Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical agents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono zidentyfikowane czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy. Na podstawie literatury przedmiotu wykazano negatywny ich wpływ na zdrowie pracowników skutkujący zdiagnozowaniem choroby zawodowej. Przedstawiono istniejący stan prawny dotyczący sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
EN
A review, with 87 ref., of negative impacts of chem. substances on human health. The procedure for confirmation of a suspected occupational disease on the base of current legal status was presented.
PL
Służba na okręcie podwodnym jest najbardziej stresującą i wymagającą psychologicznie formą służby wojskowej. Posiada swoiste, odmienne od typowych warunki bytowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. Praca została przygotowana w oparciu o analizy raportów badań laboratorium środowiska pracy i protokołów kontroli zespołu nadzoru i kontroli sanitarnej WOMP Gdynia, w roku 2014 i 2015 okrętów podwodnych typu Kobben. Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej kontrolują Jednostki Wojskowe na podstawie przepisów obowiązujących powszechnie w środowisku cywilnym oraz wystandaryzowanych norm NATO. Pomiary dotyczą poziomu hałasu, drgań mechanicznych, czynników chemicznych, promieniowania elektromagnetycznego, fizykochemicznych i biologicznych badań wody oraz przedmiotów kuchennych. Celem tego badania jest ocena warunków służby na okręcie podwodnym pod kątem sanitarno-epidemiologicznym, jako narażenie na choroby zakaźne i zawodowe. Odnotowuje się zwiększony na wybranych stanowiskach poziom hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, nadmierną ilość kolonii bakterii na przyrządach kuchennych.
EN
Service on a submarine is the most stressful and psychologically challenging form of military service. It is characterised by specific living and sanitaryepidemiological conditions which are far from typical. This work is based on the analyses of reports formulated from research conducted by a working environment laboratory, and on the control protocols of the sanitary supervision and control team (WOMP) Gdynia, from the Kobben submersible vessels in the years 2014 and 2015. Military Centres of Preventive Medicine hold supervision over Military Units pursuant to generally applicable regulations in the civil environment and standardised NATO norms. Measurements concern the level of noise, mechanical vibrations, chemical agents, electromagnetic radiation, physiochemical and biological water and kitchenware tests. The objective of the research is to evaluate the service conditions on a submersible vessel with regard to sanitary-epidemiological aspects such as exposure to infectious and occupational diseases. In selected stations, the conducted measurements indicate an increased level of noise, electromagnetic radiation and excess quantities of bacteria colonies on kitchenware.
PL
W pracy przedstawiono najnowsze osiągnięcia aparaturowe w chromatografii, która jest najczęściej stosowaną metodą w analizie bojowych środków chemicznych zatopionych na dnie Morza Bałtyckiego. Podano przykłady zastosowań technik chromatograficznych w rzeczywistych badaniach środowiskowych, gdzie szczegółowej analizie poddano frakcje wyłowionej bryły iperytu siarkowego. Ponadto, za pomocą tych technik chromatograficznych dokonano również oceny możliwości zniszczenia toksycznych związków arsenoorganicznych, w tym zatopionego adamsytu, w procesie stapiania z siarką.
EN
In this paper the latest achievements in the chromatography were described. These techniques are most often applied in analysis of the chemical warfare agents dumped in the Baltic Sea. Examples of applications of the chromatographic techniques in the real investigations of environmental samples were given, where a detailed analysis of the caught lump fractions of sulphuric mustard gas were described. Moreover, the evaluation process of arsenoorganic toxic compounds destruction due to melting with sulphur, eg. adamsite, was also made by these chromatographic techniques.
PL
Jednym z podstawowych działań podejmowanych w ramach zimowego utrzymania dróg jest usuwanie śniegu oraz śliskości zimowej przy wykorzystaniu materiałów uszarstniających lub topników do odladzania jezdni albo obydwu metod łącznie. Najczęściej stosowanym materiałem przeciwoblodzeniowym jest chlorek sodu, jednak jego nadmierne stosowanie powoduje uszkodzenia w nawierzchni drogowej, korozje oraz nieodwracalne zmiany w środowisku przyrodniczym. W pracy scharakteryzowano środki chemiczne, które można stosować w Polsce na drogach publicznych, ulicach oraz placach, a mianowicie: chlorek sodu (NaCl), chlorek wapnia (CaCl2), chlorek magnezu (MgCl2), sól drogową (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6), mieszaniny chlorku sodu (NaCl) z chlorkiem wapnia (CaCl2) oraz mieszaniny chlorku sodu (NaCl) z chlorkiem magnezu (MgCl2).
EN
One of the basic action taken in the framework of winter road maintenance is the removal of snow and winter slipperiness with the use of abrasive materials or fluxes for surface deicing or both methods jointly. The anti-icing material which is applied most frequently is sodium chloride, however, its overuse results in damages to the road surface, corrosion, as well as irreversible changes to the naturalenvironment. The authorof the work characterized chemicals which are applied on the Polish public roads, streets and squares, and in particular: sodim chloride (NaCl), calcium chloride (CaCl2), magnesium chloride (MgCl2), road salt (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6), mixture of sodium chloride (NaCl) with calcium chloride (CaCl2), and the mixture of sodium chloride (NaCl) with magnesium chloride (MgCl2).
EN
This paper presents the results of tests used in dust hazard prevention for air-water spraying devices in collieries. The purpose of the tests was to evaluate mine employees’ exposure to inhalling chemical agents when the ZWILKOP ZW-10 preparation is used. The paper presents the results of the measurements of concentration, in a mine atmosphere, of the following chemical agents: hazardous substances 2-(2-butoxyethoxy)ethanol and 2-ethylhexan-1-ol, constituting ingredients of the preparation at mine employees’ workstations. The tests were performed during work related to the mining of coal in inclined drift C31, seam 415/1-2 on the premises of “Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Hard Coal Mine, Jastrzębie-Zdrój, Poland , using the TELESTO mist systems. Using aqueous solutions for the preparation at concentrations of 15 and 20‰ causes no exceedance of the allowable mine air concentrations for the chemical agents tested.
PL
W artykule omówiono problematykę zagrożenia emisją czynników chłodniczych stosowanych w okrętowych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dla typowych czynników wskazano zagrożenia oraz konsekwencje ich uwolnień. Przedstawiono przykładowe wyniki badań emisji w odniesieniu do eksploatacji urządzeń chłodniczych funkcjonujących na jednostkach pływających. Dokonano przykładowej oceny negatywnych skutków emisji czynników chłodniczych.
EN
This paper discusses hazards posed by the emission of refrigerants used m maritime refrigeration and air conditioning systems. It identifies hazards and the consequences of their release of typical refrigerants. The article presents the results of an investigation related to the operation of refrigeration systems installed on board of vessels. It also presents a sample evaluation of the negative effects of the emission of refrigerants.
PL
Badania prowadzone w środowisku kosmetyczek wykazały, że zmiany chorobowe występujące na skórze rąk są zjawiskiem częstym. Prawie połowa, bo aż 46% badanych stwierdza, że ich dłonie są przesuszone, 32% uważa, że szorstkie, 12% ankietowanych zaobserwowało łuszczenie, 8% zaczerwienienie, a 2% inne objawy. Po 30 dniach stosowania kremu ochronnego 90% badanych zauważyło znaczną poprawę stanu skóry rąk, 8% uważa, ze nastąpiła lekka poprawa. Zastosowanie przez kosmetyczki opracowanych w CIOP-PIB środków ochrony skóry pozwoliło na znaczne zmniejszenie dolegliwości skóry rąk.
EN
Hand contact dermatitis often affects health care workers, food industry workers, hairdressers, cleaners, rubber industry workers, printers, metal plant workers and beauticians. Implementation of skin protection measures developed in CIOP-PIB by beauticians minimalized their hand skin disorders.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z analizą próbek powietrza pobranych w warunkach przemysłowych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne. Omówiono rodzaje oddziaływań mogących wpływać na wynik analizy tą metodą. Przedstawiono przykłady oddziaływań występujących w analizie powietrza w wybranych procesach przemysłowych, a także różne sposoby eliminacji oddziaływań chemicznych w celu zapewnienia jakości wyniku analitycznego.
EN
This paper analyses issues related to air samples collected in industrial conditions with atomic absorption spectrometry to assess exposure to harmful chemicals. It discusses the types of interferences hat couId affect the outcome of analysis with this method. It presents examples of interferences occurring in air analysis in some industrial processes as well as different ways of eliminating chemical interferences to ensure the quality of the analytical result.
9
PL
Bezpieczeństwo pracowników w magazynie, w którym są przechowywane niebezpieczne substancje chemiczne oraz ich mieszaniny, wymaga znajomości zasad obchodzenia się z tego rodzaju towarami. Ich różne właściwości chemiczne i fizyczne wymagają odpowiedniego, zróżnicowanego postępowania w czasie operacji magazynowych i transportowych. Informacja o zagrożeniach, których źródłem są niebezpieczne substancje i mieszaniny musi być odpowiednio uwidoczniona na opakowaniach tych towarów Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo personelowi zatrudnionemu w magazynach, a zwłaszcza osobom przygotowującym transport chemikaliów, konieczne jest wprowadzenie i przestrzeganie określonych procedur postępowania. To również podstawa zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, czyli np. nieuczestniczących w tych operacjach innych pracowników przedsiębiorstwa.
EN
Safety of employees in a chemical storage where hazardous substances as well as their mixtures are stashed requires the knowledge of behavior around such materials. Their various chemical and physical properties for a proper, differentiated approach throughout all operations carried out in the storage, especially in case of warehousing and transport. The information about threats which source is to be found in hazardous substances and their mixtures, needs to be properly displayed on their wrappers Therefore, in order to ensure safety of storage employees, especially these responsible for transportation of the chemicals, proper procedures should be implemented and complied with. It's also a basis for ensuring safety of outsiders as well as other employees who do not participate in such activities.
PL
W zimowym utrzymaniu dróg wykorzystuje się różne środki chemiczne, których zadaniem jest zapobieganie oraz likwidacja śliskości pośniegowej, oblodzenia oraz gołoledzi. W pracy określono skuteczność działania tych środków, z jednoczesnym wskazaniem substancji najbardziej skutecznych. Szczegółowymi badaniami objęto środki chemiczne, w tym: chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, 25% rozwór chlorku sodu, 25% roztwór chlorku wapnia, sól drogową (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN6), mieszaninę chlorku sodu z chlorkiem wapnia (w proporcjach: 4:1, 3:1, 2:1) oraz mieszaninę chlorku sodu z chlorkiem magnezu (w proporcjach: 4:1, 3:1, 2:1). W wyniku analiz wykazano, że najskuteczniejszym środkiem stosowanym w zimowym utrzymaniu dróg jest mieszanina chlorku sodu z chlorkiem magnezu, sporządzona w proporcji 4:1.
EN
In winter roads maintaining used different chemical agents whose task is prevention and elimination slippery of snow, icing and glazed frost. In the study are specified effectiveness of these chemicals with an indication the most effective in action. The study included: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, 25% solution of sodium chloride, 25% solution of calcium chloride, road salt (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN6)), mixture sodium chloride with calcium chloride (in the pro-portions: 4:1, 3:1, 2:1), mixture sodium chloride with magnesium chloride (in the proportions: 4:1, 3:1, 2:1). It was shown that the most effective chemical agent used in winter road maintenance is mixture sodium chloride with magnesium chloride prepared in the proportion 4:1.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie skuteczności działania środków chemicznych, stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg oraz wskazanie środków najskuteczniejszych w topnieniu lodu. Sprawdzono działanie następujących związków: chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, 25% roztwór chlorku sodu, 25% roztwór chlorku wapnia, sól drogowa, mocznik oraz octan wapnia. Stwierdzono, że najskuteczniejszym środkiem stosowanym w likwidacji oblodzenia jezdni jest chlorek wapnia.
EN
The aim of this study was the examination effectiveness of chemicals variety applied in winter roads maintaining as well as indication of the most efficient substances applied in ice melting. The study included: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, 25% solution of sodium chloride, 25% solution of calcium chloride, road salt, urea and calcium acetate. Researches proved that the most effective chemical agent used in winter roads maintaining is calcium chloride.
PL
W zimowym utrzymaniu dróg wykorzystuje się różne środki chemiczne, których zadaniem jest zapobieganie oraz likwidacja śliskości pośniegowej, oblodzenia i gołoledzi. W pracy określono skuteczność działania tych środków, z jednoczesnym wskazaniem substancji najbardziej skutecznych. Badaniami objęto: chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, 25% roztwór chlorku sodu, 25% roztwór chlorku wapnia, sól drogową (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN6)), mieszaninę chlorku sodu z chlorkiem wapnia (w proporcjach: 4:1, 3:1, 2:1) oraz mieszaninę chlorku sodu z chlorkiem magnezu (w proporcjach: 4:1, 3:1, 2:1). Wykazano, że najskuteczniejszym środkiem stosowanym w zimowym utrzymaniu dróg jest mieszanina chlorku sodu z chlorkiem magnezu, sporządzona w proporcji 4:1.
EN
In winter roads maintaining used different chemical agents whose task is prevention and elimination slippery of snow, icing and glazed frost. In the study are specified effectiveness of these chemicals with an indication the most effective in action. The study included: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, 25% solution of sodium chloride, 25% solution of calcium chloride, road salt (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN6)), mixture sodium chloride with calcium chloride (in the proportions: 4:1, 3:1, 2:1), mixture sodium chloride with magnesium chloride (in the proportions: 4:1, 3:1, 2:1). It was shown that the most effective chemical agent used in winter road maintenance is mixture sodium chloride with magnesium chloride prepared in the proportion 4:1.
PL
Chemiczne środki ochrony roślin należą do substancji, które w razie przedostania się do organizmu zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Nieumiejętne stosowanie tych preparatów może przyczynić się do wystąpienia wielu niepożądanych efektów zarówno u osób je stosujących, jak i u ich przyszłych pokoleń. W artykule zostały omówione niekorzystne skutki stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz podstawowe zasady pracy z tego typu substancjami.
EN
Pesticides are substances which, if they enter the body, endanger human health and sometimes even life. Incompetent use of those substances may contribute to the occurrence of many adverse effects in both humans using pesticides and their future generations. This article discusses some effects of chemical pesticides, their causes and the basic principles of working with pesticides.
14
Content available Zagrożenia pyłami w zawodzie kominiarza
PL
Sadza, pył, palne i toksyczne związki chemiczne są jednym z wielu zagrożeń występujących na stanowisku pracy kominiarza. Kominiarze narażeni są na działanie niebezpiecznych związków chemicznych, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny (PCDD/F) i metale ciężkie. Powyższe czynniki powodują choroby zawodowe, spośród których nowotwory są najgroźniejszymi. Środki ochrony osobistej są w stanie skutecznie chronić pracownika przed działaniem trucizn.
EN
Soot, dust, flammable and toxic chemicals compounds are among the many threats present at a chimney sweeps workstation. Chimney sweeps are exposed to hazardous Chemical compounds such as polycyclic aromatic hydrocarbons, dioxins (PCDD/F) and heavy metals Those agents cause occupational diseases, which carcinoma is the most dangerous one. Personal protection equipment can efficiently protect workers againist he impact of poisons.
PL
W artykule, powołując się na oryginalne badania, poruszono problematykę ekspozycji na pestycydy, w kontekście jej wpływu na indukowanie uczuleń kontaktowych. Badaną populację stanowiło 15 kobiet i 48 mężczyzn w wieku 23-65 lat zamieszkałych w pobliżu chmielników i/lub upraw sadowniczych. U 25,39% badanych stwierdzono kontaktowe uczulenie skóry na pestycydy. Uzyskane wyniki są niepokojące, gdyż immunomodulujące działanie pestycydów, którego wynikiem jest wzrost częstości alergii na pestycydy, wskazuje na potencjalnie duże ryzyko rozwoju u rolników chorób autoimmunologicznych i nowotworów.
EN
This article is based on original research; it discusses the problem of exposure to pesticides in the context of its influence on inducing contact dermatitis. The population researched consisted of 15 women and 48 men aged 23-65, living near hop-gardens or ochards.The data acquired during the study is disturbing since the immunomodulating influence of pesticides, wich causes an increase in the rate pesticid allergy, points to potential high risk of farmers in Poland dveloping autoimmunological diseases and cancers.
PL
W artykule, powołując się na oryginalne publikacje, scharakteryzowano sposoby i częstotliwość wykorzystywania pestycydów na świecie. Uwzględniono także doniesienia dotyczące pośredniej ekspozycji na pestycydy domowników niezatrudnionych w rolnictwie. Problem ujęto w kontekście przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z pestycydami.
EN
This article presents ways and frequency of the use of pesticides in agricultural work across the world; this is done on the basis of original data from new publications. It considers communications on indirect exposure to pesticides of family members not employed in agriculture. The problem is discussed in the context of complying with the rules of occupational safety rules and health for work with pesticides.
PL
Substancje chemiczne są jednym z wielu zagrożeń występujących na stanowisku pracy w przemyśle obuwniczym. Źródłem emisji związków chemicznych do powietrza są kleje stosowane do łączenia elementów obuwia oraz preparaty do wytwarzania spodów metodą wulkanizacji, wtrysku i formowania. W artykule omówiono zagrożenia na niektórych stanowiskach pracy oraz metody ich wyeliminowania lub ograniczenia.
EN
Chemical compounds are among the many threats present at workstations in the shoe industry. Glues for combining elements of a shoe as well as preparations for producing soles with vulcanization, injection and formation are sources of the chemical substances emitted into the air. This article presents threats at selected workstations and methods of either eliminating or reducing them.
PL
W artykule omówiono czynniki biologiczne i chemiczne występujące w zakładach gastronomicznych. Przedstawiono również wyniki oceny narażenia zawodowego na stanowiskach pracy uzyskane w ramach prowadzonego w CIOP-PIB zadania z zakresu służb państwowych.
EN
This paper presents the problem of exposure to biological and chemical agents often found in small eateries. It also discusses the results of risk assessmerrt at those workplaces, which had been as a result ot the tasks conducted by CIOP-PIB as part of state services.
PL
W artykule omówiono czynniki chemiczne występujące w zakładach fryzjersko-kosmetycznych. Przedstawiono szkodliwe substancje chemiczne, z którymi fryzjerzy mają kontakt podczas swoich codziennych czynności zawodowych oraz stosowane podczas dezynfekcji narzędzi. Omówiono wyniki oceny narażenia zawodowego na stanowiskach fryzjera uzyskane w ramach prowadzonego w CIOP-PIB zadania z zakresu służb państwowych.
EN
This article discusses chemical factors in hair salons. It presents hazardous chemical substances mostly found in hair stylists' daily activities and when they disinfect tools. Finally, the article discusses the results of occupational exposure assessment at selected workstations, obtained within a task conducted by CIOP-PIB as part of state services.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodologię oceny ryzyka wypadku, pożaru i wybuchu związanego z magazynowaniem, transportem i stosowaniem niebezpiecznych czynników chemicznych. Proponowana metodologia pozwala skwantyfikować wielkość ryzyka i racjonalnie określić działania priorytetowe w kierunku jego zmniejszenia. Metoda określa poziom ryzyka LR jako iloczyn: obiektywnego wskaźnika zagrożenia OHR, poziomu ekspozycji LE oraz poziomu szkód LC.
EN
A methodology for risk assessment of accident, fire and explosion associated with storage, transport and use of hazardous chemical agent s has been presented in this paper. The proposed methodology will allow the magnitude of the existing risks to be quantified and consequently will allow their priority for correction to be rationally determined. In this method the Level of Risk LR is defined as the product of: OHR - Objective Hazard Rating, LE - Level of Exposure and LC - Level of Consequences.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.