Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka dynamiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono oprogramowanie AMPLAM powstałe w Politechnice Białostockiej, wspomagające analizę pracy rezonansowego wzmacniacza mocy. Umożliwia ono m.in. wyznaczenie charakterystyki dynamicznej (roboczej) wzmacniacza mocy oraz wybranych parametrów energetycznych. Charakterystyka dynamiczna jest jedną z istotniejszych charakterystyk i przedstawia zachowanie się układu w warunkach pracy. Jej znajomość umożliwia szybkie określenie klasy i stanu pracy układu, nieliniowości w układzie, wartości napięć i prądów wyjściowych. Program AMPLAM napisany został w środowisku Matlab. Jako jądro do analizy nieliniowej wykorzystano program Ansoft Seranade.
EN
The paper presents AMPLAM software created at the Bialystok University of Technology, supporting the analysis of the resonant power amplifier. AMPLAM allows to determinate dynamic characteristics of the power amplifier and selected energy parameters. Dynamic characteristic is one of the most important device’s characteristic and describe the behavior of the device under operating conditions. Her knowledge allows to quickly specify the class and work’s regime and values of output voltage and current. The AMPLAM program was created in the Matlab, but as core for nonlinear analysis the Ansoft Seranade software was used.
EN
The paper describes a fuel cell based system and its performance. The system is based on two fuel cell units, DC/DC converter, DC/AC inverter, microprocessor control unit, load unit, bottled hydrogen supply system and a set of measurement instruments. In the study presented in the paper a dynamic response of the proton exchange membrane (PEM) fuel cell system to unit step change load as well as to periodical load changing cycles in the form of semi-sinusoidal and trapezoidal signals was investigated. The load was provided with the aid of an in-house-developed electronic load unit, which was fully PC controlled. The apparatus was commissioned by testing the steady-state operation of the module. The obtained efficiency of the fuel cell shows that the test apparatus used in the study provides data in substantial agreement with the manufacturer’s data.
3
Content available remote Metody pomiaru przemieszczeń dynamicznych konstrukcji mostowych
EN
This paper presents some methods to identify the dynamic displacements of bridges. Some measurement equipments were described. The paper also reports a results of a field test conducted on a bridge using 2 different devices, i.e. the GPS technology and accelerometers. Based on the results the vibration frequencies of the bridge were determined.
4
Content available remote Charakterystyki dynamiczne stosowane przy optymalizacji pracy turbin wiatrowych
EN
The article describes the problem of optimizing the operation of vertical axis wind turbines. A number of functions are available to estimate the effect of wind on the generated power, Resulting from damage And the fatigue durability evaluation algorithm based on the spectral method.
PL
Omówiono zagadnienia analiz dynamicznych kładek dla pieszych na przykładzie trójprzęsłowej kładki dla pieszych o konstrukcji zespolonej z przyczółkami zintegrowanymi. Zamieszczono wyniki badań terenowych zrealizowanej konstrukcji oraz wyniki analiz numerycznych trzech wariantów posadowienia kładki. Scharakteryzowano i oceniono podstawowe parametry dynamiczne konstrukcji.
EN
In the paper issues of the dynamic characteristics of the footbridge on the example of the dynamic field tests and numerical analyzes of a three-span composite footbridge with integral abutments have been presented. The basic dynamic characteristics of the structure determined on the basis of the results of field tests as well as results of dynamic analysis obtained for three variants of foundation of the footbridge have been shown and rated.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń charakterystyk dynamicznych komina przemysłowego na podstawie pomiarów jego przemieszczeń spowodowanych słabymi podmuchami wiatru. Pomiary wykonano techniką satelitarną GPS w trzech punktach konstrukcji usytuowanych na różnych wysokościach. Obliczenia wykonano metodą dekompozycji w dziedzinie częstotliwości. Omówiono podstawy teoretyczne zastosowanej metody i praktyczne aspekty mające wpływ na dokładność obliczeń.
EN
The paper presents the calculation results of dynamic characteristics of a tall industrial chimney based on measurements of horizontal displacements due to weak wind. The measurements were carried out by using GPS technology. The calculations were made by Frequency Domain Decomposition Method. The theoretical basis of the applied method and some practical aspects, which have an influence on the accuracy of the calculations, are described.
PL
W pracy analizowano cechy sprężyste węzłów konstrukcji prętowych. Połączenie węzłowe uważa się za podatne, gdy relacja pomiędzy momentem zginającym a kątem obrotu przekroju nie pozwala na traktowanie połączenie jako sztywne, ani jako nominalnie przegubowe. Głównym celem pracy była próba określenia współczynnika sprężystości obrotowej na podstawie cech dynamicznych wyznaczonych eksperymentalnie. W analizie wykorzystano relację pomiędzy parametrami sprężystości wyznaczonymi odpowiednio dla konstrukcji podatnej i konstrukcji sztywnej oraz częstościami drgań własnych tych układów. Częstości drgań własnych węzła konstrukcyjnego zostały wyznaczone analitycznie z wykorzystaniem modelu sztywnego węzła. W teście dynamicznym zmierzono odpowiedź konstrukcji wzbudzanej impulsem, a po wykonaniu szybkiej transformacji Fouriera wyznaczono częstości drgań własnych układu traktowanego jako podatny. Porównanie odpowiednich częstości drgań własnych umożliwiło określenie wartości współczynnika sprężystości obrotowej, który można wykorzystać do opisu modelu węzła podatnego. Wyniki przykładu numerycznego dla wybranego węzła potwierdziły poprawność zaproponowanej metody określenia współczynnika sprężystości obrotowej na podstawie charakterystyk dynamicznych wyznaczonych w teście dynamicznym.
EN
In the work the stiffness parameters of structural nodes were analyzed. The main purpose of the study was to determine the rotational stiffness of a joint. The joint is considered as a semirigid when the relationship between the bending moment and the angle of the cross-section rotation excludes the treatment of the joint as a rigid one or as a nominally pinned. The relationship between the ratio of stiffness coefficients ant the ratio of the natural frequencies derived for a flexible and a rigid structure was used. The natural frequencies for considered joint were determined analytically using the rigid model. In the dynamic test the response of the system induced by an impulse load was measured. The natural frequencies for a system regarded as a flexible one were derived using the Fast Fourier Transform. After determination of the rotational stiffness the natural frequencies were derived for the joint applying the semirigid model. For considered joint the 3D analysis was also carried out using an advanced program based on the finite element method. The numerical example confirmed the possibility of determining of the rotational stiffness by the dynamic characteristics obtained in a dynamic test.
8
EN
This paper describes a test stand along with a model of a lance used in glass works. A prototype friction damper was used for vibration damping of the lance. Experimental tests were conducted, whose aim was to determine operating conditions under which the damper will be the most effective. Damping was evaluated based on the damping decrement determined using the resonance curve for the first form of vibration of the lance. It was found that a friction damper has optimal values of preload force from the point of view of damping of the lance's resonant vibration.
EN
An approximate method for determination of dynamic characteristics of structures with viscoelastic dampers is proposed in this paper. A fractional derivative is used to describe the dynamic behaviour of viscoelastic dampers. The method is based on a continuous dependency of the sensitivity of eigenvalue on a certain artificially introduced parameter which scaled up the influence of the damping term in the eigenvalue problem. Some results of a representative calculation are also presented and briefly discussed.
PL
W niniejszej pracy poddano analizie zbiór danych dotyczących dynamicznych charakterystyk cieplnych ścian zewnętrznych o różnie dobranej pod względem materiałowym warstwie konstrukcyjnej. Główny cel stanowiło poszukiwanie rozwiązań przegród, które nie tylko zapewniać będą odpowiednio wysoką izolacyjność cieplną, ale które umożliwią magazynowanie energii oraz odpowiednie jej wykorzystanie w zależności od zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego. Obliczenia wykonano dla przegród z warstwą nośną z rozmaitych kompozytów betonowych (na bazie kruszyw lekkich keramzytu i popiołoporytu, w dwóch wariantach z domieszką napowietrzającą i bez), betonu komórkowego, litego drewna klejonego oraz innych typowych materiałów małowymiarowych: cegły silikatowej oraz cegły dziurawki. Wyznaczono rozkłady transmitancji cieplnej w zależności od przyjętego okresu wahań temperatury. Obliczono również współczynniki tłumienia oraz powierzchniowe pojemności cieplne przegród dla okresów wahań temperatury równych 24h oraz 168h. Wyniki wskazują, że uwzględnienie ciepła właściwego materiałów umożliwia bardziej precyzyjną ocenę przegrody pod względem cieplnym. Bardzo dobre właściwości tłumiące przegrody uzyskano dla kompozytów betonowych oraz litego drewna klejonego. Otrzymane dane sugerują, że tego typu rozwiązania powodują zredukowanie amplitud chwilowych strumieni ciepła w krótkich okresach wahań temperatury w porównaniu do materiałów o niskim cieple właściwym. Zaostrzone przepisy Dyrektywy 2010/31/UE wskazują na potrzebę szerszego rozpatrzenia problemu i zasadność analizowania przegród w niestacjonarnych warunkach temperaturowych.
EN
In this paper we have analysed thermal dynamic characteristics of exterior walls with variant material solutions of used load-bearing layer. The main purpose was to search for the proper solutions of divisions that not only will provide a sufficiently low thermal insulation properties, but also will allow to store energy and use it, depending on the changing conditions of the external environment. Calculations were made for partitions with structural layer made of concrete composites (based on lightweight aggregate made of expanded clay and llytag, additionally varied by air-entraining admixture), cellular concrete, solid laminated wood and other typical brick solutions like sand-lime and cavity bricks. Curves of transmittance module were analysed, depending on a temperature fluctuation period. Decrement factors and surface heat capacities of partitions were also calculated for periods of temperature fluctuations equal 24 and 168h.The results indicate that the inclusion of the specific heat of materials enables more precise assessment of the energy efficiency of the partition. Very good damping properties were obtained for the walls made of concrete composites and solid laminated wood. The results suggest that such solutions provide a much smaller amplitudes of transient heat flux over short periods of temperature fluctuation compared with the materials of low specific heat. Tightened provisions of Directive 2010/31/EU indicate the need for a broader examination of the problem and grounds the need for analysing partitions in non-stationary temperature conditions.
11
Content available remote Mechanical Properties Of Traditional And Nanofibre Textiles
EN
This study deals with a comparison of mechanical properties of a conventional yarn and a textile from nanofibres. The conventional yarn represents the textile objects with high degree of orientation of fibres and the textile from nanofibres represents the textile objects with low degree of orientation of fibres. The theoretical section is concerned with the issue of internal structure of plied yarn and resulting differences in the orientation and straightening of fibres and in utilisation of deformation properties of fibres in comparison to the referred nano textile. The experimental section describes the manner of realisation of both static and dynamic tests of conventional yarn and strips of nanofibres. The results show differences in the mechanical properties of conventional yarn and textile strip from nanofibres under static and dynamic loading conditions. The processing technology of conventional yarn has been verified in the long term. But textiles from nanofibres are a relatively new material and mechanical properties of the detected differences point out possible problems with their behaviour during standard technological processes.
EN
In this paper, the design sensitivity of the frequency response function and amplitudes of the steady-state vibration of planar frames with viscoelastic (VE) dampers mounted on them is considered. The dampers are modeled using a five-parameter rheological model with fractional derivatives. The design sentisivity with respect to change of damper parameter is analyzed in detail. The direct method is used to determine the first and the second order sensitivities. Moreover, the results of typical calculations are presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono budowę i działanie silnika piezoelektrycznego PiezoLegs. Przedstawiono wyniki badań charakterystyk statycznych i dynamicznych. Określono najmniejszy krok możliwy do uzyskania, wpływ siły na wielkość tego kroku, dokładność i powtarzalność pozycjonowania, wpływ obciążenia na prędkość silnika. Przedstawiono sposoby sterowania silnika i ich wpływ na wielkość elementarnego kroku.
EN
The paper presents construction and principal action of a piezomotor type PiezoLegs. The paper contains investigation results of the static and dynamie properties of the motor. The smallest (elementary) step possible to obtain, influence of the force on the step, aceuracy and repeatability of positioning, influence of extemal loading on velocity of the motor are shown. Different methods of control and their influence on the elementary step are analyzed.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych modelu dwudźwigarowego jednoprzęsłowego mostu kolejowego o konstrukcji zespolonej. Badania przeprowadzono pod obciążeniem statycznym. Wykonano eksperymentalną analizę modalną. Analizowano wpływ lokalnych uszkodzeń konstrukcji na jej charakterystyki dynamiczne.
EN
The paper presents results of experimental investigations carried out on the double girder, single span, railway composite bridge model. The scope of research included static load tests and experimental modal analysis. The influence of local structural damage on dynamic characteristics was analyzed.
15
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęgła podatne. Badania ograniczyły się do wyznaczenia charakterystyk statycznych i dynamicznych. Na podstawie tych charakterystyk odczytano współczynniki sztywności i tłumienia. Badania przeprowadzono na sprzęgłach podatnie skrętnych z łącznikiem oponowym i łącznika w kształcie pierścienia elastycznego.
EN
This article presents a results of study of the basic parameters characterizing the flexible couplings. The study was limited to determine the static and dynamic characteristics. Based on these characteristics read out the coefficientsof stiffness and damping. Tests were conducted on flexible coupling, with a tire rubber coupling and witch a ring rubber coupling.
EN
This paper is a direct follow-up of the paper [1] describing in detail the VibTex equipment, which facilitates testing of textiles in a wide range of frequencies of their extension, as well as the determination of corresponding dynamic modules and loss angles. This equipment has been employed for testing polyester yarns of concordant fineness manufactured on ring and rotor spinning frames. At the same time, the material concerned has been subjected to a standard strength test. Therefore, the results of experimental measuring published in this paper allow us to assess the effect of the chosen spinning technology upon the mechanical properties of polyester yarns both at their static and dynamic loading. The introductory section of the paper contains a theoretical analysis of the effect of the chosen manner of spinning upon the mechanical characteristics of yarns. The experimental section indicates the results of measurements at static and dynamic loading, and the final section of the paper confronts the obtained pieces of knowledge with theory. This paper is part of a larger group of publications concerned with the behaviour of various linear textiles when exposed to dynamic loading (see [1],[2], [4], [5], [6]).
17
Content available remote Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych ram z lepkosprężystymi tłumikami drgań
PL
W pracy omawia się metodę wyznaczania charakterystyk dynamicznych ram z wbudowanymi lepko sprężystymi tłumikami drgań. Dynamiczne zachowanie tłumików modeluje się za pomocą uogólnionego modelu reologicznego typu Kelvina. Wyznaczenie charakterystyk dynamicznych wymaga rozwiązania liniowego problemu własnego i wyrażenia równań ruchu za pomocą zmiennych stanu. Ponadto omawia się wyniki przykładowych obliczeń.
EN
The paper presents an analysis of frame structures with viscoelastic dampers mounted on them. The aim of the paper is to determine the dynamic characteristics of frame structures with dampers when the dampers are modeled by means of generalized Kelvin model. A relatively large structure with VE dampers is investigated in order to make the results of calculation more representative. The finite element method is used to derive the equations of motion of the structure with dampers and such equations are written in terms of both physical and state-space variables. The solution to motion equations in the frequency domain is given and the dynamic properties of the structure with VE dampers are determined as a solution to the appropriately defined eigenvalue problem. Several conclusions are formulated on the basis of the results of numerical analysis.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono metodę oceny stanu technicznego belek żelbetowych na podstawie zmiany charakterystyk częstotliwościowych. Praca zawiera wyniki z przeprowadzonych badań statycznych oraz dynamicznych. Badania dynamiczne przeprowadzono dla różnych stanów zarysowania belki jak również dla belek pod obciążeniem i po odciążeniu. W analizowanym paśmie charakterystyki częstotliwościowej wybrano częstości skorelowane z uszkodzeniem elementów oraz częstości wzbudzone przez obciążający układ hydrauliczny.
EN
The paper discusses methods of diagnosing the technical condition of reinforced concrete beams, based on changes in dynamic characteristics. The objects of research were reinforced concrete (RC) beams. Testing of RC beams included both static and dynamic tests. A series of step loaded static tests was aimed at producing successive damage to the beams. For each load step and after load step (at the moment of displacement and strain stabilization), dynamic testing followed. On the basis of the obtained results from loaded and unloaded beams an effort was made to correlate the data concerning the damage of the tested beams with the changes of the modal parameters.
PL
Każda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę, wynikającą z zakresu stosowanych parametrów, właściwości łuku (skład chemiczny przestrzeni łukowej, rodzaj elektrody itp.) oraz sposobów przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania, dotyczące zarówno właściwości statycznych, jak i dynamicznych spawalniczych źródeł zasilania. W artykule przedstawiono znaczenie charakterystyk statycznych i dynamicznych w ocenie właściwości użytkowych badanych urządzeń oraz wybrane zagadnienia z zakresu badania charakterystyk użytkowych urządzeń spawalniczych, będące efektem dotychczasowych prac prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej.
20
PL
Każda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę, wynikającą z zakresu stosowanych parametrów, właściwości łuku (składu chemicznego przestrzeni łukowej, rodzaju elektrody itp.) oraz sposobów przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania dotyczące zarówno właściwości statycznych, jak i dynamicznych spawalniczych źródeł zasilania. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu badania charakterystyk użytkowych urządzeń spawalniczych, będące efektem dotychczasowych prac oraz perspektywy dalszych badań.
EN
Arc welding methods differ from one another due to the range of process parameters used, properties of the arc determinated by the chemical composition of arc column, type of electrode as well as the mode of metal transfer. These conditions influence some specific requirements to be fulfilled by power sources used for each arc welding process. Some aspects concerning determination of output static and dynamic characteristics of welding power source and power source-arc system are presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.