Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  case study
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Realizacja przedsięwzięć budowlanych jest istotnym procesem ze względu na czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, jakim musi sprostać. Ważne jest, aby proces ten realizowany był zgodnie z zasadami idei zrównoważonego rozwoju. Wskazane jest, aby budownictwo zrównoważone realizowało zamierzenia, które poddaje się analizie strategicznej. Metoda TOWS-SWOT jest narzędziem, które dzięki swojej wszechstronności i kompleksowości może służyć identyfikacji wpływu otoczenia na przedsięwzięcia budowlane oraz przedsięwzięć na otoczenie.
EN
The implementation of construction projects is an important process due to the social, economic and environmental factors it must face. It is important that this process will be carried out in accordance with the principles of the idea of sustainable development. It is advisable for sustainable construction to implement its objectives, which are subject to strategic analysis. The TOWS-SWOT method is a tool that, due to its versatility and comprehensiveness, can be used to identify the impact of the environment on construction projects and projects on the environment.
2
Content available Adaptacja posadzki przemysłowej
PL
Przeznaczenie pomieszczeń eksploatowanych przez lata ulega zmianie. Wymaga to często wykonania odpowiedniej adaptacji również posadzki przemysłowej. Może się jednak okazać, że podczas prac wykonawczych pojawią się błędy, którym trzeba szybko zaradzić. Opisany przypadek dotyczy modyfikacji metody adaptacji posadzki przemysłowej, w celu uzyskania jak najlepszego efektu, przy zapewnieniu właściwej skuteczności i trwałości zaproponowanego rozwiązania.
EN
The purpose of rooms which have been used for years is subject to change. This often requires the appropriate adaptation of the industrial floor as well. It may turn out, however, that during the execution works there will be errors that need to be quickly corrected. The described case concerns modification of the method of adaptation of industrial flooring in order to obtain the best possible effect, while ensuring proper effectiveness and durability of the proposed solution.
PL
Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie pandemii COVID-19 pod kątem jego przygotowania i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwalających na dalszą, sprawną aktywność. W pierwszej części artykułu autorzy wykorzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowego. Na tej podstawie dokonano krótkiego wyjaśnienia zjawiska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej. W kolejnej części – wykorzystano metodę studium przypadku. Posłużono się także metodą syntezy oraz wnioskowania logicznego. Autorzy zaprezentowali wyniki samooceny przeprowadzonej w WOMP pod kątem realizacji strategii odporności. Dodatkowo opisano wybrane przykłady działań wspierających odporność w obszarze szkoleń oraz usług orzecznictwa.
EN
The aim of this study is to describe the case of the WOMP (the Voivodeship Occupational Medicine Center) functioning during the COVID-19 pandemic in terms of its preparation and response to the related threats, allowing for further, efficient activity. In the first part of the article, the authors used the method of analysis and criticism of the scientific literature. On this basis, a short explanation of the resilience phenomenon in relation to health care facilities was made. In the next part – the case study method was used. The method of synthesis and of logical concluding were also used. The authors presented the results of the self-assessment carried out at WOMP in terms of the implementation of the resistance strategy. In addition, selected examples of resilience measures in the area of training and adjudication services were described.
EN
Mercury emissions have become one of the problems in the energy sector in recent years. The currently used mercury removal techniques include: primary, secondary and preliminary methods. However, due to the large variation in the mercury content in hard and brown coal and the different characteristics of power plants, these methods are often not effective enough to meet the new requirements set by BREF/BAT which requires a search for new, high-efficiency solutions. The proposal for a new technology has been developed in the project “Hybrid Adsorption Systems to Reduce Mercury Emissions Using Highly Effective Polymer Components” (HYBREM). The project was implemented by the consortium of SBB Energy SA and ZEPAK Pątnów II Power Plant. An innovative, high-efficiency hybrid technology for purifying exhaust gases from mercury was developed. GORE polymer modules were used as a technology base where, in combination with the injection of solid sorbents, a hybrid technology was developed. To assess the economic efficiency of the similar case as in the HYBREM project model based on OPEX and CAPEX, each method was selected separately. The article focused on the substitution of solid sorbents used in the HYBREM project by zeolite based materials. Modified zeolite X, applied in the project, was derived from fly ash. Preliminary analysis shows that the system of proposed technologies is very cost-competitive compared only to GORE technology. The basic factors are the possibility of recovering zeolites from ash, combined with low investment outlays.
PL
Emisja rtęci w ostatnich latach stała się jednym z problemów sektora energetycznego. Obecnie stosowane techniki usuwania rtęci to: metody pierwotne, wtórne i wstępne. Nie są one wystarczająco skuteczne, aby spełnić nowe wymagania określone przez BREF/BAT, dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, wysokowydajnych rozwiązań. Propozycja nowej technologii została opracowana w ramach projektu „Hybrydowe systemy adsorpcyjne w celu zmniejszenia emisji rtęci za pomocą wysoce skutecznych składników polimerowych” (HYBREM). Projekt został zrealizowany przez konsorcjum SBB Energy SA i Elektrownię Pątnów II. W jego ramach zbudowano innowacyjną, wysokowydajną technologię do oczyszczania gazów spalinowych z rtęci. Zastosowano technologię GORE, która łączy istniejące rozwiązania wykorzystujące wydajne moduły polimerowe oraz system wtrysku stałego sorbentu. Innym rozwiązaniem jest technologia konfiguracji wtrysku sorbentu bez użycia modułów GORE. Aby ocenić efektywność ekonomiczną dla przypadku podobnego jak w projekcie HYBREM, wybrano model oparty na OPEX i CAPEX. Artykuł koncentruje się na zastąpieniu stałych sorbentów stosowanych w projekcie HYBREM materiałami na bazie zeolitów. Zastosowany w projekcie zmodyfikowany zeolit X pochodził z popiołu lotnego. Wstępna analiza pokazuje, że system proponowanych technologii jest bardzo konkurencyjny pod względem kosztów w porównaniu z technologią GORE. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest możliwość odzyskiwania zeolitów z popiołu w połączeniu z niskimi nakładami inwestycyjnymi.
EN
For more than ten years a dynamic and intensive development has been observed in spatial information technology combining elements of geoinformatics with data from various sources in order to create elaborate, often interdisciplinary and multifunctional compilations. The progressing implementation of IT solutions with reference to resources and related trends to make public information that is useful to a wide group of recipients are reflected in multimedia information materials of many public institutions and private businesses. An example of using electronic technologies in the presentation of spatial data of national parks is widely available geoportals, interactive maps and other cartographic or paracartographic visualizations offering various tools allowing the utilisation of spatial information resources. This publication aims at a multi-level analysis of the availability of network services, as defined in Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community, to all the existing geoportals of Polish national parks and a review of additional functions offered by the map services of all 23 Polish national parks that may be useful to users. As a result of research, tables and descriptions comparing the functions of the analysed geoportals were compiled and additional practical tools observed in other services were described. In addition, based on the comparisons, a concept of geoportal optimization was developed taking into account all categories of spatial information services and optional functions.
PL
Praca stanowi studium przypadku posadowienia obiektu użyteczności publicznej (zespołu szkół) w bezpośrednim kontakcie z wysoką skarpą, zbudowaną z opok kredowych i ich zwietrzelin w udokumentowanym stanie równowagi chwiejnej, niezgodnie z wymaganiami PN-EN-1997-1. Opinię geotechniczną na potrzeby odbudowy budynku zespołu szkół wykonano w październiku 2012 r. Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonano w czerwcu 2013 r. Aneks do dokumentacji prac geologicznych wykonano w marcu 2014 r. Projekt budowlany wykonano w lipcu 2013 r. Projekt budowlano-wykonawczy wykonano w grudniu 2013 r. Pozwolenie na budowę uzyskano w październiku 2013 r. Pozwolenie na projekt zamienny uzyskano w lutym 2017 r.
EN
The article is a case study of the foundation of a public facility (school complex) in direct contact with a high escarpment made of chalky rocks and their waste mantles, in a documented state of unstable equilibrium, contrary to the requirements of PN-EN-1997-1. Geotechnical opinion for the needs of reconstruction of the school complex building was completed in October 2012. The geological engineering documentation was prepared in June 2013. Annex to the documentation of geological works was created in March 2014. The construction design was completed in July 2013. The construction and executive design was prepared in December 2013. The building permit was obtained in October 2013. The permit for the replacement project was obtained in February 2017.
EN
In an ever changing business environment it is necessary for management accounting scholars, researchers and practitioners to be able to comprehend and facilitate change. The ability to constantly change research approaches to be appropriate to the research project is important for success. Research indicates that grounded theory and case study are two approaches that can be used in management accounting research. However, rarely used in management accounting research, it has the potential to contribute at all levels of management accounting research. The paper provides an individual account of using this approach. The purpose of this study was to provide guidelines for using a hybrid of grounded theory and case study methodologies in management accounting research.
PL
W ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym konieczne jest, aby naukowcy z dziedziny rachunkowości zarządczej, badacze i praktycy byli w stanie zrozumieć i ułatwić zmianę. Zdolność do ciągłej zmiany podejść badawczych w celu dostosowania ich do projektu badawczego jest bardzo ważna dla sukcesu. Badania wskazują, że ugruntowana teoria i studium przypadku to dwa podejścia, które można zastosować w badaniach rachunkowości zarządczej. Jednak rzadko stosowane w rachunkowości zarządczej badanie ma potencjał, aby przyczynić się do badań na wszystkich poziomach rachunkowości zarządczej. Artykuł przedstawia indywidualne podejście do stosowania tego podejścia. Celem tego badania było przedstawienie wytycznych dotyczących stosowania mieszanki ugruntowanej teorii i metodologii studium przypadku w badaniach rachunkowości zarządczej.
EN
Innovation is the key to the growth of each business in a fast-changing world. Innovations affect financial activities because the successful innovation opens the new markets, gives the opportunity to reduce costs or introduce new products and services with a higher profit margin. Each organization, institution, enterprise or individual can be innovative. Innovations may not be implemented only in large enterprises, but also in medium or small. The aim of this paper is to innovate and optimize the polishing process in production plant with variant production. In this paper case study is used as research method which includes measurements and observation. The paper is focused on five variants of one product. We obtained the required data by measuring in a manufacturing plant in southern India in Madurai. At the end the results are summarized, and the optimization of the polishing process is proposed.
PL
Przedstawiono przykład nieuzasadnionych odstępstw wykonawczych w realizacji konstrukcji budowlanych w stosunku do opracowań projektowych. Stwierdzono, że w praktyce budowlanej każde odstępstwo od założeń projektowych, a w szczególności zmiana parametrów geometrycznych konstrukcji komina, może doprowadzić do realnego zagrożenia katastrofą budowlaną.
EN
An example of unjustified executive deviations in building constructions in relation to design studies is presented. It was found that in construction practice any deviation from the design assumptions, and in particular a change in the geometrical parameters of the chimney construction, could lead to a real risk of a construction disaster.
EN
Background: An increasing number of commercial firms are participating in Open Source Software (OSS) projects to reduce their development cost and increase technical innovativeness. When collaborating with other firms whose sought values are conflicts of interests, firms may behave uncooperatively leading to harmful impacts on the common goal. Aim: This study explores how software firms both collaborate and compete in OSS projects. Method: We adopted a mixed research method on three OSS projects. Result: We found that commercial firms participating in community-initiated OSS projects collaborate in various ways across the organizational boundaries. While most of firms contribute little, a small number of firms that are very active and account for large proportions of contributions. We proposed a conceptual model to explain for coopetition among software firms in OSS projects. The model shows two aspects of coopetition can be managed at the same time based on firm gatekeepers. Conclusion: Firms need to operationalize their coopetition strategies to maximize value gained from participating in OSS projects.
EN
In recent years automatic classification employing machine learning seems to be in high demand for tele-informatic-based solutions. An example of such solutions are intelligent transportation systems (ITS), in which various factors are taken into account. The subject of the study presented is the impact of data pre-processing and normalization on the accuracy and training effectiveness of artificial neural networks in the case of pavement condition classification. First, audio parametrization process is shortly described and then the most commonly used methods of data normalization are recalled. Examples of analyses are shown, along with conclusions on application of neural networks to pavement moisture condition classification. A neural network based on the Java Neuroph library was designed. Training time and the network evaluation efficiency of the data without and with normalization performed were shown and analyzed. As it turns out, the Z-score normalization is the most accurate, and also the fastest one for the dataset gathered.
PL
Automatyczna klasyfikacja wykorzystująca algorytmy uczenia maszynowego wymaga zastosowania rozwiązań teleinformatycznych. Przykładem takich rozwiązań są inteligentne systemy transportowe (ITS), w których brane są pod uwagę różne czynniki. Przedmiotem niniejszych badań jest wpływ wstępnego przetwarzania danych i normalizacji na dokładność i skuteczność treningu sztucznych sieci neuronowych w przypadku klasyfikacji stanu nawierzchni. W pierwszej kolejności krótko opisano proces parametryzacji sygnałów fonicznych, a następnie przywołano najczęściej używane metody normalizacji danych. Przedstawiono przykłady analiz wraz z wnioskami dotyczącymi zastosowania sieci neuronowych do klasyfikacji stanu nawierzchni. Zaprojektowano sieć neuronową w oparciu o bibliotekę Neuroph w języku Java. Zbadano czas treningu oraz skuteczność sieci dla danych bez obróbki, oraz stosując opisane metody normalizacji danych.
EN
Application of methods and tools of industrial engineering is from our experience often disconnected from the strategy and core activity of the company and this influences the possibility to get synergic effect for entrepreneurship and for all stakeholders including environment and future. For capturing the synergies, it is imperative to implement system approach on the all levels of management and to create innovative environment. Objective of papers is twofold. Firstly, it gives a comprehensive overview of the most used methods and tools in industrial engineering to improve quality and effectiveness in context the sustainable development. Secondly, it gives a deep insight in application of before introduced methods in companies in Slovakia featuring discussions on cross-disciplinary cutting policy issues from the management perspective, such as economical, environmental and societal impact on the stakeholders and environment.
EN
According to the information presented by the Ministry of Health, public hospital liabilities at the end of 2017 amounted to over 11 billions zł. Despite reforms implemented in the health care sector (including: laws enhancing restructuring and adaptation activities, support programs for hospitals and local government units from the support of state budget, changes in the method of financing health services and the implementation of the law favoring commercialization etc.) in relation to the debt of 2003 (first period of data collection) liabilities of public hospitals increased by 63.3%. Therefore, it is important to carefully analyze the mechanisms that increase the liabilities of hospitals, and thus observe the activities undertaken in hospitals as a result of systemic changes.
PL
Według danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązania szpitali publicznych na koniec roku 2017 wyniosły ponad 11 mld zł. Mimo licznych reform w sektorze ochrony zdrowia (m.in.: ustawa o działalności leczniczej, programy wsparcia szpitali i jednostek samorządowych z budżetu państwa itp.) zobowiązania szpitali publicznych wzrosły o 63,3% w stosunku do zadłużenia z roku 2003 (pierwszy okres gromadzenia danych). Istotne zatem jest poddanie analizie mechanizmów powodujących wzrost zobowiązań wśród szpitali, a tym samym obserwacja podejmowanych przez nie działań w odpowiedzi na zmiany systemowe. W nin. artykule do tego celu posłużono się studium przypadku.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja zakresów współpracy międzysektorowej na przykładzie świadczenia usługi e-zdrowia o nazwie bransoletka życia. Przesłanką podjęcia tematu jest nierozpoznane w pełni współdziałanie w nowych rozwiązaniach z e-zdrowia, charakteryzujących się złożonością organizacyjno-technologiczną. Wykorzystując model potrójnej helisy, przeprowadziliśmy analizę relacji współpracy między zidentyfikowanymi podmiotami z uwzględnieniem wymiarów bliskości organizacyjnej. W wyniku przeprowadzonego badania, oprócz samej identyfikacji ram współpracy, wskazaliśmy na bariery kooperacji oraz sformułowaliśmy rekomendację ich przezwyciężania wraz z kierunkami przyszłych badań.
EN
The objective of the paper is the identification of common areas of intersectoral cooperation on the example of elderly medical alert devices. The justification of tackling the research problem is not fully recognized cooperation in new e-health solutions which are characterized by organizational and technological complexity. We used triple helix model and we analyze cooperation relations between identified institutions applying criteria of organizational proximity. The results of research, among identified cooperation framework, cover cooperation barriers. We formulated recommendations to overcoming them and defined future direction of research.
15
EN
Current inventory management concepts in both business practices and literature can be divided into two major themes. The first one optimizes transportation and warehousing activities within a single company, while the second one focuses also on collaboration with external partners, such as suppliers, clients, transportation companies and others. In the article, pursuant to literature review, a case study analysis of a company implementing a single entity inventory management model was undertaken. The aim of the article was to analyze benefits and weaknesses of single entity inventory management model together with its implementation. The results of such research, could be potentially valuable and applicable in business practices. The case study analysis showed considerable and quantifiable improvements resulting from aforementioned system implementation. More detailed analysis, revealed however, several weaknesses of a model. These weaknesses pave the way for the company to the further improvements and indicate a direction for potential future research.
EN
Companies that operate in the international automotive industry face various cost-related demands, including demands for lower logistics costs. For the purpose of assessing the situation in the field of logistics, a survey was carried out on a sample of Slovenian manufacturing companies that are part of the international supplier chain. The goal of the study is to determine whether the various demands of customers for lower logistics costs have an impact on the business processes of Slovenian companies. The results of the statistical analysis highlight the importance of cooperation between departments within companies when customers demand lower logistics costs and emphasize the importance of introducing innovations in the optimization of these costs. The case study also represents a current reference for other sectors of the economy on the topic of logistics process management and on strengthening relations in international supply chains.
EN
The article identifies the optimal location of the warehouse distribution centre for Slovenian companies in the international environment. The process of location selection takes into account a series of interconnected factors, including flows of goods between countries; the level of development of the transport system and transport infrastructure; the number of transport companies; labour costs and labour productivity; and the tax benefits existing in each country. Scientific literature mentions various methods for choosing a warehouse location, which differ in complexity and in the use of different qualitative and quantitative factors. However, the methods discussed have a disadvantage in that they use the current input variables when defining the optimal location. Choosing the optimal warehouse location is an important long-term logistics process, which should consider the fact that the environment in which companies operate is constantly changing. Using the proposed approach, future trends in the international environment are presented, which enables a better choice of warehouse location in the long run. Through this approach, companies can save on logistic costs, while also providing better quality logistics services. The analysis represents a starting point for deciding the location of a warehouse, but does not constitute a complete set of guidelines for companies to follow, as the choice of a particular location is dependent upon the complexity of the international environment in which a company operates.
PL
W szpitalach psychiatrycznych końca XIX i początku XX wieku w Europie ogrody i kompozycje parkowe pełniły ważną rolę terapeutyczną, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie zieleni ozdobnej, jak i użytkowej, która pozwalała na terapię pracą. Kompleksy szpitalne podlegały rozmaitym przemianom wynikającym między innymi z rozwoju psychiatrii oraz bieżących potrzeb. Dobudowywano nowe obiekty służące potrzebom chorych w obrębie ograniczonego obszaru szpitala kosztem zieleni. W wyniku studiów historycznych zaczęto doceniać ich znaczenie w historii medycyny i wartość zabytkową, co wynika również z mniej stygmatyzującego postrzegania chorób psychicznych. Wiele z tych placówek pełni nadal funkcje lecznicze, a te które zlikwidowano, są adaptowane do nowych funkcji i wciąż stanowią atrakcyjne zespoły architektoniczno-krajobrazowe. Artykuł prezentuje studia przypadków dawnych szpitali dla nerwowo chorych, w których w projektach rewaloryzacji szczególną rolę odgrywa reinterpretacja i rozwinięcie pierwotnej kompozycji ogrodowej. Przykład Arboretum w Heppenheim an der Bergstraße odnosi się do adaptacji szpitala zbudowanego w systemie korytarzowym w II poł. XIX wieku, zaś Parco di San Giovanni w Trieście to dawny szpital pawilonowy z początku XX wieku.
EN
In mental hospitals at the end of the 19th and the beginning of the 20th century in Europe, gardens and parks served an important therapeutic role, with regard to shaping both decorative and utility greenery which allowed for occupational therapy. Hospital complexes underwent various transformations resulting from e.g. the development of psychiatry and current needs. New objects to serve the patients’ needs were added within the limited space of the hospital at the expense of greenery. As a result of historical studies their significance for the history of medicine and historic value began to be appreciated, which is also a consequence the less stigmatizing perception of mental disorders. Many of those institutions still fulfil their therapeutic functions, and those that were closed down have been adapted to new functions and still constitute attractive architectoniclandscape complexes. The article presents case studies of former lunatic asylums, in the restoration projects of which a particular role is played by reinterpretation and development of the original garden composition. The example of the Arboretum in Heppenheim an der Bergstraße describes an adaptation of a hospital built in the corridor system in the 2nd half of the 19th century, while Parco di San Giovanni in Trieste is a former pavilion hospital from the beginning of the 20th century.
PL
Budowle systemów łączności policji, straży pożarnej oraz systemu ratownictwa medycznego z czasem wymagają przebudowy z uwagi na zmiany systemów łączności. W referacie przedstawiono kilka wybranych problemów związanych z przebudową lub wymianą tych budowli osadzonych na budynkach.
EN
Construction of communication systems for the police, fire service and emergency medical system over time requires reconstruction due to changes in communication systems. The paper presents a few selected problems related to the reconstruction or replacement of these buildings deposited on buildings.
EN
This study tackles the question: Do very high-resolution convective-permitting regional climate model (RCM) simulations add value compared to coarser RCM runs for certain extreme weather conditions, namely strong wind and storm situations? Ten strong storm cases of the last two decades were selected and dynamically downscaled with the RCM COSMO-CLM (24 and 2.8 km grid point distance). These cyclones crossed the high-resolution model domain, which encompasses the German Bight, Northern Germany, and parts of the Baltic Sea. One storm case study (storm Christian of October 2013) is discussed in more detail in order to analyze the smallscale storm features and the associated potential added value of the high-resolution simulation. The results indicate an added value for atmospheric dynamical processes such as convective precipitation or post-frontal cloud cover. The multiple storm analysis revealed added value for the high-resolution regional climate simulation for 10 m wind speed, mean sea level pressure, and total cloud cover for most storms which were examined, but the improvements are small. Wind direction and precipitation were already well simulated by the coarser RCM and the higher resolution could often not add any value for these variables. The analysis showed that the added value is more distinct for the synoptic comparisons than for the multiple storm study analyzed with statistical measures like the Brier Skill Score.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.