Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciągnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Testing the oil flow parameters of CLAAS ARION 610 tractor pump
EN
The article presents the results of comparative tests of partial pump flows with capacity of 110 l/min and 150 l/min. The oil demand for servicing the internal devices of the CLAAS ARION 610 agricultural tractor was measured. The oil flow for supplying the hydraulic engine of the air compressor of the railway braking system was determined. The test results are illustrated in the graphs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych wydatków cząstkowych pomy o wydajności 110 l/min i 150 l/min. Dokonano pomiarów zapotrzebowania oleju do obsługi urządzeń wewnętrznych ciągnika rolniczego CLAAS ARION 610. Określono wydatek oleju na potrzeby zasilania silnika hydraulicznego sprężarki powietrza kolejowego układu hamulcowego. Wyniki badań zilustrowano na wykresach.
EN
Excessive soil compaction caused by agricultural tractors during plant production processes results in a considerable risk of reduced crop yields, increased erosion processes, greater input of energy in tillage and increased CO2 emission to the atmosphere. As a consequence we observe a threat of degradation in Luvisols found over a considerable area in the Polish Plain and the North European Plain. In-situ studies made it possible to identify and quantify selected factors determining soil density in loamy sand at a depth of max. 0.4 m in wheel tracks of tractors weighing from 19 to 72 kN with single standard wheels and with dual wheels. Analyses were conducted during the first passage over soil loosened during ploughing. It was generally shown that at a lower initial soil density in the topsoil tractors with both driving systems cause greater density increments and lower soil density than in the hardpan. Tractors with dual wheels exert much lesser pressure and cause soil density by approx. 0.1 g·cm-3 lower in the topsoil and by approx. 0.06 g·cm-3 in the hardpan than it is the case for tractors with single wheels. Tractors varying in their weight cause similar soil densities in the topsoil, while in the hardpan heavier tractors cause greater soil densities than light tractors. Generally, tractors with single wheels compress the soil in the topsoil layer to 45 up to 65% of compressibility, while tractors with dual wheels do it to approx. 26 up to 49% of compressibility, respectively.
PL
Nadmierne zagęszczanie gleb ciągnikami rolniczymi w produkcji roślinnej powoduje znaczne ryzyko obniżenia plonowania roślin uprawnych, wzmożenia procesów erozyjnych, wzrostu energii na uprawę i zwiększenia emisji CO2 do atmosfery. W konsekwencji występuje zagrożenie degradacją gleb Luvisol występujących na znacznym obszarze Niżu Środkowopolskiego i Niżu Środkowoeuropejskiego. W badaniach polowych dokonano identyfikacji i kwantyfikacji wybranych czynników determinujących gęstość gleby - piasek gliniasty - na głębokości do 0,4 m w koleinach ciągników o ciężarach od 19 do 72 kN z pojedynczymi kołami standardowymi i z kołami dodatkowymi. Badania wykonano podczas pierwszego przejazdu na glebie spulchnionej podczas orki. Wykazano ogólnie, że przy niższej początkowej gęstości gleby w warstwie ornej ciągniki z obydwoma systemami jezdnymi powodują wyższe przyrosty gęstości gleby i niższe gęstości gleby niż w podeszwie płużnej. Ciągniki z kołami dodatkowymi wywierają znacznie mniejsze naciski i powodują mniejsze gęstości gleby średnio o ok. 0,1 g·cm-3 w warstwie ornej i o ok. 0,06 g·cm-3 w podeszwie płużnej niż ciągniki z kołami pojedynczymi. Ciągniki o różnych ciężarach powodują podobne gęstości gleby w warstwie ornej, a w podeszwie płużnej ciągniki cięższe powodują większe gęstości gleby niż ciągniki lekkie. Ogólnie ciągniki z kołami pojedynczymi zgęszczają glebę w warstwie ornej od 45 do 65% potencjału zgęszczenia, a ciągniki z kołami dodatkowymi w ok. 26 do 49% tego potencjału.
EN
Conclusions on the analysis of the state of development in the tractor industry are formulated, aspects of the forecasting concept of transformation, general layout solutions and the theory of promising tractor units with new propulsion systems are considered, a general approach to the pre-design substantiation of new generation tractors is presented.
PL
Sformułowano wnioski z analizy stanu opracowań i tendencji w budowie ciągników. Rozpatrzono aspekty prognozy transformacji koncepcji, ogólnej struktury rozwiązań konstrukcyjnych i teorii perspektywicznych ciągnikowych agregatów maszynowych z nowymi układami napędowymi. Przedstawiono możliwe tendencje w przedprojektowym uzasadnieniu koncepcji budowy ciągników nowej generacji.
EN
The article describes: design methods for exhaust systems, calculation of the noise characteristics of a silencer, optimization of the technical characteristics of the exhaust system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wyposażenia gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w techniczne środki produkcji. Przytoczono wskaźniki wyposażenia gospodarstw w ciągniki zależnie od powierzchni użytków rolnych. Opisano systemy utrzymania i dojenia bydła. Najwięcej spośród ankietowanych rolników (24%) posiada 11-20 ha gruntów. Ponad połowę (55%) stanowią grunty orne, a 36% to użytki zielone. Niemal 40% rolników posiada ponad 50 sztuk bydła, najwięcej krów jest rasy czarno-białej (81%). Ogromna większość (83%) krów utrzymywana jest na stanowiskach. Prawie 70% ankietowanych planuje zakup nowych maszyn i urządzeń i tyle samo chce zwiększyć pogłowie bydła.
EN
The study presents the results of a survey on equipping farms specializing in milk production with technical means of production. Indicators of tractor equipment of farms were quoted, depending on the area of agricultural area. The systems for maintaining and milking cattle are described. The largest number of the surveyed farmers (24%) own 11-20 ha of land. More than half (55%) of the area is arable land and 36% is grassland. Almost 40% of farmers have more than 50 cattle, with the most cows being black and white (81%). The vast majority (83%) of cows are kept in stalls. Nearly 70% of the respondents plan to purchase new machines and equipment and the same number of them wants to increase their cattle population.
PL
W porównaniu ze stanem z 2004 r. produkcja ciągników była w 2015 r. o 57,2% mniejsza. O 2,4% zmniejszyła się też produkcja opryskiwaczy ciągnikowych. Więcej wyprodukowano: przyczep rolniczych - o 243,9%, kosiarek ciągnikowych – o 169,6%, pras do belowania słomy i siana - o 67,3% oraz pługów - o 30,3%. Najwięcej ciągników produkowanych w Polsce mieściło się w przedziale >18–≤37 kW mocy zainstalowanych w nich silników. Ich udział w 2004 r. wyniósł 56,5%, a w 2015 r. – 38,5%. Jedynie w 2012 r. dominowały ciągniki o mocy silnika >59–≤75 kW, z udziałem 51,8%. W 2015 r. produkcja większości środków mechanizacji rolnictwa (z wyjątkiem ciągników o mocy >18–≤37, >59–≤75 i >75–≤90 kW, bron innych niż talerzowe, rozsiewaczy nawozów mineralnych, roztrząsaczy obornika, siewników punktowych, maszyn do przetrząsania i/lub zgrabiania siana, kombajnów zbożowych, maszyn do zbioru roślin okopowych, urządzeń do czyszczenia i sortowania owoców i okopowych oraz wylęgarni drobiu) była o 4,0-79,7% większa niż przed rokiem. W pierwszym półroczu 2016 r. odnotowano zmniejszenie produkcji większości środków mechanizacji rolnictwa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Niepokojący jest dalszy spadek produkcji kombajnów zbożowych - o 27,5%.
EN
As compared with 2004 situation, the production of tractors in 2015 was by 57.2% lower. Also production of tractor sprayers decreased by 2.4%. Instead, production of agricultural trailers increased by 243.9%, tractor mowers - by 169.6%, balers for straw and hay - by 67.3% and ploughs - by 30.3%. Most of tractors produced in Poland belonged to the engine power group of >18–≤37 kW. Their share in 2004 amounted to 56.5%, and in 2015 – to 38.5%. Only in 2012 tractors with engine power >59–≤75 kW dominated, with a share of 51.8%. In 2015 r. production of majority of farm machinery (excluding tractors of engine powers >18–≤37, >59–≤75 and >75–≤90 kW, harrows other than disc ones, fertilizer and manure spreaders, precision drills, machines for tedding and raking of hay, harvester threshers, most machines for root crop harvesting, equipment for cleaning and grading fruits and root crop, as well as poultry incubators) was by 4.0–79.7% higher than a year before. In the first semester of 2016 the decrease in production of most kinds of farm machinery was noted, as compared with the same period of the previous year. Especially, further drop in production of harvester threshers by 27.5% is alarming.
PL
W 2015 r. dostawy ogółem ciągników fabrycznie nowych były o 25,7%, przyczep rolniczych - o 88,1%, pługów - o 13,5%, a rozsiewaczy nawozów mineralnych - o 483,4% większe niż w 2004 r. Zmniejszyła się podaż bron talerzowych - o 13,8%, sadzarek i maszyn do przesadzania - o 84,9%, pras do słomy i siana - o 13,0%, kombajnów zbożowych - o 59,6% oraz kopaczek i kombajnów do zbioru ziemniaków o 90,0%. W przypadku większości środków mechanizacji rolnictwa obserwowano zwiększenie podaży w latach 2007-2008 i 2011-2012 oraz wyraźne zmniejszenie w latach 2009 oraz 2013– 2015. W porównaniu ze stanem z 2014 r. podaż ciągników fabrycznie nowych była w 2015 r. o 33,7% mniejsza. Mniejszy był import ciągników używanych – o 34,7%. Zmniejszyły się dostawy pługów – o 5,3%, siewników do siewu punktowego – o 28,3%, maszyn do przetrząsania i grabienia siana – o 48,0%, kombajnów zbożowych – o 56,1%, silosokombajnów samojezdnych – o 43,5%, a silosokombajnów współpracujących z ciągnikami - o 40%. Zwiększyła się podaż przyczep rolniczych – o 12,8%, bron talerzowych – o 7,4%, rozsiewaczy nawozów mineralnych – o 1,1 %, roztrząsaczy obornika – o 19,5%, siewników polowych, z wyjątkiem napędzanych centralnie – o 87,1%, sadzarek i maszyn do przesadzania – o 88,5%, oraz pras do belowania słomy i siana – o 30,7%.
EN
In 2015 supplies of total brand new tractors were by 25.7%, agricultural trailers – by 88.1%, ploughs – by 13.5%, and fertilizer sprayers – by 483.4% higher than in 2004. Instead, decreases in supplies were noted in cases of: disc harrows – by 13.8%, planters – by 84.9%, balers for straw and hay – by 13.0%, harvester threshers – by 59.6%, as well as potato diggers and harvesters – by 90.0%. In cases of most kinds of farm machinery increases of supply were observed during the years 2007–2008 and 2011–2012, whereas clear diminutions in 2009 and 2013–2015. As compared with 2014 situation, the supply of brand new tractors in 2015 was by 33.7% lower. By 34.7% smaller were also imports of second hand tractors. Also supplies of ploughs decreased by 5.3%, precision drills – by 28.3%, machines for hay tedding and raking – by 48.0%, harvester threshers – by 56.1%, self-propelled forage harvesters – by 43.5%, other propelled forage harvesters – by 40%. Instead, in cases of agricultural trailers increase of the supply by 12.8% was noted, as well as in cases of disc harrows – by 7.4%, fertilizer spreaders – by 1.1 %, manure spreaders – by 19.5%, field drills (excluding the precision ones) – by 87.1%, planters – by 88.5%, and balers for straw and hay – by 30.7%.
EN
The paper presents the analysis of means of transportation used in the theoryand relations of resistance motion of wheel and full-track propellers. It is shown that the available scientific studies leave out singularities of deformation of soil at cyclical loadings by ground wheels. Presented relations of resistance motion of sprockets and reference ground wheels of a full-track propeller take into account a nature of soil deformation at repeated loadings. The decrease in contact stress is also taken in consideration at each subsequent loading. Rolling resistance of a reference ground wheel and overall resistance force of a rolling of a full-track propeller at different conditions of loading are defined.
PL
W artykule przytoczono analizę stosowanych w teorii środków transportowych zależności opisujących opory przetaczania podwozi kołowych i gąsienicowych. Wykazano, że dotychczasowe badania naukowe nie uwzględniają osobliwości odkształcanej gleby przy cyklicznych obciążeniach układami jezdnymi podwozi. Określono zależności oporów przetaczania układów jezdnych od parametrów eksploatacyjnych. Przedstawione zależności oporów przetaczania podwozi kołowych i kół podporowych gąsienicy uwzględniają charakter deformacji gleby przy kolejnych obciążeniach. Uwzględniają także spadek naprężeń kontaktowych przy każdym następnym obciążeniu. Określono opory przetaczania i-tego koła podporowego i sumaryczne opory przetaczania układu gąsienicowego przy różnych obciążeniach.
EN
Presently, great attention is paid to development of new types of suspension systems of farm tractors and mobile machines which have a decreased unit pressure on soil. Their traction properties must be taken into consideration when values of suspension systems parameters are determined. The coefficient of operation performance was assumed as a criterion defining this property. The article presents an analysis of component relations of the coefficient of operation performance with the suspension system parameters. Relations between resistance and soil deformation, used by many authors were applied for calculation of the rolling resistance. It was proved that the rolling resistance of the driving source decreases when the number of support wheels increases. In order to reduce deformation of soil under the towing power it is recommended to use a tyre tread, which ensures sufficient adhesion to soil, not as a result of shearing soil with a tread, but as a result of tread friction on soil.
PL
Obecnie dużo uwagi poświęca się opracowaniu nowych typów układów jezdnych ciągników rolniczych oraz maszyn samojezdnych charakteryzujących się obniżonym naciskiem jednostkowym na glebę. Przy ustalaniu wartości parametrów układów jezdnych konieczne jest uwzględnienie ich właściwości trakcyjnych. Jako kryterium, charakteryzujące tę właściwość przyjęto współczynnik efektywności działania. W artykule zamieszczono analizę zależności składowych współczynnika efektywności działania od parametrów układu jezdnego. Przy obliczeniach siły oporu przetaczania wykorzystano stosowane przez wielu autorów zależności między oporem a deformacją gleby. Wykazano, że opory przetaczania źródła napędu zmniejszają się przy zwiększaniu liczby kół podporowych. W celu obniżenia deformacji gleby podczas działania siły uciągu zaleca się stosowanie bieżnika ogumienia, zapewniającego dostateczne sczepienie z glebą nie w efekcie ścinania gleby bieżnikiem, a w efekcie tarcia bieżnika o glebę.
PL
Na podstawie badań zrealizowanych w Firmie Handlowo Usługowej Zapałów przedstawiono funkcjonowanie obsługi technicznej ciągników marki Massey Ferguson i Fendt. Omówiono strukturę sieci dystrybucyjno-serwisowej w województwie podkarpackim w aspekcie obsługi technicznej ciągników rolniczych. Zaprezentowano analizę poziomu usług technicznych, wykonanych w FHU Zapałów w latach 2010–2013, podczas których prowadzono badania rynkowe. Badaniami dokumentacji warsztatowej objęto grupę 513 zleceń usług serwisowych, które były realizowane na terenie firmy, w gospodarstwach rolników oraz w warunkach polowych. Wyniki uzyskane z analizy danych wskazują na potrzebę optymalizacji działań w zakresie zarządzania obsługą serwisową. Głównym problemem dla firmy handlowo-usługowej jest okresowość popytu na części zamienne i obsługę techniczną, wynikająca z sezonowości prac agrotechnicznych.
EN
Based on research carried out in the Company of Commerce and Service Zapałów, the functioning of the Massey Ferguson and Fendt’s tractors support service is shown in the article. The structure of distribution and service network in Podkarpackie province is discussed in the aspect of servicing tractors. The analysis of the level of servicing in the Company of Commerce and Service Zapałów for the years 2010–2013 during which market research was carried out is presented further. Research of workshop documentation covered a group of 513 commissions of servicing, which the company had executed both on farms and in fields. The results obtained from the data analysis show the need to optimise measures taken in servicing. The main problem for the commerce and service company is periodicity of demand for spare parts and the support service coming from the seasonality of the agricultural production.
11
Content available remote Badania eksperymentalne zjawisk dynamicznych w czasie ruchu pojazdów
PL
W pracy przedstawiono wyniki na podstawie przeprowadzonego eksperymentu funkcjonowania oraz porównania efektywności działania układu zawieszenia kabiny ciągnika rolniczego w formie gumowych wibroizolatorów. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dwa pojazdy, ciągniki rolnicze, model 11054, w których zastosowano dwa rodzaje wibroizolatorów. Dane otrzymano w drodze badań za pomocą akcelerometrów w jednostce przyspieszenia G i poddano je analizie w programie MATLAB.
EN
The paper presents the results of research on the basis of the carried out experiment and compare the effectiveness of the suspension system cab farm tractor in the form of rubber feet. For research uses two vehicles, agricultural tractors, 11054 model using two types of feet. Data received by means of research using accelerometers in the unit of acceleration G and have been subjected to them in MATLAB.
EN
The existing methods for the calculation of the performance indicators of machine and tractor aggregates (MTA) do not take into account the effect of biodiesel fuel on their operation and therefore require corrections considering the key and associated factors. The aims of the investigation are clarification of mathematical dependencies in case another kind of fuel is used and development of a methodology for the calculation of the efficiency of the MTA. As a result of simulation of the MTA draft indicators, the effect of biodiesel fuel on the tractive characteristics of the MTA power unit has been investigated under different operating conditions.
PL
Istniejące metody kalkulacji wskaźników wydajności maszyn zagregowanych z ciągnikiem nie biorą pod uwagę wpływu biopaliwa na ich pracę i dlatego wymagają korekt po rozważeniu kluczowych i powiązanych czynników. Kierunki badań są wyjaśnieniem matematycznych zależności, jeżeli inny rodzaj paliwa jest używany i rozwój metodologii dla kalkulacji skuteczności maszyn zagregowanych z ciągnikiem. Jako wynik symulacji wskaźników maszyn zagregowanych z ciągnikiem w fazie projektu, wpływ biopaliwa na pociągowe cechy bloku energetycznego maszyn zagregowanych z ciągnikiem został zbadany na mocy innych warunków eksploatacyjnych.
PL
Na podstawie danych GUS określono dynamikę podaży krajowej środków mechanizacji rolnictwa w Polsce, przyjmując za 100 stan w 2004 r. Spośród 17 rodzajów i typowymiarów objętych analizą środków mechanizacji, dla których możliwe było obliczenie podaży w 2004 r., podaż krajowa dziesięciu z nich była w 2013 r. większa niż w 2004 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku kultywatorów, których podaż zwiększyła się blisko 37-krotnie. O 623,2% większa niż w 2004 r. była podaż rozsiewa-czy nawozów mineralnych, o 371,7% – fabrycznie nowych ciągników kołowych z silnikami o mocy >59–≤75 kW, o 178,5% – nowych ciągników kołowych z silnikami o mocy >90 kW, a o 88,1% – przy-czep rolniczych. Podaż krajowa ośmiu rodzajów środków mechanizacji rolnictwa była w 2013 r. mniejsza niż w 2004 r., w tym sadzarek aż o 86,5%, czego przyczyną było zmniejszanie obszaru uprawy ziemniaków. O 52,8% zmalała podaż fabrycznie nowych ciągników kołowych z silnikami o mocy >37–≤ 59 kW, co było spowodowane zmianą struktury popytu na korzyść ciągników o większej mocy. Wskutek spadku popytu o 47,5% zmniejszyła się podaż ciągników używanych z importu.
EN
Based on Central Statistical Office data the dynamics of national supply of agricultural mechanization equipment in Poland was defined, taking state of the year 2004 as 100. Among 17 types and type-dimensions covered by the analysis of mechanization means, for which calculating of supply in the year 2004 was possible. The national supply for ten of them was higher in 2013 than in 2004. The highest increase was noted in case of cultivators, which supply increased approximately 37-times. The supply of mineral fertilizer spreaders was higher than in 2004 by 623.2%, brand new wheeled tractors with engine power of >59–≤75 kW was higher by 371.7%, new wheeled tractors with engines >90 kW by 178.5% and agricultural trailers by 88.1%. The national supply of eight types of agricultural mecha-nization equipment was in 2013 lower than in 2004, including planters which supply dropped to 86.5%, causing a decrease of potatoe planting area. The supply of brand new wheeled tractors with engine power >37–≤ 59 kW decreased by 52.8%, which was caused by changes in demand structure in favor of more powerful tractors. Because of the decrease in demand by 47.5%, the supply of imported sec-ond hand tractors had decreased.
14
Content available Podaż krajowa ciągników a ich rejestracja
PL
Na podstawie informacji GUS o produkcji w Polsce oraz handlu zagranicznym ciągnikami rolniczymi oszacowano ich podaż krajową w latach 2004–2013, sumując liczbę wyprodukowanych i importowanych maszyn w poszczególnych latach i pomniejszając uzyskany wynik o liczbę maszyn eksportowanych. Uzyskane wartości porównano z dostępnymi danymi o rejestracji ciągników fabrycznie nowych. Podaż krajowa ciągników fabrycznie nowych w poszczególnych latach okresu objętego analizą mieściła się w przedziale od 9,8 tys. szt. w 2005 r. do 21,4 tys. szt. w 2012 r., natomiast rejestracja tych środków mechanizacji – od 8,2 tys. szt. w 2005 r. do 19,3 tys. szt. w rekordowym 2012 r. W siedmiu latach (2004–2008 oraz 2010 i 2012) liczba zarejestrowanych ciągników była o 6,6–31,7% mniejsza niż podaż krajowa, a w trzech (2009, 2011 i 2013) – o 3,5–15,4% większa. Łączna podaż ciągników w latach 2004–2013 była o 13,6 tys. szt. większa niż ich rejestracja. Różnica stanowiła 9,3% w stosunku do wartości podaży. Stwierdzono istnienie dodatniej korelacji między podażą krajową i rejestracją ciągników fabrycznie nowych w Polsce (wartość współczynnika determinacji R2 wyniosła 0,65).
EN
On the basis on CSO information concerning Polish production and import of agricultural tractors, their local supplies within in the years 2004–2013 were evaluated. The numbers of produced and imported machines in particular years were summarized and obtained results decreased by the numbers of machines exported. Obtained values were compared with available data on registration of the brand-new tractors. Local supplies of brand-new tractors in particular years of analysed period were contained in the range from 9.8 thous. pcs. in 2005 up to 21.4 thous. pcs. in 2012, whereas the registration of these tractors ranged from 8.2 thous. pcs. in 2005 up to 19.3 thous. pcs. in exceptional year 2012. Within seven years (2004–2008, 2010 and 2012) the number of registered tractors was by 6.6–31.7% lower than the local supply, whereas in the following three years (2009, 2011 and 2013) – 3.5–15.4% higher. Total supply of tractors in the years 2004–2013 was by 13.6 thous. pcs. higher than their registration. The difference reached 9.3% in relation to supply value. Existing of positive correlation was stated between local supply and registration of brand-new tractors in Poland (the value of determination coefficient R2 reached 0.65).
EN
The study presents the results of research on the use of the production capacity of means of transport in the context of the farm owner's education. The availability of tractors per 100 ha of cultivated land clearly decreases with the growing level of education. A similar tendency is shown by the availability of means of transport in pieces per farm. In all designated groups of the level of education, dropside trailers have the highest share. In general, it can be stated that the annual use and the related use of the production capacity on all kinds of the analysed means of transport is low and it does not show a clear relationship with the level of education. The annual average come as: tractors 5,27%, load box trailers 4,75%, trucks 4,53%.
PL
Przedstawiono wyniki badan dotyczących wykorzystania zdolności produkcyjnych środków transportowych w kontekście wykształcenia właściciela gospodarstwa. Wyposażenie w ciągniki w przeliczeniu na 100 ha UR wyraźnie maleje w miarę wzrostu poziomu wykształcenia. Podobna tendencje wykazuje wyposażenie w środki transportowe w sztukach na gospodarstwo. We wszystkich wydzielonych grupach poziomu wykształcenia największy udział maja przyczepy skrzyniowe. Generalnie można stwierdzić, iż roczne wykorzystanie i związane z tym wykorzystanie zdolności produkcyjnych we wszystkich rodzajach analizowanych środków jest niskie i nie wykazuje wyraźnego związku z poziomem wykształcenia. Średnio rocznie wynosi: ciągniki 5,27%, przyczepy 4,75%, samochody ciężarowe 4,53%.
EN
The paper presents the research results concerning the rolling resistance of a wheel on agricultural surfaces. Research on traction was carried out in field conditions with the use of a mobile stand; a wheel with 9.5-24 tyre was investigated; values of the rolling resistance and the pulling force were analysed with reference to the wheel slip. A type of surface (soil, sod), its compaction and the vertical load of a wheel were assumed as factors. Based on the obtained results, it was proved that the rolling resistance was by approx. 30% higher on soil than on sod. Differences resulting from the variety of surfaces were higher than the differences caused by various values of their compaction (did not exceed 25%). No significant impact of compaction changes on the rolling resistance and pulling force values were proved but a considerable increase of the rolling resistance value along with the decrease of its compaction were determined. Moreover, it was proved that the increase of the vertical load of a wheel resulted in the increase of the rolling resistance and the pulling force on both grounds but these changes were higher on soil than on sod.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oporu przetaczania koła ciągnika na podłożach rolniczych. Badania trakcyjne wykonano w warunkach polowych z wykorzystaniem mobilnego stanowiska, badano koło z oponą 9.5-24, analizowano wartości oporu przetaczania oraz siły uciągu w odniesieniu do poślizgu koła. Jako czynniki przyjęto rodzaj podłoża (gleba, darń łąkowa), jego zwięzłość oraz obciążenie pionowe koła. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że na glebie wartości oporu przetaczania były o ok. 30% wyższe niż na darni. Różnice wynikające z odmienności podłoży były większe niż różnice powodowane różnymi wartościami ich zwięzłości (nie przekraczały 25%). Na darni nie wykazano istotnego wpływu zmian zwięzłości na wartości oporu przetaczania i siły uciągu, natomiast na glebie stwierdzono znaczny wzrost wartości oporu przetaczania wraz ze spadkiem jej zwięzłości. Ponadto wykazano, że zwiększanie obciążenia pionowego koła skutkowało wzrostem oporu przetaczania i siły uciągu na obu podłożach, przy czym na glebie zmiany te były większe niż na darni.
EN
The paper presents results of the research on the power transmission from the tractor wheel onto the grounds with different properties. The research was carried out in field conditions with the use of a stand aggregated with a farm tractor. Firstly, an initial evaluation of tractive properties was carried out by determination of the traction force and efficiency. In the fundamental part of the research values of the useful power (drawbar power), power lost to the rolling resistance and the power lost to the wheel slip were determined. A vertical load of a wheel, except for the ground type, was an additional factor. Based on the obtained results, it was proved that a wheel used on soil had higher values of the traction force but lower tractive efficiency in comparison to the values obtained on sod. Analysis of the power transmission proved that these differences result from higher power losses related to the rolling resistance of a wheel used on soil. Moreover, it was proved that the increase of the vertical wheel load favours the improvement of traction properties (increase in the tractive efficiency and the drawbar power shares) only in case of a wheel exploited on sod.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące transmisji mocy z koła ciągnika rolniczego na podłoża o różnych właściwościach. Badania przeprowadzono w warunkach polowych z wykorzystaniem stanowiska badawczego agregatowanego z ciągnikiem rolniczym. W pierwszej kolejności dokonano wstępnej oceny właściwości trakcyjnych poprzez wyznaczenie siły trakcyjnej i sprawności trakcyjnej. W zasadniczej części badań wyznaczono wartości mocy użytecznej (uciągu), mocy traconej na opór przetaczania oraz mocy traconej na poślizg koła. Dodatkowym czynnikiem, oprócz rodzaju podłoża, było obciążenie pionowe koła. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że koło eksploatowane na glebie odznaczało się wyższymi wartościami siły trakcyjnej lecz niższą sprawnością trakcyjną w porównaniu do wartości uzyskiwanych na darni. Analiza strumienia mocy wykazała, że przyczyną tych różnic były większe straty mocy związanej z oporem przetaczania koła eksploatowanego na glebie. Ponadto wykazano, że zwiększanie pionowego obciążenia koła sprzyja poprawie właściwości trakcyjnych (wzrost sprawności trakcyjnej i udziału mocy uciągu) jedynie w przypadku koła eksploatowanego na darni.
18
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz techniczno-ekonomicznych wyposażenia i wykorzystania ciągników oraz pozostałych środków trwałych mechanizacji i energetyzacji w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych badanych w 2009 i 2010 r. Gospodarstwa podzielono na 11 grup, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupie X i XI, uszeregowanych według: A – wzrastającej powierzchni UR i B – zwiększającej się wartości uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej. Średnia powierzchnia badanych obiektów wynosiła w 2009 r. 44,23 ha UR, a w 2010 r. – 45,88 ha·UR. Liczba posiadanych ciągników wynosiła łącznie 157 szt. w 2009 r. i 159 szt. w 2010 r. Wraz ze zwiększaniem się powierzchni gospodarstwa i zwiększaniem się wartości nadwyżki bezpośredniej zmienia się struktura posiadanych i wykorzystywanych ciągników na korzyść ciągników większych klas mocy i na korzyść zwiększającego się średniego rocznego wykorzystania w granicach 209-569 cnh·szt.-1. Średnia moc ciągnika wynosiła 48,3 kW w 2009 r. i 49,1 kW w 2010 r. Liczba samochodów zwiększyła się z 59 szt. w 2009 r. do 60 szt. w 2010 r., a liczba kombajnów zbożowych z 34 do 36 szt. Średnia wartość odtworzeniowa środków technicznych wynosiła w 2010 r. 1014,8 tys. zł·gosp.-1 UR, czyli średnio 22,12 tys. zł·ha-1 UR. Wyniki badań wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w badanych gospodarstwach mogą być wykorzystywane do aktualizacji wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych systemu maszyn rolniczych oraz sporządzania ekspertyz planistyczno-prognostycznych modernizacji rolnictwa i techniki rolniczej.
EN
The paper presents the results of technical and economic analyzes of equipment and use of tractors and other fixed assets of mechanization and energy producing in 53 selected family farms surveyed in 2009 and 2010. Farms were divided into 11 groups, 5 farms in groups from I to IX and 4 farms in the group X and XI, arranged in the following order: A – increasing area of arable land and B – the increasing value of obtained direct surplus. The average area of the examined objects was in 2009 - 44.23 ha, in 2010 - 45.88 ha. Total number of tractors amounted to 157 units in 2009 and to 159 pcs. in 2010. With increasing both area of the farm and value of direct surplus the structure of the existing and used tractors changes in favor of higher power classes tractors and in favor of increasing average annual use in the range of 209-569 tractor hours·pcs-1. The average power of the tractor was 48.3 kW in 2009 and 49.1 kW in 2010. The number of vehicles increased from 59 pcs., in 2009 up to 60 pcs. in 2010, and the number of harvesters from 34 to 36 pcs. In 2010 the average replacement value of technical measures was 1014.8 thous. PLN·farm AL-1, ie on average 22.12 thous. PLN·ha-1 AL. Results of the study on equipment and the use of technical measures in the investigated farms can be used to update the operational and economic indicators of the farming machinery system and the development of agricultural planning and forecasting expertise concerning modernization of both agriculture and agricultural technology.
PL
Przedstawiono analizy techniczno-ekonomiczne wykorzystania ciągników i ich nakładów energetycznych (siły pociągowej) w 53 wybranych gospodarstwach o powierzchni od 8 do 150 ha UR, badanych w 2009 i 2010 r. Gospodarstwa podzielono na 11 grup, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI, uszeregowanych według: A – wzrastającej powierzchni UR i B – zwiększającej się wartości uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej (ESU). Analizowano wykorzystanie 157 ciągników w 2009 r. i 159 w 2010 r. Średnia moc ciągnika wynosiła 48,3 kW w 2009 r. i 49,1 kW w 2010 r. Średnie roczne wykorzystanie ciągników było małe i wynosiło 367–373 cnh·szt.-1, a ich średnie nakłady energetyczne wynosiły 1087–1119 cnh·gosp.-1, czyli 24,6–24,4 cnh·ha-1 UR lub 1187–1199 kWh·ha-1 UR. Badano statystyczne korelacje między nakładami energetycznymi siły pociągowej, a powierzchnią UR (wariant A) i wartością nadwyżki bezpośredniej (wariant B). Wynika z nich, że wraz ze wzrostem powierzchni UR lub zwiększaniem się wartości nadwyżki bezpośredniej zmniejszają się jednostkowe nakłady energetyczne siły pociągowej (ciągników). Korelacja jest wyraźniejsza w przypadku A (wzrastająca powierzchnia UR) niż w przypadku B (zwiększająca się wartość nadwyżki bezpośredniej).
EN
The paper presents the analysis of technical and economic use of tractors and their energy expenditure (draft force) in 53 selected farms of the area from 8 to 150 ha of arable land, surveyed in 2009 and 2010. Farms were divided into 11 groups, 5 farms in group I to IX and the 4 farms in group X and XI, ordered by: A – increasing area of arable land and B – increasing value of the resulting direct surplus (ESU – European Size Unit). It was analyzed the use of 157 tractors in 2009 and 159 in 2010. Average tractor power was 48.3 kW in 2009 and 49.1 kW in 2010. Average annual use of tractors was small and amounted to 367–373 tractor hours·pcs-1, and their average energy expenditures amounted to 1087–1119 tractor hours·farm-1, which is 24,6–24,4 tractor hours·ha-1 of arable land or 1187–1199 kWh·ha-1 of arable land. There were examined the statistical correlations between the energy expenditure of draft force and the arable land area (A) and direct surplus value (B). These indicate that with the increase of area of agricultural land or with the increase of direct surplus value the unit energy inputs of tractors draft force decrease. The correlation is more distinct in A case (increasing area of arable land) than in the case of B (increasing direct surplus value).
PL
Scharakteryzowano czynniki wpływające na poziom i strukturę popytu na przeglądy techniczne ciągników rolniczych w okresie gwarancyjnym. Badania przeglądów prowadzono w latach 2003-2013. Omówiono strukturę 2639 przeglądów wykonanych przez autoryzowany serwis w odniesieniu do 1634 sztuk ciągników, które obejmowała gwarancja na podzespoły i silnik. Wyniki badań zestawione w szeregi czasowe, opracowano statystycznie wyznaczając trend, wahania przypadkowe i wartość indeksów sezonowych. Wyznaczono współczynnik korelacji Pearsona oraz test istotności dla współczynnika korelacji liniowej badanych zmiennych: liczby przeglądów oraz liczby ciągników i silników w ciągnikach w oparciu o test t-Studenta.
EN
The author has characterized the factors impacting the level and structure of demand for vehicle technical inspections of agricultural tractors under warranty. The analyses of inspections were carried out in the years 2003-2013. This work describes the structure of 2639 inspections carried out by an authorized service in relation to 1634 tractors under warranty that covered components and engines. The results of the analyses have been positioned in time series and prepared statistically by defining the trend, random fluctuations and a seasonal indexes value. The author has defined the Pearson product-moment correlation coefficient and the significance test for the linear correlation coefficient of the analyzed variables: the number of inspections and the number of tractors and engines in tractors, on the basis of on t-Student test.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.