczy podstawowych dostępnych strategii sterowania oraz przedstawia przykłady prób zrealizowanych w Lech- Stahlwerke, które demonstrują uzyskane osiągnięcia i niezawodność systemu.
7
Content available remote Sterowanie i regulacja elastycznymi systemami wytwarzania
PL
W referacie przedstawiono problem sterowania i regulacji nowoczesnymi elastycznymi systemami wytwarzania. Przedstawiono metody sterowania pracą ESW w układzie otwartym i w układzie zamkniętym czyli regulację. Sterowanie w układzie otwartym odbywa się z wykorzystaniem harmonogramów wygenerowanych w programie eM-Plant. W drugim przypadku podjęto próbę automatycznej regulacji systemem za pomocą wnioskowania rozmytego.
EN
The paper presents conception of open-loop control and closed-loop control of Flexible Manufacturing Systems. Open-loop control is based on schedules, which are generated with help of eM-Plant program. In second case one take under consideration the test of automatic control with the help of the existing bases of rules and Fuzzy logic blurred inference.
8
EN
The phasor tracking methods enable to identify power angles and rotor speed deviations of the generators. For simplified power system model the power angles and speed deviations constitute the state variables of the system. How to use such state variables to the closed-loop control of the shunt FACTS devices is the subject of the paper. The relevant control formulas are derived for the non-linear system model using direct Lyapunov method. Validity and robustness of the proposed control has been confirmed by simulation for multi-machine test system.
PL
Metoda pomiaru fazorów umożliwia określenie kątów obciążenia generatorów oraz poślizgów ich wirników. W przypadku uproszczonego modelu systemu elektroenergetycznego kąty obciążenia oraz poślizgi wirników stanowią zmienne stanu systemu. Przedmiotem artykułu jest metoda wykorzystania tych zmiennych stanu do sterowania bocznikowych urządzeń FACTS w układzie z zamkniętą pętlą sterowania. Zakłada się przy tym, że obiektem sterowania jest cały system elektroenergetyczny a nie pojedyncze urządzenie FACTS. Odpowiednie wzory określające sterowanie wyprowadzono dla nieliniowego modelu systemu wielomaszynowego korzystając z bezpośredniej metody Lapunowa. Przydatność i poprawność wyprowadzonych wzorów potwierdzono za pomocą symulacji wielomaszynowego systemu z wykorzystaniem proponowanego sterowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.