Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 446

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chłodnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
1
Content available remote Wizualizacyjna metoda oceny szronienia chłodnicy powietrza
PL
Wymienniki ciepła z ożebrowanymi rurami są szeroko stosowane w ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwie. W przypadku wymienników pracujących jako chłodnice powietrza dochodzi do szronienia, które na ogół silnie pogarsza efektywność wymiany ciepła, poprzez wytworzenie dodatkowego oporu cieplnego i wywoływanie strat ciśnienia. W artykule przedstawiono analizę wpływu szronienia na pracę chłodnicy powietrza przy pomocy zaproponowanej przez autorów metody wykorzystującej zsynchronizowane z pomiarami wielkości cieplno-przepływowych fotografie powierzchni wymiany ciepła. Na podstawie długoterminowych badań wymiennika pracującego w chłodni sprawdzono wpływ szronienia m. in. na wydajność chłodniczą, współczynnik obejścia i opór termiczny. W analizowanym przypadku szronienie zmniejszało wydajność chłodniczą nawet o 40%.
EN
Finned tube heat exchangers are widely used in heating, ventilation, air conditioning and refrigeration. In the case of exchangers operating as air coolers, frost formation occurs, which generally strongly deteriorates the efficiency of heat transfer by creating additional thermal resistance and causing additional pressure loss. The paper provides with the analysis of the effect of frosting process on the operation of the air cooler using the method proposed by the authors using observations synchronised with thermal measurements of air cooler. On the basis of long-term tests of the air cooler operating in the vegetables cold storage chamber the influence of frosting process was assessed, among others on cooling capacity, bypass factor, and thermal resistance. In the analysed case, frosting reduced the cooling capacity by up to 40%.
PL
W artykule przedstawiono metodologię obliczania maksymalnych napełnień instalacji chłodniczych czynnikami chłodniczymi w zależności od ich palności i toksyczności. Metodologia została zaczerpnięta z ISO 817:2014 i EN 378-1:2016. Pokazano również przykłady obliczeń oraz przykłady rozwiązań technicznych, dzięki którym można rozwiązać problemy związane z projektowaniem wieloparowaczowych instalacji chłodniczych, postępując zgodnie z normami i praktyką inżynierską.
EN
The article presents the methodology for calculating the maximum refrigerant charge in refrigeration installations depending on refrigerants flammability and toxicity. The methodology is taken from ISO 817: 2014 and EN 378-1: 2016. Examples of calculations and examples of technical solutions are also shown, thanks to which it is possible to solve problems related to the design of multi-evaporator refrigeration installations by following the standards and engineering practice.
PL
W artykule Autor swoje rozważania dotyczące oszczędzania energii w technice chłodniczej prowadzi na tle łańcucha chłodniczego żywności, obecnie jednego z większych jej odbiorców. Wskazuje najważniejsze źródła, metody i środki oszczędzania energii w chłodnictwie żywnościowym, a są to m. in.: minimalizowanie obciążenia cieplnego pomieszczeń chłodzonych, maksymalizowanie temperatury parowania i sprawności energetycznej urządzeń chłodniczych, czy wykorzystanie ciepła przegrzania i ciepła skraplania par czynnika np. do lokalnych celów grzewczych. W bibliografii do publikacji znajduje się bogate zestawienie literatury źródłowej. Artykuł opublikowany w nr 2/1999 „TCHiK”.
EN
Possible energy savings across the whole cold chain of food are discussed. The most important sources, methods and solutions for energy saving are pointed, including heat load reduction, optimization of evaporating temperature and energy efficiency of refrigerating plants as well as heat recovery for heating purposes. Large bibliography is also included. The paper was published in „TCHiK” No 2/1999.
PL
Kontenerowe maszynownie chłodnicze dla amoniaku stanowią zwarte technologicznie systemy chłodnicze przeznaczone do produkcji „zimna” dla potrzeb istniejących i nowobudowanych obiektów przemysłowych w chłodnictwie i zamrażalnictwie. W budowie monobloków przyjęto zunifikowane wymiary dostępnych, obecnie używanych kontenerów. Wszystkie omówione w artykule „zabiegi” mają na celu maksymalne wykorzystanie czynnika chłodniczego oraz jego minimalizację w obiegu przy zachowaniu parametrów wydajnościowych urządzenia.
EN
Container machinery rooms for ammonia are compact refrigerating systems to generate cooling capacity for existing and new industrial plants. For the design of such monoblocks the dimensions of commonly used containers are taken into account. The aim of all presented solutions is to minimize the refrigerant charge and to take best advantage from its properties.
EN
Wheat hot dogs are an attractive food product, consumed throughout the world. As bakery products, they are subject to staling proces and associated quality decrease, which limit their shelf life. One of the methods designed for bakery products durability prolongation are cooling and freezing processes in combination with the packaging system under modified atmosphere with a high concentration of carbon dioxide. Hence the aim of the study was to assess the rate of retrogradation process and starch structure changes in hot dog rolls packed by modified atmosphere system (MAP) during storage under refrigerated (1°C) and freezing (-18°C) conditions. Changes in moisture content, sensory, crumb hardness via TPA method and basic chemical composition of hot dog roll i.e. protein and lipids were analysed. Starch retrogradation processes were investigated by calorimetric method and spectrophotometrically. Comparative analysis of hot dog rolls storage variants indicated that the lower storage temperature is, the higher the level of maintenance of textural and sensory properties of the product. It has been shown that freezing hot dog rolls storage temperatures limited an increase in resistant starch content. In case of hot dogs storage under deep freeze conditions (-18°C), growth of RS was lowered by 46% compared to the refrigerated conditions. There was a significant increase in rolls hardness, whereby it was almost three times higher when hot dogs were refrigerated. It has been demonstrated that use of deep-freezing in combination with MAP significantly reduces the adverse effects caused by aging processes in hot dog rolls, especially RS formation.
6
Content available Flat polymer loop thermosyphons
EN
The flat horizontal polymer loop thermosyphon with flexible transport lines is suggested and tested. The thermosyphon envelope consists of a polyamide composite with carbon based high thermal conductive micro-, nanofilaments and nanoparticles to increase its effective thermal conductivity up to 11 W/(m°C). Rectangular capillary mini grooves inside the evaporator and condenser of thermosyphon are used as a mean of heat transfer enhancement. The tested working fluid is R600. Thermosyphon evaporator and condenser are similar in design, have a long service life. In this paper three different methods (transient, quasi-stationary, and stationary) have been used to determine the thermophysical properties of polymer composites used as an envelope of thermosyphon, which make it possible to design a wide range of new heat transfer equipment. The results obtained contribute to establish the viability of using polymer thermosyphons for ground heat sinks (solar energy storage), gas-liquid heat exchanger applications involving seawater and other corrosive fluids, efficient cooling of superconductive magnets impregnated with epoxy/carbon composites to prevent wire movement, enhance stability, and diminish heat generation.
EN
One of the specific components of the construction of refrigeration equipment are adsorbers whose main task is to replace the compressors located in typical refrigeration plants. In contrast to adsorbers used in other industries for the purification of gases or liquids, in the case of refrigeration applications, also the process of heat exchange is very important in addition to the sorption/desorption process. This paper proposes a heat exchange model in the adsorbers used in refrigeration equipment. The model has been verified experimentally. As a result of experimental research, the average discrepancy of results at the level of 7.4 K was obtained.
PL
Jednym ze specyficznych elementów budowy urządzeń chłodniczych są adsorbery, których głównym zadaniem jest zastąpienie sprężarek znajdujących się w typowych instalacjach chłodniczych. W przeciwieństwie do adsorberów stosowanych w innych gałęziach przemysłu do oczyszczania gazów lub cieczy, w przypadku zastosowań chłodniczych oprócz procesu sorpcji/desorpcji bardzo istotny jest proces wymiany ciepła. W niniejszej pracy zaproponowano model wymiany ciepła w adsorberach urządzeń chłodniczych oraz zweryfikowano go eksperymentalnie. W wyniku badań eksperymentalnych udało się uzyskać średnią rozbieżność wyników na poziomie 7,4 K.
PL
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, zakres czynników chłodniczych, które do tej pory były powszechnie stosowane, został mocno ograniczony. Wszystkie preferowane czynniki chłodnicze są w większości palne i wybuchowe, a zaliczają się do nich R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R717 (amoniak). Jednak należy zwrócić uwagę, że czynniki, takie jak R32, R1234yf oraz R1234ze zaliczane są do związków umiarkowanie palnych i została dla nich stworzona, zgodnie z normą ISO 817, specjalna grupa o nazwie A2L. Warto także dodać, że dzięki nowemu podziałowi amoniak trafił do grupy B2L, czyli związków toksycznych, ale umiarkowanie palnych. W artykule skupiono się na określeniu, w jakich warunkach można bezpiecznie budować instalacje typu split, w których czynnikiem chłodniczym jest propan. Okazuje się, że w przypadku małych urządzeń, jakimi są splity, można bezpiecznie stosować czynnik R290 w większości przypadków.
EN
According to the Regulation (EU) no 517/2014 of the European Parliament and the Council, which came into force on 16 April 2014 concerning the fluorinated greenhouse gasses as well as the repealing regulation (EC) no 842/2006,the scope of the refrigerants, which have so far been commonly used is very limited. All preferred refrigerants are mostly flammable and explosive, and they include R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R717 (ammonia). However, it should be noted that refrigerants such as R32, R1234yf R1234ze are classified as mildly flammable and a special group called the A2L, has been created for them, which is in accordance with the 817 ISO standard. It is also worth noting that the new classification has moved the ammonia to the group B2L – which means toxic and mildly flammable compounds. The article focuses on defining the conditions in which it is possible to build the split installations, in which the refrigerant is propane, safely. It turns out that the small splits are the devices where in most cases the R290 agent can be used safely.
PL
Wykorzystanie do napędu źródeł ciepła o relatywnie niskiej temperaturze sprawia, że adsorpcyjne urządzenia chłodnicze coraz częściej są brane pod uwagę w zastosowaniach klimatyzacji i chłodnictwa. W artykule opisano zasadę działania adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych oraz przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z dwoma złożami, w którym zastosowanym czynnikiem chłodniczym jest woda a adsorbentem żel krzemionkowy. Stanowisko eksperymentalne, na którym przeprowadzono badania składa się z dwóch cylindrycznych adsorberów, skraplacza, parownika, przepływowego podgrzewacza oleju zastosowanego jako medium grzewcze oraz dwóch chłodnic oleju. Dla badanego urządzenia uzyskany współczynnik efektywności chłodniczej urządzenia (EER) wynosi 0,18 i natomiast wyznaczona jednostkowa moc chłodnicza (SPC) równa jest 196 W / kg adsorbentu.
EN
The use of relatively low temperature heat sources makes adsorption refrigeration chillers more and more willingly used in air conditioning and refrigeration applications. This article describes the principle of ad-sorption refrigeration and the results of the adsorption study of a two-bed refrigeration plant in which the refrigerant is water and adsorbent silica gel. The experimental site at which the study was carried out consists of two cylindrical adsorbers, a condenser, an evaporator, a heater and two medium fluid coolers. Energy efficiency of the device under test condition, equals 0.18 and the specific cooling capacity (SPC) is 196 W / kg of adsorbent.
PL
Zagadnienia wprowadzenia nowych technologii w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła nabierają aktualnie szczególnego znaczenia. Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne – z uwagi na powszechność ich wykorzystywania (z wyraźną tendencją wzrostową) – stały się istotnym obciążeniem nie tylko dla globalnego zużycia energii, ale i środowiska naturalnego. Nowe kierunki rozwoju technologii strumienicowej mogą być szansą na pokonanie obecnych problemów.
PL
W artykule omówiono badania odszraniania oziębiaczy powietrza gorącym gazem czynnika, które jest przydatne szczególnie dla małych i średnich komór chłodniczych. Badania dotyczyły urządzenia chłodniczego pracującego w warunkach szronienia i cyklicznego odszraniania zbudowanego według patentu nr 191 531 z zamykaną na okres odszraniania przestrzenią parowacza i skraplacza.
EN
The article discusses the study of defrosting of air coolers with hot gaa medium, which is particularly useful for small and medium chillers. The research involved a frost-free and cyclic defrosting machine built according to Patent No. 191 531 with a shut-off for evaporator and condenser defrosting.
PL
Łańcuch chłodniczy to termin stosowany w chłodnictwie, transporcie, ale też medycynie, określający całokształt działań, mających na celu zapewnienie ciągłości zachowania prawidłowej temperatury od chwili wytworzenia lub schłodzenia produktu, aż do momentu jego finalnego zużycia.
PL
Wiele urządzeń w chłodnictwie jest wykonanych ze stali ocynkowanych. Takimi urządzeniami są wieże chłodnicze i skraplacze amoniaku pracujące w systemach otwartych z natryskiem i odparowaniem wody. Przeważnie wykonane są one ze stali ocynkowanej, rzadko ze stali odpornych na korozję.
PL
Czynniki chłodnicze stosowane w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła ze względu na negatywny wpływ na środowisko naturalne od kilku dekad podlegają coraz ostrzejszym regulacjom prawnym. Zgodnie z traktatami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony klimatu w pierwszej kolejności zakazano stosowania czynników z grupy HCFC, które bezpośrednio wpływały na degradację warstwy ozonowej. W ich miejsce na szeroką skalę zaczęto stosować czynniki z grupy HFC, które nie mają negatywnego wpływu na warstwę ozonową Ziemi, jednak należą do tzw. f-gazów, czyli substancji zawierających fluor i mających istotny wpływ na występowanie efektu cieplarnianego. Alternatywą dla tych substancji są czynniki naturalne na bazie węglowodorów (HC) oraz czynniki nieorganiczne, do których należą amonia, woda i dwutlenek węgla. Wpływ tych czynników na efekt cieplarniany jest niewielki, natomiast stosowanie tych substancji niesie ze sobą pewne trudności techniczne. Publikacja ma za zadanie przedstawić aspekty prawne i techniczne stosowania dwutlenku węgla w instalacjach chłodniczych.
EN
The refrigerants used in refrigeration, air-conditioning and heat pumps have been subject to legal regulations for several decades. According to the international treaties on climate protection, the use of HCFCs, which directly affected the degradation of the ozone layer, was banned in the first phase. They were replace by HFCs which been used on a large scale. HFCs do not have a negative impact on the Earth’s ozone layer, but they belong to the so-called f-gases, substances that are fluorine compounds, and having a significant effect on the greenhouse effect. Alternatives to these substances are hydrocarbon-based natural agents (HC) and inorganic agents which include ammonia, water and carbon dioxide. Their impact on the greenhouse effect of these substances is small, but the use of these substances has some technical difficulties. The publication aims at presenting the legal and technical aspects of the use of carbon dioxide in refrigeration installations.
PL
W artykule przedstawiono wpływ miejscowego braku kontaktu żebra z rurą na wymianę ciepła w wymienniku lamelowym. Badania polegały na wprowadzeniu szczeliny, która powoduje pogorszenie wymiany ciepła. Symulacje numeryczne przeprowadzono w kodzie Ansys Fluent oparciu o model turbulencji SST. W artykule są prezentowane rozkłady temperatur oraz pola prędkości dla badanych przypadków Zgodnie z wynikami symulacji stwierdza się, że brak całkowitego kontaktu oraz jego lokalizacja ma istotny wpływ na wymianę ciepła. Najgorzej wypada przypadek ze szczeliną z przodu. Ponadto przedstawiono wyniki liczbowe dla strumienia ciepła w zależności od liczby Reynoldsa. Liczba Re dla badanych przypadków wynosiła 800 ÷ 4073. Strumień ciepła zawierał się w zakresie 0,32 ÷ 0,68 W.
EN
The article presents the impact of the lack of contact of fins with tubes in the lamellar heat exchanger. The study involved the modeling of the gap, which deteriorates heat transfer process. Numerical simulations were performed in the Ansys Fluent code, with the use of SST turbulence model. According to the results of simulations, it is concluded that the lack of complete contact and its location has a significant effect on heat transfer. The worst case is the option with gap in the front of the tube. In the article, for the tested cases, temperature distribution and velocity field are presented. In addition, the numerical results of heat transfer rate vs Reynolds number are showed. Re for the cases studied was in the range of 800 ÷ 4,073, heat transfer rates were in the range of 0.32 ÷ 0.68 W.
PL
Opracowanie poświęcone zastosowaniu tzw. ekonomizera w układach chłodniczych ze sprężarkami śrubowymi, zapewniającego zwiększenie ich wydajności chłodniczej. Autor rozważa dwa przypadki zastosowania tego rozwiązania, jeden w systemie otwartym (Open Flash System) i drugi w systemie zamkniętym (Closed Interstage System). W materiale przedstawia przykłady wzrostu wydajności chłodniczej na przykładzie sprężarek firmy MYCOM. W podsumowaniu stwierdza, że dzięki zastosowaniu takiego sposobu dochłodzenia ciekłego czynnika w układzie jednostopniowym ze sprężarką śrubową można zwiększyć jego wydajność chłodniczą o ok. 9 do 20%.
EN
Developing dedicated to the use of so-called. economizer in refrigeration systems with screw compressors, providing increasing their cooling capacity. The author considers two cases of use of this solution, one in an open system (Open Flash System) and the second in a closed system (Closed Interstage System). The material shows examples increase the cooling capacity of the example compressor company MYCOM. The summary states that by using such a method subcooled liquid refrigerant in a single stage screw compressor can improve the cooling efficiency of approx. 9 to 20%.
PL
Autorka publikacji przybliża zakresy zastosowań płytowych wymienników ciepła. Szerzej pisze o ich wykorzystaniu do celów ogrzewania i chłodnictwa, kogeneracji oraz odzysku ciepła.
PL
W artykule przedstawiono porównonie dwóch programów, udostępnianych przez producentów czynników chłodniczych, Solkane oraz Duprex, stużących do wspomagania procesu projektowania układu chłodniczego. Dokonano porównania ich możliwości i przydatności w procesie projektowania obiegów chłodniczych. Ponadto dla założonych parametrów pracy układu oraz wydajności chłodniczej układu, dokonano przy użyciu omawianych programów, analizy dwóch układów chłodniczych pracujących na trzech różnych czynnikach chłodniczych. Otrzymane wyniki wydajności skraplacza, mocy sprężarki oraz współczynnika COP porównano ze sobą.
EN
The paper compares two programs, provided by manufacturers of refrigerant fluids, Solkane and Duprex. The programs are used to support the cooling system design. A comparison of their efficiency and usefulness was made during the design process of the cooling systems. Furthermore, using the above programs for assumed parameters of the refrigerant cycle and the cooling capacity resulted in the analysis of two refrigerant systems operating on three different refrigerant fluids. The results for the condenser, the compressor power and COP were compared with each other.
PL
Jednym z nowych rozwiązań w technice obróbki powietrza dla potrzeb klimatyzacji jest sorpcyjno-wyparny system chłodzenia DEC. W artykule opisana została zasada działania sorpcyjno-wyparnego systemu klimatyzacji oraz zaprezentowano różne konfiguracje, w jakich można wykonać centralę klimatyzacyjną opartą na zasadzie chłodzenia sorpcyjno-wyparnego, w zależności od warunków klimatycznych w jakich system ma być stosowany. Dla każdej konfiguracji przedstawiono na wykresie Molliera, jak zmieniają się parametry powietrza wentylacyjnego w poszczególnych elementach centrali.
EN
One of the innovations m technology of air treatment for air conditioning is Desiccant Evaporative Cooling system DEC. The article describes the operation principle of desiccant evaporative cooling system also presents the various configurations in which the air conditioning central unite can be built depending on the climate conditions in which the system is to be used. For each configuration the air treatment in each component of air handling unit is shown in the Mollier diagram.
PL
W artykule przedstawiono obiegi chłodnicze absorpcyjne. W artykule przedstawiono COP (coefficient of performance) obiegów absorpcyjnych chłodniczych amoniakalnych oraz bromolitowych dla zbliżonych warunków termicznych zasilania ciepłem. Zaprezentowane różne konfiguracje tych obiegów chłodniczych dla celów produkcji chłodu z uwagi na możliwość pozyskiwania energii z niskotemperaturowych źródeł ciepła.
EN
The article presents the absorption cooling cycles. The article presents the COP (coefficient and performance) of the NH3-H2O and LiBr-H2O absorption refrigeration cycles for similar temperature conditions of the heat supply. The paper presents the various configurations of the cooling cycles for cold production, and the possibility of cooperation with low-temperature heat sources.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.