Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chest
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose. The head represents 6% of total body weight, therefore it can significantly affect the biomechanics of human posture control, movements and activities. When set out of vertical body axis, head position interferes with the work of the other links in the kinematic chain. The aim of our study was to evaluate the effect of head posture on the breathing activities of the chest. Material and methods: The research was conducted on a group of 65 patients (51 years ± 9.8 years), including 48 women and 17 men. Head posture and chest movements were assessed using a photogrammetric method. Results: The results confirmed the existence of a negative correlation between head position in the sagittal plane and movements of lower ribs. Forward head posture resulted in lower amplitude of costal arch motion: for the transverse plane Spearman’s R = –0.296, for the frontal plane; –0.273, –0.289. Tilting the head in the frontal plane also influenced the change in the biomechanics of breathing and contributed to a reduction of respiratory movements of the lower ribs Spearman’s R = –0.260. Conclusions: Changing the position of the head causes disturbances in the three-dimensional shape of the chest and its respiratory movements.
PL
W ramach pracy opracowano model klatki piersiowej ze skoliozą oraz przeprowadzono obliczenia numeryczne przy wykorzystaniu oprogramowania Ansys. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły ocenę wpływu skoliozy na sztywność klatki piersiowej.
EN
In the work, the model of the chest with scoliosis was developed and numerical calculations were performed using ANSYS software. The calculations enabled to assess the impact of scoliosis on the stiffness of the chest.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie badań numerycznych stanu naprężeń i odkształceń prawidłowej klatki piersiowej podczas zabiegu resuscytacji w programie ANSYS Workbench. W ramach pracy, sformułowano model 3D klatki piersiowej w programie Mimics a następnie w programie ANSYS dokonano symulacji i analizy stanu naprężeń podczas prawidłowego zabiegu resuscytacji oraz powodującego uszkodzenie żeber.
PL
Skolioza jest rozwojowym i postępującym zniekształcenie kręgosłupa o nieznanej, wieloczynnikowej etiologii. Celem badań jest ocena oddziaływania pięciomiesięcznych ćwiczeń pływackich na zmianę kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej u dzieci ze skoliozą 1 stopnia. Grupa badawcza obejmowała 36 dzieci w wieku 8–13 lat (średnia wieku wyniosła 10,5) ze zdiagnozowaną idiopatyczną skoliozą piersiowo-lędźwiową 1 stopnia lewostronną Pomiar ruchomości klatki piersiowej zrealizowano za pomocą taśmy centymetrowej, natomiast ocenę kształtu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa wykonano metodą fotogrametryczną. Wyniki badań. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że u dzieci uczestniczących w pięciomiesięcznym cyklu ćwiczeń pływackich doszło do istotnego zwiększenia ruchomości klatki piersiowej, obserwowanej przede wszystkim podczas wdechu. Ponadto, zaobserwowano znaczące zmiany w obrębie parametrów krzywizn kręgosłupa. Dotyczyły one zwiększenia długości całego kręgosłupa (DCK) i rzeczywistej długości kifozy piersiowej (RKP) (p < 0,05). Wśród parametrów kątowych istotnemu zwiększeniu uległ kąt nachylenia górnego odcinka piersiowego a zmniejszeniu kąt kifozy piersiowej (KKP). Pięciomiesięczny okres treningu korekcyjnego wpłynął istotnie na wzrost ruchomości klatki piersiowej oraz zmianę niektórych parametrów krzywizn kręgosłupa u dzieci ze skoliozą 1 stopnia. Najwięcej zmian obserwowano w obrębie piersiowego odcinka kręgosłupa.
EN
The scoliosis is a developmental and progressive deformation of spine of unknown and multifactorial etiology. The aim of the examination was to evaluate the influence of the swimming exercises in water performed for five months, on the change of the body position and the increase of the mobility of the chest in children with scoliosis I^(o). Material and method. The examination group included 36 children aged 8–13 years (average age: 10,5) with diagnosed idiopathic left-sided scoliosis I° Th–. The measurement of the chest mobility was done by means of the measuring tape and the evaluation of the shape of the anterio-posterior curves of the spine was performedwith the use of the photogrammetric method. Statistical analysis of the results showed that children participating in a five-month training cycle of swimming increase significantly the mobility of the chest, especially during inspiration. In addition, a significant change within the parameters of curvature of the spine, was observed. The whole spine length (DCK) and the real length of thoracic kyphosis (RKP) (p < 0,05), increased. The angle of inclination of the upper thoracic and the reduction of thoracic kyphosis angle (KKP),were significant, as well. Five-months training period correction significantly influenced the growth of chest motion and change some parameters of curvature of the spine in children with primary scoliosis. Most changes were observedwithin the thoracic spine.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny sztywności klatki piersiowej u dzieci w wieku szkolnym. Wykonane pomiary pozwoliły określić siłę nacisku przy ustalonym ugięciu klatki piersiowej oraz wyznaczyć na tej podstawie jej elastyczność. Badania sztywności klatki piersiowej przeprowadzono w poszczególnych grupach wiekowych dzieci w wieku szkolnym. Otrzymane wyniki pomiarów sztywności klatki piersiowej w poszczególnych grupach wiekowych, umożliwiają na optymalne dobranie parametrów geometrycznych płyt stabilizujących stosowanych do korekcji.
EN
The method of measurement of school-age children chest stiffness was presented in the article. The measurements are shown in this work were conducted for children 9-13 years old. From biomechanical point of view, the knowledge of chest stiffness value affecting the stabilizer is necessary to select optimal parameters of the plate used for correction of deformation of the chest by Nuss‟ method.
PL
Resuscytacja jest zbiorem metod mających na celu zahamowanie i odwrócenie procesu umierania. Przywrócenie krążenia krwi odbywa się poprzez zewnętrzny masaż serca. Polega on na rytmicznym uciskaniu ściany klatki piersiowej. Źle zlokalizowana, lub zbyt duża siła nacisku może spowodować złamanie żeber, co w konsekwencji prowadzić może do uszkodzenia narządów wewnętrznych. W pracy podjęto próbę analizy stanu naprężeń klatki piersiowej, podczas masażu serca, dla pacjenta z lejkowatą klatką piersiową.
EN
Resuscitation is a set of methods to curb and reverse the dying process. Restoration of blood circulation is done by external cardiac massage. It consists of applying rhythmic pressure to the chest wall. However, if poorly located, or used with too much force, it can cause the fracture of ribs, which in turn can lead to damage to internal organs. The paper attempts to analyze the stress state of the chest during chest compressions for a patient with a funnel chest.
PL
W artykule opisano model numeryczny kręgosłupa człowieka wraz z wprowadzonym implantem CD Horizon Antares, stosowanym podczas leczenia operacyjnego bocznego skrzywienia kręgosłupa z dostępu przedniego. Dodatkowo przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych w programie ANSYS. Wyniki te zawierają zarówno dane dotyczące naprężeń powstających w implancie i tkance kostnej, jak również pozwalają na określenie wpływu implantu na sztywność kręgosłupa. Wyznaczone sztywności kręgosłupa fizjologicznego, kręgosłupa ze skoliozą oraz kręgosłupa wraz z wprowadzonym implantem są niezbędne na etapie projektowania nowych typów implantów i takiego dobru ich cech konstrukcyjnych, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka ich uszkodzeń z jednoczesną poprawą procesu leczenia.
EN
In this article described numerical model of human spine with CD Horizon Antares implant, which is used during surgery treatment of scoliosis. Additionally this article presents results of numerical analysis obtained from ANSYS program. This results are stress distribution, displacement and stiffness in anatomical spine, spine with scoliosis and spine with implant. Obtained results are necessary on the new implants designing stage and for selecting such their constructional features which allow to minimizing risk of their failure with therapy improvement.
PL
W niniejszej pracy została zaprezentowana metoda adaptacji do programu ANSYS 10.0 istniejącej geometrii 3D klatki piersiowej człowieka przeznaczonej pierwotnie do celów dydaktycznych oraz wizualizacji. Przedstawiono typowe problemy jakie można spotkać podczas naprawy modelu, sposób realizacji zadania kontaktu a następnie została zasymulowana quasi- statyczna część testu Cavanaough używanego w testach zderzeniowych samochodów.
EN
In this paper the method of adaptation the existing 3D geometry of human's rib cage to FEM system ANSYS 10.0 was presented. It was created for visualization objectives. There was shown the way of model’s transformation into computational 3D geometry. Finally strength calculations were perform for verification Cavanough's test which was used in crash test of cars.
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem był dobór optymalnych cech geometrycznych płytki stabilizującej wykorzystywanej w leczeniu lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa. W pracy sformułowano model parametryczny płytki, w którym grubość, długość, szerokość oraz wielkość wygięcia płyty są parametrami modelu. Obliczenia przeprowadzono dla trzech wariantów obliczeń.
EN
This article presents research, which aim was to select optimal geometrical characteristic of stabilizing plate used for funnel chest correction by Nuss method. In this work parametrical model of the plate was created, where thickness, length, width and curve size were model’s parameter. The calculations were carried out for three different variants.
PL
W pracy podjęto próbę sformułowania modelu szkieletu klatki piersiowej człowieka po stabilizacji płytką wykorzystywaną do korekcji lejkowatości. Opracowany w programie ANSYS 5.7 model posłużył do analizy wpływu płytki na rozkład naprężeń i sztywność klatki po stabilizacji. Model uwzględnia 12 kręgów piersiowych połączonych z żebrami i mostkiem. Kości traktowane sąjako elementy o własnościach materiałowych izotropowych. Warunki obciążenia przyjęto w sposób oddający naturalne funkcjonowanie klatki piersiowej.
EN
This article presents modelling investigations concerning the human thorax after stabilization with a plate used for funnel chest correction. ANSYS 5.7 used for creation of model of ribcage after stabilization and numerical analysis of its strain and stress. The model consists of twelve thoracic vertebrae connected with ribs and sternum. Bones and cartilage are treated as isotropic elements. Boundary conditions were assumed on the basis natural functioning of the human ribcage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.