Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramic brick
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the results of a multi-faceted research on the impact of chloride salts on the texture of bricks, and the effects of these interactions. The change of pore structure was determined using mercury intrusion porosimetry. The dominant category pores for process of accumulation of salts was determine too. In addition, observations of the microstructure of bricks exposed in NaCl, KCl and MgCl2 solution were made. For comparison, the observation of the microstructure of samples taken from the bricks existing facilities exposed in real sea water are presented, too. The presence of chloride salts also has a significant impact on the process of drying ceramic masonry but the studies have shown no significant differences in drying bricks, depending on the type of cation. The article results systematize and organize information on the durability of bricks in an environment of chloride salts.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wieloaspektowych badań dotyczących wpływu soli chlorkowych NaCl, KCl i MgCl2 na teksturę cegieł oraz wybrane właściwości, w tym proces suszenia. Celem badań było określenie zmian zachodzących w teksturze cegieł pod wpływem roztworów soli chlorkowych. W tym celu wykonano badanie struktury porowatości metodą porozymetrii rtęciowej, obserwacje w mikroskopie skaningowym, badanie składu fazowego metodą XRD oraz zmiany masy metodą termograwimetryczną. Badanie struktury porowatości pozwoliło na określenie kategorii porów będących priorytetowym miejscem kumulacji krystalizujących soli. W badaniach wykazano, że obecność soli spowoduje istotne zmiany w procesie suszenia badanych cegieł w odniesieniu do materiału czystego, jednakże nie zaobserwowano istotnych różnic w zależności od rodzaju kationu. W artykule przedstawiono również obserwacje mikroskopowe cegieł poddanych działaniu naturalnej wody morskiej.
2
Content available remote Przygotowanie mieszanek geopolimerowych z produktów ubocznych z cegielni
PL
Aktywowane alkalicznie materiały mineralne są obecnie postrzegane jako postępowa metoda otrzymywania spoiw o właściwościach porównywalnych z cementem portlandzkim. W ramach tych badań odpady produkcyjne z cegielni w Republice Czeskiej aktywowane alkalicznie zastosowano do otrzymywania mieszanek geopolimerowych. Zbadano wpływ różnych stosunków SiO2/Al2O3 i Na2O/SiO2 w składzie aktywatorów w celu oceny ich znaczenia na właściwości geopolymerów po stwardnieniu. Sprawdzono także podstawowe właściwości fizyczne oraz strukturę porów po 28 i 90 dniach oraz porównano je z oznaczeniami rentgenograficznymi składu fazowego. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ składu aktywatorów na właściwości geopolimerów.
EN
Alkali activated mineral materials are nowadays perceived as one of progressive ways to propose competitive binder systems comparable to ordinary Portland cement. Within this study, by-products from brick factories in the Czech Republic, together with a mixture of alkaline activators, are used for the preparation of geopolymer mixes. The effect of various combinations of SiO2/AI2O3 and Na2O/SiO2 ratios is studied, in order to evaluate their influence on the properties of geopolymers in hardened state. The basic physical properties, pore distribution and mechanical strength after 28 and 90 days are determined and the obtained results are linked to the information provided by X-ray diffraction experiments. Based on the gathered data, the effect of particular molar ratios on material properties is analysed.
PL
Przedstawione w artykule badania dotyczą tempa rozprzestrzeniania się wody w ścianach wykonanych z cegieł ceramicznych, pochodzących z trzech różnych wytwórni. W celu zapewnienia porównywalności wyników, zadbano o to, aby cegły w każdym przypadku były tej samej klasy wytrzymało-ściowej. W laboratorium zasymulowano obciążenie przegród, wykonanych z tych trzech materiałów, działaniem wody ciekłej. Jej obecność w przegrodzie związana jest ze zjawiskiem kondensacji, ale także z nieprzewidywalnymi sytuacjami, jakie mają miejsce w przypadku np. pojawienia się awarii instalacji, uszkodzenia hydroizolacji ścian fundamentowych lub wystąpienia wód powodziowych. W badaniach zastosowano klasyczną metodę grawimetryczną. Odtworzone w eksperymencie czasowe przebiegi procesu podciągania kapilarnego wskazywały na znaczące różnice między poszczególnymi grupami badanych próbek. Znalazło to swój wyraz w bardzo silnie zróżnicowanych wartościach współczynników sorpcji A, przypisanych do materiałów pochodzących od różnych producentów. W skrajnym przypadku uzyskano różnice znacznie przekraczające 100%.
EN
The research presented in the article concerns expansion of water in walls made from ceramic bricks coming from three different factories. In order to ensure comparability of the results, bricks of the same strength class were chosen for the experiment. The laboratory tests included simulation of water action on the walls made from the three different kinds of bricks. The presence of water in the walls is the result of condensation, but also be connected with unpredictable situation which take place in some cases, for example: breakdown or malfunction of the installation, damage of the hydroinsulation of the foundation walls or appearing of flood water. The classic gravimetric method was applied in the research. The courses of capillary action registered in the experiment indicated at considerable differences between particular groups of the samples researched. The tests showed strongly differentiated values of the sorption coefficient A of the materials coming from the three producers. In the extreme case the difference reached more than 100%.
EN
This paper provides an assessment on how capillary flow affects the thermal parameters of the two popular materials for the construction of walls – ceramic and silicate bricks. In order to tackle this problem, it was necessary to conduct capillary water rise tests, consisting in recording changes in the mass of the materials in question, having them put in touch with liquid water. The dependence of the mass variation in time, measured for the individual samples, was used for the determination of particular sorption coefficients. During the course of capillary action, the basic thermal parameters, i.e. the thermal conductivity coefficient and the volumetric heat capacity coefficient were measured. A 28-day simulation period was adopted. For both materials, different diversifications of the thermal parameters were identified throughout the partition thickness, with a scale changing along the duration of the capillary flow.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stopnia oddziaływania zawilgocenia kapilarnego na parametry cieplne dwóch popularnych materiałów ściennych – cegły ceramicznej i silikatowej. Realizacja tego zadania wymagała przeprowadzenia badań podciągania kapilarnego, które polegały na rejestracji zmieniającej się masy próbek testowanych materiałów, wprowadzonych w kontakt z ciekłą wodą. Odtworzona w odniesieniu do poszczególnych próbek zależność zmiany masy w czasie posłużyła do wyznaczenia składowych współczynników sorpcji. W trakcie procesu podciągania kapilarnego prowadzono równoczesne pomiary podstawowych parametrów cieplnych, tj. współczynnika przewodzenia ciepła i objętościowej pojemności cieplnej. Przyjęty okres symulacji wynosił 28 dni. W przypadku obydwu materiałów stwierdzono odmienne zróżnicowanie wartości parametrów cieplnych po grubości przegrody o skali zmieniającej się wraz z czasem trwania procesu podciągania kapilarnego.
PL
Wieloletni okres eksploatacji cegły ceramicznej w różnych warunkach zwłaszcza w obecności wilgoci sprzyja postępującym zmianom, które wraz z upływem czasu mogą powodować stopniową utratę właściwości użytkowych. Proces ten jest związany między innymi z gromadzeniem się w teksturze cegły ceramicznej soli pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Mogą one powodować znaczne ciśnienia związane z krystalizacją w porach materiału. Ponadto w reakcji ze składnikami czerepu mogą tworzyć się produkty korozji. Obecność jednych i drugich sprzyja utracie właściwości użytkowych materiału. W związku z tym podjęto badania, których celem było określenie zdolności akumulacji różnych soli w czerepie cegły ceramicznej zwykłej. Proces akumulacji oceniano na podstawie pomiarów grawimetrycznych oraz pomiarów prędkości przepływu fal ultradźwiękowych.
EN
The long-term utilisation of the ceramic bricks in different conditions, particularly in the presence of moisture, induces the progressive changes, which over time can initiate a gradual loss of performance. This process is related to, inter alia, the collection in the texture of ceramic bricks the salts, derived from the external environment, which may crystallize in the pores of the material. Furthermore, they can form corrosion products in the reaction with the components of the shard. The presence of both enables the loss of performance of the material. Therefore, the studies were undertaken aimed at determining the ability of the various salts to accumulate in the shard of an ordinary ceramic bricks. The accumulation was evaluated on the basis of the gravimetric measurements and measurements of the velocity of ultrasonic waves.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych w aspekcie wykorzystania ich w produkcji ceramiki czerwonej. Wykorzystanie tego rodzaju odpadów jest sposobem na ich zagospodarowanie, a ponadto może wpłynąć na redukcję kosztów produkcji cegieł, przy zachowaniu założonych parametrów użytkowych oraz walorów estetycznych. Określono skład chemiczny i mineralny stałych pozostałości, zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych, skład granulometryczny oraz wymywalność soli rozpuszczalnych, mogących stanowić potencjalne zagrożenie oraz powodować wady materiałowe. Kwarc stanowi główny składnik fazowy analizowanych materiałów, a jego zawartość dochodzi do 43% wag. Ilość ta z punktu widzenia właściwości ograniczających nadmierną plastyczność, powodującą odkształcenia materiału podczas procesu suszenia i wypalania, jest korzystna a popiół może być wykorzystany jako materiał schudzający, czyli substytut piasku. [...]
EN
The purpose of this case study is to investigate the properties and performance of sewage sludge ash from five specific sources such as plants incineratied as municipal sewage sludge in different part of Poland. The use of sludge as a construction and building material converts the waste into useful products that can alleviate disposal issues. Alternative materials are being considered for use by brick manufacturers as a potential cost effective solution to access materials with desirable compounds and properties that will satisfy the demand for large portfolios of products with different aesthetic properties. Testing is carried out to identify the properties and characteristics of alternative materials, as well as to determine whether the inclusion of certain alternative materials provide desirable results during lab-based experimentation. Special attention has been paid on ash mineralogy and chemical composition; particle size distribution; anion and cation leaching, which can be potentially dangerous and cause materials defects. [...]
EN
The purpose of this paper is to introduce issues related to the corrosive effects of construction salts. Sequentially, one will discuss issues related to the distribution of salt in the wall, salinity sources and types of masonry material damage. There will also be presented the results of research conducted by the authors, which allowed determining the distribution of salinity in the walls depending on the depth and height of sampling. The paper will present test results of samples taken from several heights and depths within the same piece of wall and summaries from all facilities. Research conducted by the authors were based on chemical analyzes performed using the prepared chemical tests. Assays are made using titration and colorimetric methods.
PL
Celem analizy było przybliżenie problematyki związanej z korozyjnym działaniem soli budowlanych. Omówiono zagadnienia związane z dystrybucją soli w murze, źródłami zasolenia i typami uszkodzeń materiału murowego. Przedstawiono wyniki badań, które pozwoliły na wyznaczenie rozkładu zasolenia w murach w zależności od głębokości i wysokości próbkowania. Wyniki badań dotyczą próbek pobieranych z kilku wysokości i głębokości w obrębie tego samego fragmentu muru oraz próbek zbiorczych z wszystkich obiektów. Badania oparte zostały o analizy chemiczne wykonane przy użyciu gotowych testów chemicznych. Oznaczenia wykonywano metodami miareczkowania i kolorymetryczną.
PL
Przedstawiono kompleksowe badania doświadczalne właściwości betonu napowietrzonego, zawierającego zmielone odpady z cegieł, jako dodatek mineralny zastępujący cement portlandzki. Stwierdzono, że w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych badań różnych rodzajów betonów wykonanych z cementu portlandzkiego z dodatkiem proszków ceramicznych, graniczny dodatek zmielonych cegieł jest znacznie większy niż często podawane 20% masy spoiwa. W przypadku większości zastosowań beton napowietrzony może być wytwarzany z cementów wieloskładnikowych zawierających 60% zmielonych odpadów z cegieł, bez pogorszenia jego właściwości inżynierskich.
EN
The complex experimental tests of the air-entrained concrete (AEC) properties, containing waste brick powder as supplementary cementing material are presented. Contrary to many previous studies, concerning of different types of concrete based on the Portland cement with ceramic powders as mineral addition, the limit for the effective use of brick powder is found to be much higher than the often reported 20% of mass of the binder. For a majority of practical applications, the designed AEC mix allows using blended cements containing up to 60% of fine red-brick ceramics without any significant worsening of the most engineering properties.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań dotyczące wpływu wody na wybrane właściwości cegły ceramicznej zwykłej i klinkierowej. Jako cechy diagnostyczne, na podstawie których badano wpływ wody na czerep cegły ceramicznej wybrano wytrzymałość na ściskanie, twardość oraz wydłużenie liniowe, mierzone w stanie wysuszonym oraz w stanie pełnego nasycenia wodą. Do badań wybrano dwa rodzaje cegły ceramicznej zwykłej o istotnie zróżnicowanych właściwościach mechanicznych oraz fizycznych. Porowatość i nasiąkliwość wyraźnie różnicowała oba materiały, a także zawartość nieprzereagowanego surowca ilastego. Wytrzymałość na ściskanie analizowanych materiałów wynosiła odpowiednio 35 MPa i 70 MPa. W przypadku cegły o mniejszej wytrzymałości porowatość całkowita wynosiła 46%. Natomiast cegła ceramiczna o wytrzymałości wyższej charakteryzowała się porowatością całkowitą na poziomie 31%, wyższą zawartością nieprzereagowanego surowca ilastego, a stąd większą podatnością na działanie wody. Nasiąkliwość objętościowa obu materiałów wynosiła odpowiednio 40% i 26%. Badania prowadzono również na cegle klinkierowej o wytrzymałości na ściskanie powyżej 100 MPa, porowatości całkowitej 22% oraz nasiąkliwości objętościowej 15%. Cegła ta wykazała całkowitą odporność na działanie wody.
EN
The article presents the results of research concerning an impact of water on selected properties of ceramic ordinary and clinker bricks. As diagnostic features, describing effects of water on the ceramic brick behaviour, compressive strength, hardness and linear elongation were selected in the dry state and the state of full water saturation. For studies, two types of ceramic bricks were selected with significantly different mechanical and physical properties. The compressive strength of the bricks was 35 MPa and 70 MPa, respectively. Porosity and absorbability also differentiated the two materials. In case of the brick of lower strength total porosity was 46%, but the ceramic brick of higher strength showed a total porosity of 31%, an increased content of non-reacted clay raw materials, and therefore increased susceptibility to water. The volumetric absorbability of both brick materials was 40% and 26%, respectively. The tests were also carried out on clinker bricks of a strength more than100 MPa, a total porosity of 22% and a volumetric absorbability of 15%. The clinker bricks showed a full resistance to water action.
10
Content available remote Hygric performance of contemporary and historical creamic bricks
EN
This paper analyses the effect of microstructure, mineralogical composition and possible salt contamination on parameters of moisture accumulation and transport. Analysis is done for three types of contemporary and two types of historical bricks.
PL
W artykule przedstawiono wpływ mikrostruktury, składu mineralnego oraz możliwego występowania soli na akumulację i transport wilgoci. Analizy zostały przedstawione dla trzech typów elementów ceramicznych: materiału współcześnie stosowanego oraz dwóch stosowanych w przeszłości.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zmiany parametrów tekstury i mikrostruktury próbek cegły ceramicznej zwykłej, poddanych ekspozycji korozyjnej w środowiskach zawierających jony: siarczanowe i/lub chlorkowe. Badania wykonano po 5. i 10. cyklach działania środowiska korozyjnego. Otrzymane wyniki wskazują na istotne zmiany w teksturze badanych próbek po 10. cyklach ekspozycji korozyjnej. Stwierdzono obecność w porach próbek produktów korozji w postaci drobnych kryształów chlorku sodu i gipsu oraz jonów siarczanowych w strukturach faz glinokrzemianowych. Produkty korozji lokują się w porach o wymiarach średnic 0,1-5 µm, powodując powstawanie wyraźnej populacji porów „mniejszych” o wymiarach 0,1 do 1 µm. Tekstura i mikrostruktura próbek poddanych ekspozycji korozyjnej jest konsekwencją składu chemicznego środowiska korozyjnego oraz czasu przebiegu ekspozycji. Eksperyment i badania są kontynuowane.
EN
This paper presents the results of research on the changes of texture and microstructure parameters of ordinary bricks, exposed to corrosion in environments containing sulfate and/or chloride ions. The tests were performed after 5 and 10 cycles of action in corrosive environment. The results indicate a significant change in the texture of the samples after 10 cycles of the corrosive exposure. The presence of corrosion products in the form of fine crystals of sodium chloride and gypsum in the pores of the samples and the sulfate ions in the structure of the aluminosilicate phase was observed. The corrosion products were located in pores of 0.1-5µm in size, causing the population express smaller pore size of 0.1 to 1 um. Texture and microstructure of the corrosion exposed samples was a result of the chemical composition of the corrosive environment and the time of exposure.
12
Content available remote Self-cleaning layers of TiO2 on the brick surfaces
EN
A deposition method of TiO2 layers on the surface of commercial bricks has been proposed. X-ray diffraction analysis (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy ( EDS) were used to determine chemical and phase compositions as well as microstructure of the fabricated layers. In spite of high temperature heating, comparable to that needed to firing raw bricks (above 1000 °C) the deposited TiO2, as the rutile phase, remains on the brick surface, and then it is enable to photocatalytic degradation of typical contaminants of the building surface playing role of a self-cleaning agent.
PL
Opracowano metodę formowania warstw TiO2 na powierzchni cegieł. Dyfrakcyjna analiza rentgenowska (XRD), elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) oraz rentgenowska mikrosonda (EDS) zostały użyte do określenia składu chemicznego i fazowego oraz mikrostruktury naniesionych warstw. Pomimo warunków wysokotemperaturowego wygrzewania, porównywalnego do tych jakie stosowane są podczas wypalania surowych cegieł (powyżej 1000 °C), nałożone warstwy TiO2 w formie rutylu, pozostają na powierzchni cegieł i są w stanie degradować typowe zanieczyszczenia, na drodze fotokatalitycznych procesów, na powierzchni budynków, pełniąc rolę warstw samoczyszczących.
EN
This paper presents the determination of the mass moisture content by the nondestructive resistivity method. Bricks which had been kept in respectively a sulphate, chloride and nitrate water medium with a different ion concentration and in a water medium as a reference were subjected to the tests. It has been shown that salinity has a significant influence on resistivity meter indications and that this influence is similar for different salt concentrations in brick whereby the estimated moisture content value is overrated relative to the actual value. The test results were generalized by deriving correlations between mass moisture content Wm and resistivity meter indication X, intended to be used in building practice.
EN
The paper presents tests of the mass moisture content of salt-affected ceramic bricks, stored in respectively a nitrate medium, a chloride medium, a sulphate medium and a reference water medium, carried out using the nondestructive dielectric method. From the test results correlations between mass moisture content Wm and dielectric meter indication X for ceramic brick damp with water and with water solutions containing salts in different ionic concentrations were derived. It is shown that salinity significantly affects the X indications of the dielectric meter used in the tests, which may contribute to a significant (for building practice) error in the estimation of the moisture content in salt-affected brick masonry.
PL
Cegła ceramiczna oraz pustak ścienny to materiał najczęściej stosowany w budownictwie. W pracy przedstawiono analizę porównawczą własności materiałów ceramicznych wyprodukowanych w dwóch zakładach produkcyjnych różniących się pod względem maszyn, urządzeń a także nowoczesności stosowanych technologii. Pierwszy materiał pochodził z cegielni nowocześnie wyposażonej i z bardzo dużym asortymentem produktów. Drugi został wyprodukowany w małym zakładzie produkcyjnym, gdzie do wypału stosowany jest piec kręgowy Hoffmana, a wiele prac wykonywanych jest ręcznie.
EN
Brick and block wall is the most widely used material in construction. The paper presents a comparative analysis of properties of ceramic materials produced at two production sites differing in terms of machinery, equipment and modernity in the underlying technology. The first material came from a brickyard having modern facilities and a very large range of products. The second was produced in a small factory, where the firing furnace is used cord Hoffman, and much work is done by hand.
16
Content available remote The hygric performance of ceramic brick exposed to borderline dynamic conditions
EN
The actual moisture content of a ceramic brick under changing borderline conditions is experimentally determined. The results of an experiment are compared with the results of numerical simulation. A simplified model for evaluating the actual moisture content of a hysteretic building material is suggested.
PL
Określono eksperymentalnie rzeczywistą zawartość wilgoci w cegle ceramicznej w zmiennych, skrajnych warunkach. Wyniki eksperymentu porównano z rezultatami symulacji numerycznej. Zaproponowano uproszczony model oceny rzeczywistej zawartości wilgoci w histerezowym materiale budowlanym.
PL
Praca ma na celu wyjaśnienie różnych aspektów utraty wytrzymałości na ściskanie dwóch serii próbek ceramicznych poddanych cyklom naprzemiennego zamrażania–odmrażania. Próbki wycięto z niewypalonych półfabrykatów cegły budowlanej formowanych z masy plastycznej w warunkach przemysłowych i wypalono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 850 i 1050°C. Dane doświadczalne uzyskano zgodnie z zasadą randomizacji i przeanalizowano z zastosowaniem metod statystycznych. Wykazano, że najpełniejszy obraz kinetyki procesu degradacji tworzyw ceramicznych w warunkach oddziaływania mrozu można uzyskać na drodze monitoringu spadku wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych kolejnym cyklom zamrażania i odmrażania. Ponadto wyznaczono w sposób doświadczalny współczynnik sorpcji wody w tworzywach ceramicznych w kierunku prostopadłym i równoległym do kierunku formowania. Na tej podstawie wyjaśniono, że główną przyczyną niskiej mrozoodporności cegły ceramicznej formowanej z masy plastycznej w prasie pasmowej jest defektywna, warstwowa tekstura, która ujawnia się w wyrobie nawet po wypaleniu w wysokiej temperaturze.
EN
The aim of this work is to explain various aspects of the compressive strength decrease caused by cyclic freezing–thawing of two series of ceramic specimens. The specimens were prepared using unburned bricks formed out of plastic clay in industrial conditions, and then burned at 850 and 1050°C in laboratory conditions. The experimental data were obtained according to the rules of randomization, and analyzed by using statistical methods. It was shown that the most complete picture of kinetics of the frost destruction process of ceramic material can be obtained by monitoring a decrease of compressive strength of specimens under cyclic freezing and thawing. Furthermore, the water sorption coefficient was experimentally determined for the ceramic specimens parallel and perpendicular to the forming direction. On this basis, it was explained that the main reason of low frost resistance in case of the ceramic bricks formed from plastic clay by using an extruding press is the defective layered texture, which exposes even after burning at high temperature.
18
PL
Celem badań było poddanie ocenie możliwości zastosowania preparatów hydrofobowych na bazie związków krzemoorganicznych do impregnacji ceramicznych materiałów budowlanych tj. cegła i skorodowana dachówka ceramiczna. Analizie poddano proces hydrofobizacji powierzchniowej. W pracy sprawdzono skuteczność pięciu preparatów różniących się stopniem polikondensacji hydrolitycznej, lepkością i stężeniem, gdyż są to czynniki decydujące o efekcie końcowym hydrofobizacji. Wykonano następujące badania laboratoryjne: analiza cech fizycznych badanych materiałów, test absorpcji kropli wody, nasiąkliwość wagową hydrofobizowanych próbek, dyfuzję pary wodnej, mrozoodporność, analizę cech żelu krzemionkowego w obrazie mikroskopii elektronowej. Preparaty hydrofobowe o rozpuszczalnikach organicznych, jak żywice metylosilikonowe w benzynie lakowej powodują największą skuteczność hydrofobizacji. Najsłabszą ochronę przed wchłanianiem wody przez cegłę ceramiczną i dachówkę stanowią preparaty wodorozcieńczalne, chociaż z pozytywnym skutkiem chronią ceramikę przed szkodami mrozowymi. Na podstawie badań można zauważyć, że przed praktycznym wykorzystaniem preparatów do hydrofobizacji ceramiki budowlanej, powinny być wykonane wstępne badania laboratoryjne oraz in situ, gdyż tylko na tej podstawie można prognozować skuteczność hydrofobizacji wykonanej w warunkach rzeczywistych. Dotyczy to w szczególności skorodowanej dachówki, która w procesie produkcyjnym jest często angobowana, aby stwierdzić, czy spodziewany efekt będzie współmierny do poniesionych kosztów.
EN
The research has assessed the possibility of using organosilicon-compound hydrophobic preparations to impregnate ceramic building materials such as bricks and corroded ceramic roof tiles. The process of surface hydrophobisation has been analysed. The effectiveness of five different preparations that differ in the degree of hydrolytic polycondensation, viscosity and concentration has been examined. These factors can influence a hydrophobisation final result. The laboratory tests performed include an analysis of the physical characteristics of materials tested, a water absorption test, weight water absorbability of hydrophobized samples, water vapor diffusion, frost resistance, and an analysis of the characteristics of silica gel in the image of electron microscopy. Organic-solvent hydrophobic preparations such as methylsilicone resins dissolvable in white spirit significantly improve hydrophobisation; water-soluble preparations poorly protect ceramic bricks and roof tiles against water absorption although they effectively protect ceramics against frost. Based on the research it can be noted that preliminary laboratory and in situ tests should be done before any hydrophobic preparations are applied to building ceramics as this could become the basis for predicting the effectiveness of hydrophobisation done under real conditions. This applies particularly to corroded roof tiles which are often engobed when manufactured to determine whether the expected effects will commensurate with the costs incurred.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.