Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramika techniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Ofensywa marketingowa marki CERATIZIT
EN
In this paper the impressions of visits to four CERATIZIT Group plants: in Germany and Austria were presented. This international company specializes in the production of full sintered carbide cutting tools. Firm also conduct research activities, thanks to which CERATIZIT tools are characterized by innovation and excellent quality.
PL
W artykule przedstawiono wrażenia z odwiedzin w czterech zakładach firmy CERATIZIT Group: w Niemczech i w Austrii. Ta międzynarodowa firma specjalizuje się w produkcji pełno węglikowych narzędzi do obróbki skrawaniem. Prowadzi również działalność badawczą dzięki czemu narzędzia CERATIZIT cechuje innowacyjność, a także doskonała jakość.
PL
Omówiono techniki dawkowania zawiesiny ściernej w docierarkach do płaszczyzn. Przedstawiono wyniki badań wpływu koncentracji mikroziaren ściernych w dawkowanej zawiesinie na wydajność i jakość obróbki powierzchni płaskich. Analizowano wpływ podstawowych warunków docierania materiałów ceramicznych z uwzględnieniem intensywności dawkowanego ścierniwa.
EN
In the paper techniques of abrasive suspension dosage in lapping tools for plains were discussed. Findings of the influence of the abrasive micrograins concentration suspension in administered suspension to the productivity and the quality of flat areas machining were presented. An influence of essential machining conditions of ceramic materials including abradant’s dosing intensity was being analyzed.
PL
Przedstawiono wstępne prace dotyczące określenia wpływu procesów jednostkowych na wybrane właściwości ceramiki z węglika krzemu (SiC), otrzymanej z wykorzystaniem różnych technik zagęszczania. Uzyskano następujące serie próbek SiC: prasowane jednoosiowo dwustronnie oraz spiekane; prasowane jednoosiowo dwustronnie i dodatkowo zagęszczane izostatycznie na zimno (Cool Isostatic Press), a następnie spiekane swobodnie; prasowane jednoosiowo dwustronnie oraz spiekane, a następnie prasowane izostatycznie na gorąco (Hot Isostatic Press). W wyniku przeprowadzonych badań została określona wytrzymałość na zginanie kształtek SiC, poddanych różnym procesom zagęszczania. Dodatkowe zagęszczanie izostatyczne spowodowało znaczny wzrost wytrzymałości mechanicznej spiekanych próbek SiC oraz zmniejszenie wielkości krystalitów niektórych faz badanego materiału.
EN
We present introduction works which main goal is determination of influence unitary processes on selected properties silicon carbide (SiC) ceramics, that were obtained using different techniques of compaction. We obtained following series of silicon carbide samples (SiC): pressed uniaxial bilateral and next sintering, the second series - pressed uniaxial bilateral and additionally pressed cool isostatic press before sintering, the last series - pressed uniaxial bilateral, sintering and pressing isostatic in high temperature (Hot Isostatic Press). As a result of the study was determined the flexural strenght of samples obtained differences ways. Additional isostatic press process caused rise of flexural strenght of sintering samples SiC and reduction crystallite sizes for some phases of the test material.
PL
Materiały stosowane na elementy cierne np. tarcze hamulcowe, należą do grupy materiałów stwarzających duże problemy podczas obróbki. Do tych materiałów należy zaliczyć kompozyty metalowe, ceramika, żeliwo. Nowoczesne technologie do których należy zaliczyć obróbkę laserową i obróbkę wodno-ścierną, pozwalają na wytwarzanie dowolnych kształtów z bardzo twardych materiałów z dużą efektywnością obróbki oraz dużą dokładnością.
EN
Materials applied on friction elements e.g. brake shields, belonging to the group of materials creating large problems during the processing. To these materials should be number metal composite, ceramics, cast iron. Modern technologies to which should be number laser processing and water-abrasive processing, are allowing to make any shapes from very hard materials with the large efficiency of the processing and large exactitude.
PL
Przedstawiono sposób opracowania masy plastycznej do ekstradowania wyrobów ceramiki technicznej. Zaprezentowano najczęściej stosowane substancje organiczne, które jako kleje i plastyfikatory służą do plastyfikacji proszków. Przedstawiono wyniki pracy sprawdzającej możliwość ekstruzyjnego formowania wyrobów o strukturze plastra miodu wykonanych z katalitycznej masy cerowej.
EN
We present manner of composition plastic mass which could useful to extruding. We present the most often used organic substances, which as glues and plasticity serve to plasticization of powders. We present too result of work which had on a aim check possibility of extrusion forming products which have honeycomb structure and made from catalyst cerium mass.
6
PL
W pracy przedstawiono wpływ oddziaływań tribochemicznych dodatków przeciwzużyciowych – AW na tworzenie podczas tarcia przeciwzużyciowych warstw wierzchnich na materiałach ceramicznych. Określono oddziaływania adsorpcyjne alkiloditiofosforanu cynku – ZDTP na reprezentatywnych powierzchniach ceramicznych – Al2O3, SiC i TiN odpowiednio o jonowym, kowalencyjnym i metalicznym wiązaniu chemicznym. Testy tribologiczne realizowano w skojarzeniu kula–tarcza w warunkach tarcia technicznie suchego oraz tarcia ze smarowaniem modelową substancją smarową i modelową substancją smarową zawierającą dodatek przeciwzużyciowy typu ZDTP. Analiza wpływu adsorpcji na właściwości tribologiczne materiałów ceramicznych pokazała znaczący wpływ rodzaju wiązania zarówno na współczynnik tarcia oraz zużycie liniowe.
EN
This paper presents the results of the research on the antiwear properties of ceramics materials - Al2O3, SiC and TiN. The morphology of the dispersive ceramic powder and the structure of the technological surface layers were imaged with a scanning electron microscope (SEM/EDS). The adsorption of zinc dialkyldithiophosphates (ZDTPs) was tested by means of an FT-IR spectrophotometer (Bio-Rad FTS 175C). ZDTPs having two alkyl chain lengths, C4 and C12, were used. The adsorption tests conducted for zinc dialkyldithiophosphates on the ceramics reveal that there exists a strong affinity between ZDTP and alumina. The wear resistance and friction coefficients of the ceramics were determined by T-01M, a ball-disc tester during technically dry friction and boundary lubrication in model lubricants - oil bases and oil bases with antiwear additives AW. The analyses of the adsorption confirm that the kind of chemical assimilate had a determination on the tribological properties ceramics materials.
EN
The concept of obtaining Rapid Prototypes build up on Ceramic materials is increasingly being an object of study due to the multiple applications of different Ceramic compounds, for instance, in the biomedical or in the aerospace industries. However, technical ceramics are much difficult to machine than other materials due to special characteristics such as fragility, dustiness and abrasive behaviour. As a difference to studies that approach the realisation of Ceramic prototypes by the application of layered manufacturing technologies, the purpose of this work is to analyse the specific features of technical ceramic materials and to develop a methodology for the materialisation of ceramic rapid prototypes based on subtractive methods. In the present study, the ceramic material is compacted on a cylindrical preform and then machined into a geometry that will then be sintered, deforming to the final shape required. The study presents the most relevant points of the methodology and the potential outcomes of its application.
8
Content available remote Badania docierania powierzchni płaskich elementów z ceramiki technicznej
PL
Przedstawiono wyniki badań docierania jednotarczowego drobnych elementów ceramicznych. Analizowano wydajność i jakość docierania płaskich elementów z ceramiki tlenkowej w warunkach swobodnego zbrojenia docieraka ścierniwem. Oceniono wpływ podstawowych parametrów technologicznych i kinematycznych pierścieniowego układu wykonawczego docierarki jednotarczowej.
EN
Results of the tests on single-wheel lapping of small ceramic components are presented. Lapping process productivity and quality of the lapped components and kinematic parameters on value annular kinematic system of the machine during lapping has been evalnated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jednotarczowego docierania drobnych elementów z ceramiki technicznej, analizowano wydajność i jakość docierania powierzchni płaskich. Oceniono również wpływ podstawowych warunków technologicznych i kinematycznych na wartość sumarycznego momentu docierania w pierścieniowym układzie wykonawczym docierarki jednotarczowej.
EN
Results of examining the process of single-disk lapping of fine elements of technical ceramics. Analysed were efficiency and quality of lapping flat surfaces. The influence was estimated of the basic process and kinematic conditions upon the value of total lapping moment in the ring-type operative system of a single-disk lapping machine.
10
PL
Rosnąca rola ceramiki technicznej w budowie maszyn i urządzeń. Osobliwości wytwarzania stalowych i ceramicznych kul pełnych (powierzchni sferycznych o pełnym zarysie). Kształtowanie elementów ceramicznych w stanie zielonym i białym (przed spiekaniem końcowym). Obróbka kul ceramicznych w stanie białym w pierścieniowym układzie wykonawczym docierania jednotarczowego.
EN
Growing role of technical ceramics in machine and equipment building. Particularities of manufacturing steel and ceramic complete balls (ball-shaped surfaces in full range). Shaping of ceramics elements in green and white state (before final sintering). Machining of ceramic balls in white state in ring-shaped machining system of the single-wheel lapping.
11
Content available remote Emisja akustyczna w procesie toczenia różnych materiałów konstrukcyjnych
PL
W artykule przedstawiono badania i ocenę sygnałów emisji akustycznej podczas procesu toczenia ceramiki technicznej A1203 i Si3N4 w stanie twardym (ostatecznie spieczonym) oraz zahartowanej stali ŁHlS. Zanalizowano sygnały emisji pod kątem różnic w procesie toczenia różnych materiałów obrabianych.
EN
This paper presents research of acoustic emission signals during turning of technical ceramics A1203, 5i3N4 and hardened steel ŁHl5. An analysis of acoustic emission signals was performed to show differences between technical ceramics and hardened steel during turning.
12
Content available remote Docieranie powierzchni kulistych elementów ceramicznych.
PL
Ogólna charakterystyka procesu docierania elementów z ceramiki technicznej. Stanowisko do docierania kulistych (sferycznych) powierzchni ceramicznych. Wpływ wybranych parametrów obróbki na geometryczne i ekonomiczne wyniki procesu docierania. Optymalizacja procesu docierania powierzchni kulistych elementów ceramicznych.
EN
A general characteristic of the lapping process of the elements of technical ceramics. A station for lapping the spherical ceramic surfaces. Influence of some selected parameters of the lapping upon the geometric and economic results of the process. Optimization of the lapping process of the surface of spherical ceramic components.
PL
Badania wykazały, że domieszkowanie 1-3% PbCrO4 do ceramiki praktycznie nie wpływa na wskaźniki służące do oceny własności fizyko-mechanicznych (skurczliwość, stratę masy podczas wypalania, nasiąkliwość, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność), a wymywalność chromu i ołowiu na poziomie dopuszczalnym, w przypadku wypalania w warunkach, gdy czas osiągania temperatury wypalania 980°C wynosi co najmniej 12 godzin, czas wypalania jest nie krótszy niż 3 godziny i czas stygnięcia do temperatury 350°C nie krótszy niż 10 godzin. Skrócenie tych czasów powoduje zwiększenie wymywalności chromu. Ołów jest mniej podatny na wymywanie również przy krótszych czasach wypalania.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań składowych Fc, Fp i Ff siły całkowitej w procesie toczenia ostrzami diamentowymi PKD ceramiki technicznej A1203 w stanie twardym ( 1813 HVo,s)oraz zahartowanej stali i łożyskowej ŁHl S (61 HRC) toczonej płytkami wieloostrzowymi z ceramiki tlenkowo-węglikowej MC2. Stwierdzono, e w całym zakresie badań Fp > F > Ff, a proporcje między tymi siłami są zależne od parametrów skrawania Ś i ap oraz stanu ostrza.
EN
In this paper the results of investigations of total force components Fc, Fp and Ff for turning of hard technical ceramics A1203 (1813 HVo,Sj with application of diamond cutting edges PKD, as well as for heat treated bearing steel (61 HRc) turning with application of multi-edges plates from oxide - carbide ceramics MC2, are presented. For all range of investigations Fp > Fc > Ff was stated that these forces ratios are influenced by machinning parameters f and ap, as well as by cutting edge state.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.