Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical rescue
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Właściwości sorpcyjne proszków gaśniczych modyfikowanych chemicznie
PL
Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie się niedostatecznie oczyszczonych ścieków rafineryjno-petrochemicznych do gleb i gruntów, otwartych zbiorników wodnych oraz awarie tankowców mogą powodować poważne następstwa, wynikające z silnie toksycznego i kancerogennego charakteru tych substancji. Innym ważnym problemem ekologicznym jest rosnąca ilość odpadów, co motywuje do opracowywania materiałów i technologii umożliwiających wydłużenie życia danego produktu oraz do prowadzenia prac mających na celu modyfikację odpadu w celu ponownego zagospodarowania go z innym przeznaczeniem. Jednym z takich problematycznych odpadów są przeterminowane proszki gaśnicze. Modyfikacja i wstępne badania podstawowych właściwości przeterminowanych proszków gaśniczych poddanych modyfikacji potwierdzają możliwość użycia ich jako sorbentów do zbierania rozlewów olejowych z powierzchni utwardzonych, a ich chłonność jest porównywalna z chłonnością komercyjnie dostępnych sorbentów mineralnych.
EN
Expired extinguishing powders were modified with EtOH, (Me)₂CO or C₆H₁₄ and their diesel oil sorption was detd. The powders absorbency at the level of 70% (EtOH modified) confirmed the possibility of using them as sorbents for collecting oil spills from hardened surfaces and was comparable to the absorbency of com. available mineral sorbents.
EN
Numerical engineering tools are being more and more frequently applied in supporting decisions responsible for rescue operations in terms of tactics and strategy. This elaboration presents one of the applications of such software in the event of uncontrolled releases of hazardous substances. The adoption of numerical modelling as an element which supports leadership results in the reduction of operating costs and affects its performance. The example used will show the potential of these solutions to people unrelated directly to chemical and ecological rescue. It may become a basis for developing drills, including evacuation drills, for people responsible for their planning and organization in the railway structures.
PL
Zdarzenia awaryjne z udziałem niebezpiecznych substancji, jak np. chlor, występują dość rzadko. Jednak w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia, skutki mogą być odczuwalne na bardzo dużym obszarze. Do jednego z takich zdarzeń awaryjnych można zaliczyć dehermetyzację zespołu obniżającego ciśnienie w kontenerze-cysternie przewożącej chlor, które miało miejsce 25 sierpnia 2016 r. na terenie Gdynia Container Terminal S.A. W opisywanym przypadku największym problemem nie było uszczelnienie uszkodzonego urządzenia zabezpieczającego kontener-cysternę, ale elementy formalno-prawne – kto, za co i w jakim stopniu jest odpowiedzialny podczas przemieszczania cysterny do bezpiecznego punktu rozładunku oraz na jakich zasadach powinno się tego dokonać? W świetle prawa uszkodzoną cysternę dopuszcza się do dalszej eksploatacji po wymianie uszkodzonego elementu i badaniu poawaryjnym wykonanym przez uprawnione osoby. W myśl obowiązujących przepisów ADR, Państwowa Straż Pożarna nie jest właściwą władzą upoważniona do wykonywania czynności administracyjnych w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, niemniej delegacje zawarte w nich dają narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym przewozu prowadzonego lub nadzorowanego w ramach działań ratowniczych. Obecnie w Polsce stan formalno-prawny jest niespójny i nie pomaga kierującemu działaniami ratowniczymi w podejmowaniu decyzji. W artykule zaproponowano działania zmierzające do poprawy obecnego stanu formalno – prawnego oraz wskazano możliwości wobec obecnych przepisów.
EN
Emergency incidents involving dangerous substances such as chlorine are quite rare to happen. However, in such incidents, the effect can be seen on a large scale. One of such emergencies happened on 25 August 2016 in the Gdynia Container Terminal S.A. The de-sealing of the device which lowers the pressure in the container carrying the chloride happened. The biggest problem there was not the sealing of the damaged device which normally protects the container-tank but some legal issues concerning the personal problems of the responsibility while moving the container to a safe place of its unloading as well as the principles of the operation. According to the law, the damaged container can be passed for further use only after changing of the destroyed element and after the examination by the authorized persons. According to the regulations in force, the ADR State Fire Service is not obliged to carry out the administrative activities concerning the transport of hazardous goods. However, the regulations make the State Fire service authorized to use some procedures during rescue operations including transport control and supervision. At present the Polish legal system is incoherent and does not help the officer in charge to decide of the best course of action. The article suggests some activities to improve the present formal and legal system, as well as it introduces some possibilities to act considering the present regulations.
PL
Niekontrolowanie uwolnienie się substancji niebezpiecznych może prowadzić do powstania wielu zagrożeń, wynikających z charakterystyki palnej, wybuchowej lub toksykologicznej substancji ulegającej uwolnieniu. Zagrożenie to często wzrasta przez możliwość powstania efektu domina. Dzięki uregulowanej strukturze, transport kolejowy należy do najbardziej bezpiecznych form przewozu. Zdarzenie w towarowym ruchu kolejowym, zaistniałe w Białymstoku w 2010 r., pokazało jednak, że skala zagrożeń może być zdecydowanie większa, niż w transporcie drogowym.
EN
Uncontrolled release of hazardous substances can lead to a number of risks depending on the combustible, explosive or toxicological characteristics of released substances. This risk over time of incident is often increased by the possibility of a domino effect. Rail transport through its regulated structure is one of the most secure forms of transportation. However, as shown by the case of Bialystok on 8 November 2010, in the case of an event in rail freight scale of risks may be much greater than in case of road transportation.
PL
Nie jest tajemnicą iż stan polskich torowisk nie należy do najlepszych, zwłaszcza na terenie województwa śląskiego. Prędkość dopuszczalna pociągów na odcinku między Knurowem a Szczygłowicami wynosi zaledwie 30 km/h. Niestabilność nasypu kolejowego było przyczyną wypadku jaki zdarzył się w okolicach Szczygłowic 23 maja 2002 r. w wyniku którego wykolejeniu uległ pociąg towarowy posiadający w swym składzie między innymi cysternę zawierającą amoniak oraz n-oktanol. Cysterna z n-oktanolem uległa wywróceniu na bok oraz rozszczelnieniu w sposób umożliwiający wyciek praktycznie połowy zawartości cysterny. Cysterna z amoniakiem uległa natomiast zsunięciu jedną osią z toku szyn. W artykule dokonano analizy zagrożeń występujących na miejscu zdarzenia jak i również działań ratowniczych tam przeprowadzonych. Uwzględniono między innymi właściwości fizykochemiczne chemiczne 1-oktanolu oraz amoniaku. Na podstawie dostępnej dokumentacji tekstowej oraz zdjęciowej udostępnionej prze KM PSP w Gliwicach oszacowano wielkość rozszczelnienia oraz ładunku przewożonego w wykolejonych wagonach. W analizie uwzględniono panujące warunki atmosferyczne. Wykorzystując program ALOHA 5.4.1.2 dokonano wyznaczenia wielkości strefy zagrożenia toksykologicznego oraz wybuchowego dla 1-oktanolu dla zaistniałej wielkości rozszczelnienia (33 x 8 cm). Dodatkowo dokonano analizy hipotetycznego zagrożenia jakie miałoby miejsce w przypadku analogicznego rozszczelnienia cysterny z amoniakiem oraz w przypadku gdy uszkodzeniu uległyby zawory wyładowcze cysterny. Drugie założenie było o tyle istotne, iż w przypadku innego układu wagonów w składzie pociągu wywróceniu uległaby cysterna z amoniakiem. Zważywszy na dużo większą odporność cystern ciśnieniowych największe prawdopodobieństwo uszkodzenia istniałoby właśnie dla zaworów wyładowczych. Publikacja posiada naukowe elementy analizy wplecione w ocenę działań ratowniczych mających miejsce podczas tego zdarzenia. Zważywszy na stosunkowo nieodległy czas prowadzenia działań oraz stosunkowo niewielkie zmiany w wyposażeniu jakie nastapiły w tym okresie publikacja posiada element praktyczny możliwy do wykorzystania przez ratowników w analizie podobnych zdarzeń.
EN
It is no secret that condition of trackways are insufficient especially in Silesia. Speed limit on the section between Knurow and Szczygłowice is only 30 km / h. Instability of the railway embankment was the cause of an accident that happened around Szczygłowice (23 May 2002) resulting in the derailment of a goods train. The tank with 1-octanol was tipping to one side and broken and almost half of the content leaked. The tank with ammonia derailed only with one axle without failure. This article analyzes the potential and real hazards in time of rescue operation taking into account inter alia physical and chemical properties of 1-octanol and ammonia. On the basis of the available text and photo documentation from City Headquarters of State Fire Service in Gliwice was possible to estimate size of the leakage of cargo carried in the derailed cars. The analysis takes into account the prevailing weather conditions. Using the ALOHA 5.4.1.2 were determined toxicological and flammable zones for 1-octanol leakage (33 x 8 cm). In addition an analysis of a hypothetical risk for ammonia tank damage was made especially with assumption of failure of discharge valves which is the most probable. The publication is a scientific analysis braided into the assessment of rescue operations taking place during this event. Because of relatively small changes in basic equipment that have occurred since 2002 the publication has a practical element capable of being used by rescuers in the analysis of similar events.
PL
W artykule dokonano analizy akcji jaka miała miejsce w dniu 30.05.2011 r. przy ul. Powstańców w Krakowie gdzie rozszczelnieniu uległ zawór denny w cysternie samochodowej przewożącej stężony kwas azotowy nr ONZ 2031. Przedstawiono problematykę związaną z kierowaniem działaniami przy tego typu zdarzeniach, dysponowaniem sił i środków, doborem odpowiednich urządzeń pomiarowych i sprzętu do zabezpieczenia ratowników pracujących w strefie zagrożenia. Omówiono trudności jakie wystąpiły podczas pracy ze sprzętem do przepompowywania substancji niebezpiecznych. Przypomniano także właściwości fizykochemiczne kwasu azotowego oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się ratownicy biorący udział w działaniach ratowniczych z tym kwasem.
EN
In the article, there was made an analysis of the action which took place on 30.05.2011 at the Powstancow street in Krakow. There was an unsealing of the bottom valve in the tank vehicle. The vehicle was transporting the concentrated nitric acid, number: UN 2031. The article describes the issues of the managing during that kind of rescue actions according the forces and resources control, choosing the proper measurement tools and all the equipment which provides the safety of the rescue team. The author described all the problems which appeared while using the hazardous substances pumping equipment. There were also recalled physicochemical properties of the nitric acid and all the threats that can face members of the rescue team during their contact with that acid.
PL
Niewłaściwe użytkowanie pompy podczas przepompowywania, tłoczenia, zbierania substancji niebezpiecznej może doprowadzić do jej niekontrolowanego uwolnienia oraz stworzenia zagrożenia toksykologicznego, palnego lub też wybuchowego w zależności od medium poddanemu procesowi. Szczególnie niebezpiecznym aspektem jest stworzenie stanu nagłego przejścia fazowego cieczy w parę na skutek wytworzenia zbyt dużej wartości podciśnienia. Niniejszy artykuł pokrótce definiuje problemy jakie mogą wyniknąć podczas użytkowania pomp standardowo wykorzystywanych podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych.
EN
Improper use of the chemical pump during the pumping, pressing, picking up of hazardous substances can lead to the uncontrolled release, and the creation of toxicological, flammable or explosive danger, depending on the medium subjected to the process. A particularly dangerous is possibility of a sudden phase conversion of liquid to steam as a result of a too high value of underpressure. This article briefly defines the problems that may arise when in time of using chemical pumps during events involving hazardous substances.
PL
W artykule przedstawiono działania mające na celu zapobieganie awariom chemicznym oraz ograniczanie/łagodzenie i usuwanie ich skutków, w celu zapobiegania przekształcenia się ich w katastrofy ekologiczne. Scharakteryzowano krajowy system ratowniczo-gaśniczy oraz opisano liczne przykłady służb ratownictwa chemicznego działających w krajach wysoko uprzemysłowionych. Omówiono podstawowe rodzaje zagrożeń stwarzane przez substancje niebezpieczne w stanie gazowym, ciekłym i stałym. Przytoczono przykłady sposobów zabezpieczeń z obszaru technicznego i organizacyjnego. Zwrócono uwagę na rolę czynnika ludzkiego w powstawaniu awarii i usuwaniu ich skutków.
EN
In this paper the actions intended to prevent chemical failures and reduce/mitigate or eliminate their consequences to prevent their transformation into ecological disasters have been presented. Polish Rescue and Fire Protection System and forming it national institutions have been described as well as many examples of chemical safety services from high industrialized countries. Basic types of hazards caused by dangerous substances in gaseous, liquid and solid state have been discussed. Examples of protection systems from technical and organization area have been mentioned. An attention has been paid to human factor and its role in making of failures and eliminating of their consequences.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono autorską analizę wypadków i awarii, w których czynnikiem szkodliwym są środki ochrony roślin.
EN
This article contains author’s analysis of events and failures with damaging factor of pest control products.
PL
W niniejszym artykule omówiono: - charakterystykę i podział środków ochrony roślin, - formę użytkowa, krążenie pestycydów w przyrodzie, ich występowanie w środowisku oraz źródła zanieczyszczeń pestycydowych.
EN
This article contains: - characteristics and division of pest control products, - form of use, pesticides’ circulation and occurrence in environment and sources of pesticides’ pollutants.
PL
Organizacja ratownictwa chemicznego obejmuje zespół działań planistyczno-organizacyjnych i stosowanie technik ratowniczych niezbędnych do ratowania środowiska oraz wszelkich innych czynności podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzi.
PL
Troska o stan środowiska naturalnego nie jest zjawiskiem nowym. Problematyką tą zajmowali się już na przełomie VII i VI wieku p.n.e. starożytni filozofowie jońscy, zwani filozofami przyrody, i ich następcy z V wieku p.n.e.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.