Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramic roof tile
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przemysł ceramiczny jest ogromnym konsumentem energii, która stanowi 30–40% kosztów wytworzenia. Ciągłe podwyżki cen nośników energii zmuszają do poszukiwania oszczędności w ich zużyciu. Jedną z dróg prowadzącą do redukcji poboru gazu i prądu jest modernizacja istniejących instalacji w taki sposób, aby można było racjonalniej gospodarować ciepłem powstającym przy wytwarzaniu wyrobów ceramicznych. W artykule przedstawiono proces modernizacji suszarni komorowej do suszenia dachówek ceramicznych i galanterii. Jej celem było podniesienie efektywności wykorzystania w procesie suszenia gorącego powietrza, odzyskiwanego z pieca tunelowego do wypalania produktów. Dzięki wykorzystaniu „darmowego” ciepła pochodzącego z innego procesu produkcyjnego, uzyskano korzyści finansowe wynikające ze zmniejszenia zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej w kwocie 220,5 tys. zł w ciągu roku (2011 w stosunku do 2010 r.).
EN
The ceramic industry is a huge consumer of energy, which constitutes 30–40% of the cost of production. Continued increases in energy prices force us to seek savings in their use. One of the roads leading to the reduction in gas and electricity consumption is to modernize the existing system in such a way as to be able to rationally manage the heat produced in the manufacture of emerging ceramic products. The article presents the process of modernization of drying chamber for drying clay roof tiles and accessories. Its purpose was to improve the efficiency of the drying process using hot air recovered from the tunnel kiln for firing products. Through the use of „free” heat from another process, obtained financial benefits from reduced consumption of natural gas and electricity in the amount of 180 thousand PLN.
PL
Wybór pomiędzy dachówkami ceramicznymi a cementowymi spędzał sen z powiek nie jednego inwestora. Fora budowlane pełne są pytań: która dachówka lepsza, ceramiczna czy cementowa, i pełne podpowiedzi - raz są to odpowiedzi inwestorów, którzy zdecydowali się na wybór jednego z tych materiałów i są zadowoleni, innym razem specjalistów z branży, dekarzy lub handlowców, których opinie też bywają różne. Dachówki ceramiczne i cementowe wyglądają podobnie, co więcej mają zbliżony ciężar a sposób montażu jest prawie identyczny. Zatem czy to tylko kwestia gustu? Co może przesądzić o wyborze? Postaramy się znaleźć odpowiedź, analizując wszystkie zalety i wady zarówno dachówek ceramicznych, jak i betonowych.
PL
Powstały setki publikacji na temat pokryć dachowych. Mówiły o tym jak je układać, jakie jest ich zastosowanie, trwałość. [...] W tej publikacji chcę Państwa zaprosić w podróż, w trakcie której zaprezentuję historię pokryć dachowych, surowce z jakich są wykonywane, ewolucję ich wytwarzania, a także w jaki sposób na jakość produktu finalnego wpływa jakość surowca i proces produkcji.
9
PL
Celem badań było poddanie ocenie możliwości zastosowania preparatów hydrofobowych na bazie związków krzemoorganicznych do impregnacji ceramicznych materiałów budowlanych tj. cegła i skorodowana dachówka ceramiczna. Analizie poddano proces hydrofobizacji powierzchniowej. W pracy sprawdzono skuteczność pięciu preparatów różniących się stopniem polikondensacji hydrolitycznej, lepkością i stężeniem, gdyż są to czynniki decydujące o efekcie końcowym hydrofobizacji. Wykonano następujące badania laboratoryjne: analiza cech fizycznych badanych materiałów, test absorpcji kropli wody, nasiąkliwość wagową hydrofobizowanych próbek, dyfuzję pary wodnej, mrozoodporność, analizę cech żelu krzemionkowego w obrazie mikroskopii elektronowej. Preparaty hydrofobowe o rozpuszczalnikach organicznych, jak żywice metylosilikonowe w benzynie lakowej powodują największą skuteczność hydrofobizacji. Najsłabszą ochronę przed wchłanianiem wody przez cegłę ceramiczną i dachówkę stanowią preparaty wodorozcieńczalne, chociaż z pozytywnym skutkiem chronią ceramikę przed szkodami mrozowymi. Na podstawie badań można zauważyć, że przed praktycznym wykorzystaniem preparatów do hydrofobizacji ceramiki budowlanej, powinny być wykonane wstępne badania laboratoryjne oraz in situ, gdyż tylko na tej podstawie można prognozować skuteczność hydrofobizacji wykonanej w warunkach rzeczywistych. Dotyczy to w szczególności skorodowanej dachówki, która w procesie produkcyjnym jest często angobowana, aby stwierdzić, czy spodziewany efekt będzie współmierny do poniesionych kosztów.
EN
The research has assessed the possibility of using organosilicon-compound hydrophobic preparations to impregnate ceramic building materials such as bricks and corroded ceramic roof tiles. The process of surface hydrophobisation has been analysed. The effectiveness of five different preparations that differ in the degree of hydrolytic polycondensation, viscosity and concentration has been examined. These factors can influence a hydrophobisation final result. The laboratory tests performed include an analysis of the physical characteristics of materials tested, a water absorption test, weight water absorbability of hydrophobized samples, water vapor diffusion, frost resistance, and an analysis of the characteristics of silica gel in the image of electron microscopy. Organic-solvent hydrophobic preparations such as methylsilicone resins dissolvable in white spirit significantly improve hydrophobisation; water-soluble preparations poorly protect ceramic bricks and roof tiles against water absorption although they effectively protect ceramics against frost. Based on the research it can be noted that preliminary laboratory and in situ tests should be done before any hydrophobic preparations are applied to building ceramics as this could become the basis for predicting the effectiveness of hydrophobisation done under real conditions. This applies particularly to corroded roof tiles which are often engobed when manufactured to determine whether the expected effects will commensurate with the costs incurred.
PL
Zalety dachówek ceramicznych oraz aktualne trendy produkcyjne prezentuje w niniejszym artykule mgr inż. Konrad Zalewski. Wskazuje m.in. na to, że producenci starają się tworzyć dachówki lżejsze, o większym formacie pojedynczego produktu. Zmienia się także kształt - producenci idą w kierunku płaskich modeli dachówek zakładkowych.
EN
In this article the advantages of ceramic tiles and current production trends presents mgr inż. Konrad Zalewski. Indicates e.g. that the manufacturers are trying to create a lighter tiles with a larger format of a single product. Also the shape changes as well - the producers prefer flat models of tiles overlaps.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badari tworzyw dachówkowych z dachówek o różnym okresie użytkowania, różnych producentów i różnych technologiach wytwarzania. Badano podstawowe właściwości tworzyw jak: nasiąkliwość, porowatość, wytrzymałość na zginanie i gęstość pozorna. Stwierdzono, że niektóre tworzywa dachówkowe po długoletnim użytkowaniu swoimi właściwościami nie odbiegają od współcześnie wytwarzanych.
EN
The article presents the results of research of the roofing tiles with different time of life on the roof and brand new, from different manufacturers and different technologies of production. Basic properties of materials were investigated as water absorption, porosity, flexural strength and apparent density. It was found that some tiles after many years of usage posses equally good properties as the currently produced.
12
Content available remote Wybieramy dachówki
PL
Decydując o kształcie dachu i rodzaju jego pokrycia, należy zacząć od wyboru najbardziej pożądanych cech dachu i określenia kryteriów wyboru. Dach powinien być: trwały, odporny na wpływy atmosferyczne, ciepły i ładny. Jeżeli dodatkowo ma być tani, wtedy warto dobrze zastanowić się, na czym można zaoszczędzić bez straty jakości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.