Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chłodzenie adiabatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano pracę innowacyjnego systemu chłodzenia adiabatycznego zastosowanego w zakładzie przemysłowym produkującym żywność. Efektem pracy SCA były zyski energetyczne, są one jednak jedynie efektem ubocznym. Głównym celem było zapewnienie bezawaryjnej pracy agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, gdyż w okresach wysokich temperatur powietrza zewnętrznego przechodził on w stan awaryjny i nie zapewniał oczekiwanego chłodzenia.
EN
The article describes the work of the innovative adiabatic cooling system used in the food manufacturing plant. The SCA operation resulted in energy gains. But they are only a side effect, because the main goal was to ensure trouble-free operation of the air-cooled chiller. It was due to periods of high outside air temperatures, when chiller got failure and did not provide expected cooling effect.
PL
Efektywność urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych uzależniona jest między innymi od temperatury skraplania i temperatury parowania czynnika chłodniczego. Temperatura parowania związana jest z procesem, do jakiego urządzenie jest przeznaczone, i generalnie w większości przypadków jest to wartość stała. Dla układów klimatyzacji będzie to około +5°C, dla procesów zamrażania żywności może sięgać nawet -35°C. Temperatura skraplania w przypadku skraplaczy powietrznych jest uzależniona od temperatury powietrza zewnętrznego. Generalna tendencja jest taka, że im temperatura powietrza jest wyższa, tym wyższa jest też temperatura skraplania, a tym samym niższy współczynnik efektywności energetycznej urządzenia EER. W ramach badań przeanalizowano pracę instalacji, w której powietrze, zanim dopłynie do skraplacza, jest chłodzone adiabatyczne. Z analizy wynika, że wraz ze wzrostem temperatury powietrza zewnętrznego (czyli w momencie gdy urządzenia chłodnicze pracują z najniższą efektywnością) istnieje największy potencjał poprawy efektywności przez chłodzenie adiabatyczne. Analiza pokazuje, że dla lipca 2018 r. udało się zmniejszyć zużycie energii w zakresie od 12,77 do 14,28% w zależności od analizowanego urządzenia.
EN
The efficiency of refrigeration and air conditioning units depends, among other things, on the condensing and evaporating temperature of the refrigerant. The evaporation temperature is related to the process to which the device is intended and in most cases it is a constant value. For air conditioning systems it will be around +5°C, for food freezing processes it can even -35°C. The condensing temperature, in the case of air condensers, depends on the temperature of the outside air. The general trend is that the higher the temperature of the air, the higher the condensing temperature, and thus the lower energy efficiency ratio EER. As part of the research, the work of the installation was analyzed in which the air is cooled adiabatically before it reaches the condenser. The analysis shows that as the temperature of the outside air increases (ie when the refrigeration plants operate with the lowest efficiency), there is the greatest potential for efficiency improvement through adiabatic cooling. The analysis shows that for the month of July 2018 it was possible to reduce energy consumption from 12,77 % to 14,28 % depending on the analyzed device.
PL
w niniejszym artykule, który jest kontynuacją publikacji na temat układów chłodniczych typu "dry-cooling" i chłodzenia adiabatycznego z numeru 7/2018, zostaną przedstawione i omówione zagadnienia związane z podstawami projektowania, a w zasadzie obliczania tych układów. Omówiony zostanie również dobór układów adiabatycznych w aplikacjach chłodzenia pomieszczeń Data Centers, które w związku z bardzo rosnącym zapotrzebowaniem na nie we wszystkich gałęziach przemysłu, jak i z rozwojem samych serwerów, stanęły w centrum zainteresowania projektantów układów chłodzenia.
PL
Centra danych zmieniają się - przetwarzane są w nich coraz większe ilości danych, co bezpośrednio przekłada się na wymagania względem stosowanych instalacji (w tym klimatyzacji), zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Ich jednoczesne spełnienie nie jest łatwym zadaniem - parametry techniczne muszą iść w parze ze skutecznoscią i niezawodnością.
PL
Autorzy artykułu prezentują wyniki analizy przeprowadzonej w ramach audytu energetycznego hali produkcyjnej zakładu przemysłowego, w którym wykorzystano rzeczywiste dane o przepływach energii pochodzące z monitoringu. Dane te zostały zaadaptowane do autorskiego modelu obliczeniowego umożliwiającego symulację procesów uzdatniania powietrza w systemie klimatyzacji hali. Obliczenia zużycia nośników energii w okresie „referencyjnego roku obliczeniowego” (stacja Kraków-Balice [10]) zostały wykonane w godzinowych interwalach czasowych dla dwóch rozwiązań nawilżania powietrza w postaci nawilżania parowego (rozwiązanie A – przed modernizacją) oraz nawilżania adiabatycznego (rozwiązanie B – po modernizacji), a wyniki porównania obydwu rozwiązań systemowych zostały uzupełnione o prostą analizę kosztów.
EN
The paper presents the authors’ analysis’ results conducted as a major part of an energetic audit provided for tobacco industry. The calculations were made based on real, „historical” data monitored and stored by the customer’s BMS system. These data have been adapted to an author’s own computational model that simulates air treatment processes in the analyzed hall air conditioning system. Calculations of energy consumption during the „reference year” (Krakow-Balice station [10]) were performed in hourly intervals for two solutions of humidifying air, in the form of steam humidification (solution A – before modernization) and adiabatic humidification (solution B – after modernization). The results of comparison of both system solutions were supplemented by simple cost analysis.
PL
Nawilżanie adiabatyczne jest procesem stosunkowo często stosowanym w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Jego popularność bierze się z niedużych kosztów związanych z procesem uzdatniania powietrza, który umożliwia obniżenie jego temperatury, wykorzystując zjawisko odparowania wody. W artykule omówiono różne sposoby chłodzenia wyparnego ze szczególnym uwzględnieniem procesów uzdatniania powietrza wentylującego. Przedstawiono również bariery, istotne z punktu widzenia stosowalności tych systemów w praktyce.
EN
The evaporative cooling (EC) is a thermodynamic conception which is often use in Heating, Ventilation and Air-Conditioning systems. It is popular and cost-effective cooling method which allows to lower the air temperature by using the phenomenon of water evaporation. In the paper various kinds of evaporative cooling systems and their psychrometric representation are discussed. Moreover some of the drawbacks of EC systems which are important for the usage of these systems in practice are presented.
PL
Beyond.pl to pierwsza w Polsce data center wyposażone w dwa sysyemy chłodzenia: tradycyjny i adiabatyczny. Innowacyjny system adiabatyczny został zaimplementowany na gółrnym piętrze serwerowni i obejmuje cztery komory serwerowe o powierzchni łącznej 1 000m2. Cztery komory serwerowe zlokalizowane na dolnej kondygnacji są chłodzone klasycznym układem hydraulicznym, warto jednak zaznaczyć, że zasilające go chillery zostały wyposażone w adiabatyczny system wspomagający.
PL
Inwestorzy oczekują od projektantów systemów wentylacyjnych rozwiązań efektywnych, spełniających restrykcyjne wymagania ekoprojektu, zgodnych z normą VDI 6022, no i oczywiście nie obciążających budżetu. Wszystkie te wymagania spełnia system CoolStream firmy Colt.
PL
Sposób chłodzenia powietrza (także przedmiotów), w którym wykorzystuje się ciepło parowania wody (tj. chłodzenie adiabatyczne) jest stosowany od dawna świadomie przez ludzi, jak i instynktownie przez zwierzęta.
PL
W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w czterech miastach Polski. Chłodzenie wyparne jest interesującą alternatywą dla dominujących na rynku sprężarkowych urządzeń chłodniczych. Dziesięciokrotnie wyższa efektywność energetyczna oraz brak negatywnego oddziaływania na środowisko to podstawowe atuty tego systemu. Decydując się na zastosowanie chłodzenia wyparnego, należy jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku okresowej wysokiej wilgotności powietrza zewnętrznego odczuwalna moc chłodnicza zastosowanego urządzenia będzie znacznie mniejsza. Ponadto można się spodziewać trochę zwiększonej wilgotności względnej powietrza w chłodzonych pomieszczeniach. Przy prawidłowej eksploatacji urządzenia zagrożenie rozwojem bakterii Legionella pneumophila jest znikome lub w ogóle nie występuje.
EN
This paper contains results of two-months measurements of operational parameters of direct evaporative cooling unit. Based on the results of the measurements, calculations of seasonal average operational parameters for typical summer climate parameters for four Polish cities were performed. Evaporative cooling is an interesting alternative to refrigeration-based cooling systems. Ten times higher energy efficiency, and no negative impact on the environment are key advantages of this system.
PL
W artykule o istocie chłodzenia adiabatycznego powietrza, nawilżaniu powietrza z zastosowaniem nawilżaczy wysokociśnieniowych i wyparnych, możliwościach stosowania takich rozwiązań, ograniczenia zapotrzebowania na moc chłodniczą i jego monitoringu oraz określania opłacalności.
PL
Wykorzystanie przemiany adiabatycznej do obniżania temperatury powietrza nie jest zagadnieniem nowym. Od przeszło 10 lat trwają prace nad doskonaleniem systemów chłodzenia wykorzystujących tę przemianę termodynamiczną. Głównym nurtem nad którym skupiano uwagę był system bezpośredni, w którym powietrze z pomieszczenia jest nawilżane i podawane na wymiennik krzyżowy, gdzie schładzało powietrze świeże nawiewane do pomieszczenia. Tego typu rozwiązania nie znalazły jednak szerszego zastosowania, pozostająć w sferze rozważań teoretycznych, aż do dziś.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.