Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement additive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ gezy wapiennej na proces hydratacji alitu
PL
Praca omawia wyniki badań wpływu gezy wapiennej na reakcję alitu z wodą. Dodatek gezy zmieniał się w zakresie od 5% do 20% masy alitu, a uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że dodatek gezy powoduje przyspieszenie hydratacji alitu. Wzrost stopnia hydratacji alitu jest proporcjonalny do zawartości gezy. Za pomocą analizy termicznej i badań rentgenograficznych potwierdzono zachodzenie w badanych układach reakcji pucolanowej, w której zawarta w gezie aktywna krzemionka reaguje z wodorotlenkiem wapnia, powstałym z hydrolizy alitu. Ciepło hydratacji próbek zawierających dodatki gezy jest większe od próbki referencyjnej nawet o 39%, co również dowodzi większego stopnia przereagowania alitu. Uzyskane wyniki świadczą o dużej aktywności gezy i wskazują na jej przydatność jako dodatku mineralnego do cementu.
EN
In the paper the effect of calcareous gaize addition on the reaction of alite with water. The addition of calcareous gaize was changed in the range 5% to 20% by mass of alite and this mixture accelerated the reaction of alite with water. The increase of the degree of alite hydrolysis was proportional to the gaize content. Application of XRD and DTA the pozzolanic reaction in this system was confirmed in which calcium hydroxide is reacting with active silica introduced with the gaize addition. The heat of hydration is also higher even of about 39% which is confirming also the quicker alite reaction. The experimental results the high gaize chemical activity are showing and fully confirm the usefulness of this rock as mineral addition in cement technology.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań właściwości cementów, w których gips w całości lub w części zastąpiono odpadem zawierającym siarczan(IV) wapnia, z odsiarczania spalin metodą półsuchą. Cementy zawierające dodatek odpadowego uwodnionego siarczanu(IV) wapnia mają dłuższy okres indukcji i wolniejszy przyrost wytrzymałości w pierwszej dobie twardnienia. Częściowe zastąpienie gipsu odpadowym uwodnionym siarczanem(IV) wapnia wpływa korzystnie na wodożądność cementów oraz ich wytrzymałość po 2 i 28 dniach. Wyjątkowo korzystną wytrzymałość na ściskanie, nawet o 20% większą po 28 dniach twardnienia osiągają cementy z dużą zawartością granulowanego żużla wielkopiecowego, a mianowicie cementy CEM III/A. W odpadzie występują związki zawierające chlor co powoduje, że jego dodatek do cementów musi być ograniczona do około 1% w związku z wymaganiami normy EN 197-1. Większy dodatek odpadu jest możliwy jedynie w przypadku cementów hutniczych.
EN
Paper presents the results of investigations of the properties of cements in which gypsum was partially or fully replaced with calcium sulphate (IV), obtained as the by product of flue gas desulphurization with semi-wet method. Cements containing the addition of hydrated calcium sulphate(IV). As waste from gas desulphurization, have longer induction period and slower strength development, in the first day of hydration. Partial replacement of gypsum with this hydrated calcium sulphate(IV) positively influence on water demand and strength. Exceptionally good compressive strength, even 20% higher after 28 days of hardening, was recorded in the case of cements with high ground granulated blast furnace slag addition, as CEM III/A. The calcium sulphate (IV), waste from flue gas desulphurization has elevated content of chlorides, which amount in cement is limited to 1%, according to EN 197-1 standard. Thus dosage of this waste higher than 1% is possible only in the case of blast furnace cements.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń ze zmielonym perlitem, odpadem z produkcji perlitu ekspandowanego. W doświadczeniach zastosowano cztery cementy; przemysłowy cement CEM I 42,5R oraz ten cement z dodatkiem 5%, 20% oraz 35% zmielonego odpadowego perlitu ekspandowanego. Dodatek perlitu zwiększył wodożądność cementu, jednak wpływ ten zaznaczył się wyraźniej dopiero przy dodatku 35%. Cement z dodatkiem perlitu miał dłuższy czas wiązania, jednak spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. Wytrzymałość na ściskanie była po 2 dniach mniejsza, jednak po 28 dniach większa, szczególnie z dodatkiem 20% zmielonego perlitu. Cement CEM I 42,5R z dodatkiem 5% i 20% zmielonego perlitu spełniał wymagania normowe dla klasy 42,5R. Wynik ten jest bardzo korzystny, w przypadku większego dodatku.
EN
In the paper the results of the experiments with ground perlite. by-product of expanded perlite production, as mineral addition to cement, are presented. Four cements were produced for experiments: industrial cement CEM I 42.5R and this cement with replacement of 5%, 20% and 35% by ground perlite by-product. The addition of perlite increased cement water demand, however this increase was significant only for the highest addition. The cement with perlite addition has longer setting time, but fulfilling the EN-197-1 requirements. The compressive strength after 2 days was lower, however, after 28 days was higher, especially with 20% addition of perlite. Cement CEM 142.5R with 5% and 20% addition of ground expanded perlite by-product complied the standard requirement for class 42.5R. The resull is very favourable, particularly in the case of 20% addition.
PL
Korzyści związane z dodatkiem wapienia lub naturalnej pucolany do cementu portlandzkiego, zastępujące część tego cementu, są dobrze znane. Jednak oba te dodatki mineralne zmieniają w sposób niekorzystny pewne właściwości cementu. Dodatek wapienia powoduje zwiększenie wczesnej wytrzymałości i zmniejszenie wytrzymałości po twardnieniu zaprawy przez 28 dni. Natomiast pucolana odwrotnie zmniejsza wytrzymałość wczesną a zwiększa po dłuższym okresie dojrzewania zaprawy. W pracy przygotowano i zbadano właściwości zapraw z dwuskładnikowych cementów, w których pucolana zastępowała część cementu oraz z trójskładnikowych, w której część dodatku pucolany zastępowano proszkiem marmurowym. Wyniki pomiarów wytrzymałości wykazały, że zaprawa z cementu zawierającego 10% pucolany i 10% proszku marmurowego ma największą wytrzymałość tak wczesną jak i po 28 dniach oraz 90 dniach twardnienia. Wytrzymałość na ściskanie wynosiła około 63 MPa, a na zginanie około 9 MPa, po 90 dniach twardnienia. Stosowanie cementów trójskładnikowych pozwala więc na usunięcie niekorzystnych właściwości cementów dwuskładnikowych, tylko z dodatkiem wapienia lub pucolany, i przynosi równocześnie korzyści ekonomiczne oraz w zakresie ochrony środowiska, zmniejszając zużycie klinkieru.
EN
The benefits of limestone filler and natural pozzolana as partial replacement of Portland cement are well established. However, both supplementary materials have certain shortfalls. Limestone addition causes only an increase of early strength and decrease the strength of mortars after longer curing. This effect is contrary to pozzolana which reduce the early strength and is improving later ones. In the paper the mortars from binary and ternary cements were produced in which Portland cement was replaced by natural pozzolana and marble powder. Results of strength measurements have shown that mortar from cement with the addition of 10% of pozzolana and 10% of marble powder addition has the highest early strength as well as after 28 and 90 days of hardening. The compressive strength was about 63 MPa and flexural strength was about 9 MPa after 90 days. The use of ternary cements is permitting to overcome the disadvantage of binary cements, only with limestone or pozzolana addition, and simultaneously provides the economic and environmental advantages, by reducing Portland clinker production.
5
Content available remote Szybkotwardniejące cementy z dodatkiem spieków anhydrytowo–wapniowych
PL
Przedstawiono badania wpływu dodatku glinianu i spieku anhydrytowo-wapiennego na wczesną wytrzymałość zaprawy z cementu przemysłowego CEM I 42,5 R. Stwierdzono, że najlepszą wytrzymałość po 1 dniu twardnienia ma zaprawa, w której dodano do cementu około 4,2% C12A7 i 4,9% spieku anhydrytowo-wapiennego. Wytrzymałość ta była większa od zaprawy z samego cementu o ponad 60% i nie uległa zmniejszeniu po dłuższym czasie i była większa od pierwszej nawet po 180 dniach. Dodatek, obok glinianu wapnia, drugiego spieku o mniejszej zawartości anhydrytu, dał nieco mniejszy przyrost wytrzymałości, lecz o analogicznym przebiegu, przy czym wytrzymałość była większa po 180 dniach. Zwiększenie wytrzymałości było spowodowane szybkim powstawaniem znacznych ilości ettringitu.
EN
The influence of calcium aluminate and anhydrite-lime addition to industrial Portland cement CEM I 42.5 R was investigated. It was found that the best compressive strength has the mortar from cement with 4.2% of C12A7 and 4.9% of anhydrite-lime sinter. The increase of compressive strength was over 60% and, after 180 days of hardening, was further higher than the mortar from cement without additions. The addition of second sinter, with lower content of anhydrite and C12A7, assured lower strength, however, it was higher after 180 days. The increase of compressive strength was linked with quick formation of high quantity of ettringite.
PL
Zbadano i porównano właściwości zapraw z dwóch cementów: CEM I 32,5 R i CEM II/B-V, z 33% dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego. Odkształcenia objętościowe (OW) podczas pierwszego cyklu zamrażania zależą od stosunku w/c tych zapraw. W przypadku w/c = 0,30 były one mniejsze od 6%, a wzrastały do 39% w przypadku próbek o w/c = 0,45, dla cementu CEM II/B-V. Powodowało to równocześnie zjawisko wzrostu wody zamarzającej w stosunku do niezamarzającej podczas trzech początkowych cykli (bez dostępu wody z zewnątrz), co jest związane ze zmianami mikrostruktury matryc cementowych. Żel cementowy ulega zagęszczeniu i powstają nowe wolne objętości. Porównanie cementu CEM I z cementem CEM II/B-V dostarczyło kilku ważnych informacji: z reguły stwierdzono większe wartości wskaźnika OW oraz niekorzystne zmiany mikrostruktury matrycy, spowodowane cyklicznym zamrażaniem i rozmrażaniem. Można stwierdzić, że odporność cementu CEM II/B-V na działanie mrozu jest gorsza niż cementu CEM I.
EN
The properties of the mortars of two Portland cements: CEM I 32.5 R and CEM II/B-V 32.5 R, with 33% of siliceous fly ash were experimentally determined and compared. The mortars volume deformability (VSE) during the first freezing cycle depends of the w/c ratio of these mortars. In the case of w/c = 0.30 it was lower than 6% and was increased to 39% for the samples with w/c = 0.45, in the case of mortar from CEM II/B-V. It caused simultaneously the phenomenon of the increase of freezable water content in relation to the non-freezable during three freeze cycles (without external water access), which is linked with cement matrices microstructure modification. Cement gel is compacted and some new free spaces are formed. The comparison of the ordinary Portland cement (CEM I) with cement containing 33% of siliceous fly ash (CEM II/B-V) provided some significant information: - as a rule, except for w/c = 0.30, higher values of the VSE index were found in the mortars containing fly ash, and also a generally higher susceptibility to unfavourable microstructure transformations, owing to cyclic freezing and thawing were observed. It can be stated that CEM II/B-V resistance to freezing and thawing cycles were less favourable as compared to the mortars of CEM I.
EN
Sodium lead slag, generated during secondary lead production, is characterized as hazardous waste. The aim of the study was to investigate leaching mechanism and behaviour of lead and arsenic from sodium lead slag previously stabilized/solidified in concrete using additives: MgO, CaO, Ba(OH)2 and gypsum. The influence of selected additives on pollutant release was also investigated. The results of the NEN 7375 leaching test indicate dissolution of lead and arsenic from the outer layer of specimens, followed by depletion of possible mobile forms. Analysis of leachates from samples with various compositions showed that proper selection of additives may reduce leaching of Pb and As below the specified limits.
PL
Na podstawie wieloletnich badań prowadzonych w zakresie kontroli jakości popiołów lotnych u różnych producentów, jak i badań własnych stwierdzono, że właściwości cementu porównawczego (portlandzkiego CEM I) mają istotny wpływ na wielkość wskaźnika aktywności popiołu lotnego. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny wpływu rodzaju składnika drugorzędnego cementu na kształtowanie się wskaźnika aktywności popiołu lotnego. Składnik ten jest dodawany do cementu portlandzkiego CEM I w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu. Badano cement portlandzki CEM I przygotowany z jednego, wytypowanego klinkieru portlandzkiego i różnych dodatków mineralnych (badania w skali laboratoryjnej) oraz cementy portlandzkie CEM I przemysłowe z dodatkiem kamienia wapiennego (najczęściej stosowany składnik drugorzędny w krajowym przemyśle cementowym). Stwierdzono, że skład cementu, w tym rodzaj składnika drugorzędnego, ma wpływ na wielkość wskaźnika aktywności popiołu lotnego.
EN
Basing on years of research over the control of the quality of fly ash from various producers, as well as conducted own research, it has been stated, that the properties of test cement (Portland CEM I) significantly influence the value of activity index of fly ash. In the hereby paper the attempts have been made to assess the impact of secondary component type on the formation of fly ash activity index value. The component is added to Portland cement CEM I composition in an amount not exceeding 5% of cement weight. The tests made on Portland cement CEM I prepared from one, selected Portland clinker and different mineral additives (laboratory test scale) and on industrial Portland cements CEM I with the addition of limestone (the most common secondary component in domestic cement industry). It has certified, that the composition of cement, including secondary component, influences the value of fly ash activity index.
PL
Od roku 2009 w ramach projektu strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego" prowadzony jest program badawczy dotyczący możliwości wykorzystania krajowych zasobów popiołów lotnych wapiennych w polskim przemyśle cementowym i betonowym. W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań realizowanych w projekcie, które dotyczą badań korozji alkalicznej ASR betonu z cementów z dodatkiem mineralnym popiołu lotnego wapiennego. Przedstawiono wyniki badań cementów z różnym udziałem popiołu lotnego wapiennego w cementach według normy cementowej PN-EN 197-1. Niniejszy artykuł obejmuje omówienie metod badania reakcji ASR oraz wstępne wyniki pomiarów ekspansji alkalicznej w betonie z cementów z popiołem lotnym wapiennym.
EN
Since 2009 research program for implementation of domestic calcareous fly ash in polish cement industry is carried on under Structural Project. In the paper initial results of one of main Project subjects - alkali corrosion ASR examination of concrete made of cements with calcareous fly ash have been presented. Results of cements with various calcareous fly ash content in cements according to PN-EN 197-1. Standard have been shown. In the article presentation of ASR examination methods and first alkali expansion measurements of mortars made of cements with calcareous fly ash are given.
10
Content available remote Wpływ wypełniaczy wapiennych na ciepło twardnienia cementu
EN
This paper presents the results of influence of limestone flour fillers size reduction degree in cement on cement hydration heat with or without a new generation superplasticizer based on acrylic polymers EP. It has been proven that limestone fillers present in cement accelerate hydration reaction of calcium silicates. Acceleration of hydration process of silicates depends on a filler’s size reduction degree, and the more fine fractions there are in the filler the bigger is the acceleration. The presence of the (EP) superplasticizer in cement grouts with a limestone filler retards a silica effect on a speed curve of heat emission and in this way it retards a hydration process of calcium silicates. The more developed surface of the filler used the bigger is the regardless, what as a consequence can cause a lower reactivity of tricalcium silicate in these grouts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.