Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  classifications
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, some of the existing classifications of the Saleh’s and related models of the AM/AM and AM/PM conversions occurring in communication power amplifiers (PA) are reviewed. It is shown that these classifications are inconsistent and must be refined. Obviously, carrying out such a refinement properly needs a good knowledge and correct understanding of the mechanisms leading to the AM/AM and AM/PM conversions. This was achieved in this paper by performing a thorough analysis of the PA behavior using an analytical tool, the Volterra series. The main points of this analysis are presented here in great detail. Among others, it is shown that the influence of the PA memory on the AM/PM conversion is two-fold: direct and indirect. The former can be however fully neglected. On the other hand, the indirect influence caused by “the interaction of the carrier with the PA memory” cannot be neglected when the PA has not enough wideband frequency characteristics. The latter effect mentioned causes changes in the carrier phase that are received as the phase changes of the baseband modulating signal.
EN
A paper constitutes characterization of basic information about transport of dangerous materials by different branches of transport. At the beginning of it description of transport's mean and its classification have been done. Further, author characterized rules of law in area of transport of dangerous goods in the framework of different branches of transport. Another theme mentioned in the paper concerns packages and their role in transport of analyzed goods. Author except of explanation of functions and divisions of packages, put emphasis on meaning of packages in transport of dangerous materials.
PL
Opracowanie stanowi charakterystykę podstawowych informacji na temat transportu materiałów niebezpiecznych różnymi gałęziami transportu. Na początku przedstawiono pojęcie transportu i jego klasyfikację. Następnie scharakteryzowane zostały regulacje prawne w obszarze transportu materiałów niebezpiecznych, w ramach poszczególnych gałęzi transportu. Kolejnym tematem, który poruszono w dalszej części referatu to opakowania i ich rola w transporcie analizowanych materiałów. Zwrócono także szczególną uwagę na znaczenie opakowań przy przewozach materiałów niebezpiecznych.
PL
Artykuł w swoim założeniu odpowiada na postawione pytanie badawcze: jak proces liberalizacji rynku energii elektrycznej wpływa na rozwój usług świadczonych w branży elektroenergetycznej? Na wstępie praca przedstawia krótką genezę pierwszego w Europie procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, który był zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii. Ponadto zostały opisane trudności z klasyfikacją coraz większej ilości usług obecnych na liberalnych rynkach energii elektrycznej według światowej organizacji handlu (WTO). Aspekt ten został podkreślony również w odniesieniu do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W części pierwszej przedstawiono funkcjonowanie europejskiego hurtowego rynku energii elektrycznej, podmioty na nim obecne, strukturę wytwórczą i główne rynkowe centra handlu energią w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Następnie został poruszony problem ograniczający funkcjonowanie europejskiego rynku energii w UE, który polega na małej ilości i niewystarczającej zdolności przesyłowej istniejących sieciowych połączeń transgranicznych, zwłaszcza wśród państw z Europy Środkowo-Wschodniej. W drugiej części zaprezentowano ogólną strukturę i zasady funkcjonowania zliberalizowanego rynku energii elektrycznej w Polsce. Począwszy od opisu wspólnotowych i krajowych podstaw prawnych, poprzez zasadę unbundlingu, a kończąc na konkurencyjnych i rynkowych formach handlu energią elektryczną. W trzeciej części zaprezentowano dynamiczny rozwój usług wynikający z procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Poszczególne rodzaje usług zostały podzielone na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią usługi podstawowe, na które składają się przesył i dystrybucja oraz handel. Drugą grupę stanowią uzupełniające usługi dodatkowe w postaci transmisji danych sieciami elektroenergetycznymi. Trzecia grupa to usługi zewnętrzne, takie jak np. consulting czy audyt energetyczny. Artykuł zakończony jest konkluzją mówiącą, że proces liberalizacji rynku energii elektrycznej znacznie przyspiesza rozwój usług świadczonych w branży elektroenergetycznej. Jednocześnie możemy stwierdzić, że zarówno światowe jak i polskie klasyfikacje usług nie nadążają za dynamicznym liberalnym rozwojem rynku energii elektrycznej i w przyszłości raczej pewne są zmiany rozszerzające te klasyfikacje.
EN
This article answers the following research question: how does the process of liberalization of the electricity market affects the development of services related to the electrical sector? The article starts by presenting a brief genesis of the liberalization of electricity markets around the world, which began in the UK. The article also reviews the difficult classification of the growing portfolio of services defined by the World Trade Organization WTO, which are present in liberalized electricity markets. This aspect was also emphasized in relation to the Polish Classification of Goods and Services (PKWiU) and the Polish Classification of Activities (PKD). The first part of the article presents the functioning of the European electricity market, the major players in the market, and the structure of the European electricity trading market. The limitations of the European electricity market is functioning were also presented, limitations which are due to the limited number of cross border network connections and their insufficient capacity for certain European countries. The second part of the article presents the complicated structure of and the rules for operating within the liberalized electricity market in Poland. It begins with a community description and the local legal basis provided by the rule of unbundling, ending with competitive and market forms of electrical energy trading. The third part of the article presents the dynamic development of services resulting from the liberalization of the electricity market in Poland. Different types of services were divided into three groups. The first group consists of basic services, which include transmission and distribution as well as trade. The second group consists of the additional basic services such as data transmission via the electricity networks. The third group includes external services such as consulting, advisory, or energy audits. The analysis concludes that liberalization of the electricity market significantly accelerates the development of services provided in the electrical sector. In addition, can be concluded that WTO and Polish classifications of services have not kept up with the dynamic development of the services electricity market, so future changes are certain.
4
Content available Conception of military vehicle classification
EN
This study presents the vehicle classifications existing in various documents: „The Encyclopaedia of military Technology”, The Polish Norm PN-V-01002: „Armoured Equipment. Parameters and comparative ratios. Terminology and classification”, Structure of Car Transportation of Polish Armed Forces, The Defence Equipment Classification, The Allied Research Procedures Publication AVTP 00-07 „Military Vehicles Categories” (STANAG 4357 and 4358), The Common Procurement Vocabulary, established by the European Commission) and Fixed Assets Classification. The authors of the article take note of the inaccuracies in existing classifications and point out the necessity to create new, logical error free classification. The conception presented in the article is an attempt to put this situation in order. Presented conception of classification vehicles used in the army, primarily as weapons carries, necessary combat and logistics equipment, and also as means of transport and protection of sub-units of infantry, in order to eliminate chaos in military vehicle nomenclature used in documents such us: acts, regulations, norms and instructions. The conception characterizes certain level of generalization. For further detailed division can be used criteria named in the article: general criteria and particular criteria.
EN
The purpose of the paper is to propose a new method for classification. Our MSPLS method was deduced from the classic Partial Least Squares (PLS) algorithm. In this method we applied the Maximum Separation Criterion. On the basis of the approach we are able to find such weight vectors that the dispersion between the classes is maximal and the dispersion within the classes is minimal. In order to compare the performance of classifier we used the following types of dataset - biological and simulated. Error rates and confidence intervals were estimated by the jackknife method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.