Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepło utajone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A pilot-scale condensing waste heat exchanger
EN
This paper presents a calculation algorithm, design assumptions and results of studies concerning a flue gas/ water heat exchanger with the condensation of water vapor contained influe gas from the combustion of brown coal. The algorithm was used for design calculations of a pilot-scale heat exchanger with capacity of 380/312 kW. A cross-counter flow heat exchanger with capacity of 312 kW and coils made of PFA (perfluoroalkoxypolymer) was designed and installed. Waste heat is recoveredfrom flue gas produced by a pulverized brown coal fired sub-critical steam boiler operated in a power unit with capacity of370 MWe. The heat exchanger was theoretically divided into a non-condensing part (sensible heat recovery) and a part with the condensation of water vapor contained in flue gas (recovery of sensible and latent heat). The point of the division is the temperature of flue gas in the stream core (higher than nearthe pipe wall) where the condensation of water vapor occurs on the pipe surface. The heat transfer in the non-condensing part was calculated using the same formulas as for the economizerin a pulverized-fuel boiler, while the calculations of the heat and mass transfer in the condensing part were performed using the VDI algorithm. The results of the thermal calculations and the geometry of the heat exchanger together with the place of installation of the entire test rig are presented. The results of the calculation are then compared with the test results. Good correlation was achieved between the test results and the assumptions and results of the design calculations. Calculations for full scale exchanger for 370 MWe brown coal fired power unit showed a 1.18% net efficiency increase with improving wet flue gas desulphurization process (EUR 3.7 million annual savings of fuel consumption and CO2 emission).
PL
Celem niniejszej pracy było wykazanie korzyści płynących z zastosowania materiałów zmiennofazowych do zmniejszenia energochłonności budynków dzięki możliwości akumulacji ciepła i wykorzystywania go w momencie, gdy jest ono potrzebne. Metody wykorzystujące materiały PCM swoje działanie opierają na zmianie fazy materiału, czemu towarzyszy pochłanianie oraz oddawanie energii. Bodźcem do zmiany fazy, a tym samym do akumulowania lub oddawania ciepła, jest zmiana temperatury otoczenia. W artykule zawarto charakterystykę ogólną materiałów PCM, opisano materiały wykorzystywane w budownictwie oraz dostępne techniki korzystające z materiałów zmiennofazowych w celu poprawy warunków termicznych panujących w budynku, a także wspomagające instalacje wodne (głównie ciepłej wody użytkowej). Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że zastosowanie elementów budowlanych z PCM jest korzystne i w znaczny sposób przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Przy stosowaniu tego typu rozwiązań należy jednak pamiętać o wadach materiałów zmiennofazowych, szczególnie braku stałości ich właściwości w powtarzalnych cyklach oraz problemach z precyzyjnym określeniem momentu zmiany fazy, które mogą zmniejszyć rzeczywiste korzyści.
EN
The aim of this work was to demonstrate the benefits of using phase change materials to reduce energy consumption of buildings by the possibility of heat accumulation and using it when it is needed. Methods using PCM materials are based on the change of the material phase which is accompanied by absorption and energy donation. The stimulus to change the phase, and thus to accumulate or give off heat, is to change the ambient temperature. The work presents general characteristics of PCM materials, describes materials used in construction and available techniques using phase change materials to improve thermal conditions prevailing in the building and supporting water installations (mainly hot water). Based on the analysis, it can be concluded that the use of building components with PCM is beneficial and significantly contributes to reducing the cost of maintaining the required room temperature. However, when using this type of solution, one should remember about the disadvantages of phase-change materials, mainly in relation to the lack of constancy of material properties in repeatable cycles and problems in precisely determining the moment of phase change, which can reduce the real benefits.
PL
Uwzględniając dążenia do zwiększenia stopnia wykorzystania dostępnych zasobów energii (naturalnych, jak i wytworzonych przez człowieka), magazyny energii stanowią przedmiot wielu badań i innowatorskich rozwiązań dostosowanych do wielkości magazynu (np. domowy, lokalny), formy energii (np. ciepło, chłód, energia elektryczna) oraz innych uwarunkowań (np. ukształtowanie terenu). W artykule przedstawiono różne metody magazynowania energii, w małych i dużych zasobnikach (instalacje domowe, sieć elektroenergetyczna) oraz krótko- i długoterminowych (dni, miesiące, lata). Opisane metody wykorzystują zarówno układy mechaniczne oraz magnetyczne, jak i naturalne zasoby biologiczne, reakcje chemiczne. Największą grupę metod, najlepiej dostosowanych do wykorzystania w budownictwie, stanowią metody termiczne, których podstawą są zmiany temperatury i stanu skupienia czynników magazynujących ciepło. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że metody magazynowania energii umożliwiają zmniejszenie energochłonności procesów. W celu uzyskania optymalnej sprawności procesu należy dostosować wybraną metodę do dostępnych zasobów. Ze względu na skalę dostępności ciepła oraz stosunkowo mało skomplikowane układy, termiczne magazynowanie energii jest metodą najbardziej powszechną i możliwą do wykorzystania praktycznie we wszystkich rodzajach instalacji.
EN
Considering the tendency to use as much as possible available resources (natural and man-made), energy stores are the subject of many research and innovative solutions adapted to the scale of the magazine (eg home, local), energy forms (eg heat, cold , electricity) and available resources (eg terrain). The article presents different methods of energy storage, which allow its collection in small and large scale (home installations, power grid), short and long-term (days, months, years). Presented methods use both mechanical and magnetic systems as well as natural biological resources and chemical reactions. The widest group of methods, best suited for use in construction, are thermal methods based on the change of temperature and the physical state of the heat storage medium. On the basis of the analysis, it should be stated that energy storage methods significantly reduce the energy consumption of processes. In order to get the biggest efficiency, adjusted the chosen method to the available resources, is needed. Due to the scale of availability of heat and relatively low complexity, thermal energy storage is the most common area and possible to use in practically all installation areas.
EN
The temperature rise of photovoltaic’s cells deteriorates its conversion efficiency. The use of a phase change material (PCM ) layer linked to a curved photovoltaic PV panel so-called PV-mirror to control its temperature elevation has been numerically studied. This numerical study was carried out to explore the effect of inner fins length on the thermal and electrical improvement of curved PV panel. So a numerical model of heat transfer with solid-liquid phase change has been developed to solve the Navier-Stokes and energy equations. The predicted results are validated with an available experimental and numerical data. Results shows that the use of fins improve the thermal load distribution presented on the upper front of PV/PCM system and maintained it under 42°C compared with another without fins and enhance the PV cells efficiency by more than 2%.
PL
Zaproponowano instalację do magazynowania w zasobniku PCM ciepła produkowanego przez system z płaskimi cieczowymi kolektorami słonecznymi dla Browaru Warka. Zgromadzona energia ma być wykorzystywana na potrzeby obecnie stosowanej metody mycia na miejscu CIP. Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachu hali produkcyjnej i rozlewni, tj. na powierzchni około 26 000 m2. W skali roku instalacja ma produkować około 7,3 min MJ ciepła, czyli około 14% zapotrzebowania na ciepło do metody CIP. Jako substancję zmiennofazową wybrano parafinę typu RT54HC.
EN
The paper presents an installation for storing in the PCM tank the heat produced by the system with flat-plate liquid solar collectors at the Warka Brewery. The collected energy is to be used for the currently applied CIP method. Solar collectors will be installed on the roof of production hall and bottling plant, i.e. on the area of approximately 26 000 m2. On an annual basis, the plant is expected to produce about 7.3 million MJ of heat, or approximately 14% of heat demand for the CIP method. RT54HC paraffin was chosen as phase-changing substance.
6
PL
W artykule podano techniczne możliwości zastosowania materiału fazowo-zmiennego jako magazynu ciepła w oknach trzyszybowych, dwukomorowych. Zaproponowano rozwiązanie techniczne i możliwość jego aplikacji w komponentach okiennych wraz z ewentualnymi ograniczeniami. Podano wady i zalety tego typu rozwiązania. Opisano stanowisko badawcze i sposób pomiaru efektywności systemu w warunkach sezonu ogrzewczego w klimacie Polski Centralnej. Jako kryteria oceny efektywności rozwiązania przyjęto zarówno parametry cieplne komponentu, jak i jego wpływ na dystrybucję światła dziennego we wnętrzu.
EN
Technical possibility of phase change material application as a heat storage in triple glazed windows was described in the article. A technical solution and the possibility of its application in window components with possible restrictions were proposed. The advantages and disadvantages of this type of solution were given. An experimental set-up and method of measuring system efficiency in the climate of central Poland were discussed. As criteria for assessing the solution's effectiveness, both the thermal parameters of the component and its influence on the distribution of daylight in the interior were taken.
7
Content available remote Ogrzewanie zamarzającą wodą
PL
Tematem artykułu jest analiza techniczna wykorzystania ciepła krzepnięcia wody do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz w lecie odmrażania lodu w zbiorniku do klimatyzacji pomieszczeń. Zbiornik wody, stanowiący jednocześnie zasobnik lodu zawiera dwa wymienniki ciepła: dolny wymiennik pompy ciepła i regeneracyjny wymiennik ciepła. Pompa ciepła może pobierać ciepło zamarzającej wody lub chłód z zasobnika lodu, jednym z wymienników ciepła w zbiorniku, aby dostarczyć ciepło do ogrzewania pomieszczeń w zimie lub chłód do klimatyzacji w lecie. Podczas procesu ochładzania woda, chłodzi się i zamarza, oddając ciepło jej ochładzania i krzepnięcia. Drugi wymiennik ciepła regeneracyjny zainstalowany w zbiorniku pozyskuje ciepło z kolektorów słonecznych bądź absorberów powietrzno-słonecznych. Do odmrażania lodu w zbiorniku wykorzystuje się również ciepło gruntu otaczającego zbiornik. W lecie zbiornik może stanowić źródło chłodu do klimatyzacji pomieszczeń lub magazynowania ciepła pobieranego z pomieszczeń w odwrotnym procesie pompy ciepła i dostarczać ciepło do odmrażania lodu w zbiorniku.
EN
The topic of this thesis is the analysis of an ice storage system in structural engineering. An ice storage is a water-filled cistern which contains two heat exchanger : heat pump and regenerative heat exchanger. If necessary, the heat pump draws heat or cold from the ice cream store from one of the heat exchangers in the tank to provide heat for heating the premises in the building cools and freezes. The regenerative heat exchanger acquires heat from solar collectors or solar-air absorbers. Defrosting the ice in the tank also uses the warmth of the soil surrounding the tank. In summer, the tank can be a source of cooling for room air conditioning, which can be realized by the reverse heat pump process.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wyniki badań pokazujące wpływ zastosowania materiałów zmiennofazowych na poprawę efektywności energetycznej przegrody przezroczystej. Autorzy przedstawili dotychczasowy stan wiedzy z zakresu materiałów zmiennofazowych oraz ich wykorzystania wraz z przeszkleniem lub elementami współpracującymi z nimi. Przytoczone zostały również niekonwencjonalne zastosowania materiałów zmiennofazowych, w których zasadne było wykorzystanie ciepła przemiany fazowej do poprawy funkcjonowania wybranych rozwiązań. Badaniom zostało poddane przeszklenie o powierzchni 0,64m2, w komorze o kubaturze 1m3. Prace badawcze zostały przeprowadzone w rzeczywistych warunkach klimatycznych w Rzeszowie w III kwartale 2015 roku. Przeszklenie zostało poddane modyfikacji z wykorzystaniem paneli zawierających materiał zmiennofazowy, mobilnej izolacji termicznej magazynująco-refleksyjnej z zaaplikowanym materiałem zmiennofazowym oraz rolet z materiałem zmiennofazowym. Otrzymane wyniki uzasadniają racjonalność użycia materiałów zmiennofazowych w celu zwiększenia bezwładności cieplnej przegrody, a co z tym związane zmniejszeniem wrażliwości wyżej wymienionej przegrody na chwilową zmianę temperatury powietrza zewnętrznego oraz natężenia promieniowania słonecznego. Uzyskane wyniki ukazują zarówno potencjał powyższego zagadnienia, jak i jego wady. Kluczowe znaczenie ma odpowiedni dobór materiału zmiennofazowego (np. temperatura przemiany fazowej oraz ciepło topnienia-krzepnięcia). Autorzy zwracają uwagę na funkcję, jaką ma spełniać opisywany materiał, poprzez jego ulokowanie w przegrodzie w zależności od potrzeby ograniczenia przechłodzenia oraz przegrzewania pomieszczeń. Niewłaściwy dobór wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia efektywne wykorzystanie właściwości materiału zmiennofazowego.
EN
This paper describes the results of the research that presents an improving influence of organic PCM on energy efficiency of transparent barrier. Author reviewed an actual knowledge concerning phase change materials and their applications with insulated glass units and other elements of transparent barriers. Unconventional applications of phase change materials in civil engineering were also mentioned. Insulated glass unit of 0,64 m2 surface area was studied in research chamber of one cubic meter volume. Research were conducted in Rzeszów, under real world, outdoor conditions, during third quarter of 2015 year. Insulated glass unit was equipped interchangeably using PCM containing panels, shutters filled with phase change material and with so called reflective-buffering movable thermal insulation. The results obtained justify using phase change materials as a mean of increasing thermal inertia of the barrier, therefore making it less susceptible for external temperature and solar irradiance changes. Proper choice of phase change materials and its properties, especially melting point and latent heat of fusion) appears to be essential if proper improvement is to be achieved. Author emphasizes the necessity to predetermine the function of the modification (overheating or overcooling protection), as the function strongly influences an optimal location of phase change material. Improper choice of properties or location of phase change material makes impossible to take full advantage of its potential.
9
Content available remote Thermal properties of transparent barrier modified with organic PCMs
EN
Renewable energy sources are increasingly often applied in civil engineering as a mean to reduce buildings energy demand for heating. One of the ways to reduce HVAC energy demand is to limit heat transfer and excessive solar gain through building's glazed barriers. Preliminary results of the research conducted on organic PCM-modified transparent barrier are presented in this paper. Multiple publications concerning PCMs application in structural materials have recently appeared. Most of them are focused on modification of structure of non-transparent sections of buildings' envelope. Augmenting a glazed barrier with PCMs increases its heat capacity and thermal resistance. The most important feature of the assembly is the thermal buffer, a product of PCM's considerable value of specific latent heat. Research were conducted on a triple-pane transparent rectangular barrier, that constituted one of the faces of cubic chamber. Internal volume of the chamber was 1m3. The applied PCM was a mixture of saturated and non-saturated hydrocarbons. The described assembly was subjected to temperature and radiation that occur in Poland during winter. Glazing temperature, melted/total PCM ratio were measured, as well as energy demand for keeping internal temperature at constant level. Measurements were made in steady states, for various PCM layer thickness. The influence of the modification on energy demand was determined, along with the most effective and rational thickness of PCM layer to be applied. Conducted research enabled to develop a basis for further investigation of PCMs application in civil engineering.
PL
Obecnie, aby obniżyć koszty związane z utrzymaniem temperatury powietrza w budynku, coraz częściej wykorzystuje się odnawialne źródła energii. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów utrzymania budynku jest ograniczenie strat ciepła oraz nadmiernego przegrzania pomieszczeń przez okna. W niniejszym artykule przedstawione zostały wstępne wyniki badań sprawdzających zasadność modyfikowania przeszkleń PCM-ami pochodzenia organicznego W przeciągu kilku ostatnich lat można zaobserwować wzrost ilości prac naukowych opisujących możliwości modyfikowania materiałów budowlanych PCM-ami. Zdecydowana większość wyżej wspomnianych prac odnosi się do modyfikacji stropów, dachów i ścian wykonanych z różnych materiałów. Modyfikacja przeszkleń PCM-ami pozwala na zwiększenie bezwładności termicznej przegrody, zwiększenie oporu cieplnego szyby oraz utworzenie buforu cieplnego związanego z ciepłem przemiany fazowej PCM-u. Badaniom zostało poddane przeszklenie dwukomorowe o wymiarach 80,5cm x 80,5 cm, będące jedną ze ścian sześciennej komory. Wewnętrzna kubatura komory wynosi 1m3. Materiałem zmiennofazowym użytym do badań jest mieszanina węglowodorów nasyconych i nienasyconych o temperaturze przemiany fazowej 38-41ºC oraz cieple przemiany fazowej 135 kJ/kg. Opisaną wyżej komorę wraz z PCM-em poddano działaniu temperatury i promieniowania, odpowiadającym wartościom rzeczywistym w Polsce w sezonie zimowym. Dla zadanych warunków mierzono stopień [%] zmiany fazy PCM-u, temperaturę przeszklenia oraz ilości energii potrzebnej do utrzymania stałej temperatury wewnątrz komory. Wyniki zostały odczytane dla stałych warunków (temperatury i natężenia promieniowania) oraz różnych grubości PCM-u. Na podstawie przeprowadzonych badań określono ilość zużytej energii potrzebnej do utrzymania określonej temperatury w komorze. Dodatkowo określono grubość PCM-u, która pozwoli na jego racjonalne wykorzystanie. Przeprowadzone badania stanowią podstawę do prowadzenia dalszych modyfikacji cech chemicznych i fizycznych PCM-ów wykorzystywanych w budownictwie.
10
Content available remote Badania możliwości magazynowania ciepła w prototypowym wymienniku akumulacyjnym
PL
Zastosowanie materiałów zmiennofazowych jako substancji akumulujących ciepło jest jednym z istotnych kierunków badań nad magazynowaniem energii. Wykorzystanie ciepła utajonego pozwala opracować metody o wysokiej gęstości energii. Artykuł przedstawia konstrukcję oraz badania akumulacyjnego wymiennika ciepła, umożliwiającego zastosowanie materiałów zmiennofazowych w magazynowaniu ciepła. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przybliżono ponadto tematykę magazynowania ciepła i wskazano dalszy kierunek prac nad rozwojem zaprezentowanego urządzenia.
EN
Application of phase change materials as heat accumulating substances is one of the most important directions of research into energy storage. Usage of latent heat may support development of methods with high energy density. The article presents construction and examinations of accumulative heat exchanger which facilitates the usage of phase changing materials in the process of heat accumulation. This device is designed for the use in air conditioning and ventilation systems, in which heat recovery is important. Furthermore, in the article there is explained the matter of heat storage and future direction of construction development.
11
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem oraz osuszaniem węgla brunatnego dla potrzeb przemysłu energetycznego. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla próbek węgla ze złoża Bełchatów suszonych w przegrzanej parze wodnej w zakresie temperatur 110 -170 [°C] pod ciśnieniem atmosferycznym. Pomiary obejmowały zmiany wagi, rozkład profilu temperatur oraz zmiany struktury próbki. Kinetykę zjawiska opisano w formie krzywych suszenia oraz zależności szybkości suszenia i profilu temperatur od czasu, na podstawie których wyróżniono charakterystyczne fazy procesu. Charakterystyki suszenia wyznaczone w eksperymencie są niezbędne do zaprojektowania efektywnego przemysłowego systemu osuszania węgla umożliwiającego wykorzystanie ciepła utajonego zawartego w odparowanej z węgla wodzie.
EN
This paper presents selected issues related to the use and drying of the lignite for the energy industry. Experimental investigations were conducted for the lignite samples from Belchatow lignite mine, which were dried in a superheated steam in the temperature range 110 -170 [°C] and atmospheric pressure. Each experiment included measurements of the changes of weight, the temperature profile distribution and changes in the structure of the sample. The kinetics of the process was described in the form of the functions of weight, drying speed and temperatures in correlation with time, which were used to distinguish the characteristic stages of the drying process. Drying characteristics derived in the experiment are essential for designing an effective industrial coal drying system, which allows for using of the latent heat contained in the water evaporated from the coal.
12
Content available remote Modelling of latent heat storage in PCM modified components
EN
Due to latent heat storage potential, phase change materials can be implemented in building materials to improve energy performance and thermal comfort. Nevertheless, the phase change effect is quite a complex phenomenon for numerical modelling and different methods can be used to estimate the results of latent heat storage. This paper presents a brief overview of the existing numerical methods and a short description of two most frequently used ones. Authors also investigated the capabilities of phase change modelling by three simulation tools. This work is a part of a wider research project which aims to find optimal solution of façade construction with the implementation of PCM. The choice of a proper numerical method was considered the first step to achieve this goal.
PL
W artykule przedstawiono skrócony przegląd metod modelowania numerycznego zjawisk przemiany fazowej oraz możliwości oceny akumulacji ciepła utajonego w komponentach modyfikowanych materiałami fazowo zmiennymi (MFZ). Scharakteryzowano również metody obliczeniowe trzech programów symulacyjnych umożliwiających modelowanie MFZ. W wyniku analizy oceniono zasadność wykorzystania poszczególnych metod do realizacji szerszego projektu mającego na celu znalezienie optymalnego rozwiązania fasady.
13
Content available remote Zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM w budownictwie
14
Content available remote Identification of solidification model parameters
EN
In the paper the parametric inverse problem [1, 2] concerning the identification of latent heat is considered. This parameter appears in the energy equation in the source term if the one domain approach is taken into account [4]. The identification of latent heat is possible under the condition that one disposes the additional information concerning the temperature field in the casting domain (cooling curves at the selected set of points). In order to solve the problem the algorithm using the sensitivity coefficients and least squares criterion has been used. The numerical example is presented in the final part of the paper.
15
Content available remote Identification of latent heat of biological tissue subjected to the freezing
EN
In the paper the inverse problem consisting in the identification of volumetric latent heat of tissue subjected to the freezing is presented. Three different hypotheses concerning the substitute thermal capacity associated with the latent heat evolution are discussed. The 1D problem is considered and on the basis of the cooling curve on the skin surface the volumetric latent heat is estimated. In order to solve the inverse problem the least squares method containing the sensitivity coefficients is applied. In the final part of the paper the results of computations are shown.
PL
Artykuł dotyczy testowania wybranych przypadków modelowego ujęcia zmienności utajonego ciepła krzepnięcia L w przedziale temperatury liquidus-solidus, zobrazowanych krzywą ułamka fazy stałej fs =7(7). Krzywa ta steruje generowaniem utajonego ciepła krzepnięcia podczas symulacji komputerowej procesu krzepnięcia stopu, opartej na tzw. makromodelu. Omówiono podstawy kinetyki krzepnięcia wyrażonej za pomocą fs = f(T) oraz użyte do testowania metody eksperymentu symulacyjnego. Oceniano wrażliwość wyników symulacji na zmienność fs =f(T). Przedstawione badania polegały na serii symulacji krzepnięcia odlewu staliwnego w kształcie płyty o grubości 100 mm, odlanej do formy z masy piaskowej, w której zastosowano także ocbładzalniki i materiały izolujące cieplnie. Testowano wrażliwość wybranych wyników symulacji (parametry post-processingowe: izochrony tL i t s, gradient temperatury GL i GS, szybkość stygnięcia RL i Rs) na zmienność_fs sterującego wydzielaniem ciepła L oraz oszacowano wielkości tego oddziaływania.
EN
The paper concerns testing of chosen cases in modeling of changes in latent heat of solidification L in temperature range TL-Ts, described by solid fraction curve fs =f(T). The curve fs controls extraction of latent heat of solidification in computer simulation of alloys solidification, based on so-called macromodel. There have been discussed the basics of solidification kinetics expressed by fs =f(T) and applied in tests methods of simulation experiment. It has been estimated the sensitivity of simulation results on changes fs =J(T). The presented tests consisted in set of solidification simulation of the cast steel plate casting with thickness 100 mm, poured into sand mould, mould with the chill and mould with insulator. It has been tested the sensibility of selected simulation results (so-called post-processing parameters: isochrones tL i ts, temperature gradient GL i Gs cooling rate RL i Rs) on changes in fs which controls extraction of latent heat L, and it has been estimated greatness of this effect.
PL
Zmiany klimatu, szczególnie widoczne w ostatnich dekadach XX w., mają duży wpływ na działalność gospodarczą człowieka. Bilans cieplny powierzchni czynnej jest jednym z czynników wpływających na ostateczny stan klimatu. Wpływ ten jest również widoczny w przebiegu zmian poszczególnych składowych bilansu cieplnego lasu iglastego. W pracy przedstawiono badania nad zmianami składowych bilansu cieplnego lasu iglastego w okresie wegetacyjnym tego ekosystemu (III-X), w latach o maksymalnych i minimalnych sumach opadów, na przykładzie Wrocławia (w wieloleciu 1964-2000) oraz Bydgoszczy (w wieloleciu 1945-2003).
EN
Climate changes, particularly visible in the last decades of the XXth century have paramount influence on human economic activity. Heat balance is one of the factors affecting the climate. That impact is noticeable when variations in heat balance components are examined e. g. in coniferous forest. This paper presents analyses of these variations during the growing season (III-X) in the years with maximal and minimal precipitation sums. The study shows also the changes in heat balance components in Wrocław-Swojec in the years 1964-2000 and in Bydgoszcz in the years 1945-2003.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.