Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city buses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano problem związany z hałasem na stanowiskach pracy, a także na obszarach zamieszkanych. Przedstawiono najważniejsze aspekty działań walki z hałasem maszyn roboczych i pojazdów komunikacji miejskiej oraz podano przykłady rozwiązań obniżających ich poziomy emisji dźwięku. Ukazane rozwiązania zostały podzielone na metody czynne oraz bierne. Ponadto artykuł podkreśla potrzebę rozszerzenia działań i prac w celu znalezienia nowoczesnych i skutecznych możliwości redukcji hałaśliwości maszyn roboczych i pojazdów komunikacji. Wybrane fragmenty artykułu zostały zaprezentowane i wygłoszone na konferencji „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, mającej miejsce w Polanicy-Zdroju w 2019 r.
EN
The article describes the issue of noise at workplaces and inhabited areas. The most important aspects of the reduction of noise generated by heavy machines and public transport are presented, as well as the examples of solutions that reduce their sound emission levels. The presented solutions have been divided into active and passive methods. Moreover, the article emphasizes the need to expand efforts to find modern and effective possibilities of reducing the noisiness of heavy machines and public transport vehicles. Selected parts of the article were presented at the PRMR conference in Polanica-Zdrój in 2019 [13].
PL
Kongres, organizowany co 2 lata, stanowi swoiste podsumowanie działania wszystkich członków UITP. Bogaty program sesji kongresowych i seminariów, obejmujący wszystkie rodzaje transportu miejskiego i regionalnego na całym świecie, zawiera aktualne wyzwania stojące przed decydentami i realizatorami polityki transportowej. W 2019 r. Kongres UITP odbył się w Sztokholmie. W niniejszym artykule scharakteryzowano autobusy zaprezentowane podczas wystawy towarzyszącej kongresowi, przeznaczone do obsługi miejskich obszarów funkcjonalnych.
EN
UITP Congress, organized each 2 years, is summary of actions of all European Union members. Wide program of congress sessions and seminars, containing all means of urban and regional transport all over the world, presenting current issues for decision makers and implementers of transport policies. On 2019 UITP Congress was held in Stokholm. In the article has been described buses presented during the exhibition during the Congress to support urban functional areas.
3
Content available remote Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu
PL
Tradycyjnie, na przełomie stycznia i lutego Solaris Bus and Coach podsumowuje miniony rok. Było tak również w tym roku, jednak w odróżnieniu od minionych lat, konferencję podsumowującą zorganizowano nie w Warszawie, ale w fabryce w Bolechowie. To nie jedyna różnica. Tegoroczna konferencja była pierwszą z udziałem przedstawicieli nowego właściciela – hiszpańskiej firmy CAF. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki rynkowe firmy oraz nowości produktowe firmy Solaris, zajmującej od 16 lat pozycję lidera w sprzedaży autobusów miejskich w Polsce.
EN
Each year on the turn of January and February Solaris Bus and Coach summarizes previous year. This year conference was held not in Warsaw, but in Bolechów. That is not only difference. This year conference was the first with participation of new owners representative – Spanish company CAF. In this article have been presented market results and new products of Solaris, which helds the leading position in the sale of city buses in Poland for 16 years.
EN
The article analyzes the environmental costs which consisted of determining the annual cost for gases and particles released into the atmosphere by city buses meeting the Euro VI norm. To this end, exhaust emissions of a city bus equipped with a conventional drive system were performed. The vehicle had a length of 18m and was powered by a CI engine with a swept volume of 10,5 dm3, with a maximum power of 240 kW. In order to measure the ecological indicators, tests were performed in real driving conditions using the PEMS system. The apparatus made it possible to measure the concentration of gaseous compounds and particulate matter in the exhaust, which made it possible to determine the road exhaust emissions of the tested vehicle. The research was carried out on a test route including urban and suburban roads in accordance with legislative guidelines. The measurements showed that the bus met the exhaust emission limits determined on the basis of measuring windows defined in relation to the work generated by the drive system. In addition to information on the emissivity of the vehicle, the annual emissions from city buses meeting the Euro VI standard in Poland were also estimated. The information contained in the central vehicle register for the number of vehicles registered in Poland that meet the latest emission standards has been used for this purpose.
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak zaawansowane technologie zastosowane we współczesnych autobusach miejskich, znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistej redukcji liczby zdarzeń drogowych i polepszeniu bezpieczeństwa użytkowania. Zbadano poziom zagrożenia bezpieczeństwa transportu wynikający z liczby kolizji i wypadków oraz liczby uszkodzeń układów autobusu w okresie 2013-2016 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w Rzeszowie. Ocenę przeprowadzono za pomocą wskaźnika W₃, charakteryzującego poziomu zagrożenia bezpieczeństwa systemu transportowego wywołany intensywnością uszkodzeń układów autobusu w ciągu jednego roku oraz jego elementów: prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia analizowanego układu P(U*) oraz istotność wpływu uszkodzeń układów autobusów na zagrożenie bezpieczeństwa systemu transportowego.
EN
This article is an attempt to answer the question of how advanced technologies used in modern city buses are reflected in the actual reduction of traffic incidents and improved safety in use. The level of safety of transport caused by the number of collisions and accidents and the number of bus system failures in the period 2013-2016 was analyzed. The implementation and operation of sustainable public transport in Rzeszów. The assessment was carried out using the W₃ index. It evaluates the level of safety risk of the transport system caused by the intensity of the bus system damage within one year and its components: probability of failure of the analyzed system P(U*) and significance of the impact of bus system damage on the safety of the transport system.
6
Content available MAN Lion's City : historia ewolucji
PL
Charakterystycznym elementem rodziny MAN Lion's City jest szeroka oferta, obejmująca łącznie 16 modeli autobusów miejskich i podmiejskich o długości nadwozia od 10,5 do 18,75 m. Nakładając na to szeroką gamę opcji silnikowych, obejmujących także jednostki zasilane CNG i biometanem, oraz dużą liczbę opcji aranżacji drzwi, obejmującej autobusy dwu-, trzy- i czterodrzwiowe, a w przypadku autobusów przegubowych – nawet pięciodrzwiowe, gama oferowanych modeli zamyka się liczbą blisko 85 różnych wersji. Rozwiązania techniczne zastosowane w autobusach MAN Lion’s City zostały zaprezentowane na specjalnej konferencji zorganizowanej przez firmę MAN w Monachium. W niniejszym artykule scharakteryzowano paletę produktową autobusów miejskich oferowanych przez koncern MAN w ramach rodziny Lion’s City i jej ewolucję.
PL
Jak co roku, w jednym z europejskich miast organizowany jest test, który ma wyłonić najlepszy autobus roku. Tytuł „International Bus and Coach of the Year” przyznawany jest przez grupę 22 dziennikarzy-profesjonalistów, specjalizujących się w technice autobusowej. W tegorocznym Bus Euro Test wzięło udział 5 producentów z Niemiec, Belgii, Holandii, Hiszpanii i Polski, którzy zaprezentowali najnowsze trendy w rynkowej ofercie autobusów miejskich, dostępnych w Europie. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę techniczną i eksploatacyjną testowanych autobusów.
EN
Each year in one of European cities is being organized test for choosing best bus of the year. Title of International Bus and Coach of the Year is presented by group of 22 journalists, professionals in bus technique. This year in Bus Euro Test took part 5 companies from Germany, Belgium, Holland, Spain and Poland, which shown newest trends in cities buses available in Europe. In that article has been shown technical characterises? and exploitation testing buses.
PL
Założenia techniczno-eksploatacyjne posiadanej przez Instytut Transportu Samochodowego instalacji oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu jako paliwa silnikowego. Przykładowa koncepcja wykorzystania biometanu do zasilania silników autobusów miejskich obsługujących potrzeby komunikacyjne ludności Krakowa i podkrakowskich osiedli na wybranych liniach przewozów regularnych. Wariantowa prezentacja średnich kosztów jednostkowych biometanu pozyskiwanego z biogazu wysypiskowego w eksploatacji autobusów miejskich. Porównanie ze średnimi kosztami jednostkowymi przebiegu autobusu zasilanego olejem napędowym. Oszacowanie średnich kosztów jednostkowych emisji gazów cieplarnianych w przypadku eksploatacji autobusów na biometan (licząc od źródła do koła) i porównanie z przypadkiem eksploatacji autobusów zasilanych olejem napędowym.
EN
Technical operating assumptions held by the Motor Transport Institute biogas purification plant, compression, storage and distribution of biomethane as motor fuel. An example of the concept of using biomethane engines to power buses serving the communication needs of the population of Krakow and settlements on selected lines-of regular transport. Variant presentation biomethane average unit costs of landfill obtained from biogas city for city buses in operation. Compared to the average unit costs of mileage diesel-powered bus. Estimating the average unit costs of greenhouse gas emissions in the case of use of buses to biomethane (counting from the source to the wheel) and a comparison with the case operating diesel-powered buses.
PL
Tematyka artykułu dotyczy analizy parametrów ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej wyposażonych w silniki spalinowe zasilane paliwem alternatywnym. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń autobusów miejskich przeprowadzonych w dwóch etapach: jazdy standardowej oraz zgodnej z zasadami ecodrivingu. Analiza wyników ma charakter porównawczy dla różnych stylów jazdy autobusów. Podano także charakterystyki udziału czasu pracy w przedziałach: prędkości i przyspieszenia odniesionych do pojazdu oraz prędkość obrotowa wału korbowego i obciążenia odniesionych do silnika. W tych samych przedziałach przedstawiono również charakterystyki emisji mierzonych związków spalin. Wnioski odniesiono głównie do aspektów ekologicznych uzyskanych dla różnych stylów jazdy autobusem miejskim.
EN
The article concerns the analysis of the environmental performance of public buses equipped with combustion engines powered by alternative fuel. The paper presents selected results of the emission measurement of buses carried out in two stages: normal driving and consistent with the principles of eco-driving. Analysis of the results is a comparison of two different styles of driving. The characteristics of the operating time share have been shown in the coordinates of: speed and acceleration referenced to the vehicle and the rotational speed of the crankshaft and the load referenced to the engine. In the same ranges also the characteristics of measured exhaust compounds are shown. The conclusions are mainly referenced to ecological aspects of different driving styles of city buses.
10
Content available Autobusowe trendy na SilesiaKomunikacja 2015
PL
Pod koniec kwietnia br. na terenach wystawowych Silesia Expo w Sosnowcu odbyła się siódma edycja targów SilesiaKOMUNIKACJA, poświecona transportowi publicznemu i logistyce miejskiej, zorganizowana wspólnie z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) i z największymi operatorami Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. W niniejszym artykule przedstawiono autobusy prezentowane na targach.
PL
W artykule omówiono rozwiązania techniczne stosowane do ogrzewania postojowego autobusów miejskich i turystycznych. Scharakteryzowano urządzenia ogrzewające Hydronic w wersji L.
12
Content available Solaris Urbino : 15 lat rynkowego sukcesu. Cz. 2
PL
Podczas kolejnych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze Solaris Bus & Coach S.A. zaprezentował nową generację autobusu miejskiego Urbino. Od momentu premiery na drogi 28 krajów Europy i Azji wyjechało blisko 11 tys. pojazdów tego modelu, oferowanego w 28 odmianach. Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych dokonań podpoznańskiej fabryki w sektorze autobusów miejskich.
EN
During the next utility vehicles fair in Hannover, Solaris Bus & Coach S.A. presented the new generation of the Urbino city bus. Since its premiere, nearly 11000 copies of the model offered in 28 variations appeared on the roads of the 28 European and Asian countries. This article is an attempt to summarize the achievements of the near-Poznań factory in the area of the city buses.
13
Content available Solaris Urbino : 15 lat rynkowego sukcesu. Cz. 1
PL
Podczas kolejnych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze Solaris Bus&Coach S.A. zaprezentuje nową generację autobusu miejskiego Urbino. Od momentu premiery na drogi 28 krajów Europy i Azji wyjechało blisko 11 tys. pojazdów tego modelu, oferowanego w 28 odmianach. Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych dokonań fabryki w sektorze autobusów miejskich.
14
Content available Rekordowy rok Solarisa
PL
W 2013 roku firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord sprzedanych pojazdów i jednocześnie jedenasty raz z rzędu znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 10 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 28 krajów. Osiągnięcia firmy Solaris w 2013 r. zostały przedstawione 5 lutego br. na specjalnym spotkaniu z dziennikarzami.
16
EN
This paper presents the method of evaluation of initial availability of means of transport to carry out the assigned transport tasks. As an example of research object illustrating the presented deliberations, an actual city bus system from a selected urban agglomeration was used. In systems of this type, the technological objects (means of transport) have to initiate carrying out of the assigned transport tasks at assigned times, according to the adopted timetable. In order to assure the possibility to fulfill the transport tasks at assigned times, the so called time buffer is implemented in order for the necessary service processes to be carried out. In order to evaluate the availability of means of transport in the operational cycle of which the so called time buffer was implemented, it is convenient to use the characteristics describing initial availability of technological objects. Initial availability determines the probability of initiating (activating) the necessary number of technological objects in order to carry out the assigned tasks over a designated time period needed for their preparation and activation. The presented deliberation is illustrated by examples of the results of evaluation of initial availability in the actual tested transport system.
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny gotowości początkowej środków transportu do realizacji przydzielonych zadań transportowych. Jako przykład obiektu badań, na którym zilustrowano przedstawione rozważania, wybrano rzeczywisty system eksploatacji autobusów miejskich w wybranej aglomeracji miejskiej. W systemach tego typu obiekty techniczne (środki transportu), w wyznaczonych chwilach, zgodnie z przyjętym harmonogramem, muszą przystąpić do realizacji przydzielonych zadań przewozowych. W celu zapewnienia możliwości rozpoczęcia w wyznaczonych chwilach zadań przewozowych, stosowany jest przedział czasu, tzw. bufor czasowy, przeznaczony na realizację niezbędnych procesów uzdatniania. Do oceny gotowości środków transportu, w których cyklu eksploatacyjnym zastosowano tzw. bufor czasowy, wygodnie jest zastosować charakterystyki opisujące gotowość początkową obiektu technicznego. Gotowość początkowa określa prawdopodobieństwo przystąpienia (uaktywnienia) wymaganej liczby obiektów technicznych do realizacji przydzielonych zadań, w wyznaczonym przedziale czasu przeznaczonego na ich przygotowanie i uaktywnienie. Przedstawione rozważania zilustrowano przykładowymi wynikami oceny gotowości początkowej w badanym rzeczywistym systemie transportowym.
EN
Depletion of fossil energy sources, and thus the prices increase of conventional fuels such as gasoline or diesel fuel, the energy security and dependence on imported fuels, as well as the deteriorating environment and global warming mean that there are more and more new technologies using renewable energy sources nowadays. In the medium- and long-term perspective a significant changes are needed regarding means of transport in ensuring "sustainable mobility". A solution is the implementation of biofuels, including biogas refined to form of biomethane, and renewable alternative fuels. Biomethane is produced from waste organic matter. Directive 2009/28/EC indicates the benefits of using waste for the production of transport fuels, to decarbonisation of the energy sector and requires Member States of UE to use renewable fuels. The paper presents possibilities of reducing contaminants in exhaust gases emitted by public transport buses as a result of the use of biomethane to power them. In view of the fact that biomethane is a chemical equivalent of compressed natural gas (CNG), there will be specify a condition of CNG infrastructure in Poland, the state of fleet of CNG buses, CNG filling stations and biomethane production potential from municipal resources in the case of Polish cities using bus public transport.
PL
Wyczerpywanie się zasobów kopalnych źródeł energii, a co za tym idzie wzrost cen paliw konwencjonalnych takich jak benzyna czy olej napędowy, bezpieczeństwo energetyczne oraz uzależnienie od importu paliw, jak również pogarszający się stan środowiska i efekt cieplarniany powodują, że powstaje coraz więcej nowych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. W perspektywie średnio- i długoterminowej niezbędne są istotne zmiany dotyczące środków transportu w zakresie zapewnienia „zrównoważonej mobilności”. Rozwiązanie stanowi wdrażanie biopaliw, w tym biogazu oczyszczonego do postaci biometanu, oraz odnawialnych paliw alternatywnych. Biometan otrzymywany jest z odpadowej masy organicznej. Dyrektywa 2009/28/WE wskazuje na korzyści związane z wykorzystywaniem odpadów do produkcji paliw transportowych, celem dekarbonizacji sektora energetycznego i zobowiązuje państwa członkowskie UE do stosowania paliw odnawialnych. W zgłoszonym artykule została przeanalizowana możliwość ograniczania zanieczyszczeń w spalinach emitowanych przez autobusy komunikacji miejskiej w wyniku zastosowania biometanu do ich zasilania. W związku z tym, że biometan stanowi chemiczny odpowiednik sprężonego gazu ziemnego (CNG), określony zostanie stan infrastruktury CNG w Polsce, stan taboru autobusów zasilanych CNG, stacji tankowania CNG oraz potencjał produkcji biometanu z surowców komunalnych w przypadkach polskich miast wykorzystujących autobusową komunikację miejską.
EN
The subject of the article is to analyze the possibilities and conditions required to be fulfilled for the introduction of biomethane as a fuel to power city buses in Rzeszow. There will be examined various aspects of the prospects and opportunities for the delivery of biomethane for transport buses in the city, including the necessary costs associated with the production and distribution of the fuel. The environmental benefits associated with the use of biomethane will also will be presented, there will be determined the scale and technical capabilities for the delivery of biomethane for city transport in Rzeszow.
PL
Przedmiotem zgłoszonego artykułu jest analiza możliwości i uwarunkowań koniecznych do spełnienia dla wprowadzenia biometanu jako paliwa do zasilania autobusów miejskich w Rzeszowie. Przeanalizowane zostaną różne aspekty związane z perspektywami i możliwościami dostarczania biometanu dla autobusów komunikacji miejskiej w tym mieście wraz z niezbędnymi kosztami związanymi z produkcją i dystrybucją tego paliwa. Korzyści dla środowiska związane ze stosowaniem biometanu zostaną również zaprezentowane, określona skala i techniczne możliwości dostaw biometanu dla potrzeb transportu miejskiego w Rzeszowie.
PL
W artykule przedstawiono kilka sugestii dotyczących rynku autobusowego w Polsce oraz zanalizowano sprzedaż autobusów od 2001 do 2012 roku.
20
Content available remote Ekologiczne skutki zasilania silników autobusów miejskich paliwem biogazowym
PL
W pracy przedstawiono ekologiczne skutki zasilania silników autobusów miejskich paliwem biogazowym. Przedstawiono wyniki badań emisji jednostkowej zanieczyszczeń z wybranych silników zasilanych paliwem biogazowym w teście ETC. Są to silniki sto-sowane do napędu autobusów miejskich, będące modyfikacją oryginalnych silników o zapłonie samoczynnym do silników o zapłonie iskrowym. Emisja jednostkowa zanie-czyszczeń z silników zasilanych paliwem biogazowym jest znacznie mniejsza od limitów EEV. Porównano również ekologiczne skutki zastosowania do zasilania silników autobusów miejskich paliwa biogazowego, wykorzystując procedurę zgodną z Dyrektywą 2009/33/WE. Stwierdzono 90–procentową korzyść ekologiczną stosowania paliwa biogazowego do zasilania autobusów miejskich w stosunku do stosowania klasycznych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych olejem napędowym.
EN
The paper presents the environmental consequences of the supply urban bus engines by biogas fuel. The results of investigations of the pollutant specific brake emission from engines on biogas fuel in the test ETC have been presented. These are the engines used to drive buses, which is a modification of the original diesel engines to spark ignition engines. The emission of pollutants from engines by biogas fuel is much less than the EEV limits. Also compared the ecological effects of the bus engine by biogas fuel, using the procedure consistent with the Directive 2009/33/EC. It was found 90 percent favor the use of biogas fuel to supply city buses in relation to the use of conventional diesel engines supplied with diesel fuel.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.