Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chokes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C, tak dobranych, aby dla pulsacji ωv były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki, jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtru jest za mała, to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
2
Content available remote Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtra jest za mała to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te, przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
PL
W Zakładzie Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki opracowano ponad 140 typów dławików i blisko 30 typów transformatorów. Pracują one zazwyczaj przy częstotliwości wielokrotnie większej od 50 Hz, prądach i napięciach niesinusoidalnych. Stwarza to szczególne wymagania wobec rdzeni magnetycznych. Do optymalnego zaprojektowania omawianych urządzeń nie wystarczają przy tym informacje dostarczone przez producentów materiałów magnetycznych, tym bardziej że właściwości rdzeni mogą znacznie odbiegać od właściwości materiałów. Z tych względów w Zakładzie są prowadzone systematyczne badania stosowanych rdzeni i materiałów magnetycznych. W referacie omówiono typowe przebiegi prądów i napięć a następnie rodzaje wykonywanych badań specjalnych w nawiązaniu do ich wykorzystania. Podane są także przykładowe wyniki pomiarów w laboratorium Instytutu.
EN
Over 140 types of inductors and nearly 30 types of transformers were developed at the Department of Electric Traction of the Electrotechnical Institute. They usually operate at frequencies many times higher than 50 Hz, at non-sinusoidal currents and voltages. This creates particular requirements versus magnetic cores. Information provided by manufacturers of magnetic materials do not suffice to design the discussed equipment in an optimal way, the more so that the properties of cores may differ significantly from the properties of materials. For that reason systematic investigations of the cores and magnetic materials applied are conducted at the Department. The paper discusses typical variations of currents and voltages and then the kinds of special investigations carried out with reference to their applications. Exemplary results of measurements performed at the laboratory of the Institute are also given.
4
Content available Aproksymacja charakterystyk rdzeni magnetycznych
PL
Względnie proste odwzorowanie matematyczne charakterystyk materiałów magnetycznych bywa przydatne w nie których obliczeniach projektowych i symulacyjnych. Odnosi się to do prac Instytutu Elektrotechniki w Warszawie nad przekształtnikami mocy i stosowanymi w nich elementami elektromagnetycznymi. W referacie omówiono podjęte próby uzyskania wzorów określających statyczne i dynamiczne charakterystyki magnesowania, stratności oraz przenikalności magnetycznej rdzeni zwijanych. Została do tego wykorzystana obszerna baza wyników badań eksperymentalnych systematycznie prowadzonych w specjalistycznym laboratorium Zakładu Trakcji Elektrycznej. W celu określenia stosownych form analitycznych były wykorzystane dwie autorskie procedury: • program wykorzystujący pakiet MATLABA • program wykorzystujący system TURBO PASCALA. Dziedziną obliczeń interesującą pod względem zastosowań w przekształtnikach jest w zasadzie praktycznie prostoliniowa część charakterystyki magnesowania oraz prostokątny przebieg napięcia wzbudzenia. Głównie do tych warunków odnoszą się przytoczone wyniki. Względnie prostą formułą dają się aproksymować charakterystyki stratności. W przypadku każdej rozpatrywanej zależności, najlepszy rezultat daje funkcja sklejania stanowiąca zbiór wielomianów 3-go stopnia.
EN
A relatively simple mathematical projection of characteristics of magnetic materials is useful in some simulation design computations. The paper discusses trials mode to obtain formulae determining static and dynamic characteristics of magnetising, losiness and magnetic permeability of wound up cores. A comprehensive basis of experimental investigation results was used therefore, conducted at the specialized laboratory of the Department of Electric Traction. Two procedures of authors were used to determine the analytical forms used: a program using the MATLAB package and a program using the TURBO PASCAL system. The domain of computations interesting with regard to applications in converters is the practically straight linear part of the magnetising characteristic and the rectangular course of the excitation voltage. The results shown pertain mainly to those conditions. The characteristics of losiness can be approximated by a relatively simple formula. In the case of each relationship considered, the best result is given by the function of catenation, constituting a set of polynomials of 3rd degree.
PL
W sieci trakcyjnej tramwajowej w Polsce napięcie znamionowe jest napięciem stałym, uzyskiwanym poprzez transformację i prostowanie napięcia sieci przemysłowej za pomocą wielofazowych transformatorów i niesterowanych mostków prostownikowych. W takich układach prostowniczych otrzymuje się napięcie wyprostowane z zawartością wyższych harmonicznych. Harmoniczne te przenoszą się do prądu zasilania mostka. Zastosowanie wielopulsowych układów przetwarzania złożonych z dwóch sześciofazowych transformatorów (i prostowników) w miejsce jednego układu transformatora trójfazowego z odpowiednim prostownikiem powinno dać niższą zawartość harmonicznych zarówno w napięciu wyprostowanym, jak i w prądzie zasilania układu. Nie dzieje się tak, jeśli napięcie zasilania już jest odkształcone. W artykule podjęto problem zastosowania dławików katodowych, włączanych po stronie napięcia wyprostowanego i ich wpływu na wyższe harmoniczne napięcia i prądu. Przeanalizowano kilka opcji zasilania napięciem odkształconym, przy czym współczynnik THD napięcia zasilania nie był wyższy niż normatywne 8%; zmieniano jednak kąty fazowe 5. i 7. harmonicznej napięcia. Jako odniesienia użyto układu trójfazowego, 6-pulsowego. Analizowane układy 24-pulsowe były wyposażone w grupy prostownikowe łączone równolegle lub szeregowo-równolegle.
EN
Tram traction in Poland uses dc voltage obtained by transforming and rectifying ac power grid voltage with the help of multi-phase transformers and uncontrolled diode bridges. This voltage always contains higher harmonics. These harmonics are "transferred" to the supply current as well. Using multi-phase transformation circuits, consisting of two 6-phase transformers instead of one three-phase transformer should produce less harmonics in dc voltage and supply current. However, in case of distorted supply voltage this cannot be true. The paper deals with the problem, how introduction of cathode chokes into load circuit influences higher harmonics of dc voltage and ac supply current. Several supply voltage waveforms were analysed, with THD not higher than standardised 8%, but with different phase angles of 5th and 7th harmonics. 6-pulse system was used as a reference, and 24-pulse systems were investigated with rectifiers connected either in parallel or in mixed fashion (series-parallel).
PL
Transformatory i dławiki to maszyny elektryczne, w których podczas pracy powstają straty energii wydzielające się w postaci ciepła. Głównym źródłem strat jest zarówno przepływ prądu przez uzwojenia, jak i ciągłe przemagnesowywanie rdzenia ferromagnetycznego. Straty te powodują nagrzewanie się poszczególnych części urządzenia oraz podnoszą temperaturę jego otoczenia. Nadmierne nagrzewanie materiałów czynnych (przewodzących) transformatora czy dławika wymusza ograniczenie mocy przenoszonej przez te urządzenia. Przyczyną są tutaj materiały izolacyjne, które w zależności od klasy izolacji, po przekroczeniu pewnych temperatur ulegają szybkiemu starzeniu się i niszczeniu, doprowadzając do zwarć i uszkodzenia maszyny. Dlatego niezmiernie ważnym zagadnieniem - przy doborze i projektowaniu tego typu urządzeń - jest kwestia skutecznego odprowadzania ciepła. Zwiększenie intensywności oddawania ciepła z elementów czynnych maszyny elektrycznej pozwala na zmniejszenie jej gabarytów lub znaczny wzrost mocy znamionowej.
7
Content available remote Dławiki impulsowych sterowników prądu stałego
PL
Elementy indukcyjne pracujące w urządzeniach energoelektronicznych obecnie budowane są najczęściej z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów magnetycznych. Magnetyki amorficzne i nanokrystaliczne pozwalają skutecznie ograniczyć straty powstające w transformatorach i dławikach pracujących w zakresie średnich częstotliwości. Artykuł przedstawia porównanie podstawowych parametrów technicznych jednofazowych dławików typu AD1W oraz ED1W produkowanych w ELHAND TRANSFORMATORY. Dławiki te znajdują zastosowanie między innymi w impulsowych sterownikach prądu stałego.
PL
Filtrowanie jest najczęściej stosowanym sposobem tłumienia zakłóceń występujących w sieciach elektrycznych. Filtry kompatybilnościowe to układy bazujące między innymi na elementach indukcyjnych - dławikach. W prezentowanej analizie rozważane są dławiki zbudowane z ferrytów i materiałów nanokrystalicznych. Przedstawiony w opracowaniu model dławika oraz jego charakterystyki częstotliwościowe współczynnika tłumienności wtrąceniowej, określają wartości tłumienia wnoszonego przez dany dławik. Analiza parametrów rdzenia może umożliwić optymalny dobór dławików w aplikacjach przeciwzakłóceniowych i przyczyni się do poprawy jakości działania urządzeń.
EN
One of the most used techniques for reducing EMI interference is the application of beads and chokes builds with soft magnetic materials. Beads provide a simple, economical method for attenuating high frequency noise or oscillations. The beads and chokes are seen as low impedance at low frequencies and relatively high impedance over a wide high frequency band. The effectiveness of this impedance in reducing EMI depends on the relative magnitudes of choke, turn of winding number and permeability's changes of used material. The article presented the procedure of modeling beads (EMI choke). The insertion loss is the basic parameters which define the effectiveness of limiting the electromagnetic interferences. In article introduced the influence of magnetic and physical parameters of bead on insertion loss. Modeling and measuring characteristics ware introduced in graphic figures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.