Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chassis dynamometer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The study concentrated on slip phenomenon occurring at hydrokinetic converter in passenger car transmission system. Optimization of modern automatic transmission systems aims, on the one hand, to further increase the comfort of use, and on the other hand to improve the efficiency and reliability operation of individual components, in such a way as to ultimately result in lowering fuel consumption and also harmful emissions. One of the important factors affecting the mentioned transmissions properties as a whole system is the slip phenomenon occurring between the pump and the hydrokinetic converter turbine. The study presents the results of research on ZF 4HP20 and Fuji Hyper M6 gearboxes operating in vehicle transmission systems. The tests were carried out using the MAHA MSR 500 chassis dynamometer during driving at chosen test cycles. The research covered the transmission systems operating according to selected control algorithms affecting not only the gear shifting strategy but also the operation of the lock up clutch causing the transmissions slip values. As shown by the conducted research, the algorithm controlling the operation of the torque converter can have a significant influence on their operating indexes. The conducted analyses indicate the possibilities of improving the transmission operating indexes, especially in urban driving cycles.
2
Content available remote Ekologiczne aspekty zasilania silników gazowym paliwem LPG
PL
Obniżenie emisji CO2 stanowi wyzwanie dla Europy i Świata. Krytyczną wartością jest wzrost średniej temperatury o 1,5 st. C. Transport jest odpowiedzialny za 20–25% emisji dwutlenku węgla. W Polsce znaczącą grupę pojazdów stanowią pojazdy z silnikami zasilanymi dwupaliwowo (benzyna + LPG). Autorzy referatu skupili się na problemie emisji dwutlenku węgla z pojazdów osobowych, których silniki zasilane były gazowym paliwem LPG.
EN
Reducing CO2 emissions is a challenge for Europe and the world. The critical value is an increase in the average temperature of 1.5 deg. C. Transport is responsible for 20-25% of carbon dioxide emissions. In Poland, a significant group of vehicles has dual fuel engines (petrol + LPG). The paper's authors focused on the issue of carbon dioxide emissions from passenger vehicles whose engines were powered by LPG gas.
EN
The results of measurements of exhaust emissions in real road traffic differ significantly from the results of stationary homologation tests. One of the solutions, helpful in determining the actual emission, is the creation of stationary exhaust emission tests simulating the use of the vehicle on the road. The article presents the method of reconstructing the synthetic driving test obtained on the basis of road tests and presents the obtained profile of the speed course. The authors discussed the reasonableness of selecting the emission component determining the correctness of the representativity of the stationary test obtained, which determines the amount of work done by the engine.
EN
Fuel consumption achieved in the New European Driving Cycle (NEDC) could be 50% lower than the fuel consumption in real driving conditions and in the case of emissions of regulated toxic compounds the differences could even be much greater. In order to bring the results achieved in official tests closer to real life figures, the European Commission introduced in 2017 the Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), which replaced the NEDC. In this article the results of fuel consumption and exhaust emissions for 3 cars fitted with engines of the same displacement but with direct and indirect gasoline injection, determined according to the NEDC and WLTC were presented. The results show that the effect of driving cycle on the fuel consumption is equivocal - for one car, fuel consumption was higher in the WLTC; for the other one in the NEDC; and for the third one, fuel consumption achieved in both driving cycles was practically the same. Emissions of regulated exhaust compounds, except for THC, obtained in the WLTC were higher than in the NEDC driving cycle.
PL
Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. Podczas pomiarów emisji spalin należy zwracać baczną uwagę na wiele czynników, wpływających na prawidłowość otrzymywanych wyników. W artykule omówiony został wpływ regulacji hamowni podwoziowej wykorzystywanej do wykonywania pomiarów emisji związków szkodliwych spalin oraz zużycia paliwa.
EN
Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles powered by combustion engines. Many factors must be under control during exhaust emission measurements, which have an influence on correctness of the obtained results. In this paper, the impact of the chassis dynamometer regulation on the exhaust emission results is analysed.
EN
The article presents and compares the results of exhaust emission tests in conditions of real vehicle traffic with the results obtained during bench tests on a chassis dynamometer in conditions of road traffic simulation. A series of tests were carried out using a mobile exhaust analyzer and a vehicle speed recorder. The research route was designated in the center of a large urban agglomeration. Laboratory tests were designed according to an algorithm approximating the actual driving sections, and when choosing their order during the test construction, a random factor was introduced. The presented approach reflects the random nature of road traffic while ensuring the representativeness of toxic emissions from the vehicle's exhaust system. The results of measurements of carbon dioxide emission, carbon monoxide, nitrogen oxides and hydrocarbons registered in road and stationary, laboratory emissin tests were compared. Substantial agreement was found between the tests. Difficulties and differences in results due to research problems have also been described.
PL
Badania emisji związków szkodliwych spalin podczas testów wykonywanych na hamowni podwoziowej są jednymi z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych pomiarów, jakim poddawane są pojazdy wyposażone w silnik spalinowy. Układ poboru i rozcieńczania spalin (tzw. system CVS – Constant Volume Sample – stała objętość próbkowania) należy do najistotniejszych elementów laboratorium badań toksyczności spalin, który znacząco wpływa na dokładność otrzymywanych wyników. W niniejszym artykule został przeanalizowany wpływ współczynnika rozcieńczenia spalin (czyli parametru który za pomocą układu CVS można zmieniać w zależności od poziomu emisji spalin i pojemności skokowej silnika badanego pojazdu) na niepewność otrzymywanych wyników pomiarów emisji.
EN
Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles powered by combustion engines. The sample and dilution system (CVS - Constant Volume Sampling) belongs to the most important parts of the exhaust emission laboratory, and has a large impact on the accuracy of the results obtained. In this paper, the influence of the dilution factor (i.e. parameter changed by means of the CVS system, depending on the emission level and engine displacement of the test vehicle) on the uncertainty of the exhaust gas emission results is analysed.
EN
The article presents calculations of exhaust emissions and fuel consumption under test conditions on a chassis dynamometer test bench. The study describes the realization of the tests and the methodology of the calculation of the exhaust gas flow and the estimation of the fuel consumption based on exhaust emissions. The presented research results and their analysis describe the emission scale of selected gaseous fumes components during full engine load and the fuel consumption associated with such tests. Similar emissions occur during a rapid acceleration of a vehicle in road conditions.
PL
Badania emisji związków szkodliwych spalin w testach na hamowni podwoziowej są jednymi z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane samochody napędzane silnikami spalinowymi. W artykule omówiono szczegółowo jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji spalin, a mianowicie układ poboru i rozcieńczania spalin (tzw. system CVS – Constant Volume Sample – stała objętość próbkowania) oraz przeanalizowano bilans masy w poszczególnych elementach układu CVS, który ma istotny wpływ na dokładność pomiarów emisji spalin.
EN
Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. This paper describes in detail one of the most important components of the exhaust emission laboratory, i.e. the CVS (Constant Volume Sample) sampling system. Moreover, balance of the mass of the individual components of the CVS system which could have a substantial impact on the accuracy of the emission measurements are analysed.
PL
W artykule przestawiono sposób przeprowadzenia badań na hamowni podwoziowej VT-2. Zostały zaprezentowane przykładowe wyniki badań mające na celu określenie wpływu konfiguracji pracy silnika na uzyskane wartości mierzonych parametrów. Porównano wyniki uzyskane z hamowni oraz dane odczytane za pomocą testera diagnostycznego.
EN
The article discusses the method of testing vehicles on the VT-2 chassis roller dynamometer. An example of test results was presented to determine the impact of the engine configuration on the measured values. The paper also focuses on the comparison of results obtained from the dynamometer and data read using a diagnostic tester.
PL
Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. W artykule został omówiony jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji spalin, a mianowicie układ poboru i rozcieńczania spalin (tzw. system CVS - Constant Volume Sample - stała objętość próbkowania) oraz przeanalizowano metodę pomiarową pod kątem badań samochodów o niskiej emisji związków szkodliwych.
EN
Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. This paper describes in detail one of the most important components of the exhaust emission laboratory, i.e. the CVS (Constant Volume Sample) sampling system. Moreover, the measuring method in terms of tests on low emission vehicles is analysed.
PL
Zamocowanie wahaczy przedniego zawieszenia za pomocą elastycznych elementów gumowych, w znacznym stopniu wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz na zużycie elementów układu jezdnego. W artykule przedstawiono podstawowe sposoby mocowań oraz ich ogólne charakterystyki sztywności. Przy użyciu hamowni podwoziowej eliminując losowe nierówności drogi, przeprowadzono szereg badań określających przyspieszenia przemieszczeń liniowych wahacza. Pomiary przeprowadzono przy użyciu samochodów osobowych wyposażonych w dwa, różnego rodzaju wahacze, których charakterystyki przedstawiono w pracy.
EN
Mounting of the front control arms with the use of elastic rubber elements significantly affects driving safety, comfort and wear of drivetrain components. The article presents basic mounting concept and their general stiffness characteristics. Experimental research with the aim of determining accelerations during linear movements of a control arm was conducted with the use of chassis dynamometer, which eliminates road unevenness. Two types of passenger cars with different control arm designs were used for research purposes.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z metodami pomiaru wskaźników pracy silnika o zapłonie ZI oraz omówiono jaką funkcję pełnią syntetyczne cykle jezdne i jakie są ich charakterystyczne cechy. W ramach przeprowadzonych badań za pomocą Symulatora Drogowego Obciążenia Silnika wykonano serię pomiarów symulacyjnych przejazdów cykli jezdnych. Otrzymane wyniki porównano na wykresach z pomiarami przeprowadzonymi metodami eksperymentalnymi. W celu ich wykonania użyto samochodu osobowego realizującego syntetyczne cykle jezdne na jednorolkowej hamowni podwoziowej. Po przeprowadzeniu toku obliczeniowego analizie porównawczej poddano energochłonność przebiegową oraz emisję szkodliwych substancji i zużycie paliwa.
EN
The article presents the basic problematic related to measurement methods of IC gasoline engine operation indicators. The concept of synthetic drive cycles was described along with their characteristic traits. For presented research, series of simulated drive cycles were performed with the use of Engine Road Load Simulator. Obtained results were graphically compared with experimental data. For acquisitions of experimental data, a passenger car realizing synthetic drive cycles on a chassis dynamometer was used. After needed computations basing on obtained results were performed, energy consumption, fuel consumption and harmful substance emissions were compared.
EN
Accelerometric tests, similarly to laser tests (with regard to human health) are something of novelty. All standards related to this issue refer to sound intensity (measured using specialised microphones). The work presents results of accelerometric tests conducted during driving cycles on an inertial load chassis dynamometer Maha LPS3000. The object of the research was Mazda 3 1.6 (petrol), built in 2010, mileage 70 thousand km. The tests were related to vibration measurements on a chassis dynamometer using various, forced tractive effort (300, 500 and 700 N). No additional signal processing was used (except for operations necessary to create a spectrum) so as to present the whole vibration spectrum with special emphasis on the resonance frequency of human organs. The article presents vibration amplitude measured at the level of the headrest for three forced tractive efforts: 300, 500 and 700 N. The measurements were made at the speed of 60 km/h in the fourth gear (which corresponds to about 2000 rpm). The obtained results, indicate that the maximum value of harmonics fall in the range 85-95 Hz. Hence, they are resonance frequencies of eyeballs. In addition to this, one can state that the values of these harmonics are higher for higher values of forced tractive efforts. This would mean that seats should be additionally stabilised (dampened) to limit the influence of dangerous vibration on a human organism.
PL
Emisja związków szkodliwych spalin z samochodów zasilanych silnikami spalinowymi jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na środowisko i decydujących o rozwoju silników spalinowych i układów oczyszczania spalin. Dlatego niezwykle ważne jest mierzenie tej emisji z odpowiednią dokładnością w zaawansowanych technologicznie laboratoriach. W artykule omówiono szczegółowo jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji spalin, a mianowicie układ poboru i rozcieńczania spalin (tzw. system CVS - Constant Volume Sample - stała objętość próbkowania). Pokazano wpływ zjawiska adsorpcji zachodzącego w układzie poboru i rozcieńczania spalin na pogorszenie dokładności pomiarów emisji spalin, czy wręcz na ich błędne wyniki.
EN
The issue of exhaust emissions from vehicles powered by an internal combustion engine is one of the most important factors influencing the environment and determining the development of the internal combustion engine and its after treatment systems. Therefore, it is extremely important to measure the emissions with appropriate accuracy in advanced technical laboratories. The article discusses in detail one of the most important elements of laboratory emission testing, namely the CVS - Constant Volume Sampling system. The paper discusses the effects of adsorption behaviour in the sampling and dilution system which can lead to a deterioration in the accuracy of emissions measurements, or even cause the generation of erroneous results.
PL
W artykule opisanie procesu homologacji pojazdów. Ponieważ temat ten obejmuje bardzo szeroki zakres, postanowiono skupić się jedynie na homologacji pojazdów lekkich typu M1 i z wybranych zagadnień, opisać szczegółowo badania emisji spalin. To one od lat warunkują rozwój silników spalinowych a normy emisji ciągle rygory-stycznie podnoszone wpływają znacząco na rozwój zespołów napędowych, dlatego są najważniejszą częścią homologacji pojazdu samochodowego. Badania związane z ochroną środowiska zasługują na szczególne miejsce w ogólnej charakterystyce badań stanowiskowych. Praca odwołuje się do badań emisji wykonywanych na małym samochodzie osobowym. W pierwszej kolejności obiektem badań był pojazd A z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o pojemności skokowej 1300 cm3. Wykonany został na nim pomiar zanieczyszczeń gazowych oraz zadymienia spalin (badanie typu I) oraz test trwałości (badanie typu V). Jako drugi został zbadany pojazd B z silnikiem o zapłonie iskrowym o pojemności 1200 cm3. W tym przypadku wykonane zostały pomiary: zanieczyszczeń gazowych (badanie typu I), emisji na biegu jałowym (badanie typu II), emisji ze skrzyni korbowej (badanie typu III), emisji par z układu zasilania (badanie typu IV) oraz próba trwałości (badanie typu V). Test emisji w niskiej temperaturze (badanie typu VI) został przeprowadzony na pojeździe C, także z silnikiem o zapłonie iskrowym.
EN
The article describe the process of approval of vehicles. Since this issue covers a very wide range, it was decided to focus only on approval of light duty vehicles M1 and selected issues, describe in detail emission testing. They determine the development years of combustion engines and emission standards still rigorously raised significantly affect the development of powertrain, because in the opinion of many, the most important part of the new vehicle approval. Research related to environmental protection deserve a special place in the general characteristics stand tests. The work refers to emissions tests carried out on a small car. In the first test vehicle was the subject of A diesel engine, with a displacement of 1300 cm3. It was made for the measurement of gaseous pollutants and smoke (Type I test) and test the durability (study V). As a second dynamometer appeared and has been tested vehicle B with a spark ignition engine with a capacity of 1200 cm3. In this case, made measurements were: gas air pollutants (Type I), emissions of idling (Type II test), crankcase emissions (Type-III test), evaporative emissions from the supply system (Type IV test) and try durability ( Type V test). Emissions test at low temperature (Type VI test) was performed on the vehicle C. However, even with the spark ignition engine.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania poślizgu względnego pneumatycznego koła ogumionego samochodu na jednorolkowej hamowni podwoziowej. Ustalono, że poślizg względny może być traktowany jako błąd systematyczny, który znacząco wpływa na wynik pomiaru mocy na kołach na hamowni podwoziowej. Poślizg względny wyznaczono za pomocą opracowanego systemu pomiarowego, którego podstawą jest mikrokontroler STM32. Przedstawiono również problemy związane z kalibracją układów licznikowych, których celem jest uzyskanie jak najmniejszych niepewności pomiarowych.
EN
This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.
PL
W Katedrze Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej realizowane są badania wskaźników energetycznych i ekologicznych silników spalinowych samochodów na hamowni podwoziowej firmy AVL-Zoellner, która jest zabudowana w komorze klimatycznej. Realizacja badań na hamowni podwoziowej wiąże się z koniecznością określenia wielkości umożliwiających wyznaczenie działających na samochód sił oporów ruchu. Wartości tych sił powinny być maksymalnie zbliżone do występujących podczas jazdy na rzeczywistej drodze. W zależności od wprowadzonych współczynników modelu oporu ruchu podczas badań hamownianych uzyskuje się wyniki, które mogą być zaniżone lub zawyżone w relacji do badań przeprowadzanych w warunkach drogowych. W artykule poruszono problem dotyczący badań samochodów na hamowni podwoziowej, związany z symulacją sił oporów toczenia i powietrza. Przedstawiono zasadnicze metody wyznaczania współczynników oporu oraz przykładowe wyniki badań zrealizowanych przez autorów. Badania drogowe realizowano przy użyciu systemu pomiarowego z czujnikiem DATRON DLS-2.
EN
In Department of Internal Combustion Engines and Transport of Rzeszow University of Technology are realized tests of energy and environmental impacts of internal combustion engines of cars on the chassis dynamometer AVL-Zoellner, which is built in a climate chamber. Implementation of the chassis dynamometer testing requires the determination of the size of permitting designation of forces acting on the vehicle motion resistance. The values of these forces should be as close as possible to those found when driving on a real road. Depending on the model coefficients resistance of move during test stand investigations the results may be understated or overstated in relation to the studies in the road conditions. This paper addresses the problem of research car on a chassis dynamometer associated with the simulation of rolling resistance and aerodynamic drag. In paper presents the basic methods of determination of the resistance coefficients and some test results realized by the authors. Road tests were made with the use of a measuring system DATRON DLS-2.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4449--4457, CD 1
PL
Stan techniczny pojazdów w tym również pojazdów jednośladowych z silnikami spalinowymi poruszających się po drogach zależy w dużym stopniu od prawidłowości i skuteczności kontroli poszczególnych układów pojazdu pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz czystości spalin. Badania techniczne pojazdu jednośladowego stwarzają wiele problemów natury technicznej 5. W artykule przedstawiono możliwość rozszerzenia zakresu badawczo-pomiarowego jednoosiowej hamowni podwoziowej przeznaczonej do badania silników samochodowych o badania silników pojazdów jednośladowych oraz wyniki badań diagnostycznych pojazdu jednośladowego wykonanych na hamowni SuperFlow AutoDyn 30. W tym celu wykonano uchwyt mocujący dla pojazdu jednośladowego (motocykla) do współpracy z hamownią podwoziową AutoDyn 30 – przeznaczonej do testowania samochodów osobowych z napędem na jedną oś. Po zamontowaniu uchwytu wykonano pierwsze testowe badania motocykla, które zostały przedstawione w artykule. Do zamodelowania uchwytu do mocowania pojazdu jednośladowego wykorzystano program Autodesk Inventor Professional 2014, w którym zaprojektowano w 3D i wykonano obliczenia uchwytu z połączeniami śrubowymi. Do badań hamownianych silnika motocyklowego wykorzystano program WinDyn.
EN
The article presents way of conduct of automobiles’ diagnostics testing on uniaxial chasses dynamometer. Moreover it contains graphs which show the results achieved from the research. Attached are strength and stress calculations of the bolts and anchors that were used in order to mount the adapter to the concrete floor found in the chassis dynamometer room. It was a success and proves the proper working of the proposed design. There is also a comparison of the design found here to the available motorcycle chassis dynamometers. The problems encountered during adapting the AutoDyn30 dynamometer and the inaccuracies between what the producer gave and the results that were achieved are described in this section as well. To sum up the paper presents some results of researching influence variables on mechanical parameters and an interpretation of the results.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję i budowę układu pomiarowego do zdalnego, optycznego pomiaru parametrów kinematycznych napędzanego koła ogumionego samochodu osobowego podczas testów przeprowadzanych na jedno-rolkowej hamowni podwoziowej. Omówiono wykorzystanie peryferiów wybranego mikrokontrolera (STM32F1) do przeprowadzenia kalibracji układu oraz przetwarzania i przesyłania wyników pomiarów. Zaprezentowano założenia algorytmu pomiarowego, analizę rozdzielczości i niepewności pomiarowej, a także porównanie do wskazań z urządzenia DATRON wyposażonego w głowicę L-350 Aqua. Dodatkowo pokazano zmierzone różnice prędkości obrotowej kół napędzanych dla wybranych samochodów, prędkości i siły stycznej na rolce hamującej. Dokonano podsumowania oraz przedstawiono wnioski i spostrzeżenia z realizacji badań i z procesu konstrukcji układu pomiarowego.
EN
This article presents the concept and design of the measurement to remote optical measurement of kinematic parameters driven wheel a car during the tests conducted on a single-roller chassis dynamometer. Discussed the use of the selected microcontroller peripherals (STM32F1) to calibrate the system and the processing and transmission of results. Presented assumptions measurement algorithm, analysis of the definition and measurement uncertainty, as well as comparing the indications of DATRON device equipped with L-350 Aqua. In addition, the measured differences shown the speed of the drive wheels for selected cars, the speed and the tangential force on the braked rollers. Summarizes and presents conclusions and insights from the implementation of the research and design process of the measurement system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.