Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 365

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Perspektywa samodzielnego zaopatrzenia w Polsce krajowych odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych w energię elektryczną w najbliższej przyszłości będzie niestety niekorzystna.
PL
W czerwcu 2019 roku weszło w życie rozporządzenie wydłużające do końca 2020 roku okres przejściowy dla wyrobów budowlanych nowo objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym B. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami znaczna część podzespołów pompowni przeciwpożarowych musi zostać poddana procesowi certyfikacji. Wydłużony okres przejściowy miał pozwolić producentom na przeprowadzenie certyfikacji i uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających wprowadzenie wyrobów do obrotu.
EN
In the era of dynamic development of rail transport caused by the implementation of many railway projects, some problems related to the implementation of railway investments are beginning to be noticed, which refer to obtaining a permit for placing in service of structural subsystems. Most of the investments are co-financed from EU funds, and their main goal is to increase speed on railway lines with the same or improved safety level. In addition to the modernization of railway lines with accompanying infrastructure, devices, and power grids or railway traffic control devices, railway lines are equipped with trackside ERTMS/ETCS systems (European Rail Traffic Management System/European Train Control System). All modernized railway lines are subject to a certification process following European and national law. Concerning lines equipped with ERTMS/ETCS systems, which have already been certificated and accepted to operation, some actions are taken to improve the operational performance of the railway infrastructure. For this reason, it is necessary to assess the impact of investments on ERTMS ETCS systems already installed, which have avalid EC verification certificate and have received or expect an authorization for placing in servic issued by the Office of Rail Transport. The article presents selected railway investments introducing changes in already authorized control-command and signalling subsystem whose impact was analysed, referring to the change of safety level
PL
W dobie dynamicznego rozwoju transportu kolejowego spowodowanego realizacją wielu inwestycji kolejowych zauważa się pewne problemy z realizacją inwestycji kolejowych, jak i problemy z uzyskaniem dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Większość realizowanych inwestycji jest finansowana z środków unijnych, a ich głównym zadaniem jest zwiększenie prędkości na liniach kolejowych przy utrzymaniu jak największego poziomu bezpieczeństwa. Oprócz modernizacji linii kolejowych z infrastrukturą towarzyszącą, urządzeń i sieci elektroenergetycznych czy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, linie kolejowe wyposażane są w urządzania przytorowe systemu ERTMS/ETCS. Wszystkie modernizowane linie kolejowe zgodnie z prawem europejskim jak i krajowym podlegają procesowi certyfikacji. W stosunku do linii wyposażonych w systemy ERTMS/ETCS, które zostały już scertyfikowane jak i dopuszczone do eksploatacji, podejmowane są działania mające na celu polepszenie parametrów eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. Z tego też względu konieczna staje się ocena wpływu realizowanych inwestycji na zabudowane już urządzenia systemu ERTMS/ETCS, które posiadają ważny certyfikat weryfikacji WE oraz dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK.
PL
W artykule przedstawiono proces dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych realizowany przez kompetentną i niezależną od dostawcy i odbiorcy jednostkę oceniającą zgodność. Opisano etapy procesu certyfikacji realizowanego zgodnie z programem typu 1a. Podano grupy wyrobów, które są w zakresie certyfikacji jednostki oceniającej zgodność.
EN
The paper presents the process of voluntary certification of electrotechnical products performed by a competent conformity assessment body independent of the supplier and the recipient. The stages of the certification process implemented in accordance with the type 1a scheme are described. Product groups that are in the scope of certification of a conformity assessment body are given.
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
6
Content available remote Is the common technical solution always an insignificant change?
EN
The article presents problems related to the implementation of railway investments related to obtaining authorization for placing in service of structural subsystems. The main purpose of the investment is to increase speed on railway lines while keeping or improving the level of safety. All modernized railway lines are subject to the certification process. Any interference in the certified subsystem involves the need to assess the introduced change in accordance with the requirements of the common safety method for risk evaluation and assessment. Such assessment may also generate various interpretation problems, therefore it is necessary to assess the impact of implemented investments on already built-in devices of the control - command and signalling subsystem - trackside equipment.
PL
W artykule przedstawione zostały problemy związane z realizacją inwestycji kolejowych związane z uzyskaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie prędkości na liniach kolejowych przy utrzymaniu lub poprawie poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie modernizowane linie kolejowe podlegają procesowi certyfikacji. Każda ingerencja w podsystem posiadający poświadczenie zgodności z wymaganiami dyrektywy dotyczącej interoperacyjności wiąże się z koniecznością przeprowadzenia oceny wprowadzanej zmiany w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Ocena taka może generować różne problemy interpretacyjne, dlatego konieczna staje się ocena wpływu inwestycji na zabudowane już urządzenia podsystemu sterowania – urządzenia przytorowe.
PL
Artykuł przedstawia podstawy prawne certyfikacji, różnice między certyfikacją a akredytacją oraz doświadczenie Instytutu Energetyki w certyfikacji wyrobów. Omówiono cele certyfikacji przedstawiając korzyści z niej wynikające.
EN
The article presents the formal basis for certification, the differences between certification and accreditation, and experience of Instytut Energetyki in product certification. The objectives of certification were discussed, presenting the benefits of it.
PL
W niniejszej publikacji poruszono zagadnienie badania i certyfikowania pojazdów do transportu i dystrybucji produktów farmaceutycznych, bardzo istotne w sytuacji nieprecyzyjnych i zbyt ogólnych polskich regulacji prawnych i standardów technicznych dotyczących tego obszaru działalności gospodarczej. Przeanalizowano niedawno opublikowaną polską wersję dokumentu charakterze normatywnym PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 mogącego ujednolicić postępowanie w zakresie produkcji, badań i certyfikowania pojazdów do dystrybucji leków w Polsce.
EN
This publication touches upon the issue of testing and certification of vehicles for transport and distribution of pharmaceutical products, very important in the situation of imprecise and too general Polish legal regulations and technical standards concerning this area of business activity. The recently published Polish version of the normative document PKN-DIN SPEC 91323:2019-08, which can unify proceedings in the field of production, testing and certification of vehicles for the distribution of medicaments in Poland, was analysed.
PL
Zamawiajacy usługi związane z pracami na drzewach mogą miec poważny problem, jak zdefinować oczekiwania wobec wykonawców, aby uzyskać gwarancje odpowiednich kompetencji i jakości. W Polsce, mimo znacznej liczby firm i oósb oferujących usługi arbortstyczne oraz sporego na nie popytu, do tej pory nie wypracowano powszechnie uznanej klasyfikacji kompetencji w zakresie prac na drzewach oraz systemu ich potwierdzania.
PL
W dobie dynamicznego rozwoju transportu kolejowego spowodowanego realizacją wielu inwestycji kolejowych zaczynają być zauważalne pewne problemy związane z realizacją inwestycji kolejowych, które odnoszą się do uzyskania zezwolenia do dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Większość realizowanych inwestycji jest współfinansowana ze środków unijnych, a ich głównym celem jest zwiększenie prędkości na liniach kolejowych przy utrzymaniu lub poprawie poziomu bezpieczeństwa. Oprócz modernizacji linii kolejowych z infrastrukturą towarzyszącą, urządzeń i sieci elektroenergetycznych, czy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, linie kolejowe wyposażane są w urządzania przytorowe systemu ERTMS/ETCS. Wszystkie modernizowane linie kolejowe zgodnie z prawem europejskim jak i krajowym podlegają procesowi certyfikacji. W stosunku do linii wyposażonych w systemy ERTMS/ETCS, które zostały już scertyfikowane, jak i dopuszczone do eksploatacji, podejmowane są działania mające na celu polepszenie parametrów eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. Z tego też względu konieczna staje się ocena wpływu realizowanych inwestycji na zabudowane już urządzenia systemu ERTMS/ ETCS, które posiadają ważny certyfikat weryfikacji WE i uzyskały lub oczekują na otrzymanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wydanego przez Prezesa UTK.
EN
In the era of dynamic development of rail transport caused by the implementation of many railway projects, some problems related to the implementation of railway investments are beginning to be noticed, which refer to obtaining a permit for placing in service of structural subsystems. Most of the investments are co-financed from EU funds, and their main goal is to increase speed on railway lines with the same or improved safety level. In addition to the modernization of railway lines with accompanying infrastructure, devices and power grids or railway traffic control devices, railway lines are equipped with trackside ERTMS / ETCS systems. All modernized railway lines are subject to a certification process in accordance with European and national law. In relation to lines equipped with ERTMS / ETCS systems, which have already been certified and accepted to operation, some actions are taken to improve the operational performance of the railway infrastructure. For this reason, it is necessary to assess the impact of investments on ERTMS / ETCS systems already installed, which have a valid EC verification certificate and have received or expect an authorization for placing in service issued by the Office of Rail Transport.
PL
Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk Politechniki Gdańskiej zostało założone w 1995 roku. Stanowiło odpowiedź na rosnące zainteresowanie zdobywaniem umiejętności obsługi oprogramowania typu CAD wśród studentów i młodych inżynierów. Rosnące zainteresowanie zaowocowało stopniowym wdrażaniem kolejnych narzędzi e-learningowych. Wraz ze zdobyciem statusu Autoryzowanego Akademickiego Partnera Autodesk w 2016 roku pojawiły się nowe możliwości dotyczące nie tylko e-nauczania, ale także przeprowadzania egzaminów oraz certyfikacji za pomocą narzędzi on-line na różnych poziomach zaawansowania. W niniejszym artykule omówione zostały dobre praktyki, korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem poszczególnych e-narzędzi w kształceniu, egzaminowaniu i certyfikacji Autodesk.
EN
Autodesk Authorized Training Center of Gdansk University of Technology was founded in 1995. It was a response to the growing interest in gaining CAD software skills among students and young engineers. The growing interest had resulted in the gradual implementation of further e-learning tools. The first solution implemented was a proprietary on-line platform - TeleCAD, which was designed in 1996. TeleCAD had been used for many years, until 2003, when it was replaced with LMS Moodle. Along with obtaining the Autodesk Authorized Academic Partner status in 2016, new opportunities appeared not only for e-learning solutions, but also for exam and certification processes at various levels that could become conducted using dedicated on-line tools. This article aims to discuss some of the good practices, benefits and challenges associated with using e-tools in Autodesk teaching, examination and certification. The article also addresses the importance of collaboration between different training and certification centers in order to provide students with high-level CAD education and the appropriate preparation for Certiport exams, that gives the opportunity to get internationally authorized certificates, which are widely desired in the labor market.
PL
Głównym tematem artykułu jest zjawisko udomawiania przestrzeni biurowej, a mianowicie nowej tendencji projektowej polegającej na wprowadzaniu do współczesnych biur form charakterystycznych dla wnętrz mieszkalnych. Na potrzeby publikacji, pod kątem wykorzystywanych układów funkcjonalnych i ich modyfikacji, oraz zastosowanych elementów i materiałów wykończeniowych zostaną przeanalizowane wybrane wnętrza biurowe w ośrodkach polskich, oraz w krajach Europy Zachodniej, powstałe w ostatnich latach.
EN
The main topic of the following article is a process of making office spaces look more like home interiors by introducing furniture, decorative elements and finishing material traditionally used in housing. For this article use there are several examples of polish and western European office building analysed, that have been ejected in few las years. There are functional schemes with all the modifications taken into consideration, as well as elements and materials used to arrange interior spaces.
PL
Systemy wielokryterialnej certyfikacji budynków są coraz powszechniej stosowane zarówno w Polsce, jak i na świecie. W najpopularniejszych systemach certyfikacji, takich jak BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE i GBS, duże znaczenie przykłada się do wymagań związanych z inżynierią środowiska. Obejmują one technologie i rozwiązania związane ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, energią, powietrzem, wodą, ściekami, wodami deszczowymi, zanieczyszczeniami środowiska i ekologią w aspekcie budynku i jego otoczenia. Tak szeroki zakres oznacza duże zapotrzebowanie na eksperckie usługi inżynierów inżynierii środowiska, ich znaczne zaangażowanie w cały cykl certyfikowanej inwestycji oraz wymierny wpływ na wyniki uzyskiwane w procesie certyfikacji.
EN
In recent years sustainable building certification systems has become more common not only in the world but also in Poland. The requirements related to environmental engineering in the most popular certification systems such as BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE are of great importance. The sustainable building certification systems include technical solutions for internal and external environment, energy, air, water, sewage, rainwater, pollution and ecology improvement. Such a wide scope indicates market needs for environmental engineers experts to be involved in the entire cycle of certified investment and have a measurable impact on the results.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) concept is focused on understanding and managing the impacts a company has on the world around it and doing so as a part of core business activities. The common practice of most organizations is to implement a quality management system (mostly according to ISO 9001), and then implement other management systems. Companies in the Czech Republic have the possibility of certification of CSR via the Czech standard CSN 01 0391:2013 which corresponds to the structure and requirements of other ISO standards. The article analyses common elements of both standards. The output is a proposal of the process of parallel implementation of these two management systems into a newly established organization.
16
Content available remote Rynek mocy – pierwsze doświadczenia certyfikacji i aukcji
PL
Mechanizm mocowy, zwany rynkiem mocy, został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Szczegółowe warunki wdrożenia tego mechanizmu do elektroenergetyki polskiej zostały zawarte w Regulaminie Rynku Mocy, zatwierdzonym przez Prezesa URE w dniu 30 marca 2018 r. oraz w aktach wydanych na podstawie delegacji ustawowych. W 2018 i 2019 roku miały miejsca pierwsze działania praktyczne w zakresie wdrożenia rynku mocy, poprzez przeprowadzenie odpowiednich rodzajów certyfikacji i aukcji.
EN
The capacity mechanism, compact with capacity market, was introduced in Poland by the Act of 8 December 2017 on the capacity market. The regulations were introduced in the regulations of the Power Market, approved by the President of ERA on March 30, 2018 and in the files issued on the basis of statutory delegations. In 2018 and 2019, the first practical activities in the implementation of the capacity market took place, through the implementation of appropriate types of certification and auctions.
PL
Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktujących się ze środowiskami elektrolitycznymi wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. Przedstawiono rozwój technologii ochrony katodowej, postępy w normalizacji i certyfikacji oraz nową normę międzynarodową, która określa wymagane kompetencje osób zajmujących się tą techniką ochrony przed korozją.
EN
Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic environments requires specialist theoretical and practical knowledge of people who implement it in practice. The development of cathodic protection technology, progress in standardization and certification as well as a new international standard which specifies the required competences of persons dealing with this corrosion protection technique are presented.
PL
Artykuł dotyczy ogólnych zagadnień, związanych z certyfikacją, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych. Podaje cele i sposoby przeprowadzania oceny zgodności oraz prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie określonych przepisów unijnych i krajowych.
EN
The paper presents the basic issues of certification with relations to measuring instruments. It describes the purposes and methods of performing of conformity assessment and legal metrological control based on the relevant EU and national regulations.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stałości właściwości użytkowych geotekstyliów w świetle wprowadzonych zmian w nowych edycjach norm zharmonizowanych na te wyroby. Celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wprowadzonych zmian oraz zapobieganie niewłaściwej interpretacji nowych edycji norm zharmonizowanych przez producentów wyrobów geotekstylnych i jednostki certyfikujące. Omówiono ograniczenie możliwości stosowania surowców wtórnych do produkcji geotekstyliów. Zwrócono uwagę, że nowe podejście do stosowania surowców z recyklingu powinno skutkować dużą stabilnością parametrów wyrobów gotowych. Zaostrzenie wymagań dotyczących trwałości wyrobów geotekstylnych ma na celu wydłużenie czasu życia obiektów budowlanych i powinno wpłynąć na poprawę jakości geotekstyliów oraz geosyntetyków.
EN
This paper specifies the requirements regarding performance constancy of geotextiles along with significant changes that have been implemented in new editions of harmonized standards for geotextiles. The purpose of the article is the dissemination of knowledge about introduced changes among the manufacturers of geotextile products and prevention of inappropriate interpretation of the new editions of harmonized standards by manufacturers and certification bodies. The limitation of the possibility of using secondary raw materials has also been discussed. It has been pointed out that the new approach towards the use of recycled raw materials should result in greater stability of the finished products. The increase of the durability requirements for geotextile products is aimed at extending the lifetime of construction objects, which ultimately should improve the quality of geotextiles and geosynthetics.
PL
Oficjalny rejestr prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego liczy 3515 nazwisk (stan na dzień 16 maja 2019 r.) - tylu jest w Polsce certyfikowanych instalatorów odnawialnych zródeł energii (OZE). Kończą się jednak okresy ważności pierwszych certyfikatów, które trzeba odnawiać co 5 lat.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.