Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choroby nowotworowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce zapadalność na choroby nowotworowe wzrosła o prawie 28%, przy niezmiennym rozkładzie najliczniej występujących nowotworów. Liczba zgonów związanych z rakiem wzrosła znacząco mniej (7%). Przedstawiono wybór akceptowanych terapii celowanych, wskazując na potrzebę multidyscyplinarnego podejścia do diagnostyki i planowania terapii. Metody osiągnięcia skrócenia oczekiwania na podjęcie skutecznej terapii, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, upatruje się w uproszczeniu i uporządkowaniu procedur przepływu informacji oraz wyboru najprostszych, najkrótszych, a jednocześnie pewnych metod diagnostyki molekularnej.
EN
During the last decade, the incidence rate of cancer diseases in Poland has increased by almost 28%, while the distribution of the most frequent neoplasms has remained unchanged. In this period, an increase in cancer-related deaths has been significantly lower (7%). This paper presents commonly accepted modern targeted therapies, indicating the need for a multidisciplinary approach to proper diagnostics and therapy planning. Based on the available literature it can be concluded, that the simplification of procedures, organising the flow of data and the selection of the simplest, shortest and most reliable molecular diagnostic methods are the best ways to reduce waiting time for treatment.
EN
5-aminolevulinic acid (5-ALA) is used as a drug in the photodynamic therapy (PDT) and photodynamic diagnosis (PDD) of cancer. Combined with irradiation at the appropriate wavelength, it is used as a photosensitizer precursor to identify/kill tumour cells. In cells, 5-aminolevulinic acid is converted to protoporphyrin IX (PpIX), which is the precursor of hemin. Internal application of 5-ALA induces the overproduction of the endogenous photosensitizer, PpIX, which can subsequently be activated by light at the appropriate wavelength. 5-ALA can be applied internally to trans-mutated areas or be injected directly into them. Chemical derivatives of 5ALA have the potential to improve bioavailability, enhance stability and lead to better therapeutic outcomes for treated patients. 5-ALA is currently the most commonly used drug in the photodynamic therapy and diagnosis (PDT/PDD) of cancers.
PL
Kwas 5-aminolewulinowy (5-ALA) jest stosowany jako lek w terapii fotodynamicznej (PDT) i diagnostyce fotodynamicznej (PDD) raka. Wraz z promieniowaniem o odpowiedniej długości fali jest używany jako prekursor fotouczulacza w celu identyfikacji lub/i zabicia komórek nowotworowych. W komórkach 5-ALA przekształca się w protoporfirynę IX (PpIX), która jest prekursorem heminy. Miejscowe zastosowanie 5-ALA indukuje nadprodukcję endogennego fotouczulacza PpIX, który może być następnie aktywowany światłem o odpowiedniej długości fali. 5-ALA można podawać zewnętrznie na leczone zmiany lub wstrzykiwać bezpośrednio do nich. Pochodne 5-ALA mogą poprawić biodostępność, zwiększyć stabilność i prowadzić do lepszych wyników terapeutycznych leczonych pacjentów. 5-ALA jest obecnie najczęściej stosowanym preparatem w fotodynamicznej terapii i diagnostyce (PDT/PDD) nowotworów.
EN
The aim of the poll was to evaluate the knowledge of women and men on the impact of proper diet on the course of a neoplastic disease. The study was conducted in April 2014 among 100 people aged from 18 to 61, of which 89% suffered from malignant neoplasm, and 11% from benign neoplasm. Basing on the obtained results, the research hypothesis has been negatively verified: men and women have a low awareness of the impact of diet on the course of a neoplastic disease, because 62% of the patients confirmed the change in the daily diet to a healthier one after disease diagnosis. However, it seems essential to increase consumption of saltwater fish by people with cancer and to introduce appropriate training programs for patients and their families on dietary management.
PL
Celem przeprowadzonego badania była ocena wiedzy kobiet i mężczyzn w zakresie wpływu właściwego sposobu żywienia na przebieg choroby nowotworowej. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2014 roku w grupie 100 osób w wieku od 18 do 61 lat, spośród których 89% chorowało na nowotwory typu złośliwego, a 11% na nowotwory typu łagodnego. Na podstawie uzyskanych wyników zweryfikowano negatywnie postawioną hipotezę badawczą: kobiety i mężczyźni mają niską świadomość w zakresie wpływu sposobu żywienia na przebieg choroby nowotworowej, ponieważ 62% pacjentów potwierdziło zmianę codziennej diety na prozdrowotną po zdiagnozowaniu u nich choroby. Niezbędne jednak wydaje się zwiększenie konsumpcji ryb morskich przez pacjentów onkologicznych oraz wprowadzenie odpowiednich programów szkoleniowych dla chorych i ich rodzin z zakresu postępowania dietetycznego.
PL
Współczesny człowiek codziennie narażony jest na kontakt z rakotwórczymi substancjami pochodzącymi z powietrza, wody i żywności, a ciągły stres genotoksyczny przyczynia się do powstawania uszkodzeń oksydacyjnych DNA. Aktywność biologiczna flawonoidów, karotenoidów, witamin i składników mineralnych odgrywa znaczącą rolę w niwelowaniu niekorzystnych skutków oddziaływania kancerogenów na organizm człowieka, a co za tym idzie wpływa na zmniejszenie częstotliwości występowania chorób nowotworowych. Wiedza na temat korzyści płynących ze spożywania substancji zawartych w znanych od tysięcy lat warzywach, owocach, przyprawach czy ziołach zwiększa szansę świadomego kształtowania diety w szeroko rozumianym aspekcie profilaktyki nowotworowej.
EN
The modern human is in danger with cancerigenic substances in air, water and food every day, and continuous genotoxic stress contributes to formation of oxidacid DNA damages. Biological activity of flawonoids, carotenoids, vitamins and mineral substances plays a signifi cantrole in levelling the unfavourable results of cancerogens influence on man's organism, and what goes with it influences decreasing the frequency of neoplasmic incidence. The knowledge about benefi ts flowing from substances contained in wellknown for thousands years vegetables, fruits, spices or herbs increases the chance of intentional diet formation in wide aspect of neoplasmic prophylaxis.
EN
Objective: To demonstrate an occupation exposure impact on incidence of cancer diseases among nickel smelter workers in Sereď, Slovakia. To analyze the occurrence of cancer diseases among smelter workers. To make a risk assessment and survival analyses in selected group of workers. Methods: Retrospective cohort study is based on data about outcomes of work-related exposures in the present and also on the date about known nickel exposure in the past among smelter workers. Observed historical cohort group were 4622 workers in the nickel smelter in Sereď (Galanta district) who were employed during the years 1963 - 1993. Odds ratio (OR), logistic regression and survival analyses were calculate. Results: There were 1348 non-exposed employees (29%) and 3274 exposed employees (71%). There were 4222 employees without recorded cancer (91%) and 400 employees had recorded cancer disease (9%). Among cancer cases we can assess that they mostly work on manufacture department (52% of cases). The most cases were employed in nickel smelter over the 20 years (42%). The 36% of cases were first time employed in nickel smelter at the age of 31 - 40 years old. With increasing age to start work is increasing chance to be sick (OR = 1,48, CI95% = 1,30 - 1,69, P<0,001). Furthermore, with increasing duration of employment is also higher chance to have cancer (OR = 2,23, CI95% = 2,05 - 2,41, P<0,001). Also the higher risk exposure has impact on higher chance to have cancer (OR = 1,46, CI95% = 1,22 - 1,75, P<0,001). Conclusions: Presented study was the first study, which discussed aspects of the possible occupational exposure in the nickel refinery in Sereď in the Slovak Republic.
PL
Cel: Zaprezentowanie wpływu narażenia zawodowego na występowanie chorób nowotworowych u pracowników huty niklu w Sereď, Słowacja. Analiza występowania przypadków zachorowań na raka wśród pracowników huty. Ocena ryzyka zawodowego i analiza przeżycia wybranej grupy pracowników. Metodyka: Retrospektywne badanie kohortowe w oparciu o dane na temat wyników narażeń związanych z obecnym wykonywaniem pracy zawodowej jak i na podstawie rozpoznanych przypadków narażenia zawodowego pracowników huty w przeszłości. Historyczne badania cohortowe obejmowały grupę 4622 pracowników huty niklu w Sereď (okręg Galanta), zatrudnionych w latach 1963 - 1993. Obliczono iloraz szans, regresję logistyczną oraz wykonano analizę przeżycia. Wyniki: Badana grupa obejmowała 1348 (29%) pracowników nie narażonych oraz 3274 narażonych (71%). U 4222 (91%) pracowników nie rozpoznano choroby nowotworowej, raka stwierdzono natomiast u 400 pracowników (9%). Pośród pracowników z wykrytą chorobą nowotworową większość (52% przypadków) była zatrudniona w dziale wytwórczym, przy czym 42% przypadków to osoby o stażu zatrudnienia w hucie niklu przekraczającym 20 lat. 36% zatrudnionych ze stwierdzoną chorobą nowotworową rozpoczęło pracę w hucie w wieku 31 - 40 lat. Wraz ze wzrastającym wiekiem zatrudnienia w hucie wzrasta ryzyko zachorowania na raka (OR = 1,48, CI95% = 1,30 - 1,69, P<0,001). Ponadto, im dłuższy staż pracy tym większe ryzyko raka (OR = 2,23, CI95% = 2,05 - 2,41, P<0,001). Ryzyko to wzrasta też wraz z wydłużeniem okresu narażenia (OR = 1,46, CI95% = 1,22 - 1,75, P ? 0,001). Wnioski: Zaprezentowane badania stanowią pierwszą próbę omówienia aspektów potencjalnego narażenia zawodowego występującego w hucie niklu w Sereď, Słowacja.
PL
Jak powszechnie wiadomo, pył PM10 (składający się z cząstek o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 žm) jest znacznie silnej związany z występowaniem niekorzystnych skutków zdrowotnych niż pył o nieznanym składzie frakcyjnym (PM), podobnie jak pył całkowity (TSP). Badania odległych skutków zdrowotnych długotrwałego narażenia na pył PM10 mogłyby być prowadzone, przykładowo w oparciu o wykorzystanie istniejących badań kohortowych, w ramach studiów nad środowiskowymi uwarunkowaniami chorób nowotworowych. Niestety, historyczne poziomy stężeń pyłu PM10 w Polsce są często niedostępne lub też nie można ich bezpośrednio wykorzystać. W niniejszej pracy przeanalizowaliśmy dane literaturowe dotyczące szacowania historycznych ekspozycji na aerozol w celu oceny skutków zdrowotnych oraz przeprowadziliśmy równoległe pomiary stężeń pyłu zawieszonego przy pomocy dwóch przyrządów: automatycznego miernika TEOM oraz aspiratora wysokoprzepływowego. Stwierdziliśmy, że na terenie Górnego Śląska jest możliwe wykorzystanie istniejących / raportowanych danych o poziomach stężeń pyłu w powietrzu (PM) do wyznaczenia historycznych wartości stężeń pyłu PM10 dla wybranych okresów ostatniego trzydziestolecia. Sugerujemy także, że zmiany stosunku PM10/PM w przeciągu kilku lat na tym samym obszarze (np. w danym mieście) wskazują na lokalne zmiany poziomu emisji frakcji pyłów grubych, albo / oraz pyłów respirabilnych.
EN
It is well known that PM10 (particulates less than 10 žm in aerodynamic diameter) are more strongly related to adverse health effects than PM metrics that are not size-fractionated, such as total suspended particulate matter (TSP). The latency of long-term PM10 exposure effects on health could potentially be investigated using, for example, various cohort studies on the relationship between environmental quality and cancer. Unfortunately, historical PM10 data in Poland are, very often, not available or they cannot be immediately used. In this work literature data on the estimation of the historical aerosol exposures for health effects assessment have been analyzed alongside with parallel concentration measurements of suspended particulates using Tapered Element Oscillating Microbalance and High-Volume Sampler. It was found that in the Upper Silesia it was possible to use the existing / reported PM concentration data to predict the historical values of PM10 for selected periods during the past 30 years. It was also suggested that the changes of the PM10/PM ratio over some years in the same area (for example, in the town) indicated local changes in the emission rate of coarse particles or/and respirable particles.
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA, PAHs) w próbkach gleby, asfaltu, wybranych roślin i warzyw oraz wodzie wodociągowej na terenie miasta Parczew. Miasto i okolice są zaliczane do regionu agroturystycznego. Analizując dane Centralnego Rejestru Onkologicznego, starano się ukazać korelację pomiędzy zanieczyszczeniem śro-dowiska a 1iczbę zachorowań i zgonów na choroby nowotworowe mieszkańców. Sumaryczna zawartość analizowanych 16 węglowodorów w próbkach gleb nie przekroczyła 230 [mi]g/kg suchej masy, a w próbkach roślin - 110 [mi]g/kg. Liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych stale wzrasta. Dla powiatu parczewskiego w 1999 roku odnotowano śmierć 77 osób, w 2003 roku już 104 osób.
EN
The results of research which assessed the contents of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the samples of soil, asphalt, selected plants, same vegetables and tar water in the town of Parczew were presented. This town and its vicinity is a part of agrotouristic region. Having analyzed the data from the Polish Central Oncology Register we tried to highlight the correlation between pollution and morality of inhabitans caused by tumors.The total content in soil samples studied did not overpass 230 [mi]g/kg d.m. The morality grows constantly. For the region of Parczew in 1997 in amounted to 77 people and in 2003 reached 104 people.
PL
W artykule omówiono źródła narażenia radiacyjnego, które jest jednym z zagrożeń naturalnych występujących w polskich kopalniach. Spowodowane jest ono występowaniem naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobiskach górniczych. Podstawowymi czynnikami narażenia radiacyjnego w kopalniach są: krótkożyciowe produkty rozpadu radonu, promieniotwórcze wody zawierające izotopy radu, osady wytrącające się z radonośnych wód. W artykule wykorzystano bazę danych Głównego Instytutu Górnictwa i dane z rejestru nowotworów byłego województwa katowickiego, prowadzonego przez Instytut Onkologii w Gliwicach.
EN
The sources of radiation hazard were discussed in the article, which is one of the hazards occuring in Polish mines. It is caused by occyrrence of natural radioactive isotopes in mining workings. The basis elements that are exposed to radiation at mines include: short lasting products products of radon's decomposition, radioactive waters comprising radium's isotopes, being precipitated from radium bearing waters. The article utilised date base of the Central Mining Institute and data from the register of cancer cases of the ex-Katowice Voivodship run by the Oncology Institute at Gliwice.
PL
Badania naukowe w Stanach Zjednoczonych wykazały, że umieralność z powodu chorób nowotworowych wynosi ok. 20%. Szacuje się, że 35% zachorowań związanych jest z niewłaściwa dietą. Jednym z podstawowych elementów, który zmniejszałby ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe (i nie tylko nowotworowe) jest spożywanie owoców i warzyw, bogatych w witaminy, minerały, błonnik pokarmowy oraz składniki fitochemiczne. Pośród warzyw szczególne miejsce zajmuje marchew, która jest znakomitym źródłem witamin: B1, B2, PP, B6, C i E, kwasu foliowego oraz karotenoidów. Wpływ tych składników na stan zdrowia człowieka trudno wprost przecenić.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.