Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 264

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  climate change
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Consequences of climate change for farming and rural areas
EN
Considerable climate changes have been observed in the last 50 years – warming in every spatial scale (global, continental, regional and local), changes in atmospheric precipitation and several weather extremes, shrinking of cryosphere and sea level rise. The warming since the mid-20th century has predominantly been due to greenhouse gas emissions from human activities, in particular the combustion of fossil fuels, farming and other changes in land use. The paper presents the aspects of impact of climate change for farming and food security and the impact of farming for climate change in Polish and global scale. Agriculture holds a meaningful potential of reduction of greenhouse gas emissions and of carbon sequestration. It will be necessary to manage optimally advantageous changes and effectively adapt to adverse changes.
EN
The article deals with the problems of houses on the water and housing construction located in water, floodplains, wetlands, climate change, etc.. The theoretical and analytical part of the article was described on the example of the city of Szczecin and the conditions occurring there. The undertaken analyzes were compared with the applicable provisions of the Polish Building Law and Water Law, as well as necessary to obtain official decisions for this type of investment.
PL
W artykule podejmuje się problematykę domów na wodzie oraz budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego na terenach wodnych, zalewowych, podmokłych itp. W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione badania i analizy na temat możliwości jakie dostarczają takie rozwiązania, związanych z nimi szanse dla zasiedlania nowych terenów, z uwzględnieniem problematyki zmian klimatycznych. Teoretyczno-analityczna część artykułu opisana została na przykładzie miejscowości Szczecin i występujących tam uwarunkowań. Podjęte analizy zestawiono z obowiązującymi przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Prawa Wodnego, a także koniecznymi do uzyskania decyzjami urzędowymi dla tego typu inwestycji.
4
Content available remote Rola instytutów badawczych we wsparciu działań adaptacyjnych do zmian klimatu
EN
A crucial part of every adaptation planning and disaster risk reduction is estimation of vulnerable areas and risk in the future. Only a well-developed monitoring system could bring valuable information to create possible scenarios to set up adaptation plans. Monitoring systems of meteorological conditions, surface water, groundwater, landslides, seacoast, agricultural drought as well as their standards and methodologies, are crucial for establishing an effective warning system of every country, and thus are the subject of research conducted by national institutes. Therefore, the conditions of this national research (getting trained staff, equipment etc.) is essential to provide reliable information for a national adaptation plan and for economic assessment of climate change impacts. Poland has significant experiences in monitoring systems, data collecting and visualizing, as well as in the development of scenarios and risk maps. Methodologies and capacity building, necessary for their use, along with experiences and lessons, learned to get valuable information for disaster risk reduction, were presented by the authors from the research during the 24th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 24) in Katowice (December 2018). The presentation contributed to the global adaptation process through experience sharing that is important for the relevant research conducted in the least developed countries.
PL
Obserwowany od ponad stu lat globalny wzrost temperatury na Ziemi powoduje zmniejszanie grubości pokryw lodowych monitorowany za pomocą satelitarnych misji altimetrycznych i grawimetrycznych, a także globalny wzrost poziomu oceanu światowego monitorowany za pomocą pomiarów mareograficznych oraz altimetrii satelitarnej. Jako jedną z przyczyn wzrostu tej temperatury wymienia się działalność człowieka, która związana jest z produkcją gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, na skutek spalania olejów napędowych, węgla oraz gazu. Atmosferę ziemską dogrzewa, jednak bez wzrostu globalnej temperatury, stały dopływ energii płynącej z wnętrza Ziemi na skutek rozpadu radioaktywnych izotopów uranu, toru i potasu. Ostatnie badania wskazują, że jedną z przyczyn zmian ziemskiego klimatu może być również zmienna aktywność cyklu słonecznego, która poprzez emisję wiatru słonecznego wpływa na intensywność galaktycznego promieniowania kosmicznego odpowiedzialnego za jonizację troposfery i powstawanie chmur na niskich wysokościach. Nieznaczne zmniejszanie się globalnego zachmurzenia w poprzednim i obecnym stuleciu wpływa na zmniejszanie się średniego albedo, które zwiększa dopływ do powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego ogrzewającego troposferę oraz wody oceanu światowego.
EN
The global increase in temperature on Earth, observed for over a hundred years, causes a decrease in the thickness of ice covers monitored by satellite altimetry and gravimetric missions, as well as a global sea level rise monitored by mareographic measurements and satellite altimetry. One of the reasons for the increase in this temperature is human activity, which is associated with the production of greenhouse gases, in particular, carbon dioxide, due to the combustion of fuel, coal and gas. The Earth's atmosphere is warming up, however, without increasing global temperature, by a constant supply of energy flowing from the Earth's interior due to the decay of radioactive isotopes of uranium, thorium and potassium. Recent studies indicate that one of the causes of changes in the Earth's climate may also be the solar cycle variability, which through the emission of solar wind affects the intensity of galactic cosmic radiation responsible for the ionization of the troposphere and the formation of clouds at low altitudes. A slight decrease in global cloud cover in the previous and present century causes the decrease of the Earth's albedo, which increases the inflow of solar radiation to the Earth's surface heating the troposphere and the global sea waters.
EN
Scientific evidence of climate change has never been more profound. Activists around the world now demand climate action from global leaders on almost a daily basis. Yet, decision makers are not in a rush to deal with the climate emergency. The present article looks at the politics of climate change through the lens of decision-making under uncertainty to understand whether uncertainty and risk can explain the lack of decisive action on the part of the global leadership and posits that the politics of climate change reflect the climate system itself: complex, multi-layered, driven by many inter-related elements and diverse in its manifestations.
PL
Naukowe dowody odnoszące się do zmian klimatu są niepodważalne. Aktywiści na całym świecie wymagają od globalnych liderów działań klimatycznych niemal codziennie. Jednak decydenci nie spieszą się z rozwiązaniem kryzysu klimatycznego. W niniejszym artykule przyglądamy się polityce zmian klimatu przez pryzmat podejmowania decyzji w warunkach niepewności, aby zrozumieć, czy niepewność i ryzyko mogą wyjaśnić brak zdecydowanych działań ze strony światowego przywództwa i zakładamy, że polityka zmian klimatu odzwierciedla system klimatyczny sam w sobie: złożony, wielowarstwowy, napędzany przez wiele powiązanych ze sobą elementów i różnorodny w swoich przejawach.
EN
Due to natural mechanisms of transformation the carbon compounds contained in the atmosphere into the humus, soil is an important factor controlling the concentration of atmospheric CO2. The mass of carbon contained in organic matter accumulated in the surface layer of the Earth’s crust is greater than the mass of this element in the atmosphere or biomass of all the organisms living over the globe. Over the recent years, much attention has been paid to the role of soils in limiting the reasons of climate changes, considering the possibility of increasing carbon sequestration in this matrix. This way of approaching the problem of the greenhouse effect, which does not require an involvement of complex and expensive technological solutions aimed at capturing and storing the atmospheric CO2, and additionally contributing to improving the quality of soil and water environment, and soil productivity is fully sustainable and combines the environmental, economic and social issues.
PL
Dzięki istnieniu naturalnych mechanizmów transformacji związków węgla zawartych w atmosferze w związki próchniczne, gleba stanowi istotny czynnik kontrolujący stężenie atmosferycznego CO2. Masa węgla zawartego w materii organicznej nagromadzonej w powierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej jest większa niż masa tego pierwiastka w atmosferze lub biomasie organizmów żywych. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się roli gleb w ograniczeniu przyczyn zmian klimatycznych, poddając pod rozwagę możliwości zwiększenia w nich sekwestracji węgla. Taki sposób podejścia do problemu efektu cieplarnianego, nie wymagający wprowadzania złożonych i drogich rozwiązań technologicznych nakierowanych na wychwytywanie i magazynowanie atmosferycznego CO2, a dodatkowo przyczyniający się do poprawy jakości środowiska gruntowo-wodnego oraz produktywności gleb jest w pełni zrównoważony, gdyż łączy ze sobą zarówno kwestie środowiskowe, gospodarcze i społeczne.
EN
The objective of this paper is to determine the trend and to estimate the streamflow of the Gökırmak River. The possible trend of the streamflow was forecasted using an autoregressive integrated moving average (ARIMA) model. Time series and trend analyses were performed using monthly streamflow data for the period between 1999 and 2014. Pettitt's change point analysis was employed to detect the time of change for historical streamflow time series. Kendall's tau and Spearman's rho tests were also conducted. The results of the change point analysis determined the change point as 2008. The time series analysis showed that the streamflow of the river had a decreasing trend from the past to the present. Results of the trend analysis forecasted a decreasing trend for the streamflow in the future. The decreasing trend in the streamflow may be related to climate change. This paper provides preliminary knowledge of the streamflow trend for the Gökırmak River.
EN
In the present work, we assessed the carbon sequestration capacity of mangrove forests (Avicennia marina) in relation to nutrient availability and salinity gradients along the Red Sea coast of Saudi Arabia. This was achieved through estimating the sediment bulk density (SBD), sediment organic carbon (SOC) concentration, SOC density, SOC pool, carbon sequestration rate (CSR) and carbon sequestration potential (CSP). The present study was conducted at 3 locations (northern, middle and southern), using 7 sites and 21 stands of mangrove forests (A. marina) along ∼1134 km of the Red Sea coastline of Saudi Arabia (from Duba in the north to Jazan in the south), all of which are in an arid climate. The correlation coefficients between the water characteristics and the first two Canonical Correspondence Analysis (CCA) axes indicated that the separation of the sediment parameters along the first axis were positively influenced by TDS (total dissolved solids) and EC (electric conductivity) and were negatively influenced by total N and total P. On the other hand, the second axis was negatively correlated with total N, total P, EC and TDS. The SOC pools at the northern (10.5 kg C m−2) and southern locations (10.4 kg C m−2) were significantly higher than the SOC pool at the middle location (6.7 kg C m−2). In addition, the average CSR of the northern (5.9 g C m−2 yr−1) and southern locations (6.0 g C m−2 yr−1) were significantly higher than they were in the middle location (5.0 g C m−2 yr−1).
EN
The aim of this study was to conduct the first comprehensive evaluation of carbon stock in the sediments of Avicennia marina (black mangrove) and Rhizophora mucronata (red mangrove) along the coastline of an arid region (Farasan Islands, Saudi Arabia). Such information is necessary for the development of any management plan for the mangrove ecosystems along the Saudi Red Sea islands and provide a rationale for the restoration of mangrove forests in Saudi Arabia. A. marina and R. mucronata locations showed significant (P < 0.001) differences in sediment bulk density (SBD) and sediment organic carbon (SOC) concentration with higher mean values for both in the sediments of A. marina. Considering the whole depth of sediment sampled (0-50 cm), the highest value of SOC stock (12.3 kg C m−2) was recorded at A. marina locations and the lowest (10.8 kg C m−2) at R. mucronata locations. Thus, the SOC stock of A. marina was greater than that of R. mucronata by 114.3%. Consequently, considering the rate of carbon sequestration and the area of mangrove forests (216.4 ha), the total carbon sequestration potential of mangroves in the Farasan Islands ranged between 10.3 Mg C yr−1 and 11.8 Mg C yr−1 for R. mucronata and A. marina locations, respectively. Thus, it is necessary to protect and restore these ecosystems for the sequestration of carbon and for their other valuable ecosystem services.
EN
This paper is devoted to assessing the farming risks associated with excessive moisture effects in the Humid Zone of Western Russia over the past seven decades. The proposed spatiotemporal monitoring of the areas of this zone vulnerable to over-wetting allows us to evaluate the aggregate impact of climate variability and change on the degree of risk to farming over time. Furthermore, the detailed scale of the G.T. Selyaninov Hydrothermal Index (HTC) (with high values in July) is proposed to identify the recurrence and intensity of such risks as crop lodging under ongoing climate change (by comparing two 35-yr time intervals: 1945-1979 and 1980-2014). The functional analysis of HTC helps to show an increasing contribution of extreme precipitation totals to lodging intensity in comparison with cumulative air temperature contribution in recent decades, even in cases when air temperature sums have a tendency to increase. Moreover, the regression relationships between high precipitation totals and high HTC values are revealed more distinctly in the time interval of 1980-2014 due to a decrease in the residual variance. The comparative analysis of empirical distributions of total seasonal precipitation deviations from trends within time intervals 1946-1980 and 1981-2015 also confirmed the increasing recurrence of marginal positive anomalies in summer and autumn precipitation totals in the time interval of 1981- 2015. In conclusion, the effects of excess moisture on the sustainability of regional crop production are assessed, and adaptation strategies are discussed.
EN
The purpose of the paper is to analyze the spatial variability of precipitation in Poland in the years 1981–2010. The average annual rainfall was 607 mm. Precipitation in Poland is characterized by high spatial and temporal variability. The lowest annual precipitation was recorded in the central part of the country, where they equaled 500 mm. The highest annual precipitation totals were determined in the south, equaling 970 mm. The average precipitation in the summer half-year is 382 mm (63% of the annual total). On the basis of data from 53 climate stations, maps were made of the spatial distribution of precipitation for the period of the year and winter and summer half-year. The kriging method was used to map rainfall distribution in Poland. In the case study, cross-validation was used to compare the prediction performances of three periods. Kriging, with exponential type of semivariogram, gave the best performance in the statistical sense. Their application is justices especially in areas where landform is very complex. In accordance with the assumptions, the mean prediction error (ME), mean standardized prediction error (MSE), and root mean-square standardized prediction error (RMSSE) values are approximately zero, and root-mean-square prediction error (RMSE) and average standard error (ASE) reach values well below 100.
EN
The increasing risk of wind erosion in the context of climate change represents a highly pressing issue. This increase is a result of the growing occurrence of droughts and elevated temperatures in the intensively farmed areas. Effective protection against the wind erosion can be provided by windbreaks, especially during the period when the soil is not protected by the vegetation cover of crops. In this report, the authors wanted to compare the methods defining the windbreak protection zones. The optical porosity and the windbreak height were the basic parameters for defining the protection area. The various methods differ among themselves by using the windbreak height parameter or not. The optical porosity of the windbreaks was determined based on photographic documentation. For the comparison, the cadastral area of Micmanice was selected due to the wide network of windbreaks in this locality. A database of windbreak height and optical porosity for each windbreak was set up. Our report thus presents the application of the new knowledge aimed at updating the methods and procedures for assessing the vulnerability of the area by wind erosion. The application of the method involving the optical porosity and windbreak height parameters resulted in a significant reduction of the windbreak protection zone compared to the method omitting the windbreak height.
PL
W pracy omówiono projekcje zmiany klimatu na obszarze Polski oraz jej oddziaływania na stan ilościowy zasobów wodnych w dorzeczach Wisły i Odry. Modele klimatyczne przewidują ocieplenie klimatu i wzrost sumy opadów atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimy i wiosny. Do oceny stanu ilościowego zasobów wodnych w horyzontach czasowych 2021-2050 oraz 2071-2100 wykorzystano model hydrologiczny SWAT. W świetle uzyskanych wyników, spodziewany jest wzrost wielkości średniego odpływu rocznego (zwłaszcza w miesiącach zimowych) jak i przepływów wysokich i niskich. Jednocześnie przewidywany jest wzrost zagrożenia suszą glebową. Przedstawione wyniki stanowią istotny wkład do dyskusji nad adaptacją gospodarki wodnej do zmiany klimatu.
EN
The article discusses the climate change forecast for the territory of Poland and its impact on the quantity of water resources in the Vistula and Oder river basins. Climate models predict climate warming and an increase in total precipitation, in particular in the winter and spring seasons. In order to assess the amount of water resources in the years 2021-2050 and 2071-2100, the researchers used the SWAT hydrological model. The results of modelling indicate an increase in the annual average outflow volume (in particular in winter months), as well as in high and low water flows. At the same time, they predict and increased risk of soil drought. The presented results constitute a significant contribution to the debate on water management adaptation to climate change.
PL
Zasoby wodne poddawane są presji powodowanej zarówno przez czynniki antropogeniczne, jak i naturalne związane ze zmianami klimatu. Świat stoi przed dużym wyzwaniem zapewnienia wszystkim dostępu do wody w odpowiedniej ilości i jakości, podczas gdy z jednej strony mamy do czynienia ze zmniejszaniem się zasobów wodnych, z drugiej zaś ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na wodę. Ponadto zmieniający się klimat powoduje nasilanie się ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych takich jak susze i powodzie. Niedobór wody oraz skutki katastrof naturalnych powodują coraz groźniejsze konsekwencje społeczne, gospodarcze i polityczne. W obliczu wyzwań przed jakimi stoi gospodarka wodna konieczne jest zintegrowane podejście do zmiany klimatu i gospodarki wodnej oraz wyznaczanie ambitnych celów związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi. Aktualnie działania w obszarze polityki i zarządzania zasobami wodnymi podejmowane na forum KE i w Polsce uwzględniają te wyzwania
EN
Water resources are under anthropogenic as well as natural, climate change-related pressure. The world faces a serious challenge of ensuring access to freshwater in the appropriate quality and quantity to all, in a situation where the water resources are diminishing and the demand for water is rising. Furthermore, the changing climate leads to an intensification of extreme hydrological and meteorological phenomena, such as droughts and floods. Shortage of water and effects of natural disasters lead to increasingly dangerous social, economical and political consequences. With the challenges faced by water management, it is necessary to develop an integrated approach to the climate change and water management, as well as set ambitious water resources management goals. The current activity of the European Commission and Poland in the area of water policy and water resources management take these challenges into account.
PL
Porozumienie paryskie z 2015 r. ustanawia ramy dla wszystkich państw członkowskich do podejmowania działań, które przyczynią się do zahamowania lub znacznego spowolnienia zmian klimatycznych. W artykule przedstawiono charakterystykę kluczowych aspektów wynikających z decyzji Porozumienia paryskiego. Monitorowanie postępów w realizacji porozumienia paryskiego oraz pakietu klimatycznego wypracowanego w Katowicach w 2018 r., nie jest możliwe bez prowadzenia obserwacji i pomiarów stanu poszczególnych elementów atmosfery i hydrosfery, z zastosowaniem jednolitej metodyki. Pomiary te są w Polsce prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane gromadzone i przetwarzane przez Instytut są podstawą do określania poziomu realizacji celów Porozumienia paryskiego, ale także do monitorowania, prognozowania i planowania niezbędnych działań na terytorium Polski.
EN
The 2015 Paris agreement sets framework for all the Member States to take action aimed at tackling or significantly slowing down the climate change. The article presents the characteristics of key aspects resulting from the Paris Agreement decisions. The monitoring of progress in implementation of the Paris Agreement and the 2018 Katowice climate package is not possible without observations and measurements of different elements of the atmosphere and hydrosphere using unified methodology. These measurements are carried out in Poland by the Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute. Data collected and processed by the Institute constitute the basis for determination of the progress in implementation of the Paris Agreement goals, as well as for monitoring, forecasting and planning necessary action on the territory of Poland.
PL
Artykuł ma na celu wskazanie, jak w polskich miastach radzą sobie z planistyką miejską w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Koncentruje się na wysiłkach zmierzających do wzmocnienia odporności miast na coraz częściej występujące kryzysy związane z naprzemiennym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwłaszcza powstawania miejskich wysp ciepła i powodzi. Artykuł jest tylko wstępem do przedstawienia, w jaki sposób miasta starają się przyspieszyć wdrażanie niebiesko-zielonej infrastruktury.
EN
This short article is aims to explore the implementation of climate adaptive changes in municipal planning in Poland. Focusing on municipal efforts aimed at strengthening resistance of municipalities to the increasingly occurring crises related to the alternating occurrence of extreme weather phenomena, especially the formation of urban heat islands and floods. The article is just an introduction to present how municipalities tackle to boost the implementation of blue-green infrastructure.
EN
Since transport is of great importance for sustainable socio-economic development, it is necessary to implement adaptive measures aimed at increasing the resistance of enterprises in the Transport-Forwarding-Logistics (TFL) sector to the negative effects of climate phenomena. The involvement of many entities and institutions at the national, regional, and local levels is necessary to implement effective adaptative and preventive measures. An important role in the implementation of these activities was assigned to transport companies, which are the subject of the article. Based on  a  survey conducted among a purposefully selected group of enterprises from the TFL sector, an assessment of the awareness of the climate change effects and the need to undertake adaptative activities was made.
PL
Ze względu na fakt, że transport ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, konieczne są działania adaptacyjne mające na celu zwiększenie odporności przedsiębiorstw sektora Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) na negatywne skutki zjawisk klimatycznych. Do wdrożenia efektywnych działań adaptacyjnych i zapobiegawczych niezbędne jest zaangażowanie wielu podmiotów i instytucji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ważną rolę we wdrażaniu tych działań przypisano przedsiębiorstwom transportowym, co stanowiło przedmiot rozważań podjętych w artykule. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, wśród celowo wybranej grupy przedsiębiorstw sektora TSL, dokonano oceny świadomości skutków zmian klimatu i konieczności podejmowania działań adaptacyjnych.
EN
Global warming causes changes in the buildings' demand of energy and the comfort of their users. This requires the modification of heating systems and air conditioning systems. The article describes the conducted simulations of changing temperatures in individual zones of the exemplary building and its energy demand for the needs of ventilation, heating and air conditioning related to the forecasted changes in external temperatures. The obtained results show decreasing energy demand for heating and its increasing demand for cooling. This is particularly important for designers, both architects and constructors and installers, who will have to face changing climatic conditions in their projects.
PL
Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu powoduje, ze zmienia się zapotrzebowanie budynków na energię oraz komfort ich użytkowników. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji systemów instalacji cieplnych i stosowania systemów klimatyzacji. W artykule opisano przeprowadzone symulacje zmieniających się temperatur w poszczególnych strefach przykładowego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji związanych z prognozowanymi zmianami temperatur zewnętrznych. Uzyskane wyniki pokazują zmniejszające się zapotrzebowanie energii na ogrzewanie oraz jej rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to szczególnie istotne dla projektantów, zarówno architektów i konstruktorów, jak i instalatorów, którzy będą musieli zmierzyć się w swoich projektach ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
EN
Remains of a vast Roman pottery production complex were found on the shore of the Plemići Bay (Općina Ražanac, Zadar county) in 2012, and confirmed by geophysical survey. Ground-penetrating radar measurements revealed outline of a rectangular building that finds analogies with Roman storehouses (horreum). The area occupied by remains of the Roman pottery workshop was covered by immense soil-debris flows. Three geological exposures located to the north of the remains of the Roman building were documented using lithological and malacological analysis, and magnetic susceptibility measurements. The profiles revealed at least three generations of slope sediments, formed in result of intensive soil or debris flows in a dry climate, most probably in 5th c. AD. In the next, wet phase sediments were transported downslope and deposited on the Roman structures after 5th c. AD. Environmental conditions at Pelmići were supply with paleoclimate evidence from the Adriatic region. At ca. 1.5 cal. BP lake levels in the eastern Adriatic area were drastically reduced, probably because of strong decrease in humidity, correlated with the so-called North Atlantic Bond event 3. The drought was followed by a humid episode, also attested at the Plemići archaeological site.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.