Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 108

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramic materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Wielkoformatowe projektowanie
EN
Ceramic materials have been increasingly used in bearing systems for over a dozen years. This is due to the specific properties of ceramic materials, such as high hardness, corrosion resistance, the possibility of use in aggressive chemical environments, as well as due to the lower specific weight as compared to steel materials. However, the use of ceramic materials imposes many limitations. The main disadvantages include surface cracks and a low fracture toughness value. The paper presents a numerical analysis of crack propagation in silicon nitride balls. The directions of propagation were analysed for the cracks that are most commonly found on the surface of the commercially available ceramic balls. The directions were analysed along the crack front and considering the location of the crack in relation to the contact point of the balls in the rolling contact. The numerical calculations are based on a three-dimensional model of the ring crack. Numerical calculations were carried out using the boundary element method. Numerical solutions were compared with the results of experimental research.
PL
Materiały ceramiczne od kilkunastu lat znajdują coraz większe zastosowanie w układach łożyskowych. Wynika to z charakterystycznych właściwości materiałów ceramicznych takich jak: duża twardość, odporność na korozję, możliwość stosowania w środowiskach agresywnie chemicznych, a także z uwagi na mniejszy ciężar właściwy w porównaniu z materiałami stalowymi. Stosowanie materiałów ceramicznych wiąże się jednak z wieloma ograniczeniami. Głównymi ich wadami są pęknięcia powierzchniowe oraz niska odporność na kruche pękanie. W pracy przedstawiono analizę numeryczną propagacji pęknięć w kulkach ceramicznych wykonanych z azotku krzemu. Analizowano kierunki propagacji dla pęknięć kolistych, które najczęściej spotykane są na powierzchni handlowych kulek ceramicznych. Kierunki pęknięć analizowano wzdłuż czoła pęknięcia oraz względem położenia pęknięcia w stosunku do punktu styku współpracujących kulek w styku tocznym. Obliczenia numeryczne oparte zostały na trójwymiarowym modelu pęknięcia kolistego. Obliczenia numeryczne analizowano metodą elementów brzegowych. Rozwiązania numeryczne porównano z wynikami badań eksperymentalnych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów ceramicznych, metalicznych i kompozytowych wytwarzanych metodą SPS. Materiały wytwarzane tą metodą znalazły zastosowanie między innymi jako narzędzia skrawające oraz elementy zawierające ziarna diamentu do szlifowania i wygładzania. Zaprezentowano krzywe spiekania materiałów o osnowie Al2O3 wytwarzanych metodą SPS. Określono wpływ nagrzewania prądem impulsowym na czas trwania procesu spiekania materiałów tlenkowych i kompozytowych o osnowie Ab03 w porównaniu do spiekania swobodnego i mikrofalowego. Przedstawiono krzywe spiekania oraz wybrane właściwości materiałów o osnowie Al2O3 z dodatkiem stałych faz smarujących (WS2) oraz z dodatkiem dwuborku tytanu. W przypadku zastosowania spiekania SPS możliwe jest otrzymywanie materiałów przy niższych parametrach (temperatura i czas wygrzewania) odznaczających się dobrymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Wprowadzenie faz WS2 oraz TiB2 do osnowy materiałów kompozytowych AbOrTi(C,N) umożliwiło znaczące obniżenie współczynnika tarcia. W pracy przed­ stawiono również właściwości materiałów o osnowie azotku krzemu. Materiały o osnowie Si3N4 z dodatkiem faz o dobrej przewodności elektrycznej (np. TiN, TiB 2) spiekane metodą SPS odznaczały się wysoką twardością, modułem Younga oraz niską opornością elektryczną. Poprawa przewodności elektrycznej tworzyw ceramicznych o osnowie Si,N4 umożliwiła zastosowanie obróbki elektroerozyjnej do formowania gotowych wyrobów. Zaprezentowano materiały ceramiczne (TaB2) wytwarzane w wyniku reakcji syntezy tantalu i boru podczas nagrzewania. Porównano właściwości fizyczne i wytrzymałościowe materiałów borkowych wytwarzanych metodą spiekania reakcyjnego SPS oraz materiałów barkowych spiekanych z komercyjnych proszków TaB2. Przedstawiono także właściwości materiałów supertwardych o osnowie metalicznej konsolidowanych przy zastosowaniu techniki spiekania reakcyjnego FAST/SPS. Egzotermiczna reakcja syntezy proszków w trakcie procesu spiekania SPS umożliwia zwiększenie kinetyki nagrzewania i konsolidacji kompozytowych materiałów z dodatkiem proszków diamentowych w zakresie niższych temperatur bez grafityzacji fazy supertwardej.
EN
The paper presents the results of physical and mechanical properties of ceramic, metallic and composite materials obtained using the SPS method. Materials sintered by this method have been used, among others, as cutting tools and grinding and polishing elements containing diamond grains. The sintering curves of Al203 matrix materials produced by SPS are presented. The influence of pulse current heating on the duration of the sintering process of oxide and composite materials with the Al203 matrix was determined. The properties of SPS sintering materials were compared with the properties of materials after conventional and microwave sintering processes. The sintering curves and selected properties of Al203 based materials with the addition of solid lubricating phases (WS2) and the addition of titanium diboride are presented. In the case of using SPS sintering it is possible to obtain materials characterized by high physical and mechanical properties at lower parameters (temperature and duration).The additive ofWS2 and TiB2 phases to the matrix of AI203-Ti(C,N) composite materials made it possible to significantly reduce the friction coefficient. The paper also presents the properties of materials based on silicon nitride sintered by SPS method. Si.ifV1 based materials with the addition of phases with good electrical conductivity (eg TiN, TiB2) sintered with SPS method were characterized by high hardness, Young's modulus and low electrical resistance. The improvement of electrical conductivity of Si3N4 ceramic materials enabled the use of electro discharge machining process to form finished products. The ceramic materials (TaB2) produced as a result of the synthesis reaction of tantalum and boron during heating were presented. The physical and mechanical properties of boride materials produced by the reaction sintering SPS and boride materials sintered of commercial TaB2 powders were compared. It also presents the properties of super-hard materials with a metallic matrix consolidated using the FAST/SPS reaction sintering technique. The exothermic reaction of powder synthesis during the SPS sintering process allows to increase the kinetics of heating and consolidation of composite materials with the addition of diamond powders in the range of lower temperatures without graphitization of the super-hard phase.
EN
The amount of waste from washing dolomite aggregates increases continuously. Aggregates are washed to remove clayey pollutants. They consist of a large amount of clay minerals and carbonates. Their properties and amount depends on the type of raw material and type of washing technology. Utilization of waste from washing aggregates is common problem and has not been sought out yet. Their usage as the raw material in ceramics might be environmentally friendly way to utilize them. This paper presents technological properties, phase composition and microstructure analysis of materials made of waste sludge from washing dolomite aggregates. Research was divided into three parts: technological properties analysis, phase composition analysis and microstructure analysis. Samples made of waste dolomite sludge were formed in laboratory clay brick vacuum extruder and fired at 900, 1000 and 1100°C. For final materials, apparent density, open porosity, water absorption, compressive strength and durability were examined. Results of technological research suggest the possibility of the application of the waste sludge from washing aggregates in building ceramics technology as bricks materials. Waste sludge from washing dolomite aggregates can be used as the main raw material of building ceramics masses. Without any additional technological operations (e.g. drying or grinding), the material with satisfactory properties was obtained. According to durability results all obtained materials can be used for masonry protected against water penetration and without contact with soil and ground water and also for masonry subjected to passive exposure (F0 – according to the standard EN 771-1).
PL
Ilość odpadów z płukania kruszyw dolomitowych stale wzrasta. Kruszywa płucze się w celu usunięcia zanieczyszczeń ilastych. Odpady z płukania charakteryzują się wysoką zawartością minerałów ilastych oraz węglanów. Ich właściwości zależą od charakterystyki płukanego surowca oraz zastosowanej technologii płukania. Problem utylizacji szlamów z płukania kruszyw wapiennych nie został rozwiązany do dzisiaj. Ich zagospodarowanie w ceramice budowlanej może przynieść korzyści ekologiczne i ekonomiczne. W pracy przedstawiono właściwości technologiczne, skład fazowy i analizę mikrostruktury materiałów wykonanych z odpadu z płukania kruszywa dolomitowego. Badania podzielono na trzy części: analizę właściwości technologicznych, analizę składu fazowego i analizę mikrostruktury. Próbki wykonane z odpadowego szlamu dolomitowego formowano w laboratoryjnej próżniowej prasie ślimakowej i wypalono w 900, 1000 i 1100°C. Dla otrzymanych tworzyw wyznaczono: gęstość pozorną, porowatość otwartą, absorpcję wody, wytrzymałość na ściskanie oraz trwałość. Wyniki badań technologicznych sugerują możliwość zastosowania odpadu z płukania kruszywa dolomitowego jako surowca mas w technologii wytwarzania ceramiki budowlanej. Bez zastosowania dodatkowych operacji technologicznych w przygotowaniu surowca uzyskano materiał o zadowalających właściwościach. Stwierdzono, że otrzymane tworzywa mogą być stosowane w murach zabezpieczonych przed przenikaniem wody, nie mających kontaktu z glebą i wodą gruntową, a także w warunkach obojętnych (wyrobach kategorii F0 zgodnie z normą EN 771-1).
7
Content available remote Obróbka EDM ceramiki spiekanej metodą SPS
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych ceramiki o osnowie z Al2O3, Si3N4 z dodatkami faz o dobrej przewodności elektrycznej oraz ceramiki o osnowie z TiB2. Określono gęstość, moduł Younga, twardość HV1 oraz przewodność elektryczną poszczególnych materiałów. Ceramiczne materiały kompozytowe z udziałem faz przewodzących zostały wytworzone z zastosowaniem urządzenia do spiekania metodą SPS (spark plasma sintering). Materiały odznaczające się dobrą przewodnością elektryczną kształtowano w procesie obróbki elektroerozyjnej EDM (electro discharge machining).
EN
Presented are the analysis of physical and mechanical properties of the Al2O3, SiC and Si3N4 matrix ceramics with additives of good electrical conductivity phases and TiB2 matrix ceramics. The density, Young’s modulus, hardness HV1 and electrical conductivity of each material were investigated. Ceramic composite materials with the participation of the conductive phases have been produced using SPS (spark plasma sintering) method. Materials characterized by good electrical conductivity were shaped using EDM (electro discharge machining) method.
PL
Cegła to materiał prawdziwie autentyczny. Nie udaje innych materiałów i rozwiązań. Jest po prostu sobą. Pasuje do rozwiązań tradycyjnych i nowoczesnych a odpowiednio zastosowany przez architekta i dobrze wykonany przez budowniczego nadaje niezwykłego charakteru wielu obiektom.
PL
Część 2. Akcesoria dodatkowe na przykładzie rozwiązań z oferty firmy NOVA Sp. z o.o. Cegła to materiał prawdziwie autentyczny. Nie udaje innych materiałów i rozwiązań. Jest po prostu sobą. Pasuje do rozwiązań tradycyjnych i nowoczesnych a odpowiednio zastosowany przez architekta i dobrze wykonany przez budowniczego nadaje niezwykłego charakteru wielu obiektom.
EN
In the paper, the technology of the production of the modified ceramic proppants used in the shale gas extracting process is described. The natural available materials and uncomplicated process to new ceramic proppants preparation were applied. The modification of the ceramic proppants based on the addition of the waste material as fly ash. The produced ceramic material in the form of granules characterized by high mechanical properties and low production costs. Moreover, the obtained good values of compressive strength and gas permeability for investigated proppants confirmed that this material has appropriate properties to be used in the hydraulic fracturing.
EN
Ceramic materials are currently interesting as substitutes for the metals traditionally used for engineering applications. This paper focuses on a comparison of ceramic materials: corundum (alumina, Al2O3) and silicon carbide (solid-state sintered) – SSiC with bearing alloy steel 100Cr6, i.e. the material used to make pistons and cylinders of pumps in common rail injection systems. The article is divided into two parts. In the first part, the aforementioned materials are characterized and their properties compared from the perspective of their application in piston-cylinder assemblies of injection pumps. The second part concerns analysis conduct by means of the finite element method and a specialized simulation environment, based on comparing ceramic materials and bearing steel. This comparison was conducted by using a CAD strength model of a piston in a specific application, being a pump with CP3 design. Simulation results confirmed the beneficial qualities of ceramic materials – the level of material deformation is lower for ceramics in comparison to steel.
13
Content available remote Niekonwencjonalne procesy kształtowania materiałów ceramicznych i kompozytowych
Mechanik
|
2017
|
R. 90, nr 3
188--190, 192, 194
PL
Aby uzyskać wysoką jakość elementów maszyn czy narzędzi, coraz częściej stosuje się materiały ceramiczne oraz kompozytowe na osnowie metalicznej lub ceramicznej. Efektywne kształtowanie tych materiałów obróbką skrawaniem czy szlifowaniem klasycznym jest utrudnione z uwagi na ich bardzo dobre właściwości mechaniczne. Racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie metod niekonwencjonalnych, takich jak obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna czy elektroerozyjno-elektrochemiczna (ECDM) w przypadku materiałów przynajmniej częściowo przewodzących prąd elektryczny. Materiały ceramiczne nieprzewodzące prądu elektrycznego można kształtować z zastosowaniem odmiany procesu ECDM nazywanej spark assisted chemical engraving (SACE).
EN
In order to reach the high quality parts of machines or tools very often ceramic or composite materials on metalic or ceramic base are being applied. Efficient shaping above mentioned materials using cutting or classical grinding is difficult because of their high mechanical properties. Rational solution is application of unconventional machining methods as: electrochemical, electrodischarge or electrochemical – electrodischarge (ECDM) in case when machined materials are at least partly conductive of electrical current. In case of shaping ceramic materials unconductive for electrical current the rational solution can be application of Spark Assisted Chemical Engraving (SACE) process – the special kind of ECDM process.
PL
Cegła. Pierwsze skojarzenie jest nieuchronne. Cegła to mur. Cegły to budowle. Ale czy tylko? Czy cegła nie chce być czymś więcej? Czy cegła chce być też wnętrzem?
PL
Pustaki ceramiczne stały się popularnym materiałem budowlanym, na którym opierają się systemy budowy ciepłych i nowoczesnych domów. Z takich pustaków można wybudować każdy rodzaj ściany. Idea ceramicznej architektury promowana jest na całym świecie i przyciąga coraz większą liczbę zwolenników.
EN
The paper presents an application of laser spot thermography for damage detection in ceramic samples with surface breaking cracks. The measurement technique is an active thermographic approach based on an external heat delivery to a test sample, by means of a laser pulse, and signal acquisition by an infrared camera. Damage detection is based on the analysis of surface temperature distribution near the exciting laser spot. The technique is nondestructive, non-contact and allows for full-field measurements. Surface breaking cracks are a very common type of damage in ceramic materials that are introduced in the manufacturing process or during the service period. This paper briefly discusses theoretical background of laser spot thermography, describes the experimental test rig and signal processing methods involved. Damage detection results obtained with laser spot thermography are compared with reference measurements obtained with vibrothermography. This is a different modality of active thermography, that has been previously proven effective for this type of damage. We demonstrate that both measurement techniques can be effectively used for damage detection and quality control applications of ceramic materials.
20
Content available remote Drążenie elektroerozyjne materiałów ceramicznych
PL
W artykul e przedstawiono wyniki dotyczące elektroerozyjnego wiercenia w materiałach ceramicznych, takich jak: SiC, SiSiC i c-BN. Celem badań było sprawdzenie możliwości obróbki elektroerozyjnej trudnych do cięcia materiałów ceramicznych przewodzących prąd elektryczny, zidentyfikowanie głównych problemów związanych z tym zadaniem, a także określenie podstawowego zestawu parametrów obróbki. Analiza wyników określa podstawowe wskaźniki obróbki EDM w trakcie procesu wiercenia w tej grupie materiałów.
EN
The paper presents results relating to electrodischarge drilling in ceramic materials such as SiC, SiSiC and c-BN. The goal of the research was to check the possibility of electrodischarge machining of difficult-to-cut electrically conductive ceramic materials, identify main problems related to this task, as well as determine a basic set of machining parameters. The analysis of the results has enabled the defining of the basic EDM drilling process indices for this group of materials.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.