Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical substances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy opisano zagrożenia na jakie narażony jest pracownik ze strony związków chemicznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Na poziomie produkcyjnym pracownik ma styczność w ogromnymi dawkami takich środków. Pracownik ma bezpośredni kontakt z substancjami z formie pyłu czy aerozolu. Efektem dłuższej ekspozycji na takie substancje są zaburzenia psychiczne przy hormonach sterydowych, choroby serca przy antybiotykach i niszczenie zdrowych komórek przy lekach przeciwnowotworowych. W pracy zawarto ocenę ryzyka zawodowego związanego z występowaniem niebezpiecznych substancji farmakologicznych. Jest to problematyczne z powodu braku kryteriów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz odpowiednich metod ich pomiaru.
EN
The work describes threats to which a worker is exposed on the part of chemical substances used in pharmaceutical industry. At the production level the worker is in contact with big doses of such substances. The worker is in direct contact with substances in the form of dust or aerosol. The effect of longer exposition to such substances are mental disarders with steroid hormones, heart discases with antibiotics and destroying healthy cells with antineoplastic medicines. The work contains the evolution of proffesional risk conneced with the occurence of dangerous pharmacological substances. It is problematic due to the lock of criteria of the highest permissible concentration and appropriate methods of their measurment.
2
Content available remote Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne
PL
Związki między żywnością a zdrowiem człowieka od najdawniejszych czasów były przedmiotem zainteresowania naukowców. Żywność oprócz składników odżywczych zawiera takie substancje, jak stabilizatory, konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory, metale ciężkie, azotany(V) i azotany(III). Stanowią one ogromne zagrożenia dla zdrowia. Jakość zdrowotna żywności i wartość odżywcza racji pokarmowych to dwa skorelowane ze sobą, istotne parametry zdrowotne, które można świadomie kształtować. Jakość zdrowotna żywności determinowana jest zawartością naturalnych związków toksycznych, drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów, zanieczyszczeń środowiskowych i technicznych. Z kolei wartość odżywcza żywności dotyczy zawartości i biodostępności niezbędnych dla organizmu składników oraz ich wzajemnych proporcji.
EN
A review, with 44 refs., of substances added intentionally to food as stabilizers, preservatives, dyes, antioxidants, emulsifiers as well as chem. impurities introduced during food prod. (heavy metals, nitrates and nitrites) and the impact of the presence of both types of chems. in food on the health risk of consumers.
PL
Na etapie produkcji materiałów opakowaniowych wykorzystywana jest duża ilość różnego rodzaju substancji chemicznych. Wszystkie te substancje mogą na drodze migracji przedostać się do pożywienia, a dalej, drogą pokarmową, do organizmu człowieka.
PL
Przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący zastosowania modeli opartych na ilościowej zależności między strukturą chemiczną i aktywnością chemiczną (QSAR) do oceny toksycznych i ekotoksycznych zagrożeń substancji chemicznych w ramach rejestracji w systemie REACH. Omówiono również zgodność pomiędzy wynikami badań wykonanymi na zwierzętach a tymi uzyskanymi przy zastosowaniu modeli QSAR.
EN
A review, with 24 refs., of methods for detn. of quanitative structure-activity relationships.
EN
This article presents the main risks occurring during operation, and the basic re-quirements for protective clothing used during the work with solvents.
PL
Dostępna w portalu internetowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, baza CHEMPYŁ stanowi źródło informacji dla pracodawców, pracowników i specjalistów do spraw BHP z zakresu zagrożeń chemicznych i pyłowych w miejscu pracy. Zgromadzone w bazie w jednym miejscu najbardziej przydatne materiały z tego zakresu, mają na celu pomoc w sprawnym zarządzaniu ryzykiem zawodowym związanym z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w środowisku pracy. W bazie CHEMPYŁ w formie szesnastu odrębnych rozdziałów i podrozdziałów umieszczone zostały zbiory definicji, podstaw prawnych, bazy niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, a także wyników pomiarów. Baza wyników pomiarów to zbiór praktycznych informacji dotyczących narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne, wyników badań jakościowych i ilościowych tych substancji w powietrzu na przykładowych stanowiskach pracy lub w przykładowych procesach technologicznych z różnych działów gospodarki oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. W bazie niebezpiecznych substancji chemicznych zebrano informacje na temat pięciuset sześćdziesięciu substancji, głównie o ustalonych wartościach najwyższych dopuszczalnych stężeń w Polsce, ale też ponad tysiąca substancji sklasyfikowanych, jako rakotwórcze i mutagenne wg rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych tj. CLP i materiał ten jest stale rozbudowywany. Obszerne materiały merytoryczne zebrano także w działy dotyczące oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne i pyły, jak również oceny ryzyka zawodowego związanego z ich stosowaniem i/lub występowaniem na stanowiskach pracy. Poza materiałem dotyczącym oceny ryzyka w narażeniu inhalacyjnym, dermalnym, czy zagrożenia wybuchem i pożarem, dane te uzupełniono o bezpomiarowe metody oceny narażenia i ryzyka zawodowego w przypadku substancji rakotwórczych i mutagennych, a także metody umożliwiające ocenę ryzyka związanego z substancjami chemicznymi o wymiarach nanometrycznych. Forum dyskusyjne, utworzone w roku 2015, pozwala na zadawanie pytań przez użytkowników serwisu oraz komentarze i odpowiedzi udzielone przez ekspertów z zakresu oceny narażenia i oceny ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy. Baza wykorzystywana jest, jako potrzebne narzędzie w codziennej pracy nie tylko specjalistów do spraw BHP, ale też pracodawców i pracowników, ułatwiające identyfikację i analizę zagrożeń, interpretację wyników badań, a także pozwalające uzyskać szybki dostęp do zebranego w jednym miejscu pełnego zestawu informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w środowisku pracy.
EN
CHEMPYŁ database, which is available on the website of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, is a source of information for employers, employees and specialists of health and safety in the field of chemical and aerosol hazards at the workplace. The most useful materials in this field, collected in one place in the database are aimed to help in the efficient management of occupational risks associated with the presence of hazardous chemical substances and its mixtures in the working environment. The online CHEMPYŁ database contains sets of definitions, legal acts, database of hazardous chemicals and dusts, as well as the measurement results in form of sixteen separate sections and subsections. The database of measurement results is a collection of practical information on exposure to harmful chemical substances, the results of their qualitative and quantitative measurements in air at the exemplary workplaces or exemplary technological processes from various economy sectors and occupational risk assessment connected with it. The database on hazardous chemicals covers over five hundred and sixty substances, mainly with fixed values of maximum admissible concentrations in Poland, but also more than a thousand substances classified as carcinogenic and mutagenic according to the CLP Regulation, and this material is continuously expanded. Extensive materials are collected in the sections on assessment of occupational exposure to chemicals and dust, as well as risk assessment associated with their use and/or presence at the workplace. Apart from the materials on risk assessment in inhalation and dermal exposure or risk of explosion and fire, data were complemented with non-measurement methods for assessing exposure and occupational risk for carcinogenic and mutagenic substances, and methods to assess the risks associated with chemical substances of nanometric dimensions. Forum, which was created in 2015, allows for users’ questions, as well as comments and answers given by experts in area of exposure and risk assessment related to the presence of chemical substances in the working environment. The database is used as a useful tool in the everyday work, not only for health and safety specialists, but also for employers and employees. It facilitates the identification and risk analysis, as well as the interpretation of measurements results, allows for a quick access to a complete set of information on threats associated with the presence of hazardous chemicals in the workplace collected in one place.
PL
W publikacji omówiono trzy zasadnicze etapy procesu oceny bezpieczeństwa chemicznego: ocenę zagrożeń, ocenę narażenia oraz charakterystykę ryzyka. W ramach oceny zagrożeń podano i omówiono m.in. poziomy progowe narażenia uznawane za bezpieczne. Przy dyskusji dotyczącej oceny narażenia omówiono rolę scenariuszy narażenia oraz sposób dochodzenia do rzeczywistych poziomów narażenia człowieka oraz przewidywanego stężenia w środowisku jako wartości odniesienia do poziomów progowych nie powodujących szkodliwych skutków. Następnie przedyskutowano sposób przeprowadzania charakterystyki ryzyka oraz cykliczne dochodzenie do akceptowalnego poziomu ryzyka, a co za tym idzie, do opracowania ostatecznego scenariusza narażenia, który ma służyć dalszym użytkownikom w łańcuchu dostaw do stworzenia warunków bezpiecznego postępowania z substancją. W publikacji wykorzystano elementy „Poradnika dotyczącego wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego” oraz „Poradnika w pigułce – Ocena bezpieczeństwa chemicznego”.
EN
Three basic stages of the chemical safety assessment process have been discussed in the publication: hazard assessment, exposure assessment and risk characterization. In the framework of hazard assessment among others the threshold levels for exposure considered as safe have been mentioned and discussed. By discussion concerning exposure assessment, the role of the exposure scenarios and the way of approach to the real human exposure levels and predicted environmental concentration as the reference values to the no harmful effect threshold levels have been described. Then the way of risk characterization and cyclic achievement of acceptable risk level have been talked over and, by extension elaboration of the final exposure scenario which may be applied for downstream users in the supply chain to create safe substance handling conditions – has been discussed. In this publication the elements have been made use of the “Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment” and the “Guidance in a Nutshell – Chemical Safety Assessment”.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące degradacji tworzyw sztucznych w środowisku chemicznym. Do pomiaru zastosowano tworzywa sztuczne z grupy poliolefin. Badany materiał został poddany obróbce mechanicznej, a następnie w zadanej ilości zanurzony w ciekłych chemikaliach. Część prób została wystawiona na działanie promieniowania słonecznego, a pozostałe umieszczono w miejscu bez dostępu promieniowania UV. Zmiany masy były rejestrowane zgodnie z obowiązującymi normami. Celem eksperymentu było znalezienie czynników chemicznych mogących naruszyć strukturę powierzchni tworzyw sztucznych oraz określenie odporności tworzyw poliolefinowych za czynniki chemiczne.
EN
The article presents the results of studies concerning the degradation of plastics in the chemical environment. Plastics in the group of polyolefins were used for measurement. The examinated material has been subjected to mechanical treatment, and then immersed in the required amount of liquid chemicals. Some attempts have been exposed to solar radiation, and the others placed in a location without access to UV radiation. Changes of weight were recorded in accordance with valid standards. The purpose of this experiment was to find factors that may affect the chemical structure of plastics.
PL
Instytut Nafty i Gazu, Pion Technologii Nafty, realizuje projekt Specjalistyczne środki chemiczne zapewniające ciągłą eksploatację złóż ropy i gazu. Projekt obejmuje innowacyjne technologie wytwarzania: inhibitora parafin, inhibitora korozji, deemulgatora, inhibitora hydratów, inhibitora hydratów i korozji. Wszystkie opracowane technologie objęte są zgłoszeniami patentowymi. Opracowane w ramach projektu technologie zostaną udostępnione potencjalnym producentom poprzez udzielenie licencji. Wyprodukowane środki chemiczne będą oferowane firmom wydobywczym w kraju i za granicą.
EN
The Oil and Gas Institute, Petroleum Processing Department, develops a new generation of specialty chemicals for the continuous crude oil and gas exploitation. The project includes an innovative technologies of: paraffin inhibitor, corrosion inhibitor, demulsifier, hydrates inhibitor and hydrates and corrosion inhibitor. All developed technologies will be patented. Developed technologies will be available to potential producers as a licences and manufactured chemicals will be offered to the mining companies both on domestic market and abroad.
PL
Podczas wydobywania płynów złożowych w instalacjach eksploatacyjnych zachodzą zjawiska fizykochemiczne, w wyniku których następuj e między innymi: wydzielanie się osadów parafinowych, tworzenie się emulsji, hydratów i korozji wżerowej. Dobrze dobrane środki chemiczne powodują ograniczenie tych zjawisk, jak również nie powodują dodatkowych utrudnień w procesie eksploatacji. Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły na wyselekcjonowanie grupy środków chemicznych, które zostały zaproponowane do testów kopalnianych.
EN
Oil and gas production causes some physical and chemical phenomena inside exploitation systems: creation of paraffin and hydrates sediments, emulsions, and pitting corrosion. Right choice of chemical agents let to limit these adverse phenomena without additional negative effects for production process. Some grup of these agents was selected during laboratory research and suggested for industrial tests.
PL
Zwiększająca się produkcja i konsumpcja różnego rodzaju produktów z tworzyw sztucznych prowadzi do zwiększenia strumienia odpadów, w którym przeważającą część stanowią odpady z grupy poliolefin. Z powodu braku podatności na hydrolizę czy dekompozycję, unieszkodliwianie większości odpadów z tworzyw sztucznych stanowi skomplikowany problem. Rosnąca ilość zużytych odpadów z tworzyw sztucznych wymusza poszukiwanie nowych, ekologicznych i bezpiecznych metod ich zagospodarowania. Tworzywa sztuczne są uznawane obecnie za główne zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, ale przekształcone w odpowiedni sposób mogą stanowić cenny surowiec produkcyjny. Recykling odpadowych polimerów jest jednym z perspektywicznych kierunków ich wykorzystania, prowadząc jednocześnie do ograniczenia zużycia surowców naturalnych. Przy kontakcie z gazami, cieczami i ciałami stałymi, substancje chemiczne mogą wnikać do wnętrza tworzywa sztucznego lub wypłukiwać z niego różne składniki. Odporność tworzywa sztucznego na wpływ substancji chemicznych określa się mianem odporności lub podatności chemicznej. Oddziaływanie substancji chemicznych na tworzywa sztuczne zależny od wielu czynników. W artykule zaprezentowano wyniki badań określające stopień odporności na degradację tworzyw poliolefinowych z zastosowaniem nieorganicznych substancji chemicznych. Stopień degradacji badanych odpadów określono poprzez rejestrację zmiany masy oraz zmian makroskopowych i mikroskopowych ich struktury.
EN
An increased production and consumption of various types of plastics leads to the increase of the wastes. The majority of wastes are formed by wastes from polyolefin group. Due to lack of susceptibility to hydrolysis or decomposition, utilization of the plastic wastes is a very complicated problem. Increasing amount of plastic wastes forces a search for the new, ecological and safe methods of waste management. Nowadays, plastics are considered to be main pollution of the natural environment. However, modified plastics can constitute a valuable production material. Recycling of waste polymers is one of the far-reaching methods of their utilization and at the same time limits the consumption of the natural resources. When having contacts with gases, liquids and solids, chemical substances may penetrate into the plastic or wash out various components from them. Resistance of plastics to the impact of chemical substances is called chemical resistance or susceptibility. Impact of chemical substances on plastics depends on many factors. The article will present research results which will define the grade of resistance to degradation of polyolefin materials with the use of non-organic chemical substances. The degree of degradation of the waste tests has been defined through the registration of the weight change as well as macroscopic and microscopic changes of their structure.
PL
W pracy przedstawiono zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, wynikające z ich narażenia na chemiczne substancje szkodliwe, toksyczne i rakotwórcze, w zakładach związanych z wydobyciem, przetwórstwem i użytkowaniem paliw węglowodorowych. Przedstawiono wykaz, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, metod analitycznych oraz podano zasady planowania pomiarów, pozwalające na monitorowanie poziomu stężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
EN
The paper presents health and life hazards for the workers resulting from their exposure to harmful, toxic as well as carcinogenic chemical substances in the plants where extraction and processing and utilization of hydrocarbon fuels takes place. The list of analytical methods, consistent with the law in force as well as the general rules of planning of measurements which allow to control the concentration level of harmful chemicals at the work post have been presented.
PL
Na podstawie analiz baz danych KG PSP określono strukturę grup rodzajowych zakładów niesevesowskich oraz ich profil branżowy. Spośród 1205 zakładów największą grupę stanowią zakłady przemysłowe - 796, a następnie obiekty magazynowe (273) oraz komunalne - 92. Najliczniejsze są zakłady przemysłu spożywczego - 450, a w tym 155 zakładów przemysłu mleczarskiego, 107 owocowo-warzywnego oraz 81 mięsnego. Największą grupę obiektów magazynowych (273) stanowią magazyny paliw płynnych węglowodorowych. Określono ilości i częstotliwość występowania niebezpiecznych substancji chemicznych, wraz z danymi dotyczącymi ich klasyfikacji. Liczba przypadków występowania substancji niebezpiecznych w zakładach niesevesowskich wyniosła ponad 3000, najczęściej występowały: amoniak - 487 razy oraz kwasy nieorganiczne - 452 przypadki. Przedstawiono wstępne wnioski z kontroli 50 zakładów niesevesowskich, wykonanych przez PIP, dotyczących przestrzegania przepisów BHP oraz stanu zarządzania bezpieczeństwem w kontekście zapobiegania poważnym awariom oraz ograniczania ich skutków.
EN
This article describes the structure of non-Seveso establishments by type and profile. It was determined on the basis of an analysis of the database of the National Headquarters of the State Fire Service. Out of the 1205 facilities, most were industrial establishments (796), followed by storages (273) and municipal establishments (92). Food industry topped the list with 450 facilities including 155 establishments of dairy industry, 107 establishments of fruits and vegetables processing branch and 81 establishments of meat industry. Most storage facilities were hydrocarbon liquid fuel depots (107 establishments). The article provides the number and rate of occurrence of hazardous chemical compounds, and data on their classification. Over 3000 occurrences of hazardous compounds were encountered at non-Seveso establishments. Ammonia was the most frequent compound (487 times) followed closely by non-organic acids (452 times). The paper also presents preliminary conclusions from 50 National Labour Inspectorate inspections at non-Seveso establishments, which checked for compliance with OSH regulations and risk management in the context of major accident prevention.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z bezpiecznym stosowaniem organicznych związków metali w produkcji i przetwarzaniu polichlorku winylu (PVC). Wyniki pomiarów przeprowadzonych w przemyśle wskazują na obecność tych związków w powietrzu w środowisku pracy. W procesach, w których występuje największe narażenie na tego rodzaju związki, niezbędna jest skuteczna ochrona pracowników przed ich szkodliwym działaniem. Przedstawiono wybrane sposoby postępowania w celu ograniczenia zagrożeń spowodowanych stosowaniem organicznych związków metali na poszczególnych etapach produkcji i przetwarzania tworzywa.
EN
This article presents issues related to safe use of organic metal compounds in production and processing of polyvinyl chloride (PVC). Results of research conducted in the industry show presence of such compounds in workplace air. It is necessary to provide effective protection for employees in processes with the highest exposure rate to those compounds. The article discusses selected procedures aimed at suppressing risk caused by using organic metal compounds at various stages of PVC processing and production.
PL
W środowisku, w którym żyjemy znajdują się miliony substancji chemicznych, z których wiele to substancje toksyczne. Jednakże związki chemiczne w przyrodzie pełnią różne funkcje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. W pracy przedstawiono rolę i znaczenie substancji zapachowych w komunikowaniu się roślin.
PL
W zakładach gastronomicznych, niezależnie od ich rodzaju i wielkości, występują różnego rodzaju czynniki stwarzające zagrożenia dla zdrowia pracowników. Mogą one niekorzystnie wpływać na stan zdrowia osób zatrudnionych na różnych stanowiskach, np. kucharza czy kelnera. Do czynników mało rozpoznanych i często lekceważonych przez pracodawców należą czynniki chemiczne stosowane lub powstające podczas prac w zakładach gastronomicznych. W artykule zebrano informacje związane z występowaniem substancji chemicznych na stanowiskach pracy w placówkach gastronomicznych.
EN
Various kinds of factors are found in eateries. They can be harmful for the health of workers at different workstations, e.g., cooks and waiters. Chemical compounds used or formed during different gastronomic tasks are often little known and employers disregard them. This article discusses various chemical substances and preparations present at workstations in commercial kitchens.
PL
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi od 1999 roku prowadzi centralny rejestr czynników rakotwórczych w środowisku pracy. W 2005 roku znacznej zmianie uległ obowiązujący prawnie wykaz czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, dlatego w opracowaniu przedstawiono i porównano dane za lata 2005-2007. Omawiając skalę występowania i narażenia zawodowego zastosowano podział czynników rakotwórczych i mutagennych na 4 grupy, analogiczny jak w obowiązującym wykazie. Ze względu na to, że czynniki chemiczne są największą i najbardziej różnorodną grupą kancerogenów zawodowych, w pierwszej części zostało omówione narażenie na substancje i preparaty chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Natomiast w drugiej części omówione zostaną czynniki fizyczne, biologiczne oraz procesy technologiczne.
EN
The central register of carcinogenic agents in working environment has been run in the Nofer Institute of Occupational Medicine (Łódź, Poland) since 1999. In 2005 the binding inventory of carcinogenic or mutagenic agents was substantially amended, which is why data for 2005-2007 is presented and compared in this paper. In the discussion of the occurrence and occupational exposure, the carcinogenic and mutagenic agents have been divided into 4 groups, like in the binding inventory. As chemical agents are the most numerous and diverse group of occupational carcinogens, part 1 of this paper discusses exposure to carcinogenic or mutagenic substances and preparations. Part 2 will discuss physical and biological agents, and technological processes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.