Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka opon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zastosowanie modeli fizycznych pojazdów, wykonanych w skali pozwala na wykorzystanie ich podczas pomiarów zachowania się pojazdów pełnowymiarowych. Charakterystyki poszczególnych układów i ich wpływ na dynamikę ruchu pojazdu może być określana w trakcie badań stanowiskowych lub symulacyjnych i potwierdzona podczas badań pojazdów na torach testowych. Badania pojazdów budowanych w małych seriach, ponadgabarytowych lub wykonywanych jednostkowo są prowadzone rzadko lub wcale. W takich przypadkach rozwiązaniem alternatywnym może być prowadzenie badań pojazdów wykonanych w mniejszej skali. Badania mogą być prowadzone w warunkach granicznych, (w których mogłoby dojść do utraty stateczności lub przewrócenia pojazdu), niemożliwych do zrealizowania podczas badań pojazdów rzeczywistych. Są one szczególnie przydatne do oceny stateczności ruchu pojazdów, wpływu zastosowanych rozwiązań lub działania układów wspomagających kierowcę. Prowadzenie badań pojazdów w skali do oceny właściwości pojazdu pełnowymiarowego wymaga spełnienia kryteriów podobieństwa podczas badań modeli fizycznych pojazdów. Jednym z ważniejszych zagadnień jest współpraca koła z jezdnią. W niniejszym artykule opisano wyniki badań współpracy kół z jezdnią dla opon o różnych charakterystykach zastosowanych w mobilnym modelu samochodu i w pojeździe rzeczywistym. Celem realizacji badań było przygotowanie materiału porównawczego charakterystyk opon mobilnego modelu i samochodu rzeczywistego dla określenia zależności korelacyjnej między nimi i dynamiką porównywanych samochodów w ruchu krzywoliniowym.
EN
The use of physical models of vehicles, at a scale allows them to be used when measuring the behavior of the full-size vehicles. The characteristics of the various systems and their impact on the dynamics of motion of the vehicle can be determined during stand tests or simulation and confirmed during testing of vehicles on test tracks. Testing vehicles built in smali series, oversized or performed individually are conducted infrequently or not at all. In such cases, the alternative may be conducting tests of vehicles carried out at a scale. Research may be conducted in the boundary conditions (which could lead to loss of stability or overturning of the vehicle) impossible to achieve during testing of actual vehicles. They are particularly useful for assessing the stability of vehicles, the impact of the solutions or actions of a driver assistance system. Conducting research vehicles at a scale for the assessment of full-size vehicle must meet the criteria of similarity in the study of physical models of vehicles. One of the major issues is interaction of wheels and road. This article describes the results of wheels interaction with the road for tires with different characteristics used in the mobile model of the car and on the actual vehicle. The aim of the study was to prepare reference material to determine the correlation between the characteristics of the tire model and the full scale tires. This will allow for made adjustment resulting from the impact of the characteristics of the tires on the motion dynamics of comparable cars especially in the curvilinear motion.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji dynamicznych charakterystyk opon w nieustalonych stanach ruchu pojazdu na podstawie badań drogowych. Charakterystyki te przedstawiają siłę boczną działającą na oponę nie tylko w funkcji kąta znoszenia, ale również w funkcji pochodnej tego kąta względem czasu (inaczej prędkości zmian kąta znoszenia). W ten sposób pokazano wpływ dynamiki wykonanego manewru na charakterystyki opon oraz różnicę pomiędzy charakterystykami otrzymanymi na podstawie ustalonych oraz nieustalonych warunków ruchu. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przeprowadzonej dla różnych typów charakterystyk opon. Jak wynika z przedstawionych wyników symulacji, zastosowane w niej nieliniowe dynamiczne charakterystyki opon dają możliwość lepszego odwzorowania rzeczywistego ruchu pojazdu, niż liniowe charakterystyki otrzymane dla ustalonych warunków ruchu.
EN
The paper presents a method of identification of dynamic tyres characteristics in non-steady-state conditions on the basis of road tests. In the characteristics the side force acting on the tyre is not only a function of slip angle, but also a function of slip angle derivative 48 (i.e. velocity of the slip angle changes). In this way the influence of manoeuvre dynamics on the tyre characteristics and the difference between characteristics obtained in steady-state and non-steady-state conditions are shown. Also the results of computer simulations prepared for different types of tyres characteristics are presented in the paper. It is evident from the presented diagrams, that the application of dynamic nonlinear tyres characteristics for computer simulation, instead of linear steady-state characteristics, makes it possible to better reproduce the real motion of a vehicle.
3
Content available remote Investigation of dynamic properties of a motor car in its curvilinear motion
EN
The paper presents the results of investigation of dynamic properties of a motor car in its curvilinear motion. The aim of the work was an identification of tyres’ characteristics and vehicle’s yaw moment of inertia on the basis of road tests. The tyres’ characteristics were determined during steady-state cornering. Lateral velocities of two points of the car and a lateral acceleration of its center of gravity were used in the method. The method of identification of the vehicle’s yaw moment of inertia consists on comparison of results of the computer simulation of the non-steady-state tests, carried on for the different values of vehicle’s yaw moment of inertia, with the results of the same road tests. The value of yaw moment of inertia, for which the difference between calculation and test results is the smallest, can be chosen as its searched value. Other aim of the work was to work out the method of reconstruction of vehicle’s trajectory on the basis of signals obtained from the sensors mounted on the vehicle. For reconstruction of vehicle’s trajectory signals of a longitudinal velocity and two lateral velocities or signals of a longitudinal velocity and a yaw velocity were used.
PL
W pracy przedstawione są wyniki badań wybranych wlasności dynamicznych samochodu, poruszającego się ruchem krzywoliniowym. Badania miaty na celu wyznaczenia charakterystyk bocznego znoszenia opon i centralnego momentu bezwładności samochodu względem jego osi pionowej na podstawie testów drogowych. Wyznaczenie charakterystyk bocznego znoszenia opon przeprowadzono na podstawie prędkości poprzecznych dwóch punktów samochodu oraz przyśpieszenia poprzecznego środka masy samochodu. Metoda wyznaczania momentu bezwładności samochodu polegala z kolei na porównywaniu wyników testów drogowych z wynikami symulacji komputerowej przeprowadzanej dla różnych wartości momentu bezwladności. Za poszukiwaną wartość tego momentu przyjmowano tą jego wartość, dla której różnica pomiędzy wynikami symulacji komputerowej a wynikami testu drogowego byta najmniejsza. Drugim celem pracy bylo sprawdzenie możliwości odtworzenia trajektorii ruchu pojazdu na podstawie sygnalów uzyskanych z czujników zamontowanych w pojeździe. Do odtwarzania trajektorii ruchu wykorzystywano sygnały prędkości podłużnej i dwóch prędkości poprzecznych lub prędkości podłużnej i prędkości kątowej samochodu.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyk bocznego znoszenia opon oraz masowego momentu bezwładności względem centralnej osi pionowej. Charakterystyki opon otrzymano na podstawie pomiarów przeprowadzanych w czasie ruchu po okręgu ze stałą prędkością. Do identyfikacji momentu bezwładności wykorzystano natomiast testy przeprowadzane w nieustalonych stanach ruchu krzywoliniowego. Identyfikacja polegała na porównaniu wyników uzyskanych w czasie testów drogowych z wynikami symulacji komputerowej tych samych testów, przeprowadzanej dla różnych wartości momentu bezwładności. W symulacjach komputerowych wykorzystano wcześniej wyznaczone charakterystyki opon.
EN
The paper presents methods of identification of tyres' characteristics and vehicle's yaw moment of inertia. The tyres' characteristics were determined on the basis of road tests. Then these characteristics were used in computer simulation of none-steady-state tests (e.g. double lane change maneuver or slalom). Comparison of results the calculations, carried on for the different values of vehicle's yaw moment of inertia, with the results of the same road tests makes it possible to determine the value of yaw moment of inertia as the value for which the difference between calculation and test results were the smallest.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.