Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramics materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Obróbka elektroerozyjna kompozytów na osnowie z azotku krzemu i węglika krzemu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych ceramiki na osnowie z Si3N4 oraz SiC z dodatkami faz węglikowych, azotkowych i borkowych o dobrej przewodności elektrycznej. Określono gęstość, moduł Younga, twardość HV1 oraz przewodność elektryczną poszczególnych materiałów. Ceramiczne materiały kompozytowe z udziałem faz przewodzących zostały wytworzone z zastosowaniem urządzenia do spiekania metodą SPS (spark plasma sintering). Materiały odznaczające się dobrą przewodnością elektryczną kształtowano w procesie obróbki elektroerozyjnej EDM (electro discharge machining).
EN
The paper presents the results of physical and mechanical properties of the and Si3N4 and SiC matrix ceramics with additives of good electrical conductivity carbides, nitrides and borides phases. The density, Young’s modulus, hardness HV1 and electrical conductivity of each material were investigated. Ceramic composite materials with the participation of the conductive phases have been produced using SPS (spark plasma sintering) method. Materials characterized by good electrical conductivity were shaped using EDM (electro discharge machining) method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych, stereometrycznych oraz morfologii powierzchni materiałów ceramicznych takich jak węglik wolframu WC, azotek krzemu Si3N4, tlenku cyrkonu ZrO2 oraz tlenek glinu Al2O3 we współpracy z powłoką tlenku glinu. Celem badań było określenie przydatności wybranych materiałów do współpracy z anodową powłoką tlenkową w niesmarowanych węzłach tarcia. Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia dotyczącego współpracy APT z tworzywami sztucznymi i metalami. Powłoki tlenkowe zostały wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną w elektrolicie trójskładnikowym. Testy tribologiczne zostały przeprowadzone na testerze T-01 dla skojarzenia kulka-tarcza. Badania prowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego dla ruchu obrotowego. Pozostałe parametry badań przyjęto zgodnie z wytycznymi programu VAMAS. Wyniki badań wykazały, że wybrane materiały zachowują się w różny sposób podczas współpracy tribologicznej z powłoką tlenkową. Materiały ceramiczne różniły się znacząco między sobą intensywnością zużywania i pozostałymi charakterystykami tribologicznymi. Wykazano, że tlenek cyrkonu nie nadaje się do współpracy z anodową powłoką twardą w warunkach tarcia technicznie suchego. W przypadku pozostałych badanych materiałów uzyskano mniejsze intensywności zużywania powłoki tlenkowej.
EN
In this article, there are shown the results of tribological, stereometric and surface morphology tests carried out with ceramic materials: WC, Si3N4, ZrO2 and Al2O3 used for cooperation with aluminium oxide coating. The aim of the study was to determine the usefulness of these materials for cooperation with anodic oxide coating under dry friction conditions. This paper is a continuation of the research on the cooperation of APT with plastics. Oxide coatings were formed on EN AW-5251 aluminium alloy by the electrochemical method in the ternary electrolyte system. Tribological tests were carried out by using a T-01 tester with the ball-on-disc friction system and under dry friction conditions, and for rotational motion. Other test parameters were accepted in according to guidelines of the VAMAS program. Test results established that the selected materials have behaved in various manners during tribological cooperation with oxide coating. Ceramic materials were very different each other in the frictional wear intensity and other tribological characteristics. It was revealed that ZrO2 material is not suitable for cooperation with anodic hard coating under dry friction conditions. For other materials, the smaller friction wear intensities were obtained.
PL
Praca dotyczy wpływu stereometrycznych parametrów powierzchni zmierzonych w nanoskali, na charakterystyki tribologiczne smarowanych skojarzeń polimerowo-ceramicznych. Tribologiczne badania skojarzeń materiałowych w ruchu posuwisto--zwrotnym przeprowadzono na stanowisku badawczym typu trzpień--płytka (tester T-17). Badaniom poddano płytki wykonane z ceramiki o różnej zawartości ZrO2 i AI2O3 i różnej chropowatości, skojarzone z przeciwpróbką wykonaną z wielkocząsteczkowego polietylenu (UHMWPE). Wykonano pomiary współczynnika tarcia oraz intensywności zużywania materiałów w środowisku płynu Ringera. Do pomiarów stereometrycznych parametrów chropowatości powierzchni próbek ceramicznych wykorzystano mikroskop sił atomowych (AFM). Przeprowadzone badania wskazały, że w skojarzeniach ceramika--polimer, pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym, dla elementów ceramicznych o bardzo małej chropowatości powierzchni, wraz z jej zmniejszaniem, rośnie współczynnik tarcia oraz wzrasta zużycie elementu polimerowego. Prawdopodobną tego przyczyną jest brak możliwości wytworzenia odpowiednio grubej warstwy polimerowego filmu smarującego.
EN
The influence of the roughness parameters measured in nanoscale on tribological characteristics of lubricated ceramic-polymer friction couple has been presented. The tribological investigation of materials in reciprocating motion were performed by means of the T-17 pin-on-flat tribotester developed in and produced by the Institute for Sustainable Technologies, Radom, Poland. The ceramic plates with various roughness parameters and containing different concentration of ZrO2 and AI2O3 rubbing against the commercial polymer specimen were tested. The friction and wear characteristics in presence of Ringer solution were measured. Atomic force microscope (AFM) was utilised for measuring of 3D surface parameters. It has been shown, that in the case of ceramic-polymer friction joints working under reciprocating motion, the correlation between friction coefficient as well as wear and roughness exists. The friction coefficient and wear rate were lower for higher values of roughness parameters of ceramic plate. The probable cause of such a correlation is decreasing of lubricating polymer layer thickness between ceramic and polymer material.
PL
W pracy przedstawiono badania nad wpływem parametrów obciążania na wymiar fraktalny powierzchni przełomu porcelany elektrotechnicznej. Obiektem badań była ceramika C110 i C130. Próbki poddano rozciąganiu w warunkach cyklicznego i statycznego obciążania. Wymiary fraktalne były wyznaczane dla profili otrzymanych przez prostopadłe przecinanie powierzchni przełomu. Uzyskane rezultaty wskazują, że wymiar fraktalny nie jest wielkością charakteryzującą materiał. Wyniki te potwierdzają tezę, że wymiar fraktalny przełomu może być wielkością uniwersalną, niezależną od materiału. Wymiar fraktalny nie zależy również od sposobu obciążania.
EN
An investigation of an influence of loading parameters on fractal dimension of electrotechnical ceramics fracture has been presented. Investigation objects were samples made of C110 and C130 ceramics. Specimens were breaking under cyclic and static loading conditions. To estimate fractal characteristics a method used for metals fracture had been adapted. Fractal dimensions were estimated for profiles obtained by the vertical cross section technic. Obtained results show that fractal dimension does nor characteristises the material. These results seem to support the idea that the fractal dimension of fracture might have a universal value i.e. independent of the material. That dimension does not characterises loading conditions, as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.