Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  client-server technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono przykład systemu eksperckiego (doradczego) „Agrofagi roślin sadowniczych” w ochronie roślin sadowniczych. Ze względu na to, że tego rodzaju systemy powinny być dostępne dla większej liczby użytkowników, zastosowano rozproszony system technologii klient-serwer. Interfejs systemu wykonano wykorzystując standardowy język opisu stron internetowych – HTML (HyperTekst Markup Language) wraz ze skryptami CSS (Cascade Style Sheets). Dynamiczne aspekty działania stron zrealizowano za pomocą języka PHP (PHP HypertextnPreprocessor), a podstawową bazę danych zaimplementowano w oparciu o system zarządzania bazą danych MySQL.
EN
The paper presents an example of the expert system (advisory) „Pests of fruit plants” in the protection of fruit plants. Due to the fact that such systems should be available to a larger number of users, the system uses a distributed client-server technology. The system interface is made using a standard description language websites – HTML (hypertext markup language), together with scripts CSS (Cascade Style Sheets). Dynamic aspects of the party were accomplished using PHP (PHP HypertextnPreprocessor), and the primary database is implemented based on database management system MySQL.
2
Content available remote System zarządzania dokumentacją techniczną
PL
Opisano autorski, komputerowy system tworzenia i zarządzania obiegiem dokumentacji technicznej wykorzystujący bazodanową technologię klient – serwer. Opracowano i zweryfikowano model obiegu dokumentacji technicznej. Aplikacja, napisana z użyciem darmowych narzędzi programistycznych została przetestowana i wdrożona w przedsiębiorstwie elektroinstalacyjnym.
EN
The computer aided management system for technical documentation was described. The system uses the database client-server technology. The model of the technical documentations circulation was discovered and verified. The application written using free software tools has been tested and implemented in the practice.
PL
W artykule omówiono główne zagadnienia związane z rozwojem kartografii internetowej. Autor zwraca szczególną uwagę na te aspekty mariażu map i sieci WWW, w których wyraźna jest polaryzacja zainteresowań badaczy; przedstawia problematykę formatów plików, relacji klient - serwer, oprogramowania, dostępu do Internetu oraz różnic między użytkownikami.
EN
The era of maps and the World Wide Web spans less than a decade and a half and it is already characterized by widely divergent, almost polarizing, areas of development. These sharp contrasts are evident in the available file formats for online maps, sever/client relationships, commercial vs. open source software, desktop vs. mobile Internet access, and the widely divergent savvy of the user audience. To better understand how maps are being transformed for the Internet, and what future developments might be, it is necessary to recognize these sharply contrasting areas of development.
PL
Zastosowanie Internetu w fotogrametrii wiąże się z przekazywaniem informacji opisowych oraz obrazów rastrowych. Budowa takich aplikacji jest złożona i ma swoje ograniczenia zwłaszcza, gdy aplikacja ta wykorzystuje po stronie klienta przeglądarkę internetową. W artykule autor przedstawia strukturę i opisy wykonanych kilku wybranych aplikacji internetowych wykorzystujących przeglądarkę typu IE, Opera lub Mozilla. Do opisu wykorzystano diagramy czynności języka UML. Jako pierwsza przedstawiona została aplikacja wyznaczania współczynników transformacji z układu współrzędnych pikselowych do układu współrzędnych tłowych. Pomiar współrzędnych pikselowych znaczków tłowych jest zautomatyzowany. Po wskazaniu początkowego znaczka oraz obszaru drugiego znaczka, wszystkie znaczki odnajdywane są z wykorzystaniem metody spasowania obrazów. Za pomocą drugiej aplikacji można wyznaczyć elementy orientacji wzajemnej oraz generować przestrzenne obrazy terenu w postaci anaglifów. Kolejna aplikacja pozwala mierzyć współrzędne terenowe punktów stereogramu oraz mierzyć pola powierzchni zaznaczonych wielokątów. Przedstawione rozwiązania mają duże walory dydaktyczne. Do prezentacji przykładów wykorzystano zrzuty ekranowe wykonane w trakcie wykonywania aplikacji przez Internet za pomocą przeglądarki. Z punktu widzenia struktury programu, są to aplikacje rozproszone, a zatem funkcje zapisane jako procedury oraz dane znajdują są na kilku komputerach sieci. Wykorzystuje się technologię klient serwer z cienkim klientem lub webową architekturę trójwarstwową. Procedury tej aplikacji po stronie serwera jak i klienta zostały napisane w języku Java. Niezbędne dane jak elementy orientacji zdjęć i parametry obrazów przesyłane są binarnie lub w postaci zbiorów tekstowych. Zdjęcia zaś jako zbiory typu JPEG, wycinane z piramidy obrazów przechowywanych na serwerze w postaci zbiorów typu BMP. Anaglify przesyła się jako strony zapisane w kodzie HTML zawierające zbiór typy JPEG. W artykule przedstawiona jest również koncepcja budowy numerycznego modelu terenu oraz ortoobrazów przez Internet. Opisywane aplikacje działają na serwerze Katedry Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ( http://www.kfit.uwm.edu.pl/zp/). Dostępne są również z pośrednictwem strony internetowej International Society of Photogrammetry & Remote Sensing, WGIV/5: Web-based Geoinformation Services & Applications.
EN
Using internet technology for photogrammetric tasks is connected with the combined transfer of descriptive information and raster images. The construction of this kind of software is complicated and has many limitations, especially when applications make use of internet browsers on the client side. In this paper, the author concentrates on the possibilities offered by the Internet. Proposed solutions of photogrammetric tasks are based on an application server and computers equipped with standard internet browsers, e.g. Internet Explorer, Netscape, Opera. The structures and specifications of several selected internet applications created by the author are described. All of them were written in Java. Activity diagrams in the UML language were used to describe the structures of algorithms. The first presented application determines the transformation coefficients from the pixel coordinate system to the fiducial coordinate system. Measurement of the pixel coordinates of fiducial marks is automated. After indication of the initial fiducial mark and the area of the approximate location of the next fiducial mark, the remaining marks are appointed using image correlation methods. The elements of relative orientation and three-dimensional image of the terrain in an anaglyph form can be generated by means of the second described application. The next program surveys points in a stereopair and calculates their terrain coordinates. The area of the polygon given by measured point is also determined. The print screens, which were executed during the program run via Internet, were used for presentation of the examples. The introduced solutions have great didactic value. They are distributed applications from the point of view of program structure. Thus, the functions written as procedures and data are located on several network computers. To create them, client-server technology with thin client or a three-layer system architecture was used. Essential data such as elements of photos orientation and parameters of images are sent in binary or in the form of a text package. Photos, which are cut out from original image pyramid stored on server in the BMP files, are delivered to user as JPEG files. Anaglyphs are transferred as web pages in HTML code. The idea of generating Digital Terrain Model and orthoimages via Internet is also presented in the article. The described applications work on the Department of Photogrammetry and Remote Sensing server. They are also accessible by the agency of the internet page of International Society of Photogrammetry & Remote Sensing, WGIV/5: Web-based Geoinformation Services & Applications.
5
Content available remote Koncepcja realizacji rozproszonego szkieletowego systemu ekspertowego
PL
W pracy przedstawiono koncepcję realizacji rozproszonego szkieletowego systemu ekspertowego. Za podstawę konstrukcji wybrano system szkieletowy PC-Shell, który dzięki możliwości integracji z innymi programami został rozbudowny o moduły realizujące zdalny dostęp. Przedstawiono warstwową architekturę rozwiązania opartą na technologii klient/serwer w wariancie z "cienkim" klienetm.
EN
The conception of realization of distributed expert system shell is shown in this paper. PC-Shell - expert system shell was chosen as a base for construction. Due to its ability to integrate with other software this system was expanded by remote access modules. This article presents tier architecture's solution built in client/server technology with thin client.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.