Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chlor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie ziarnistych węgli aktywnych do usuwania chloru z gazów odlotowych
PL
Zbadano 4 handlowe gatunki węgli aktywnych w zakresie skuteczności usuwania chloru ze spalin. Określono ich parametry fizykochemiczne, takie jak zawartość popiołu i wilgoci, liczba jodowa, powierzchnia właściwa, porowatość i wielkość porów. Badane węgle skutecznie pochłaniały chlor ze spalin i mogą być przydatne do zabezpieczania elektrochemicznych czujników gazów. Szczególnie obiecujące wyniki uzyskano w przypadku węgla z łupin orzecha kokosowego w usuwaniu chloru ze spalin suchych oraz węgla do chromatografii w oczyszczaniu spalin wilgotnych.
EN
Cl₂ was adsorbed from waste gases (140 mg/m3) on 4 com. activated C at 20°C for 16.3–49.4 h. Their phys.-chem. and structural properties were detd. The most efficient Cl₂ removal from dry flue gases was achieved on the activated C produced from coconut shells and from wet flue gases was achieved on activated C used in chromatog.
EN
The formation of trihalomethanes (THMs) during chlorine (Cl2) and chlorine dioxide (ClO2) treatment was investigated. Water samples were collected from three drinking water sources, namely, Büyükçekmece Lake water (BLW) in Istanbul City, Kızılcapınar Lake water (KLW), and Ulutan Lake water (ULW) in Zonguldak City, Turkey. The results of the study show that Cl2 treatment forms more THMs in all three water sources compared to ClO2treatment. Further, due to the Cl2treatment, the maximum THMs concentrations were observed in BLW (121.15 μg/dm3) samples, followed by KLW (97.26 μg/dm3) and ULW(88.52 μg/dm3) samples within the reaction time of 24 h for 5 mg/ dm3 of Cl2dose. However, it was found that the concentrations of THMs formed at three water sources with applied ClO2treatment under the same conditions were significantly reduced. As a result of the ClO2treatment at the end of the reaction time of 24h, THMs concentrations formed in BLW, KLW, and ULW were recorded as 30.26, 16.53, and 17.71 μg/ dm3, respectively. On chlorination, chloroform (CFM) was found the dominant THM species in all water sources. All THM species contents ranged from 1.98 μg/dm3 to 11.23 μg/ dm3 and the highest level of dibromochloromethane (BDCFM) was observed as the major THM species among all species in BLW due to the ClO2treatment. Also, the formation of inorganic DBPs such as chlorate (ClO3–) and chlorite ClO2–) was evaluated during Cl2oxidation. The levels ClO2– formed due to the ClO2 oxidation were higher than those of ClO3– levels for BLW, KLW, and ULW samples and varied from 19 to 55%, and from 37 to 60% of the applied ClO2 doses (2–10 mg/ dm3), respectively. On the other hand, ClO3– levels varied between 5 and 9% and 2 and 6% of the applied ClO2concentration for the KLW and ULW samples, respectively.
EN
The numerical modelling of chloride diffusion in concrete structures requires an appropriate description of input parameters. The main inputs for the model are the diffusion coefficient of concrete and derived aging factor. The model itself can be susceptible to the values of these parameters because of the size of the finite elements and size of the time step. Due to the potential use in probabilistic calculations, which requires millions of simulations, it is desirable to create a highly optimized model. It is important to pay attention to the accuracy of the calculation, but also to its calculation time. The presented results show the possible limits of the finite element model of the diffusion in a concrete structure. This is demonstrated on the reference ordinary Portland cement mixture and 32 various binary and ternary concrete mixtures, which show a significant effect of different diffusion coefficients and aging factors on the overall convergence. This study provides guidance on which extreme material parameters, out of the potential range, may adversely affect model results.
4
Content available Analysis of the accidental release of chlorine
EN
Due to its properties, chlorine is one of the highly toxic substances used by humans. This gas attacks the respiratory system, eyes and skin. In higher concentrations, its inhalation leads to death. It is mainly used in water treatment plants where it guarantees a bacteriologically safe water in water supply systems. It is also used as a disinfectant and bleaching agent. The use, transport and storage of chlorine may pose serious hazard associated with its uncontrolled release from technological installations or tanks. The level of this threat will depend on the run of the release scenario or meteorological conditions. The article presents an analysis of the hazards associated with the uncontrolled release of chlorine. The ranges of zones with dangerous level of gas concentration are presented as a result of its instantaneous and continuous release.
5
Content available remote Sorption of hydrogen chloride in the fluidized bed reactor
EN
Combustion of fuels, including renewable fuels and thermal treatment of waste (CFCs, pesticides), is associated with emissions of pollutants including halogens. The reversible process of sorption/desorption of HCl, in a fluidized (bubbling) bed reactor (BFB), during co-combustion of Cl-materials, was carried out. The thermal decomposition of methylene chloride (DCM, CH2Cl2) in an inert sand bed with the addition of the hydroxyapatite sorbent (HAp, Ca5(PO4)3(OH)) was investigated. The process parameters were as follows: temperature - 930 °C, the air excess - 1.3, stream rate of CH2Cl2 - 50 cm3/h. The concentration of HCl, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, COCl2 in the exhaust gases were monitored online with FTIR spectroscopy. The main chlorine product was hydrogen chloride. Samples of unprocessed HAp, taken from the bed during the process, and solid apatite residues were analyzed by X-ray diffraction (XRD). The content of chlorapatite (Ca5(PO4)3Cl) in the analyzed samples was respectively 11, 53 and 19 %. X-ray fluorescence (XRF) analysis showed the molar ratio of Ca:P:Cl was: 1.00:0.36:0.01, 1.00:0.36:0.09, 1.00:0.37:0.04 respectively. The HAp could be used as an sorbent of the HCl(g) during combustion of materials containing chlorine.
PL
Dokonano oceny wpływu niezbilansowanego nawożenia mineralnego na zawartość sodu i chloru w roślinach uprawnych. Badania oparto na czteroletnich doświadczeniach polowych przeprowadzonych na glebie ciężkiej należącej do II klasy bonitacyjnej. W ramach eksperymentu przygotowano i przeanalizowano 5 zestawów nawozowych. Zawartość Na i Cl oznaczono metodą ASA. Stwierdzono istotne różnice w zawartości badanych pierwiastków pod wpływem czynników doświadczalnych. Brak azotu, magnezu, potasu lub siarki w nawożeniu powodował w większości obiektów zmniejszenie zawartości sodu. Brak potasu wiązał się ze spadkiem zawartości sodu oraz chloru w większości roślin testowych, a pominięcie siarki powodowało odwrotną zależność. Lata badań istotnie wpływały na zawartość obu pierwiastków w roślinach, ale wpływ ten nie był jednoznacznie ukierunkowany.
EN
Five field expts. with winter, rape winter wheat, spring barley and sugar beet were carried out in 2005–2007 after application of complex N, P, K, Mg and S-contg. fertilizers to det. the accumulation of the fertilizers did not contain N, Mg, K or S, the content of Na was low. The low Cl and Na contents were obsd. when the fertilizer did not contain K (except for barley). An increased content of Cl was found when the fertilizer did not contain S.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania rud żelaza o podwyższonej zawartości chloru w procesie spiekania. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania ze zwiększonym udziałem rudy żelaza o podwyższonej zawartości chloru. Stwierdzono, że wzrost udziału rudy o zwiększonej zawartości chloru powoduje obniżenie przewiewności mieszanki, a przez to obniżenie wydajności procesu spiekania i zwiększenie zużycia paliwa. Znacząco wzrosły zawartości chloru oraz tlenków metali alkalicznych.
EN
This article presents the assessment of the possibility to use iron ores with an increased content of chlorine for the sintering process. Laboratory sintering tests were carried out with an increased proportion of iron ore with an increased chlorine content. It was found that with the increase in the proportion of ore with an increased content of chlorine the permeability of the sintering mixture decreases and thus the productivity of the sintering process decreases, and fuel consumption increases. The content of chlorine and alkali metal oxides in the dust collected on the casing increased significantly.
8
Content available remote Modernization of centrifugal chlorine compressor
EN
In this paper modernization of a three-stage chlorine centrifugal compressor, in which chlorine is pressurized has been described. Machine nominal mass flow has been increased by 20% and the pressure rise has remained almost unchanged. New construction concept has been chosen basing on analysis of different design variants. Calculations were conducted with one-dimensional method with usage of in-house developed code. Algorithms implemented to this program are based on empirical studies and wide experience in compressor modernization and design. Moreover, results of modified machine acceptance test results, which satisfies VDI norm 2045/ISO 5389 has been presented.
PL
W artykule podjęto temat oceny wpływu paliwa, celowo zanieczyszczonego chlorem, na elementy kontroli emisji tlenków azotu NOx w silniku z zapłonem samoczynnym. Jakość stosowanego paliwa ma kluczowe znaczenie dla bezawaryjnej pracy silnika. Do zanieczyszczenia paliwa może dojść głównie na etapie transportu lub przechowywania. Główną uwagę zwrócono na wymiennik ciepła (chłodnicę spalin) EGR, służący recyrkulacji spalin, będąc jednym ze sposobów ograniczenia emisji szkodliwych tlenków azotu. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych (testy stanowiskowe) w cyklach badawczych składających się z czterech faz. Zastosowano paliwo celowo zanieczyszczone chlorem. Czas trwania badania wyniósł 250 godzin i został przerwany momencie wystąpienia awarii silnika i pojawienia się osadów na wymienniku ciepła EGR. W artykule przedstawiono wyniki badań składu chemicznego osadów, zastosowane metody analizy chemicznej oraz zidentyfikowano źródła i przyczynę pojawienia się osadów.
EN
In paper the impact of intentionally chlorine-contaminated fuel on nitrogen oxides emission control elements in compression engine was described. The quality of fuel used is of key importance for the failure-free operation of the engine. Fuel contamination can occur mainly at the transport or storage stage. The main attention was paid to the EGR heat exchanger, which is used for exhaust gases recirculation, being one of the ways to reduce the emission of harmful NOx. The tests were conducted under laboratory conditions (research engine stand tests) in cycles consisting of four phases. The fuel used was intentionally contaminated with chlorine. The test was interrupted after 250 hours at the engine failure and deposits appearance at the EGR heat exchanger. Test results of chemical composition of deposits, analytical methods used and sources and the cause of deposits appearance were described in present paper.
PL
W artykule przedstawiono właściwości rezystancyjnego czujnika gazowego chloru z warstwą aktywną wykonaną z tlenku cynku domieszkowanego platyną. Materiał gazoczuły syntezowano metodą hydrotermalną (CBD). Badania za pomocą skangowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) wykazały, że otrzymano mikropręty tlenku cynku domieszkowane metaliczną platyną. Analizę właściwości sensorowych przeprowadzono w obecności 2 ppm Cl2 w atmosferze o różnej wilgotności. Uzyskane wyniki wykazały, że konduktancja warstwy gazoczułej maleje w obecności gazowego chloru a jej wartość zależy od wilgotoności badanej atmosfery. W atmosferze o wilgotności względnej 75% czułość sensora jest na podobnym poziomie jak w powietrzu o wilgotności 30% RH, natomiast w 90% RH znacznie maleje.
EN
This article shows the resistive chlorine sensor with active layer made of zinc oxide doped with platinum. The sensing material was synthesized by hydrothermal methode (CBD). Scanning electron microscope (SEM) and X-ray diffraction (XRD) showed that zinc oxide microrods doped with platinum were obtained. Sensing analysis was performed in the presence of 2 ppm of Cl2 in atmospheres of varying humidity. The obtained results have shown that the conductivity of the active layer decreases in the presence of chlorine and its value depends on the moisture content of the tested atmosphere. At 75% RH the system sensitivity is similar to 30% RH, while 90% RH is significantly reduced.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu wielokrotnego moczenia wodą słomy, którą pozyskano z pszenicy ozimej ściętej w końcowym okresie jej dojrzewania. Dla próbek słomy surowej oraz wielokrotnie moczonej i suszonej po każdym zabiegu moczenia wykonano analizę techniczną i elementarną, zbadano skład chemiczny popiołu otrzymanego z badanej słomy oraz przeprowadzono analizę chemiczną wody oddzielonej od biomasy w poszczególnych cyklach moczenia. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić wpływ operacji wielokrotnego moczenia i suszenia na zmianę właściwości fizykochemicznych, które determinują przydatność słomy jako surowca w procesach spalania i zgazowania. Badania wykazały, że stosując operacje wielokrotnego moczenia i suszenia świeżej słomy zbo- żowej można z niej usunąć niepożądane składniki, które wchodzą w skład substancji mineralnej. Składniki te pobierane są przez rośliny z podłoża podczas wegetacji w formie tzw. roztworów glebowych. W wyniku wielokrotnego moczenia w wodzie wymywane były ze słomy znaczne ilości jonów chlorkowych oraz związki zawierające siarkę i fosfor. Ponieważ w popiele preparowanej wodą biomasy zmniejszyła się jednocześnie zawartość metali alkalicznych można sądzić, iż do wody przechodziły dobrze rozpuszczalne w wodzie chlorki potasu i sodu. Redukcja rozpuszczalnych w wodzie soli przyczyniła się do zmniejszenia zawartości popiołu w badanej słomie i z punktu widzenia temperatur jego topliwości korzystnie wpłynęła na jego skład chemiczny. Podczas zabiegu wielokrotnego moczenia ze słomy oprócz składników substancji mineralnej usuwane były związki organiczne. Wskazywały na to wysokie wartości wskaźnika ChZT wody po kolejnych zabiegach moczenia. Były to najprawdopodobniej produkty fotosyntezy wypłukane z tkanek pszenicy skoszonej w końcowej fazie dojrzewania. Ich wymycie ze słomy miało wpływ na wyniki analizy elementarnej. Stwierdzono, że w czasie moczenia zmniejszała się w słomie zawartość wodoru i siarki całkowitej, wzrastała natomiast zawartość węgla pierwiastkowego. Zmiany składu elementarnego były powodem nieznacznego obniżenia kaloryczności moczonej w wodzie słomy.
EN
In the paper, the laboratory results of the process of multiple straw water washing are presented. The analyzed straw was obtained from winter wheat mowed at the final stage of vegetation. The proximate and ultimate analysis was conducted for raw straw as well as for washed straw and the chemical composition of ash was determined. The chemical analysis of water from straw washing was also performed. The conducted studies allowed for the assessment of the influence of the processes of multiple washing and drying of straw on the physicochemical properties determining its use as feedstock in the combustion and gasification processes. Studies have shown that the undesirable components of mineral matter could be removed in the multiple water washing and drying of straw processes. These components are taken by plants from the ground during vegetation. As a result of multiple straw water washing, significant amounts of chlorine ions and sulfur and phosphorus compounds were leached. Simultaneously, a decrease in the content of alkali metals was noticed in the ash of the washed straw. This suggests that water-soluble sodium and potassium chlorides were leached. The reduction of the content of water-soluble salts contributed to the decrease in the ash content. Organic compounds were also leached during the multiple straw water washing process. This was indicated by high values of the chemical oxygen demand (COD) in the water after straw washing. They most probably were the products of the photosynthesis process which were leached from the wheat tissues. Their removal from the straw had an impact on the ultimate analysis. A decrease in the content of hydrogen and total sulfur as well as an increase in carbon content was noticed during the straw washing process. Changes in elemental composition were the reason for a slight decrease in the calorific value of the washed straw.
EN
Recovery of energy contained in waste complies with the European legislation on rational environmental resources management. Alternative fuel production from waste allows obtaining fuel of defined quality parameters, hence avoiding technical and maintenance problems associated with instability of waste composition. The classification system of solid recovered fuels (SRF) is defined by key parameters which include calorific value and chlorine and mercury content. Therefore, these two parameters classifying solid recovered fuels, i.e. net calorific value and chlorine content were evaluated in the selected waste groups intended for energetic utilization. The results indicated high variability of the parameter values and heterogeneity of the analyzed waste. The highest calorific value (29.22 MJ/kg) was reported for the alternative fuel sample, while the lowest – for the sewage sludge sample (0.05 MJ/kg). The chlorine content in the waste samples (per dry weight) was in the range of 0.005 to 1.547%. The sulfur to chlorine ratio was also determined, which was essential for corrosion hazard evaluation. Most often the [S]/[Cl] index was < 2.2, indicating an existing corrosion hazard to technological equipment powered with such waste.
PL
Odzyskiwanie energii zawartej w odpadach jest zgodne z prawodawstwem europejskim w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. Wytwarzanie paliw alternatywnych z odpadów umożliwia otrzymanie paliwa o odpowiednich parametrach jakościowych, co pozwala na uniknięcie problemów technicznych i eksploatacyjnych związanych z niestabilnością składu odpadów. System klasyfikacji stałych paliw wtórnych jest zdefiniowany z wykorzystaniem podstawowych parametrów, do których należą wartość opałowa oraz zawartość chloru i rtęci. Na tym tle dokonano oceny wartości dwóch parametrów klasyfikujących stałe paliwa wtórne – wartości opałowej i zawartości chloru – w wybranych grupach odpadów przeznaczonych do wykorzystania w celach energetycznych. Uzyskane wyniki wykazały dużą zmienność wartości parametrów i niejednorodność analizowanych odpadów. Największą wartość opałową (29,22 MJ/kg) odnotowano w przypadku próbki paliwa alternatywnego, natomiast najmniejszą charakteryzowała się próbka osadów ściekowych (0,05 MJ/kg). Stwierdzony udział chloru w badanych próbkach odpadów (odniesiony do suchej masy) zawierał się w granicach od 0,005% do 1,547%. Wyznaczono także wartości stosunku masowego siarki do chloru w próbkach odpadów, co jest niezbędne do oceny stopnia zagrożenia korozyjnego. Wartość wskaźnika [S]/[Cl] w wielu przypadkach wynosiła <2,2, co świadczyło o istniejącym ryzyku zagrożenia korozyjnego urządzeń technologicznych zasilanych takimi odpadami.
PL
Badano specjalne ciecze szlifierskie do poprawy warunków obróbki materiałów ceramicznych. Do cieczy tych dodawano związki chemiczne o cząsteczkach zawierających chlor lub wiązanie estrowe, aby uzyskać ciecze EP (extreme pressure) przydatne do pracy pod wysokimi ciśnieniami. Dodatek chlorowanej parafiny o słabej zdolności smarowania nie przeciwdziałał pasywacji tarczy szlifierskiej przy obróbce ceramiki z azotku krzemu. Dodatek organicznych estrów powodował ograniczenie pasywacji tarczy szlifierskiej. Związki o sumarycznej długości łańcucha węglowego ok. 18 i polarności zbliżonej do polarności materiału ceramicznego ograniczały stępianie się tarczy. Zastosowanie mieszaniny związków o cząsteczkach zawierających krzem, fosfor i/lub bor dawało nie zawsze korzystny efekt synergii.
EN
Bu stearate, glycerol triacetate and trioleate, liq. and chlorinated paraffins, CCl4, tetrachloroethane, Et3SiO4, Bu3PO4 and Me3BO3 were added (3% by mass) to the liq. paraffin and an emulsifier-contg. (7% and 0.5% by mass, resp.) aq. grinding fluid used for machining Si3N4 plates with a diamond abrasive wheel. The addn. of chlorinated paraffin had no significant effect on grinding wheel blunting while the addn. of esters resulted in limiting phenomenon. The compds. with the C chain length near to 18 and similar polarity to the ceramics showed the best anti-clogging ability. Use of a mixt. of Si, P and/or B-contg. short-chain esters gave not always an advantageous synergic effect.
PL
Korozja wysokotemperaturowa jest istotnym zagrożeniem w szczególności przy spalaniu i współspalaniu biomasy oraz odpadów w kotłach energetycznych. Wysoka zawartość chloru i jego związków w paliwie wymusza obniżenie parametrów procesu, czego wynikiem jest spadek efektywności wytwarzania energii. W celu określenia zagrożenia wynikającego z postępującego procesu korozji powierzchni ogrzewalnych zalecana jest instalacja systemów monitoringu.
PL
Opracowano parametry stapiania próbek koncentratów i rud żelaza za pomocą automatycznej sześciopozycyjnej stapiarki elektrycznej. Opracowana preparatyka próbek i optymalny dobór wszystkich jej parametrów, pozwoliły na zatrzymanie siarki w stapianej mieszaninie. Właściwy dobór substancji utleniającej umożliwił oznaczanie sodu. Powiodło się także oznaczanie chloru. Wyznaczone podstawowe parametry metrologiczne metody potwierdziły, że opracowany wariant stapiania i ustalone parametry pomiarowe pozwalają, w sposób precyzyjny i dokładny oznaczać siarkę, sód i chlor w koncentratach i rudach żelaza pochodzących z różnych złóż. Wykazano, że lotność składników i niskie ich zawartości nie są przeszkodą w prowadzeniu oznaczeń tych składników w perłach.
EN
Fusion parameters of automatic electrical fusion fluxer for samples of concentrates and iron ores have been developed. The method of preparation of samples and selection of all parameters allowed to keep sulfur in melted mixture, whereas appropriate selection of the oxidizing substance allowed the determination of sodium. Determination of chlorine is also possible. Basic metrological parameters of the methods confirmed that the developed way of fusion and the set of measurement parameters for X-ray spectrometer allow precise and accurate determination of sulfur, sodium and chlorine in iron ores and concentrates from various deposits. The volatility of the components and their low content are not an obstacle in their determination with the use of fusion technique.
PL
Praca zawiera opis metodologii badań nad zawartością rtęci, chloru oraz siarki w węglach energetycznych (kamiennych i brunatnych). W artykule przedstawiono techniki laboratoryjne stosowane na potrzeby analizy pierwiastkowej, obejmujące zarówno metody instrumentalne (absorpcyjna spektrometria atomowa, elektrody jonoselektywne – wraz z opisem wykorzystywanych zjawisk), jak i nieinstrumentalne (metoda Mohra do oznaczania zawartości chloru). Zaakcentowano zasadność prowadzenia badań nad występowaniem rtęci, chloru oraz siarki w spalanych węglach oraz związane z obecnością ich związków w spalinach konsekwencje w eksploatacji kotła i urządzeń ochrony atmosfery. Artykuł wzbogacono o opis przemian rtęci (oraz jej specjacji) podczas spalania stałych paliw kopalnych oraz ich wpływ na procesy późniejszego wychwytu.
EN
Combustion of fuels, including renewable fuels, is associated with emissions of various gaseous compounds containing chlorine. The reversible sorption / desorption of hydrogen chloride, in a fluidized bed reactor, while combustion of Cl-containing substances, was carried out. Dichloromethane (DCM) was used as the source of chlorine. DCM thermal decomposition in a sand bed and then in a fluidized bed containing hydroxyapatite was investigated. In both series: process temperature was 930ºC, the air excess 1.3, the concentration of DCM 2900 ppm. The concentration of components containing chlorine such as HCl, CH2Cl2, CH3Cl, CHCl3, CCl4, COCl2 in the flue gases were monitored by FTIR analyzer. The main chlorine product was HCl. Samples of the hydroxyapatite before the process of thermal decomposition of DCM, taken from the bed during the process, and after the thermal decomposition of chlorapatite at 1050°C were analyzed by X-ray diffraction (XRD). The content of chlorapatite in the analyzed samples was respectively 10, 53 and 18%. X-ray fluorescence (XRF) analysis showed the molar ratio of Ca:P:Cl was: 1.12:0.41:0.01, 1.01:0.36:0.09, 1.10:0.40:0.05 respectively. The hydroxyapatite can be used as an absorbent of the HCl(g) during combustion of materials containing chlorine.
PL
Spalanie paliw, w tym paliw ze źródeł odnawialnych, związane jest z emisją gazowych związków zawierających chlor. Wykonano badania sprawdzające możliwość odwracalnego procesu sorpcji/desorpcji chlorowodoru w stacjonarnym złożu fluidalnym podczas spalania substancji zawierających chlor. Jako źródło chloru zastosowano dichlorometan. Proces termicznego rozkładu DCM przeprowadzono w złożu piaskowym, a następnie w złożu piaskowym z dodatkiem biohydroksyapatytu. W obu seriach pomiarowych temperatura procesu wynosiła 930oC, współczynnik nadmiaru powietrza 1,3, a stężenie DCM 2900 ppm. Za pomocą analizatora FTIR monitorowano stężenia następujących związków chloru w gazach poprocesowych: HCl, CH2Cl2, CH3Cl, CHCl3, CCl4, COCl2. Dominującym związkiem chloru w gazach był HCl. Metodą XRD przeanalizowano biohydroksyapatyt przed procesem termicznej dekompozycji DCM, odebrany ze złoża w trakcie procesu, oraz po zakończeniu dozowania DCM i procesu termicznej dekompozycji chloroapatytu w 1050°C. Zawartość chloroapatytu w analizowanych próbkach wynosiła odpowiednio 10, 53 oraz 18%. Analiza XRF wykazała następujące stosunki molowe Ca:P:Cl w próbkach: 1,12:0,41:0,01, 1,01:0,36:0,09, 1,10:0,40:0,05. Przeprowadzone badania wykazały możliwość wykorzystania biohydroksyapatytu jako materiału sorpcyjnego w stosunku do gazowego chlorowodoru powstającego w gazach spalinowych podczas utylizacji materiałów organicznych zawierających chlor.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych w procesie spiekania rud żelaza. Stwierdzono, że możliwe jest wykorzystanie tego paliwa jako zamiennika części koksiku lub antracytu oraz jako składnik poprawiający przewiewność mieszanki spiekalniczej. Należy jednak zwrócić uwagę na zawartość chloru w tych paliwach, który negatywnie wpływa na skuteczność działania elektrofiltrów. Wykorzystanie tych paliw w procesie spiekania wymaga ścisłej współpracy IMŻ i ICHPW w celu doboru odpowiednich właściwości paliw alternatywnych.
EN
This article presents the assessment of the possibility to utilise an alternative municipal waste fuel in the iron ore sintering process. This fuel was found to be able to be used as a substitute for a part of coke breeze or anthracite and as a component improving the permeability of sinter mix. However, attention should be paid to chlorine contents in these fuels, which have an adverse impact on the efficiency of electrostatic precipitators. The use of these fuels in the sintering process requires close cooperation between the Institute for Ferrous Metallurgy and the Institute for Chemical Processing of Coal to select proper properties of alternative fuels.
PL
Wymagania stawiane stałym paliwom wtórnym (SRF) zostały uszczegółowione w normie PN-EN 15359:2012 opracowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej zasad klasyfikacji oraz specyfikacji parametrów fizyczno-chemicznych tych paliw. Podstawowymi parametrami klasyfikacyjnymi stałych paliw wtórnych są wartość opałowa, zawartość chloru oraz zawartość rtęci. W pracy zwrócono szczególną uwagę na właściwości fizyczno-chemiczne oraz kierunki wykorzystania komunalnych osadów ściekowych, jako potencjalnego stałego paliwa wtórnego lub jego składnika. Przedstawiono również wyniki badań zawartości biomasy w osadach ściekowych (jako potencjalnych paliwach) w celu oceny ich biodegradowalności, z uwagi na możliwość zakwalifikowania energii pochodzącej z biomasy do energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Na podstawie analizy porównawczej wykazano, że komunalne osady ściekowe charakteryzują się stosunkowo małą wartością opałową oraz niewielką zawartością chloru w porównaniu do innych paliw, jednocześnie mają większą zawartość rtęci. Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość frakcji biodegradowalnej (biomasy) w osadach ściekowych może osiągać 96% w stanie suchym i bezpopiołowym. Jest to wartość zbliżona do zawartości frakcji biodegradowalnej w typowych biopaliwach stałych.
EN
Requirements for solid fuels (SRF) are detailed in the norm PN-EN 15359:2012 'Solid recovered fuels – Specifications and classes' developed by the European Committee for Standardization. The norm specifies the rules of fuel classification and their physicochemical parameters. The key classification parameters of solid recovered fuels include net calorific value, chlorine and mercury content. In the study, particular attention was paid to the discussion of physicochemical properties and directions for use of municipal sewage sludge as a potential solid fuel or its secondary component. Also, the results of biomass content determination in sewage sludge as a potential fuel were presented. The purpose was to assess their biodegradability, considering potential classification of biomass energy as renewable energy. The comparative analysis demonstrated that the municipal sewage sludge was characterized by the relatively low net calorific value and chlorine content compared to other alternative fuels. At the same time, it exhibited higher levels of mercury. The studies indicated that the biodegradable fraction (biomass) content in sewage sludge might reach 96% of the ash-free dry mass. That value is close to the biodegradable fraction content of a typical solid biofuel.
PL
W artykule przeanalizowano zagrożenia wynikające z zastosowania chloru w procesie uzdatniania wody. Omówiono, stosowane w chlorowni, techniczne systemy zabezpieczeń służące do wykrywania i ograniczenia propagacji obłoku toksycznego. Stwierdzono, że awaria do której dojdzie wewnątrz budynku chlorowni, ze względu na zastosowane zabezpieczenia, nie będzie stanowić zagrożenia dla pobliskich terenów. W celu określenia skutków uwolnień chloru na terenie otwartym przeprowadzono symulację wycieku przez zawór ¾ cala. W przyjętych scenariuszach zdarzeń awaryjnych uwzględniono zarówno wypływ fazy gazowej jak i wypływ dwufazowy chloru. W każdym z analizowanych przypadków zasięg strefy zagrożenia, w której występujące stężenie chloru powoduje śmierć ludzi po kilku wdechach, wynosił kilkadziesiąt metrów. Obszar, w którym występuje niebezpieczne stężenie substancji uzależniony jest m.in. od parametrów wypływu oraz warunków meteorologicznych. Odnotowano wzrost długości stref w osi wiatru wraz ze wzrostem temperatury i spadkiem prędkości wiatru. Stwierdzono, że zasięg strefy niebezpiecznej w tych samych warunkach jest ponad 2 krotnie większy podczas wypływu dwufazowego niż w przypadku wypływu fazy gazowej.
EN
In the article the risk of chlorine use in water treatment process was analyzed. Also the information about technical security systems used to detection and reduction of toxic cloud propagation was recognized. It was stated that in the case of an accident there will be no danger to surrounding area because of high security systems level. In order to determine the effects of the chlorine release in open space the simulation of the leakage through the ¾ inches valve was made. In the established emergency scenarios the release of gas phase and two-phase flow of chlorine were taken into consideration. In each of the analyzed scenarios, the danger zone for which the possibility of people deaths after a few breaths is possible was at least ten meters. The danger area where an unsafe concentration of substances is present depends on flow parameters and meteorological conditions. The increase of zone size with decreasing of wind speed and increasing of temperature was observed. It was found that the danger zone size in the same weather conditions differ two times for gas phase release and two-phase outflow.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.