Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepło jawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy było wykazanie korzyści płynących z zastosowania materiałów zmiennofazowych do zmniejszenia energochłonności budynków dzięki możliwości akumulacji ciepła i wykorzystywania go w momencie, gdy jest ono potrzebne. Metody wykorzystujące materiały PCM swoje działanie opierają na zmianie fazy materiału, czemu towarzyszy pochłanianie oraz oddawanie energii. Bodźcem do zmiany fazy, a tym samym do akumulowania lub oddawania ciepła, jest zmiana temperatury otoczenia. W artykule zawarto charakterystykę ogólną materiałów PCM, opisano materiały wykorzystywane w budownictwie oraz dostępne techniki korzystające z materiałów zmiennofazowych w celu poprawy warunków termicznych panujących w budynku, a także wspomagające instalacje wodne (głównie ciepłej wody użytkowej). Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że zastosowanie elementów budowlanych z PCM jest korzystne i w znaczny sposób przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Przy stosowaniu tego typu rozwiązań należy jednak pamiętać o wadach materiałów zmiennofazowych, szczególnie braku stałości ich właściwości w powtarzalnych cyklach oraz problemach z precyzyjnym określeniem momentu zmiany fazy, które mogą zmniejszyć rzeczywiste korzyści.
EN
The aim of this work was to demonstrate the benefits of using phase change materials to reduce energy consumption of buildings by the possibility of heat accumulation and using it when it is needed. Methods using PCM materials are based on the change of the material phase which is accompanied by absorption and energy donation. The stimulus to change the phase, and thus to accumulate or give off heat, is to change the ambient temperature. The work presents general characteristics of PCM materials, describes materials used in construction and available techniques using phase change materials to improve thermal conditions prevailing in the building and supporting water installations (mainly hot water). Based on the analysis, it can be concluded that the use of building components with PCM is beneficial and significantly contributes to reducing the cost of maintaining the required room temperature. However, when using this type of solution, one should remember about the disadvantages of phase-change materials, mainly in relation to the lack of constancy of material properties in repeatable cycles and problems in precisely determining the moment of phase change, which can reduce the real benefits.
PL
Uwzględniając dążenia do zwiększenia stopnia wykorzystania dostępnych zasobów energii (naturalnych, jak i wytworzonych przez człowieka), magazyny energii stanowią przedmiot wielu badań i innowatorskich rozwiązań dostosowanych do wielkości magazynu (np. domowy, lokalny), formy energii (np. ciepło, chłód, energia elektryczna) oraz innych uwarunkowań (np. ukształtowanie terenu). W artykule przedstawiono różne metody magazynowania energii, w małych i dużych zasobnikach (instalacje domowe, sieć elektroenergetyczna) oraz krótko- i długoterminowych (dni, miesiące, lata). Opisane metody wykorzystują zarówno układy mechaniczne oraz magnetyczne, jak i naturalne zasoby biologiczne, reakcje chemiczne. Największą grupę metod, najlepiej dostosowanych do wykorzystania w budownictwie, stanowią metody termiczne, których podstawą są zmiany temperatury i stanu skupienia czynników magazynujących ciepło. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że metody magazynowania energii umożliwiają zmniejszenie energochłonności procesów. W celu uzyskania optymalnej sprawności procesu należy dostosować wybraną metodę do dostępnych zasobów. Ze względu na skalę dostępności ciepła oraz stosunkowo mało skomplikowane układy, termiczne magazynowanie energii jest metodą najbardziej powszechną i możliwą do wykorzystania praktycznie we wszystkich rodzajach instalacji.
EN
Considering the tendency to use as much as possible available resources (natural and man-made), energy stores are the subject of many research and innovative solutions adapted to the scale of the magazine (eg home, local), energy forms (eg heat, cold , electricity) and available resources (eg terrain). The article presents different methods of energy storage, which allow its collection in small and large scale (home installations, power grid), short and long-term (days, months, years). Presented methods use both mechanical and magnetic systems as well as natural biological resources and chemical reactions. The widest group of methods, best suited for use in construction, are thermal methods based on the change of temperature and the physical state of the heat storage medium. On the basis of the analysis, it should be stated that energy storage methods significantly reduce the energy consumption of processes. In order to get the biggest efficiency, adjusted the chosen method to the available resources, is needed. Due to the scale of availability of heat and relatively low complexity, thermal energy storage is the most common area and possible to use in practically all installation areas.
EN
Over the past several decades, much attention has been given to the development of technologies utilizing solar energy to generate inexpensive and clean heat for heating purposes of buildings and even for electricity generation in the concentrating solar thermal power (CSTP) plants. However, unlike conventional heat generating technologies consuming coal, natural gas, and oil, heat produced by solar energy is intermittent because it is significantly affected by daily (day-night) and seasonal fluctuations in solar insolation. This fact issues a considerable challenge to the adoption of solar energy as one of the main renewable heat sources in the future. Therefore, along with the development of the different solar technologies, the heat storage technologies have also been the focus of attention. Use of the storage devices, able to accumulate heat, enables not only enhance the performance of the heating systems based on solar energy but also make them more reliable. This paper gives an overview of the various sensible heat storage technologies used in tandem with the fluctuating solar heat sources.
EN
Nanofluids are considered to be a new generation of coolants, both in single- and two phase systems. Furthermore, nanofluids or nanocomposites may be used as a media in thermal energy storage (TES) in such systems as sensible heat storage (SHS) and phase change materials (PCM). In the SHS systems the dominating mechanism of the heat transfer is natural convection. However, in the literature only a few investigations of free convection of nanofluids have been discussed. This paper presents preliminary results of the experimental investigation of natural convection heat transfer of glycol-Al2O3 nanofluid from horizontal tube.
PL
Nanociecze uważane są za nową generację czynników chłodzących w układach jednofazowych oraz dwufazowych. Ponadto, nanociecze i nanokomponenty mogą być użyte jako środki magazynowania energii cieplnej (TES) w takich systemach jak SHS czy PCM. W systemach wykorzystujących ciepło jawne dominującym sposobem wymiany ciepła jest konwekcja swobodna. Mimo tego, jak dotąd, przeprowadzono niewiele badań eksperymentalnych i numerycznych dotyczących zjawiska konwekcji swobodnej nanocieczy. W pracy zaprezentowano wstępne wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła podczas konwekcji swobodnej nanocieczy glikol-Al2O3 na poziomej rurce.
PL
W pracy przedstawiono uproszczony sposób obliczeń zapotrzebowania energii chłodniczej na potrzeby kli-matyzacji budynku użyteczności publicznej, który pozwala pro-jektantowi na stosunkowo szybką ocenę projektowanego systemu klimatyzacji pod względem energetycznym. Oryginalność metody polega na sposobie obliczeń zysków ciepła jawnego dla budynku (strefy) oraz na metodzie jego przeliczania na zapotrzebowanie całkowitej wydajności chłodniczej w danej godzinie pracy systemu klimatyzacji. Ogólna dostępność kompletnych danych klimatycznych stwarza możliwość wykonana stosunkowo dokładnych obliczeń w układzie godzinowym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego dostępnego na każdym komputerze.
EN
The European Directive [1] implementation in Poland made a substantial confusion in the HVAC engineers society. The calculation procedure for energy use for cooling season is said to be not adequate to the reality, particularly for public buildings. The authors made a step forward to define simplified hourly model for these calculations based on real climatic data and sensible heating gain in building (or its zone) and subsequent evaluation of total cooling demand for each hour of the cooling season
PL
Zmiany klimatu, szczególnie widoczne w ostatnich dekadach XX w., mają duży wpływ na działalność gospodarczą człowieka. Bilans cieplny powierzchni czynnej jest jednym z czynników wpływających na ostateczny stan klimatu. Wpływ ten jest również widoczny w przebiegu zmian poszczególnych składowych bilansu cieplnego lasu iglastego. W pracy przedstawiono badania nad zmianami składowych bilansu cieplnego lasu iglastego w okresie wegetacyjnym tego ekosystemu (III-X), w latach o maksymalnych i minimalnych sumach opadów, na przykładzie Wrocławia (w wieloleciu 1964-2000) oraz Bydgoszczy (w wieloleciu 1945-2003).
EN
Climate changes, particularly visible in the last decades of the XXth century have paramount influence on human economic activity. Heat balance is one of the factors affecting the climate. That impact is noticeable when variations in heat balance components are examined e. g. in coniferous forest. This paper presents analyses of these variations during the growing season (III-X) in the years with maximal and minimal precipitation sums. The study shows also the changes in heat balance components in Wrocław-Swojec in the years 1964-2000 and in Bydgoszcz in the years 1945-2003.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.