Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centrum danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Liczba centrów danych w Stanach Zjednoczonych, a także na całym świecie stale rośnie w odpowiedzi na wciąż zwiększającą się ilość przechowywanych i przesyłanych strumieniowo informacji cyfrowych. Komputery o ogromnej mocy, znajdujące się w tych centrach danych, generują duże ilości ciepła, co sprawia, że zapewnienie efektywnego chłodzenia staje się kluczowym wymogiem stawianym ich projektantom. Jednym ze stosowanych rozwiązań są chłodnie wyparne, będące integralną częścią wielu systemów chłodzenia centrów danych.
EN
The article analyzes in which climatic zones the use of waste heat from data centers as a source of urban district heating would be the most efficient. The assessment methodology was based on a comparison of heat energy generated by servers with the demand for heating power in different climate zones. The analyzes carried out showed that the most appropriate climate zones for reusing waste heat from data centers are subpolar oceanic climate, cold dessert climate and cold semi-arid climate.
PL
Wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów danych w różnych strefach klimatycznych. W artykule przeanalizowano, w których strefach klimatycznych wykorzystanie energii odpadowej z centrów danych jako źródła ciepła do ogrzewania powierzchni mieszkalnych byłoby najbardziej efektywne. Metodologię oceny oparto na porównaniu energii cieplnej generowanej przez serwery z zapotrzebowaniem na moc grzewczą w różnych strefach klimatycznych. Przeprowadzone analizy wykazały, że najbardziej odpowiednie strefy klimatyczne dla wykorzystywania energii odpadowej z centrów danych to subpolarny klimat oceaniczny, zimny klimat pustynny i zimny klimat półpustynny.
EN
This article describes issues related to information distribution and cluster state synchronization in decentralized environments with inconsistent net-work topology. The main objective of this study was to create a set of rules and functional requirements to build a fault-tolerant framework based on Blockchain for creating applications in decentralized and distributed en-vironments, regardless of the underlying cluster’s hardware.
4
Content available remote Service quality management in microcloud-based Iot infrastructure
EN
The Internet of Things (IoT) is an emergent technology that offers great opportunities to enhance economic indices and productivity of enterprises, to improve the quality of consumers’ lives, and to enable more efficient use of resources. In this paper, the authors propose an approach to Microcloud-based IoT infrastructure management to provide the desired quality of IT services with rational use of IT resources. Efficiency of IoT infrastructure management can be estimated by the quality of services and the management costs. The task of operational service quality management is to maintain a given level of service quality with the use of minimum IT resources in IoT environment. The proposed approach allows the efficient use of resources for IT services’ provision in IoT ecosystem through the implementation of service level coordination, resource planning and service level management processes in an integrated IT infrastructure management system.
PL
Internet przedmiotów (IoT) to wschodząca technologia, która oferuje duże możliwości zwiększenia wskaźników ekonomicznych i wydajności przedsiębiorstw, poprawia jakość życia konsumentów, a także umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. W niniejszym artykule autorzy proponują podejście do zarządzania infrastrukturą IoT na bazie mikro w celu zapewnienia pożądanej jakości usług IT z racjonalnym wykorzystaniem zasobów IT. Efektywność zarządzania infrastrukturą IoT może być określona przez jakość usług oraz koszty zarządzania. Zadaniem zarządzania jakością usług operacyjnego jest utrzymanie określonego poziomu jakości usług z wykorzystaniem minimalnej ilości zasobów IT w środowisku IoT. Proponowane podejście pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów do świadczenia usług IT w ekosystemie IoT poprzez realizację koordynacji poziomem usług, planowania zasobów i procesów zarządzania poziomem usług w zintegrowanym systemie zarządzania infrastrukturą IT.
EN
The paper presents a decision model of data center chilled water cooling system for low and medium heat densities. Decision model is based on optimization procedure, which covers definition of technological and mathematical model of the system, its inequality constraints and optimization criterion. The criterion in this case is minimum annual power consumption and operating cost. System model is described by constant parameters and decision variables and consists of air cooled chiller, external water-side economizer (drycooler), computer room air-handler (CRAH) and constant flow hydraulic system with circulating pump. Influence of the rack architecture (open and closed - with separation between cold and hot aisle), coolant temperatures and temperature difference (mass flow) on system total power consumption and operating cost has been presented. The paper also shows calculation results for a case study with wide range of decision variables. Results cover annual power consumption of the cooling system, partial power usage efficiency ratio (pPUE) and operating cost of the allowable system variants and the optimum system.
PL
Publikacja prezentuje model decyzyjny wyboru wodnego systemu chłodzenia centrum przetwarzania danych dla niskiej i średniej gęstości obciążeń. Model decyzyjny bazuje na procedurze optymalizacyjnej, która obejmuje określenie technologicznego i matematycznego modelu systemu, warunków ograniczających oraz kryterium optymalizacji, którym w tym przypadku jest minimum rocznego zużycia energii elektrycznej oraz koszt eksploatacji systemu. Model systemu chłodzenia opisany przez parametry stałe i zmienne decyzyjne składa się z agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, niezależnego, zewnętrznego wymiennika freecooling (drycooler), szafy klimatyzacji precyzyjnej (CRAH) oraz stałoprzepływowego systemu hydraulicznego z pompą obiegową. Wykazano wpływ architektury szaf serwerowych (architektura otwarta oraz zamknięta - wydzielenie korytarzy zimnych i gorących), temperatur chłodziwa oraz różnicy temperatur chłodziwa (strumienia masy chłodziwa) na całkowite zużycie energii elektrycznej oraz koszty eksploatacyjne systemu. Przedstawiono wyniki obliczeń dla szerokiego zakresu zmiennych decyzyjnych oraz studium przypadku. Wyniki te obejmują roczne zużycie energii elektrycznej, współczynnik efektywności energetycznej pPUE oraz koszt eksploatacyjny OPEX dla wariantów dopuszczalnych oraz systemu optymalnego.
6
Content available remote Data center resources monitoring for resilient telecommunication services
EN
In this article authors present a specific tool for Data Center resources monitoring (both physical and virtual), utilizing model environment of a proprietary Cloud unit. Here-in discussed are multiple aspects of resource monitoring contributing to the overall rules of resiliency measurements in the deployed Data Center environment. Depicted results of the initial test-bed system monitoring reveal properties of a Cloudbased foundation for telecommunication services.
PL
W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie w postaci narzędzia do monitorowania zasobów w obiektach typu Centrum Danych. W obliczu rosnącej popularności środowisk z tego rodzaju w zastosowaniach telekomunikacyjnych istotnym aspektem określania jakości usług jest monitorowanie zasobów sprzętowych. Dotyczy to zarówno warstwy fizycznej środowiska, jak również wirtualnej, która w znaczącym stopniu definiuje wydajność całego systemu. W niniejszym artykule ukazano rezultaty projektowania, wykonania i testowania narzędzia w środowisku Data Center.
7
Content available remote On modeling thermal steady state control of thermal systems
EN
A new modeling approach for steady-state fluid flow analysis of networked thermal systems with temperature control devices is proposed in this paper. The problem of temperature control is crucial for the design and analysis of such thermal systems as air conditioning systems of data centers, for their control as well as providing the best data center performance and reliability. It is shown that the approach consists in formulating and solving nonlinear programming problem with positive simple constraints. Mathematical and physical aspects of the approach studied and its appropriateness are demonstrated using example thermal systems.
PL
Proponuje się nowe podejscie do analizy statycznej przepływów cieczy w sieciach systemów cieplnych z regulatorami temperatur. Jest to zagadanie krytyczne dla analizy i projektowania systemów klimatyzacji centrum danych oraz regulowania tymi systemami w celu uzyskania jak nawiększej ich efektywności oraz niezawodności. Zademonstrowano że to podejście polega na formułowaniu i rozwiązaniu zadania programowania nieliniowego przy dodatnich wartościach ograniczen prostych. Kwestie matematyczne i fizyczne badanego podejścia oraz jego adekwatność są poparte przykładami systemów cieplnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.