Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka statyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Experimental studies of counterbalance valve for the hydraulic drive control systems of mobile machines are presented. According to the results of theoretical research experimental prototype of the counterbalance valve is developed. Experimental stands are elaborated, where leak tightness degree was studied and static characteristics were obtained. Dependences of operating fluids supply on the parameters of the pressure difference at its basic spool and load pressure are plotted. Transient processes in the hydraulic drive control system are analyzed, adequacy of the theoretical calculations to the elaborated mathematical models for the control system of mobile machine hydraulic drive is proved.
PL
Przedstawiono badania eksperymentalne zaworu równoważącego w układach sterowania napędem hydraulicznym maszyn mobilnych. Zgodnie z wynikami badań teoretycznych opracowano eksperymentalny prototyp zaworu równoważącego. Opracowano stanowiska eksperymentalne, na których badano stopień szczelności oraz uzyskano charakterystyki statyczne. Narysowano wpływ zasilania płynów eksploatacyjnych na różnicę ciśnień na szpuli podstawowej i ciśnienie obciążenia. Przeanalizowano procesy przejściowe w układzie sterowania napędem hydraulicznym, udowodniono zgodność obliczeń teoretycznych z opracowanymi modelami matematycznymi dla układu sterowania napędem hydraulicznym maszyny mobilnej.
EN
Flotation enrichment is a complex process due to the influence of many factors on the course of this process. In macroscopic terms, it is assumed that the quantity that takes into account the influence of all important factors on the enrichment process is the flotation velocity coefficient k. In industrial practice the flotation process is followed by heterogeneous material in terms of flotation properties. Therefore, the flotation velocity coefficient k will be characterized by a certain distribution. Thus, the distribution can be described as the function of the density distribution of the particles flotability f(k). Characteristics of this type are used in the design and optimization of flotation technological circuits. The paper presents a three cells flotation machine with a specific structure of connections of individual cells and the methods of selecting their parameters. The proposed circuit of the three cells flotation machine is characterized by a different connection structure and the specific parameters of each cell than the serial (cell-to-cell) flotation machine. The defined structure of connections between the cells and proper selection of their parameters ensures the maximum slope of the “separation characteristics” of the machine for the velocity coefficient k. Conducting the process of mineral enrichment in the proposed system enables the most efficient separation of the useful feed components. [...]
PL
Wzbogacanie flotacyjne jest procesem złożonym ze względu na wpływ wielu czynników na przebieg tego procesu. W ujęciu makroskopowym przyjmuje się, że wielkością która uwzględnia wpływ wszystkich istotnych czynników na proces wzbogacania, jest współczynnik prędkości flotacji k ziaren. W praktyce przemysłowej do procesu flotacji kieruje się materiał niejednorodny pod względem właściwości flotacyjnych. W związku z tym współczynnik prędkości flotacji k będzie się charakteryzował pewnym rozkładem. Nadawę można zatem opisać funkcją gęstości rozkładu flotowalności ziaren f(k). Charakterystyki tego typu stosuje się przy projektowaniu i optymalizacji układów technologicznych flotacji. W artykule przedstawiono maszynę flotacyjną trójkomorową o określonej strukturze połączeń poszczególnych komór i sposobie doboru ich parametrów. Proponowany układ połączeń maszyny flotacyjnej trójkomorowej charakteryzuje się inną od szeregowej strukturą połączeń oraz ściśle określonymi parametrami każdej komory. Zdefiniowany sposób połączeń komór oraz odpowiedni dobór ich parametrów zapewnia maksymalne nachylenie charakterystyki rozdziału maszyny dla współczynnika prędkości k rozdziału. Prowadzenie procesu wzbogacania, w proponowanym układzie, umożliwia najdokładniejszy rozdział składników użytecznych nadawy. [...]
PL
Przedstawiono uniwersalną postać funkcji aproksymującej charakterystyki statyczne napięciowo-prądowe łuku elektrycznego, umożliwiającą łatwe odwzorowanie zaburzeń zewnętrznych kolumny. Zmodyfikowano model matematyczny Pentegowa, uzyskując postać uwzględniającą szybkość zmian parametru zaburzenia. Wykonano symulacje procesów w obwodzie z łukiem o rozciąganej kolumnie i o kolumnie omywanej przepływem gazowym o wzrastającej intensywności strumienia.
EN
A new universal form of an approximation of electric arc voltage-current static characteristics was presented. The approximation allows for an easy reflection of external disturbances affecting the arc column. A new modified equation of the Pentegov arc model that takes into account the rate of disturbance changes was presented. Simulations of processes in a circuit with an electric arc with an extended column and arc with the column treated by gas flow stream with increasing intensity were conducted.
EN
The article presents the limitations in usage of voltage-current static characteristics in mathematical modeling of an electric arc. On the basis of the experimental data approximations of static characteristics the Pentegov electric arc model for simulating processes in a simple electric arc circuit is proposed. The parameters of static characteristics and electric arc model were obtained by the integral method. A satisfactory agreement between experimental data and simulation results has been obtained for air and argon under different gas pressures.
PL
W publikacji wskazano na ograniczenia w wykorzystaniu charakterystyk statycznych napięciowo-prądowych do modelowania matematycznego łuku elektrycznego. Na podstawie przyjętej aproksymacji charakterystyk statycznych eksperymentalnych łuku, zaproponowano wykorzystanie uniwersalnego modelu Pentegowa do symulowania procesów w prostym obwodzie elektrycznym. Parametry charakterystyki statycznej i modelu matematycznego obliczono za pomocą metody całkowej. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników symulacji i wybranych badań eksperymentalnych łuku swobodnego w powietrzu i argonie o różnym ciśnieniu.
5
Content available remote Pomiary pneumatyczne powierzchni walcowych: zarys problematyki
PL
Przedstawiono problemy związane z pomiarami powierzchni walcowych za pomocą pneumatycznych przetworników długości (PPD). W przypadku pomiarów pneumatycznych powierzchni płaskich i walcowych przebiegi charakterystyk statycznych czujników nieco się różnią. Opisano stanowisko laboratoryjne do badań charakterystyk statycznych PPD oraz omówiono program badań laboratoryjnych mających na celu dokładne określenie owych różni
EN
Principle of air gauging is recalled in the paper in historical context as well as in the context of today’s interest of industry. Requirements for gauging of cylindrical surfaces are discussed. Metrological characteristics of the static air gauge would slightly differ between the cases when flat or cylindrical surfaces are subjected to measurement. Described is laboratory test stand equipment and suitable investigation programme for precise identification of the differences.
6
Content available remote Badanie charakterystyk statycznych termoanemometrycznych czujników włóknowych
PL
W artykule przedstawiono złożony proces wzorcowania jednowłóknowych sond termoanemometrycznych, w wyniku którego uzyskiwane są parametry linearyzatorów dla poszczególnych kanałów pomiarowych oraz ich charakterystyki statyczne. Pokazano stanowisko i oprogramowanie pozwalające na badanie wpływu zmian czynników środowiskowych na charakterystyki przetwarzania sond termoanemometrycznych.
EN
The article presents the hot-wire anemometers calibrating process, which assumes determining the linearization coefficients for each of the measurement channel of the hot-wire measurement system. As a result of the calibration, the static characteristics of the hot-wire sensors are obtained. Received characteristic is a linear relationships between the reference velocity and the velocity indicated by the calibrated anemometers. Such type of characteristics, in opposite to common voltage/velocity form, allows for the comparing them, when its obtained in a different environmental conditions.
PL
W związku z wymaganiami dotyczącymi jakości wyrobów, stawiane są coraz większe wymagania dokładności czujników pomiarowych. Spełnienie tych wymagań jest możliwe tylko wtedy, gdy teoretyczny opis funkcji przetwarzania będzie w pełni odpowiadał charakterystykom rzeczywistym. Literatura z zakresu pneumatycznych przetworników długości proponuje szereg metod, jednak obliczenia na podstawie tych metod, porównane z wynikami doświadczeń, dają błąd aproksymacji kilkadziesiąt procent, sięgający nawet 40 %, a w niektórych przypadkach i więcej. Badania wykazały, że zaproponowany algorytm, który w oparciu o wyznaczone parametry krytyczne drugie uwzględnia rzeczywiste straty przepływu, pozwala na aproksymację charakterystyk z błędem poniżej 5 %.
EN
The increasing quality of the manufactured details requires increased accuracy of the measuring devices. Those requirements could be met only when the theoretically described function corresponds with the experimental one. The publications on air gauges proposes a range of theoretical approaches, but compared with experimental results, those functions reveal approximation error of tens per cent, up to 40 %, and sometimes even more. The laboratory investigations proved that the proposed approach based on the second critical parameters and real dissipation effect, allows to approximate the static characteristics with inaccuracy lower than 5 %.
EN
The article presents reasons for nonlinear static voltage-current characteristics of an electric arc; the characteristics consist of an initial voltage drop followed by a voltage rise in the range of strong currents. The article suggests that overcoming difficulties in mathematical modelling of electric processes in circuits with arcs requires the use of Pentegov assumptions and the building of an arc model utilising a static hyperbolic-linear characteristic. The article also presents a method for the experimental determination of arc model parameters with sinusoidal excitation as well as describes a macromodel built using the MATLAB-Simulink programme. The correctness of analytical expressions specifying mathematical model parameters was verified through simulation. The study also involved testing the resistance of the proposed method to arc length random disturbances.
PL
Opisano przyczyny występowania nieliniowości charakterystyk statycznych napięciowo-prądowych łuku elektrycznego, polegających na ich początkowym opadaniu, a następnie narastaniu napięcia w zakresie silnych prądów. W celu pokonania trudności matematycznego odwzorowania procesów elektrycznych w obwodach z łukami, zaproponowano wykorzystanie założeń Pentegowa i budowę modelu łuku wykorzystującego charakterystykę statyczną hiperboliczno-liniową. Opisano sposób eksperymentalnego wyznaczania parametrów modelu łuku z wymuszeniem sinusoidalnym. Zbudowano makromodel łuku w programie MATLAB-Simulink i drogą symulacyjną sprawdzono poprawność wyrażeń analitycznych określających parametry modelu matematycznego. Ponadto, zbadano odporność proponowanej metody na działające zaburzenia losowe długości łuku.
PL
Prawidłowo dobrane sprzęgło podatne do układu napędowego maszyny roboczej powinno tłumić powstające w jej napędzie drgania skrętne. Aby uzyskać pożądany efekt w praktyce, należy znać cłiarakterystykę zastosowanego w tym układzie sprzęgła podatnego oraz wyznaczone na jej podstawie współczynniki: sztywności skrętnej i tłumienia. W artykule przedstawiono stanowisko badawcze i metodykę badań charakterystyk statycznych oraz przykładowe charakterystyki wybranych sprzęgieł podatnych.
EN
Correctly matched flexible coupling to drive of machines should reduce torsional amplitude of vibrations generated in the drive. To obtain the desired effect, in practical application we must know the characteristics of the flexible coupling, i.e. twisting rigidity and coefficient of damping. This paper describes a test stand and research methodology of static characteristics and sample characteristics of selected flexible couplings have been presented.
PL
W pracy krótko scharakteryzowano polarymetryczny przetwornik prąd – kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła (I – α) oraz wpływ długości fali świetlnej i temperatury na stałą Verdeta, która jest współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy wymuszeniem magnetycznym i reakcją materiału – krzemionki SiO2 domieszkowanej GeO2, z której wykonany jest rdzeń światłowodu. Zdefiniowano charakterystykę statyczną rozpatrywanego przetwornika oraz wynikającą z niej czułość statyczną. Wyznaczono charakterystykę statyczną przetwornika idealnego i rzeczywistego, a na ich podstawie określono czułość statyczną przetwornika idealnego i rzeczywistego oraz błędy statyczne przetwornika rzeczywistego. Sformułowano ogólne wnioski dotyczące właściwości metrologicznych polarymetrycznych przetworników I – α, do budowy których wykorzystuje się jednomodowe światłowody telekomunikacyjne różnych standardów.
EN
This article briefly characterizes polarimetric current – angle of rotation of light polarization converter (I – α) and the impact of wavelength and temperature for the Verdet constant, which is the coefficient of proportionality between magnetic forcing and response material - silica SiO2 doped by GeO2, of which the fiber core is made. The static characteristic and static sensitivity ware defined for this converter. The static characteristic and statistic sensitivity of the ideal and the actual converter and the statistic errors of the actual converter have been designated. Have been formulated the general conclusions concerning the metrological characteristics of polarimetric converter I – α, whose structures are based of different standards of telecommunication single mode optical fibers.
PL
W artykule przedstawiono budowę i działanie silnika piezoelektrycznego PiezoLegs. Przedstawiono wyniki badań charakterystyk statycznych i dynamicznych. Określono najmniejszy krok możliwy do uzyskania, wpływ siły na wielkość tego kroku, dokładność i powtarzalność pozycjonowania, wpływ obciążenia na prędkość silnika. Przedstawiono sposoby sterowania silnika i ich wpływ na wielkość elementarnego kroku.
EN
The paper presents construction and principal action of a piezomotor type PiezoLegs. The paper contains investigation results of the static and dynamie properties of the motor. The smallest (elementary) step possible to obtain, influence of the force on the step, aceuracy and repeatability of positioning, influence of extemal loading on velocity of the motor are shown. Different methods of control and their influence on the elementary step are analyzed.
12
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęgła podatne. Badania ograniczyły się do wyznaczenia charakterystyk statycznych i dynamicznych. Na podstawie tych charakterystyk odczytano współczynniki sztywności i tłumienia. Badania przeprowadzono na sprzęgłach podatnie skrętnych z łącznikiem oponowym i łącznika w kształcie pierścienia elastycznego.
EN
This article presents a results of study of the basic parameters characterizing the flexible couplings. The study was limited to determine the static and dynamic characteristics. Based on these characteristics read out the coefficientsof stiffness and damping. Tests were conducted on flexible coupling, with a tire rubber coupling and witch a ring rubber coupling.
13
PL
W artykule przedstawiona jest analityczna metoda wyznaczania charakterystyki statycznej łożyska pasywnego. Do wyznaczenia modelu analitycznego wykorzystany został model pętli kołowej z prądem molekularnym. Korzystając z zależności matematycznych można oszacować maksymalne obciążenie łożyska magnetycznego w zależności od położenia wirnika w szczelinie powietrznej. W artykule przedstawiona została konstrukcja pasywnego łożyska magnetycznego oraz zależność siły magnetycznej od położenia wirnika w szczelinie powietrznej. Ponadto przedstawione są charakterystyki statyczne wyznaczone metodą elementów skończonych i eksperymentalnie.
EN
There is presented analytical method estimation of the static characteristic of the passive magnetic bearing. The loop with molecular current model is used to obtain the analytical model. The characteristic decides about the load of the passive bearing. The change of magnetic force is proportional to position the rotor in the air gap of bearing. In the paper is presented construction of the passive magnetic bearing and analytically relationship between position the rotor in the air gap and magnetic force. The author is present relationship between the static characteristic estimated by finite element method and experiment.
PL
W artykule opisano problematykę oceny właściwości statycznych pneumatycznych przetworników długości z pomiarową dyszą szczelinową. Jako odniesienie zastosowano dysze o przekroju kołowym. Stwierdzono, że przetworniki wyposażone w dysze szczelinowe charakteryzuje się około dwukrotnie większa czułość. Ponadto niesymetryczny wypływ powietrza skutecznie eliminuje zjawisko występowania skoku ciśnienia w strefie szczeliny pomiarowej
EN
In this paper the problems of assessment of the static air length gauges with slotted measurement nozzles are described. The parameters which underwent assessment by their static characteristics were sensitivity, measuring range, and coordinate at the beginning of the measurement range calculated for non-linearity error ?l = 1,5%. The nozzles of circular cross section, commonly used in pneumatic measurements, were used as reference in this study. The study was undertaken because there is a need for implementation of nozzles with a relatively small width of the "measuring end" represented by an air stream, to the systems for the roundness deviation measurement. In this study the nozzle slot width was 0.385 and 0.427 mm, and the geometric cross-section area corresponded to diameters of the orifices of the classical nozzles of 1.020 and 1.441 mm, respectively. The use of inlet nozzles of variable diameters in air gauges allowed to obtain the static characteristics with a large span of meteorological parameters. The results showed that air gauges with slotted measuring nozzles show times greater sensitivity than those with nozzles of circular cross section of the same area. The air gauges with slotted nozzles achieve similar sensitivity, when the diameter of the inlet nozzle is larger by about 20%, which should be considered positive from the viewpoint of dynamics.
PL
Przedstawiona praca dotyczy zastosowania transoptorów odbiciowych jako czujników odległości. W pracy rozważa się możliwość korekcji nieliniowej charakterystyki statycznej transoptora odbiciowego przy użyciu pętli sprzężenia zwrotnego. Porównano uzyskane eksperymentalnie charakterystyki statyczne czujnika z pętlą sprzężenia zwrotnego i czujnika ze stałą wartością prądu diody elektroluminescencyjnej. Wyznaczono współczynniki nieliniowości charakterystyk statycznych czujników po korekcji.
EN
The subject of the paper concerns with application of the reflectance photocouplers as sensors of the distance. A possibility to correct the nonlinear static characteristics of these photocouplers by the use of the feedback loop is considered. The characteristics obtained during experimental studies made for the sensors with the used feedback and without the feedback have been compared. The errors of nonlinearity of these sensors were calculated.
PL
Opisano wybrane właściwości modeli Mayra łuku symetrycznego. Przedstawiono sposób wprowadzenia charakterystyk statycznych napięciowo-prądowych do tych modeli. Dokonano dalszych modyfkacji modeli Mayra przez wprowadzenie charakterystyk statycznych asyme- trycznych. Zaimplementowano te modele w programie MATLAB-Simulink. Wykonano symulacje procesów w obwodach ze zmodyfkowanymi modelami łuku. Wykazano przydatność opracowanych modeli do obliczania asymetrycznych stanów pracy urządzeń elektrotechnologicznych z silnymi prądami roboczymi.
EN
Selected properties of Mayr asymmetric arc models have been described. A way to introduce static voltage-current characteristics into these models have been presented. Further modifcations to Mayr models have been done by introducing asymmetric static characteristics. Models have been implemented in MATLAB-Simulink application. Process simulations have been done for circuits with modifed arc models. usefulness of presented models have been proven for calculating asymmetric work states of electrotechnological devices with strong work currents.
PL
Każda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę, wynikającą z zakresu stosowanych parametrów, właściwości łuku (skład chemiczny przestrzeni łukowej, rodzaj elektrody itp.) oraz sposobów przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania, dotyczące zarówno właściwości statycznych, jak i dynamicznych spawalniczych źródeł zasilania. W artykule przedstawiono znaczenie charakterystyk statycznych i dynamicznych w ocenie właściwości użytkowych badanych urządzeń oraz wybrane zagadnienia z zakresu badania charakterystyk użytkowych urządzeń spawalniczych, będące efektem dotychczasowych prac prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej.
18
PL
Każda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę, wynikającą z zakresu stosowanych parametrów, właściwości łuku (składu chemicznego przestrzeni łukowej, rodzaju elektrody itp.) oraz sposobów przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania dotyczące zarówno właściwości statycznych, jak i dynamicznych spawalniczych źródeł zasilania. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu badania charakterystyk użytkowych urządzeń spawalniczych, będące efektem dotychczasowych prac oraz perspektywy dalszych badań.
EN
Arc welding methods differ from one another due to the range of process parameters used, properties of the arc determinated by the chemical composition of arc column, type of electrode as well as the mode of metal transfer. These conditions influence some specific requirements to be fulfilled by power sources used for each arc welding process. Some aspects concerning determination of output static and dynamic characteristics of welding power source and power source-arc system are presented.
EN
The paper presents project descriptions of two switched reluctance motors. The motors are assigned to drive small electric vehicles. 12/8 and 16/12 types SRM have been analyzed. Static characteristics of the designed motors have been presented. The characteristics were received by field calculations with finite element method. Current and torque waveforms were generated with the use of transient analysis of the simulation model. Both motors were compared and checked if they are useful for electric vehicle drive.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których zadaniem było sprawdzenie poprawności działania utworzonego modelu komputerowego opisanego w artykule pod tytułem „Badania symulacyjne modernizowanego regulatora przepływu 2FRM-16” oraz weryfikacji konstrukcji regulatora 2FRM-16. Na podstawie badań modelowych (symulacyjnych) opracowana została konstrukcja elementów oraz wyznaczono parametry regulatora. Wykonane na podstawie dokumentacji technicznej elementy konstrukcyjne zostały zamontowane w korpusie seryjnego regulatora oraz przebadane.
EN
In the paper the experimental research has been presented. The task of the research was a verification of correctness of operation of created computer model and verification of construction of regulator 2FRM-16. Construction of elements has been processed on basis of model research and parameters of regulators. The executed design elements have been installed on base of engineering documentation in serial body of regulator and they have been tested.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.